Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0090(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0057/2006

Pateikti tekstai :

A6-0057/2006

Debatai :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Balsavimas :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Priimti tekstai
PDF 767kWORD 328k
Trečiadienis, 2006 m. kovo 15 d. - Strasbūras
Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Pasiūlymas buvo pakeistas taip(1):

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
1 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(1)  Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, toliau – Finansinis reglamentas, nustato finansų valdymo reformos teisinius pagrindus. Jo esminės sudedamosios dalys turi būti išlaikytos ir sugriežtintos. Be to, jame nustatyti biudžeto principai, kurių turėtų būti laikomasi visuose įstatymo galią turinčiuose aktuose ir nuo kurių leidžiančių nukrypti nuostatų turėtų būti kuo mažiau.
(1)  Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002, toliau – Finansinis reglamentas, nustato finansų valdymo reformos teisinius pagrindus. Jo esminės sudedamosios dalys turi būti išlaikytos ir sugriežtintos. Be to, jame nustatyti biudžeto principai, apibrėžti EB sutarties 268ff straipsnyje, kurių turėtų būti laikomasi visuose įstatymo galią turinčiuose aktuose ir nuo kurių leidžiančių nukrypti nuostatų turėtų būti kuo mažiau.
2 pakeitimas
2 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(2)  Siekiant palengvinti biudžeto vykdymą ir pagrindinių politikos tikslų įgyvendinimą bei kai kuriuos procedūrinius ir dokumentacijos reikalavimus pritaikyti taip, kad jie taptų labiau proporcingi susijusiai rizikai ir išlaidoms, tam tikri pakeitimai, atsižvelgiant į praktinę patirtį, yra pagrįsti.
(2)  Siekiant palengvinti biudžeto vykdymą ir pagrindinių politikos tikslų įgyvendinimą, tam tikri pakeitimai, atsižvelgiant į praktinę patirtį, yra pagrįsti; taip pat rekomenduojama aiškiai įtvirtinti EB sutarties 5 straipsnyje apibrėžtą proporcingumo principą, kad būtų paaiškinta, jog atsižvelgiama į susijusios rizikos ir išlaidų santykį.
3 pakeitimas
3 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(3)  Visi pakeitimai turi padėti pasiekti Komisijos reformų tikslus, turėtų patobulinti ir užtikrinti gerą finansų valdymą ir turėtų sustiprinti Bendrijų finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo ir neteisėtos veikos, taip padėdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.
(3)  Visi pakeitimai turi padėti pasiekti Komisijos reformų tikslus, turėtų patobulinti ir užtikrinti gerą finansų valdymą ir turėtų padaryti efektyvesnę Bendrijų finansinių interesų apsaugą nuo sukčiavimo ir neteisėtos veikos, taip padėdami užtikrinti finansinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.
4 pakeitimas
5 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(5a) Pagal prie EB sutarties pridėto protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 1 punktą 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutarties priede kiekviena institucija įpareigojama savo įgaliojimus vykdyti atsižvelgiant į proporcingumo principą (5 straipsnio a dalis), pagal kurį Bendrijos priemonės taikomos tik tokiu mastu, koks reikalingas Sutarties tikslui pasiekti.
5 pakeitimas
6 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(6)  Tam tikrais atvejais reikia veiksmingiau ir skaidriau taikyti biudžeto principus, siekiant geriau patenkinti veiklos poreikius.
(6)  Finansinio reglamento taikymo praktika parodė, kad kai kuriais atvejais finansų pareigūnai, vykdydami savo veiklą, per mažai remiasi savo nuomone; be to, jie, kaip Europos Bendrijos vykdomosios valdžios atstovai, pavieniais atvejais gali savarankiškai ir savo nuožiūra spręsti, ar priemonė yra proporcinga, kaip apibrėžta EB sutarties 5 straipsnyje ir prie EB sutarties protokole dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo, pridėtame 1997 m. spalio 2 d. Amsterdamo sutartimi.
6 pakeitimas
12 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(12)  Pagal galiojančią tvarką, prieš priimdama dovanojamą turtą, pavyzdžiui, dovanas arba testamentu paliekamą turtą, su kurio priėmimu yra susijusios tam tikros išlaidos, Komisija privalo gauti biudžeto valdymo institucijos leidimą. Siekiant išvengti nereikalingų ir varžančių procedūrų, gauti leidimą turėtų būti privaloma tik jeigu tokios išlaidos būtų didelės.
(12)  Pagal galiojančią tvarką, prieš priimdama dovanojamą turtą, pavyzdžiui, dovanas arba testamentu paliekamą turtą, su kurio priėmimu yra susijusios tam tikros išlaidos, Komisija privalo gauti biudžeto valdymo institucijos leidimą. Siekiant išvengti nereikalingų ir varžančių procedūrų, tolesnių išlaidų atveju turėtų būti privaloma gauti leidimą.
7 pakeitimas
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(13)  Kalbant apie biudžeto konkretumo principą, reikėtų pažymėti, kad varžančios arba neaiškios asignavimų perkėlimus reglamentuojančios taisyklės turėtų būti supaprastintos ir paaiškintos. Finansinio reglamento 22 straipsnį buvo ketinama taikyti kitoms institucijoms, išskyrus Komisiją, kuri taiko savo tvarką. Todėl ši nuostata turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista.
Išbraukta.
8 pakeitimas
14 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(14)  Dėl "pranešimo procedūros" pažymėtina, kad Komisija ir kitos institucijos biudžeto valdymo institucijai praneša apie pasiūlymus dėl perkėlimo, kuri norėdama pareikšti prieštaravimus gali pradėti įprastą procedūrą. Šiais atvejais biudžeto valdymo institucijos sprendimams dėl perkėlimo teoriškai taikomi įprasti terminai. Tačiau tekste nenurodoma, nuo kada pradedamas skaičiuoti termino laikas, todėl reikia ištaisyti šią klaidą.
Išbraukta.
9 pakeitimas
16 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(16)  Siekiant veiksmingumo, Komisijai turėtų būti leidžiama savarankiškai spręsti dėl perkėlimų iš rezervo tais atvejais, kai biudžeto sudarymo metu atitinkamo veiksmo nereglamentuoja pagrindinis teisės aktas, kaip nurodyta Finansinio reglamento 49 straipsnyje, bet jis priimamas tais metais.
Išbraukta.
10 pakeitimas
17 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(17)  Administracinių asignavimų perkėlimų taisyklės turėtų būti pritaikytos prie naujos veiklos pagrindu sudaromo biudžeto struktūros. Todėl "pranešimo procedūra" turėtų būti taikoma tik perkėlimams iš vieno straipsnio į kitą tame pačiame antraštinės dalies skyriuje, jeigu jie viršija 10 % tiems metams skirtų asignavimų. Kita vertus, Komisija turėtų turėti teisę savarankiškai spręsti dėl perkėlimo tarp skirtingose antraštinėse dalyse esančių straipsnių, skirtų tokio pat pobūdžio išlaidoms finansuoti.
Išbraukta.
11 pakeitimas
22 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(22a) Siekiant sustiprinti teisinį tikrumą, turi būti aiškiau suformuluota nuostata dėl leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybės.
12 pakeitimas
27 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(27)  Reikalavimams turėtų būti nustatytas senaties terminas. Bendrijai, priešingai negu daugeliui jos valstybių narių, nėra taikomas senaties terminas, pagal kurį finansiniai reikalavimai nustoja galioti, praėjus tam tikram laikotarpiui. Senaties terminas taip pat nėra taikomas Bendrijos skolų iš trečiųjų asmenų išieškojimui. Senaties termino nustatymas naujame 73a straipsnyje atitinka gero finansų valdymo reikalavimus.
(27)  Reikalavimams turėtų būti nustatytas senaties terminas. Bendrijai, priešingai negu daugeliui jos valstybių narių, nėra taikomas senaties terminas, pagal kurį finansiniai reikalavimai nustoja galioti, praėjus tam tikram laikotarpiui. Senaties terminas taip pat nėra taikomas Bendrijos skolų iš trečiųjų asmenų išieškojimui. Senaties termino nustatymas naujame 73a straipsnyje atitinka gero finansų valdymo reikalavimus. Tyčia žalą padarę asmenys neturėtų galėti senaties terminu remtis tiek pat, kiek ir kiti skolininkai. Taigi senaties terminas turėtų prasidėti nuo to momento, kai buvo užregistruoti visi konkretūs duomenys, susiję su reikalavimų turiniu.
13 pakeitimas
27 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(27a) Suteikimo procedūros, jei galima ir tinkama, turėtų būti vykdomos tarpinstituciniu pagrindu, kad mažesniems vienetams būtų palengvinta administravimo našta.
14 pakeitimas
27 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(27b) Teikimo ir paslaugų sutarčių konkursų srityje procedūros turi būti išplėstos ir labiau pritaikytos konkurso dalyvių poreikiams. Ypač turėtų būti atkreiptas dėmesys į tai, kad proporcingumo principas būtų taikomas ir dokumentavimo sąnaudoms. Pagrindinės sutartys turi būti nurodytos Finansų reglamente. Konkursas neturėtų būti apribojamas nepagrįstai ilgais sutartiniais įsipareigojimais pagal pagrindines sutartis, o mažų ir vidutinių įmonių galimybės sudaryti viešųjų pirkimų sutartis neturėtų būti faktiškai ribojamos vien dėl jų dydžio.
15 pakeitimas
29 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(29)  Pagal Finansiniame reglamente nustatytas taisykles dėl konkurso dalyvių atmetimo Bendrijos institucijos turi laikytis griežtesnių reikalavimų negu numatyta Direktyvoje 2004/18/EB. Finansinis reglamentas neišskiria svarbiausių atmetimo kriterijų ir kitų kriterijų. Kita vertus, Direktyvoje 2004/18/EB šie kriterijai išskiriami, ir Bendrijos institucijos taip pat turėtų galėti tuo pasinaudoti. Finansinio reglamento 93 ir 94 straipsniuose turėtų būti nurodyta, kad konkurso dalyvį būtina atmesti esant sunkiausiems atvejams, o kitais atvejais teisė spręsti dėl jo atmetimo, atlikus rizikos įvertinimą, turėtų būti suteikta susitariančiajai institucijai. Toks pat skirstymas pagal kriterijų svarbą turėtų būti numatytas ir dotacijoms pagal Finansinio reglamento 114 straipsnį. Atsižvelgiant į tai, reikia pakeisti minėto reglamento 96 straipsnio taisykles dėl nuobaudų.
(29)  Pagal Finansiniame reglamente nustatytas taisykles dėl konkurso dalyvių atmetimo Bendrijos institucijos turi laikytis griežtesnių reikalavimų negu numatyta Direktyvoje 2004/18/EB. Atmetant konkurso dalyvius, turėtų būti laikomasi proporcingumo principo. Siekiant išvengti neproporcingų nuobaudų, draudimas dalyvauti konkurse turėtų būti apribotas daugiausia dešimčia metų. Uždrausti dalyvauti daugiau nei penkerius metus turėtų būti galima tik remiantis įsiteisėjusiu teismo sprendimu.
16 pakeitimas
30 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(30a) Turi būti reikalaujama tik būtinų patvirtinančių dokumentų. Dokumentavimo išlaidos, inter alia, turėtų atitikti sutarties vertę.
< Amend>17 pakeitimas
30 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(30b) Siekiant išvengti interesų konflikto, kad būtų įrodytas administravimo sąžiningumas ir skaidrumas, Bendrijų tarnautojai turėtų visada informuoti savo viršininką apie dalyvavimą viešųjų pirkimų arba dotacijų skyrimo konkursuose.
18 pakeitimas
32 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(32a) Nelaimėję konkurso dalyviai turėtų turėti efektyvias teisinės gynybos galimybes, kaip tai privaloma valstybėse narėse. Tam turėtų būti galima kreiptis į nepriklausomas kontrolės institucijas, galinčias greitai ir be didelių išlaidų patikrinti viešuosius pirkimus ir užtikrinti veiksmingą teisinę apsaugą.
19 pakeitimas
32 B KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(32b) Siekiant apsaugoti Sąjungos turtinius interesus, rangovams neturėtų būti keliama pernelyg didelių reikalavimų. Taigi garantijų iš rangovo turėtų būti reikalaujama tik pagrįstais atvejais, o jos neturėtų viršyti savo tikslų.
20 pakeitimas
34 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(34)  Reikėtų supaprastinti dotacijų teikimo taisykles. Reikalavimai dėl patikrinimų ir garantijų turėtų būti labiau proporcingi susijusiai finansinei rizikai. Finansiniame reglamente reikia padaryti kai kuriuos esminius pakeitimus, kad vėliau jo įgyvendinimo taisyklėse būtų galima nustatyti išsamesnes taisykles. Finansinio reglamento 108 straipsnyje turėtų būti geriau paaiškinta dotacijų taikymo sritis, ypač su paskolų ir akcijų paketų finansavimu susijusios nuostatos. Turėtų būti įtraukta nuostata dėl proporcingumo principo taikymo.
(34)  Reikėtų supaprastinti dotacijų teikimo taisykles. Administracinių procedūrų reikalavimai konkurso dalyviams bet kuriuo metu turėtų būti proporcingi. Tam jau kiek įmanoma ankstesnėje procedūros pakopoje turėtų būti atmestos netinkamos paraiškos, kad paraiškų teikėjas išvengtų bereikalingų sąnaudų. Finansinio reglamento 108 straipsnyje turėtų būti geriau paaiškinta dotacijų taikymo sritis, ypač su paskolų ir akcijų paketų finansavimu susijusios nuostatos. Turėtų būti numatyta galimybė nedidelės vertės dotacijas išmokėti remiantis sprendimu, o ne sudarius išsamų ir sudėtingą susitarimą dėl dotacijų.
21 pakeitimas
36 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(36)  Taisyklė, kad dotacijas reikia teikti skelbiant pasiūlymų konkursus, yra tinkama. Tačiau patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais dėl veiklos pobūdžio nėra galimybės pasirinkti gavėjų iš kelių asmenų, todėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje turėtų būti aiškiai numatoma, kad tokių išimtinių atvejų pasitaiko.
(36)  Taisyklė, kad dotacijas reikia teikti skelbiant pasiūlymų konkursus, yra tinkama. Kartu, teisinio ir planavimo tikrumo sumetimais turi būti užtikrinta, kad konkurso pradžioje pareiškėjams pateikti nurodymai vėliau nesikeistų. Tačiau patirtis parodė, kad tam tikrais atvejais dėl veiklos pobūdžio nėra galimybės pasirinkti gavėjų iš kelių asmenų, todėl Finansinio reglamento 110 straipsnyje turėtų būti aiškiai numatoma, kad tokių išimtinių atvejų pasitaiko.
22 pakeitimas
37 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(37)   Taisyklė, kad nė vienam gavėjui neturėtų būti skiriama daugiau negu viena dotacija tai pačiai veiklai, turėtų būti pakeista, nes kai kuriuose pagrindiniuose teisės aktuose leidžiamas mišrus Bendrijos finansavimas, ir ateityje, siekiant užtikrinti finansavimo efektyvumą, tokių atvejų gali daugėti. Tačiau šiuo atveju reikėtų pasinaudoti galimybe Finansinio reglamento 111 straipsnyje aiškiai nurodyti, kad tų pačių išlaidų negalima iš Bendrijos biudžeto finansuoti du kartus.
(37)  Reikėtų pasinaudoti galimybe Finansinio reglamento 111 straipsnyje aiškiai nurodyti, kad tų pačių išlaidų negalima iš Bendrijos biudžeto finansuoti du kartus ir kad neturi būti viršyta 100% leidžiamų finansuoti išlaidų.
23 pakeitimas
39 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(39)  Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Finansinio reglamento 113a straipsnyje, be labiau įprasto būdo atlyginti faktiškai patirtas proporcingas išlaidas, turėtų būti leidžiama daryti vienodo dydžio mokėjimus.
(39)  Siekiant aiškumo ir skaidrumo, Finansinio reglamento 113a straipsnyje, be labiau įprasto būdo atlyginti faktiškai patirtas proporcingas išlaidas, turėtų būti leidžiama daryti vienodo dydžio mokėjimus. Leidžiamos finansuoti išlaidos turi būti aiškiau apibrėžtos.
24 pakeitimas
40 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(40)  Turėtų būti panaikinti tam tikri Finansinio reglamento 114 straipsnyje numatyti gavėjų tinkamumo apribojimai, kad dotacijas galima būtų teikti fiziniams asmenims ir tam tikroms subjektų, kurie neturi juridinio asmens statuso, kategorijoms.
(40)  Pareiga pateikti įrodymus ir nuobaudos, kurios gali būti skiriamos dotacijų gavėjams, visada turi būti proporcingos rizikai; be to, turėtų būti panaikinti tam tikri gavėjų tinkamumo apribojimai, kad dotacijas galima būtų teikti fiziniams asmenims ir tam tikroms subjektų, kurie neturi juridinio asmens statuso, kategorijoms.
25 pakeitimas
40 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(40a) Siekiant geriau informuoti paraiškų teikėjus, turi būti įsteigta viena bendra tarnyba, kuri užsiimtų to paties pobūdžio paraiškų dotacijoms ir paraiškų teikėjų pateiktos informacijos standartizavimu bei gairių, kuriomis remiantis skiriamos dotacijos, nustatymu.
26 pakeitimas
47 KONSTATUOJAMOJI DALIS
(47)  Tuo atveju, kai visiškai ar iš dalies neįgyvendinami projektai, būtina leisti iš naujo paskirstyti asignavimus, kurių ankstesnis paskirstymas buvo panaikintas. Tačiau tai turėtų būti įmanoma tik taikant griežtas sąlygas ir tik mokslinių tyrimų srityje, kadangi mokslinių tyrimų projektai yra finansiškai rizikingesni negu projektai kitose srityse.
(47)  Kadangi mokslinių tyrimų skatinimas yra ypač svarbus Europos Sąjungos konkurencingumui, būtina leisti iš naujo paskirstyti įsipareigojimus asignavimams, kurie nebuvo panaudoti arba kurių ankstesnis paskirstymas buvo panaikintas dėl visiško ar dalinio projektų, kuriems šie asignavimai buvo skirti, neįgyvendinimo.
27 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
2 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Visos kitų teisės aktų nuostatos dėl biudžeto įplaukų ir išlaidų vykdymo, esančios kitame teisės akte, privalo visų pirma atitikti II antraštinėje dalyje nustatytus biudžeto principus.
Visos kitų teisės aktų nuostatos dėl biudžeto įplaukų ir išlaidų vykdymo privalo atitikti EB sutarties 268ff straipsnyje nustatytus biudžeto principus.
28 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
2 straipsnio 1a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Bet kuri priemonė, kurios imasi institucijos pagal šį reglamentą vykdydamos biudžetą, turi atitikti EB sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą.
29 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
2 straipsnio 1 b pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Jeigu Komisija, siūlydama kitą teisės aktą, ketina nukrypti Finansinio reglamento nuostatų, ji apie tai išsamiai ir atskiru dokumentu informuoja biudžeto klausimus nagrinėjantį Europos Parlamento komitetą.
136 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 5 A PUNKTAS (nauja)
9 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB Euratomas) Nr. 1605/2002)
5a) 9 straipsnio 1 dalis keičiama taip:
"1. Asignavimai, nepanaudoti iki finansinių metų, kuriems jie buvo įrašyti, pabaigos, paprastai panaikinami.
Tačiau jie gali būti perkelti į kitus finansinius metus atitinkamos institucijos sprendimu, priimtu ne vėliau kaip iki vasario 15 d., pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis arba savaime perkelti pagal 4 dalį.
Nepaisant to, nepanaudotus asignavimus įsipareigojimams ir asignavimus įsipareigojimams, kurie nebuvo panaudoti dėl visiško arba dalinio projektų, kuriems šie asignavimai buvo skirti, neįgyvendinimo, tinkamai pagrįstais atvejais, numatytais bendrame biudžeto valdymo institucijos sprendime, pagrindiniu teisės aktu arba gavus biudžeto valdymo institucijos sutikimą, iki ...EUR per metus galima vėl panaudoti, kai labai svarbu įgyvendinti suplanuotas programas arba turėti lėšų naujiems veiksmams finansuoti.".
30 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 6 PUNKTAS
12 straipsnio 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Tačiau tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais asignavimai krizių valdymo atvejais ir humanitarinės pagalbos operacijoms gali būti skirti nuo kiekvienų metų gruodžio 15 d. atsižvelgiant į kitiems finansiniams metams numatytus asignavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai negali viršyti atitinkamoje praeitų metų patvirtinto biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų vienos ketvirtosios dalies.
Tačiau tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais asignavimai krizių valdymo atvejais ir humanitarinės pagalbos operacijoms gali būti skirti nuo kiekvienų metų gruodžio 15 d., atsižvelgiant į kitiems finansiniams metams numatytus asignavimus. Tačiau tokie įsipareigojimai negali viršyti atitinkamoje praeitų metų patvirtinto biudžeto eilutėje įrašytų asignavimų vienos ketvirtosios dalies. Apie tokius įsipareigojimus turi būti informuojama biudžeto valdymo institucija.
31 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 6 A PUNKTAS (naujas)
14 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
6) 14 straipsnio 2 dalis keičiama taip:
"2. Nepriklausomai nuo 46 straipsnio 1 dalies 4 punkto reikalavimų, Europos Bendrija ir Europos atominės energijos bendrija ir 185 straipsnio nuostatų pagrindu Bendrijų įkurtos įstaigos neturi teisės imti kreditų, išskyrus 179 straipsnio 3 dalies nuostatų pagrindu biudžeto valdymo institucijos nuomonėje nurodytą tiesioginį finansavimą atitinkamoms įstaigoms skirtam nekilnojamajam turtui įsigyti."
32 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 7 PUNKTAS
16 straipsnio 2 dalies 2 sakinys (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Valiutos turi būti perskaičiuojamos taip, kad paramai projektams skiriamas papildomas Sąjungos finansavimas iš esmės nepakistų.
33 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 9 PUNKTAS
19 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Norint priimti dovanojamą turtą, su kuriuo yra susijusios žymios finansinės išlaidos, būtina gauti Europos Parlamento ir Tarybos leidimą, dėl kurio abi institucijos nusprendžiama per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.
Norint priimti dovanojamą turtą, su kuriuo yra susijusios tolesnės išlaidos, būtina gauti Europos Parlamento ir Tarybos leidimą, dėl kurio abi institucijos nusprendžia per du mėnesius nuo Komisijos prašymo gavimo dienos.
34 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
ba) iš vieno straipsnio į kitą be apribojimų.
35 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
22 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
2)  Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkėlimų, institucijos apie savo ketinimus praneša biudžeto valdymo institucijai ir Komisijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.
2)  Likus trims savaitėms iki šio straipsnio 1 dalyje nurodytų perkėlimų, institucijos apie savo ketinimus praneša biudžeto valdymo institucijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.
36 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
22 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Biudžeto valdymo institucija priima sprendimą dėl tokių perkėlimų per 24 straipsnyje nurodytą laiką, kurio skaičiavimas prasideda tą dieną, kurią jai institucija pranešė apie ketinamą daryti perkėlimą.
Išbraukta.
37 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
22 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
3.  Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai skirtame biudžeto skirsnyje gali pasiūlyti biudžeto valdymo institucijai daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą viršydama 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, parodytų eilutėje, iš kurios perkeliama. Biudžeto valdymo institucija apie tai praneša Komisijai. Tiems perkėlimams taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.
3.  Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, jai skirtame biudžeto skirsnyje gali pasiūlyti biudžeto valdymo institucijai daryti perkėlimus iš vienos antraštinės dalies į kitą viršijant 10 % asignavimų tiems finansiniams metams, parodytų eilutėje, iš kurios perkeliama. Tiems perkėlimams taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.
38 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 10 PUNKTAS
22 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
4.  Kiekviena institucija, išskyrus Komisiją, gali jai skirtame biudžeto skirsnyje daryti perkėlimus skyrių viduje iš anksto nepranešdama biudžeto valdymo institucijai.
Išbraukta.
39 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 11 PUNKTO A PAPUNKČIO I PAPUNKTIS
23 straipsnio 1 dalies b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
i) b punktas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
"b) perkelti asignavimus darbuotojų ir veiklos išlaidoms iš vienos antraštinės dalies į kitą tiktai tarp straipsnių, finansuojančių tapataus pobūdžio išlaidas".
40 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 11 PUNKTO A PAPUNKČIO II PAPUNKTIS
23 straipsnio 1 dalies d punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
ii) papildoma d punktu:
Išbraukta.
"d) perkelti asignavimus iš antraštinės dalies "Atidėjiniai", nurodytos 43 straipsnyje, tais atvejais, kai biudžeto sudarymo metu atitinkamam veiksmui nėra pagrindinio teisės akto, bet jis priimamas tais biudžetiniais metais."
41 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 11 PUNKTO A PAPUNKČIO III PAPUNKTIS
23 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
iii) išbraukiama antra pastraipa:
iii) antra pastraipa pakeičiama taip:
"Likus trims savaitėms iki b ir c punktuose minėtų perkėlimų, Komisija apie savo ketinimą praneša biudžeto valdymo institucijai. Jei per šį laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka.
Likus trims mėnesiams iki biudžetinių metų pabaigos, Komisija biudžeto valdymo institucijai praneša apie b punkte minėtų išlaidų įgyvendinimą ir apie savo ketinimą atlikti perkėlimus, susijusius su personalu, samdomais pagal sutartis darbuotojais ir kitais agentais, kaip apibrėžta b punkte. Jei per šešias savaites nuo pranešimo biudžeto valdymo institucija nepareiškia prieštaravimo dėl numatomų perkėlimų, Komisija gali atlikti perkėlimą; ji praneša biudžeto valdymo institucijai apie perkėlimus kitą mėnesį."
42 pakeitimas
1 STRAIPNIO 11 PUNKTO B PAPUNKTIS
23 straipsnio 1 a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
b)  Įterpiama tokia 1a dalis:
Išbraukta.
"1a. Komisija praneša biudžeto valdymo institucijai likus trims savaitėms iki:
a) perkėlimų tarp straipsnių skyriaus viduje, atitinkančių tos pačios antraštinės dalies administracinius asignavimus, kurie viršija 10 % asignavimų tiems metams, parodytų straipsnyje, iš kurio perkeliama; ir
b) perkėlimų, nurodytų 1 dalies c punkte.
Jei per šį trijų savaičių laikotarpį kuris nors biudžeto valdymo institucijos padalinys nurodo tinkamai pagrįstas priežastis, taikoma 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Biudžeto valdymo institucija priima sprendimą dėl tokių perkėlimų per 24 straipsnyje nurodytą terminą, kuris prasideda dieną, kurią biudžeto valdymo institucijai Komisija pranešė apie ketinamą daryti perkėlimą."
43 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 11 PUNKTO C PAPUNKTIS
23 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
c) 2 dalyje žodžiai "1 dalies c punkte" pakeičiami žodžiais "1 ir 1a dalyse".
Išbraukta.
44 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 PUNKTAS
26 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12) 26 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
Išbraukta.
"Sprendimus dėl perkėlimų, kurie leistų panaudoti rezervą , skirtą pagalbai ekstremaliais atvejais, priima biudžeto valdymo institucija Komisijos siūlymu. Atskiras pasiūlymas turi būti pateiktas kiekvienai atskirai operacijai."
45 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 A PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12a) 27 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"Biudžeto asignavimai naudojami laikantis gero finansų valdymo principo, tai yra laikantis ekonomiškumo, našumo, efektyvumo ir proporcingumo principų."
46 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 B PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 2 dalies 3 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12b) 27 straipsnio 2 dalis papildoma tokia pastraipa:
"Proporcingumas reiškia tinkamą apimčių, taip pat kontrolės apimčių, ir susijusių išlaidų bei rizikos santykį."
47 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 C PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 4 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12c) 27 straipsnis papildomas tokia dalimi:
"4a. Įgyvendinant programas ir priemones, taikomos jų turinį atitinkančios procedūros. Įgyvendinimo nuostatos patikslina šio straipsnio reikalavimus"
48 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 D PUNKTAS (naujas)
27 straipsnio 4 b dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12d) 27 straipsnis papildomas tokia dalimi:
"4b. Institucijos sudaro viešųjų pirkimų procedūrų ir dotacijų skyrimo procedūrų našumo ir efektyvumo vertinimo ir lyginimo sistemas."
49 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 E PUNKTAS (naujas)
28 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12e) 28 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Biudžeto procedūros metu organai ir institucijos pateikia būtiną informaciją, kad būtų galima palyginti prašomus asignavimų pakeitimus su pradinėmis prognozėmis finansinėse ataskaitose. Šioje informacijoje turi atsispindėti įstatymų leidžiamosios institucijos padaryta pažanga svarstant pasiūlymus ir tokio svarstymo etapas. Prašomi asignavimai prireikus pakeičiami, atsižvelgiant į pagrindinio teisės akto svarstymo eigą."
50 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 12 F PUNKTAS (naujas)
28 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
12f) 28 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Kad būtų išvengta sukčiavimo ir klaidų, organai ir institucijos į finansinę ataskaitą įrašo visą informaciją apie esamas ir planuojamas sukčiavimo prevencijos ir apsaugos nuo jo priemones."
51 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 13 PUNKTAS
29 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
13) 29 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
13. 29 straipsnis pakeičiamas taip:
"29 straipsnis
1.  Biudžetas sudaromas ir vykdomas bei sąskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.
"2. Europos Parlamento pirmininkas užtikrina, kad biudžetas ir pakeičiantys biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
2.  Europos Parlamento pirmininkas užtikrina, kad biudžetas ir pakeičiantys biudžetai, kai jie yra galutinai priimti, būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Biudžetas paskelbiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai yra pareiškiama, kad biudžetas galutinai priimtas. Konsoliduotos metinės ataskaitos ir kiekvienos institucijos parengta biudžeto ir finansų valdymo ataskaita skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje."
Biudžetas paskelbiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai yra pareiškiama, kad biudžetas galutinai priimtas.
Komisijos ataskaitose taip pat turi būti pateikiami duomenys dėl pastabų, pateiktų su biudžetu, įvykdymo."
52 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 13 A PUNKTAS (naujas)
9 skyrius ir 30 a straipsnis (nauji) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
13a) Pirmosios dalies II antraštinė dalis papildoma tokiu skyriumi ir straipsniu:
"9 SKYRIUS
Efektyvios ir našios vidaus kontrolės principas
30a straipsnis
1.  Efektyvi ir naši vidaus kontrolė pagal kiekvieną valdymo būdą užtikrina biudžeto įvykdymą.
2.  Siekiant įvykdyti biudžetą, vidaus kontrolė apibrėžiama kaip procesas, taikomas visais kontrolės lygiais ir skirtas suteikti pagrįstą užtikrinimą, kad bus pasiekti šie tikslai:
a) operacijų efektyvumas ir našumas,
b) finansinės atskaitomybės patikimumas,
c) aktyvų ir informacijos apsauga bei sukčiavimo ir pažeidimų prevencija ir išaiškinimas,
d) atitinkamas rizikos, susijusios su ūkinių sandorių teisėtumu ir tvarkingumu, valdymas."
53 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 16 PUNKTO A PAPUNKTIS
43 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
a) 1 dalies antroje pastraipoje žodžiai "24 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "23 ir 24 straipsniuose".
Išbraukta.
54 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 16 DALIES B PUNKTAS
43 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
b) 2 dalyje žodžiai "24 straipsnyje" pakeičiami žodžiais "23 ir 24 straipsniuose".
išbraukta
55 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 19 PUNKTO A PAPUNKČIO II PAPUNKTIS
46 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
ii) punktas f išbraukiamas.
Išbraukta.
56 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 19 PUNKTO B PAPUNKTIS
46 straipsnio 1 dalies 2 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
b) 2 punktas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
"2) kiekvienai institucijai skirtame skirsnyje įplaukos ir išlaidos pateikiamos tokia pačia struktūra kaip ir 1 punkte."
57 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 19 PUNKTO C PAPUNKTIS
46 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
c) 3 punkte c punktas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
"c) mokslo ir techniniai darbuotojai gali būti suskirstyti pagal lygių grupes, vadovaujantis kiekviename biudžete nustatytomis sąlygomis; personalo plane turi būti nurodytas aukštos kvalifikacijos techninių arba mokslo darbuotojų skaičius, kuriems sudaromos specialios sąlygos pagal Tarnybos nuostatų specialiąsias nuostatas."
58 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 19 PUNKTO D PAPUNKTIS
46 straipsnio 1 dalies 5 punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
d) 5 punktas pakeičiamas taip:
Išbraukta.
"5) biudžeto išlaidų ir įplaukų, reikalingų Garantijų išoriniams veiksmams fondui vykdyti, gairės."
59 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 20 A PUNKTAS (nauja)
48 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
20a) 48 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Organai biudžeto įplaukas ir išlaidas vykdo pagal šį reglamentą savo atsakomybe neviršydami leistinų asignavimų."
60 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 22 PUNKTO A PAPUNKTIS
53 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Siekdamos užtikrinti, kad esant pasidalijamajam valdymui lėšos panaudojamos pagal taikomas taisykles ir principus, valstybės narės imasi visų priemonių, kurių reikia:
Siekdamos užtikrinti, kad, esant pasidalijamajam valdymui, lėšos būtų panaudojamos pagal taikomas taisykles ir principus, valstybės narės imasi visų teisėkūros, priežiūros, administracinių arba kitų Bendrijos finansinių interesų apsaugai reikalingų priemonių, kurios leistų:
61 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 22 PUNKTO A PAPUNKTIS
53 straipsnio 3 dalies 2 pastraipos b punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
b) užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimui bei su jais kovoti;
b) užkirsti kelią pažeidimams, neūkiškumui ir sukčiavimui bei su jais kovoti;
62 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 23 PUNKTO B PAPUNKČIO –I PAPUNKTIS (naujas)
54 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
–i) įžanginė dalis pakeičiama taip:
"2. Komisija, laikydamasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų apribojimų, vykdydama biudžetą centralizuotai ir netiesiogiai pagal 53 straipsnio 2 dalį arba 53 straipsnio 4 dalį, viešosios valdžios ir ypač biudžeto vykdymo užduotis gali patikėti:"
63 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 23 PUNKTO C A PAPUNKTIS (naujas)
54 straipsnio 3 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
ca) papildoma tokia dalimi:
"3a. Europos Parlamentas, vykdydamas Komisijos jam pagal 50 straipsnį suteiktus įgaliojimus, remdamasis Darbo tvarkos taisyklėmis ir specialiosiomis nuostatomis, gali perduoti įgyvendinimo įgaliojimus savo frakcijoms.
Šia specialia nuostata negalima pažeisti 56 straipsnio nuostatų, išskyrus atvejus, kai to reikia pagal specialias frakcijų veiklos taisykles."
64 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 24 PUNKTAS
56 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
1.  Komisijai vykdant biudžetą netiesiogiai centralizuotai, ji visų pirma surenka įrodymus, ar pagal gero finansų valdymo taisykles subjektai, kuriems patikėtas vykdymas, turi tinkamas ir tinkamai veikiančias:
1.  Komisijai arba Europos Parlamentui vykdant biudžetą netiesiogiai centralizuotai, jie visų pirma surenka įrodymus, ar pagal gero finansų valdymo taisykles subjektai, kuriems patikėtas vykdymas, turi tinkamas ir tinkamai veikiančias:
65 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 24 PUNKTAS
56 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
3.  Komisija užtikrina patikėtų užduočių vykdymo priežiūrą, vertinimą ir kontrolę. Atlikdama patikrinimus pagal savo pačios kontrolės sistemas, ji atsižvelgia į kontrolės sistemų lygiavertiškumą.
3.  Komisija arba Europos Parlamentas užtikrina patikėtų užduočių vykdymo priežiūrą, vertinimą ir kontrolę. Atlikdami patikrinimus pagal savo pačių kontrolės sistemas, jie atsižvelgia į kontrolės sistemų lygiavertiškumą.
66 pakeitimas
1 straipsnio 27 punktas
60 straipsnio 7 dalies 1 sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
27) 60 straipsnio 7 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:
27) 60 straipsnio 7 dalis keičiama taip:
"7. Įgaliotas leidimus duodantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kurioje pateikia finansinę bei valdymo informaciją ir deklaraciją, užtikrinančią, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nešališka."
"7. Įgaliotas leidimus suteikiantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metine veiklos ataskaita, kurioje pateikia finansinę ir valdymo informaciją bei bet kokias su tuo susijusias išlygas ir deklaraciją, užtikrinančią, kad ataskaitoje pateikta informacija yra teisinga ir nešališka.
Šioje ataskaitoje nurodomi veiklos rezultatai atsižvelgiant į užsibrėžtus tikslus, su veikla susijusi rizika, skirtų lėšų panaudojimas ir tai, kaip veikia vidaus kontrolės sistema. Vidaus auditorius atsižvelgia į metinę ataskaitą ir visą kitą nurodytą informaciją. Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 15 d. Komisija biudžeto valdymo institucijai siunčia praeitų metų metinių ataskaitų apibendrinimą. Šiose ataskaitose nurodomos konkrečios priemonės, kurių buvo imtasi siekiant išvengti galimų su ataskaitose aprašytomis operacijomis susijusių klaidų, ir įvertinamas šių priemonių veiksmingumas.
67 pakeitimas
1 straipsnio 28 -a punktas (naujas)
61 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
-a) 1 dalis papildoma tokiu ea punktu:
"ea) efektyvus šių sistemų veikimas;"
68 pakeitimas
1 straipsnio 28 a punktas
61 straipsnio 2 a dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
2a. Apskaitos pareigūnas rengia ataskaitas remdamasis pagal 2 dalį pateikta informacija. Galutinės ataskaitos, parengtos pagal 129 straipsnio 2 ir 3 dalis, pateikiamos kartu su apskaitos pareigūno pažyma, kuria patvirtinama, kad galutinės ataskaitos parengtos pagal VII antraštinę dalį ir apskaitos principus, taisykles ir metodus, išdėstytus finansinės atskaitomybės priede.
2a. Prieš institucijai patvirtinant sąskaitas, apskaitos pareigūnas jas pasirašo patvirtindamas, kad jomis tiksliai ir išsamiai apibūdinama institucijos finansinė padėtis.
Šiuo tikslu apskaitos pareigūnas užtikrina, kad sąskaitos parengtos pagal jo atsakomybe nustatytas apskaitos taisykles, metodus ir sistemas, remiantis šiame reglamente numatytais atitinkamais institucijai taikomais apskaitos reikalavimais.
Jis įgaliotas tikrinti gaunamą informaciją, taip pat atlikti bet kokius kitus jo nuomone reikalingus patikrinimus tam, kad galėtų pasirašyti sąskaitas.
Kai reikia, apskaitos pareigūnas nustato išlygas, išsamiai paaiškindamas jų pobūdį ir taikymo galimybes.
Leidimus suteikiantys pareigūnai teikia apskaitos pareigūnui visą informaciją, reikalingą jo užduotims vykdyti. Leidimus suteikiantys pareigūnai yra atsakingi už tinkamą jų valdomų lėšų panaudojimą, taip pat jų kontroliuojamų išlaidų teisėtumą ir tinkamumą.
Kitų institucijų ir agentūrų apskaitos pareigūnai pasirašo savo metines finansų ataskaitas ir Komisijos apskaitos pareigūnui siunčia patvirtinimą.
69 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 32 PUNKTO A PAPUNKTIS
66 straipsnio 1 dalies pirmasis sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
a) 1 dalies pirmasis sakinys pakeičiamas taip:
a) 1 dalis pakeičiama taip:
"Gali būti reikalaujama, kad leidimus duodantis pareigūnas sumokėtų kompensaciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose, kuriuose yra nurodyta, kad iš darbuotojo, kuriam taikomos atitinkamos nuostatos, galima pareikalauti atlyginti visą ar tam tikrą dalį žalos, padarytos Bendrijoms dėl sunkaus nusižengimo atliekant pareigas ar ryšium su jomis, ypač jei darbuotojas nustato teisę į grąžintinas sumas, išduoda vykdomąjį raštą sumoms išieškoti ar pasirašo mokėjimo pavedimą nesilaikydamas reglamento ir įgyvendinimo taisyklių."
"1. Gali būti reikalaujama, kad leidimus suteikiantis pareigūnas sumokėtų kompensaciją, nustatytą Tarnybos nuostatuose.
Žalą atlyginti visų pirma privaloma:
– jei leidimus duodantis pareigūnas dėl didelio aplaidumo arba tyčia neparengia dokumento, nustatančio gautiną sumą, arba neišduoda vykdomojo rašto sumoms išieškoti arba vėluoja tai padaryti, arba dėl didelio aplaidumo arba tyčia vėluoja išduoti mokėjimo pavedimą, ir dėl to trečiosios šalys gali pareikšti institucijai civilinį ieškinį.
Tiriant atvejį ir nusižengimo laipsnį, turi būti atsižvelgta į visas aplinkybes, ypač į leidimus duodančiam pareigūnui jo pareigoms atlikti suteiktus išteklius.
Kompensacijos, kurią turi sumokėti leidimus duodantis pareigūnas, dydis nustatomas priklausomai nuo nusižengimo laipsnio, remiantis proporcingumo principu. Jei leidimus suteikiantis pareigūnas veikė aplaidžiai, jo atsakomybė apribojama daugiausia 12 mėnesių atlyginimu. Jei leidimus suteikiantis pareigūnas veikė iš anksto apgalvojęs arba tyčia, jis turi atlyginti visą padarytą žalą."
70 pakeitimas
1 straipsnio 32 b a punktas (naujas)
66 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
ba) 4 dalies 1 pastraipa keičiama taip:
4.  Kiekviena institucija sudaro specialią finansinių pažeidimų tyrimo komisiją arba dalyvauja tokioje komisijoje, kuri veikia nepriklausomai ir nustato, ar yra įvykdytas finansinis pažeidimas ir kokios turėtų būti pasekmės. Finansinių pažeidimų tyrimo komisiją gali sudaryti kelių institucijų atstovai. Specialios komisijos nariai gali būti bet kurios institucijos atstovai.
71 pakeitimas
1 straipsnio 33 a PUNKTAS (naujas)
72 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
33a) 72 straipsnis papildomas tokia 2a dalimi:
"2a. Netinkamai išmokėtos sumos priklauso Bendrijos biudžetui ir, atsižvelgiant į proporcingumo principą, turi būti atgautos bei grąžintos į biudžetą.
Kai valstybės narės ar atitinkamos institucijos imasi veiksmų siekdamos sugrąžinti minėtas sumas, su šiais veiksmais susijusioms išlaidoms kompensuoti gali būti panaudotos Bendrijos biudžeto lėšos. Šio kompensavimo tvarka nustatoma Įgyvendinimo taisyklėse."
72 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 35 PUNKTAS
73 b straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Nepažeidžiant konkrečių reglamentų nuostatų ir Tarybos sprendimo, susijusio su Bendrijų nuosavųjų išteklių sistema, taikymo, Bendrijų teisėms į grąžintinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu bei trečiųjų šalių teisėms į grąžintinas sumas Bendrijų atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas.
Nepažeidžiant konkrečių reglamentų nuostatų ir Tarybos sprendimo, susijusio su Bendrijų nuosavųjų išteklių sistema, taikymo, Bendrijų teisėms į grąžintinas sumas trečiųjų šalių atžvilgiu bei trečiųjų šalių teisėms į grąžintinas sumas Bendrijų atžvilgiu taikomas penkerių metų senaties terminas.
Jeigu teisė į grąžintinas sumas atsiranda dėl tyčinio pažeidimo, senaties terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai faktiniu ir teisiniu požiūriu sužinoma apie įvykį, dėl kurio atsirado žala, ir reikalavimo sumokėti kompensaciją pagrindą bei dydį ir visa tai užregistruojama dokumentuose. Senaties terminas sustabdomas pateikus ieškinį teismui. Jeigu kaip bendraskoliai atsako keletas skolininkų, senaties termino sustabdymas vieno skolininko atžvilgiu galioja ir kitiems skolininkams.
Senaties termino apskaičiavimo data ir šio termino nutraukimo sąlygos išdėstytos įgyvendinimo taisyklėse."
Be to, senaties termino apskaičiavimo data ir šio termino nutraukimo sąlygos išdėstytos įgyvendinimo taisyklėse.
73 pakeitimas
1 straipsnio 35 a punktas (naujas)
74 straipsnio 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
35a) 74 straipsnio 1 pastraipa pakeičiama taip:
"Įplaukos, gautos iš baudų, susitarimų pagrindu, iš delspinigių ir kitų netesybų bei susikaupusių palūkanų forma, į biudžetą nėra įrašomos kaip biudžeto įplaukos, nes Teisingumo Teismas gali panaikinti sprendimus, pagal kuriuos baudos, palūkanos ir kt. yra paskirtos."
74 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 37 A PUNKTAS (naujas)
79 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
37a) 79 straipsnis papildomas tokia pastraipa:
"Mokėjimus pagal prašymus apmokėti tik pagrįstais atvejais atlieka Komisija."
75 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 37 B PUNKTAS (naujas)
80 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
37b) 80 straipsnis papildomas tokia pastraipa:
"Kai atliekami periodiniai mokėjimai už suteiktas paslaugas arba pristatytas prekes ir kai leidimus duodantis pareigūnas turi atlikti jų rizikos analizę, jis gali nurodyti naudoti tiesioginio debito sistemą."
76 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 37 C PUNKTAS (nauja)
83 straipsnio 1 a PASTRAIPA (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
37c) 83 straipsnis papildomas tokia pastraipa:
"Institucijos pateikia biudžeto valdymo institucijai ataskaitą apie įgyvendinimo nuostatose numatytų terminų laikymąsi ir tų terminų atidėjimus."
77 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 39 DALIES A A PUNKTAS (naujas)
88 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
aa) 1 dalis papildoma tokia 1a pastraipa:
"Sutartis pradedama vykdyti tik ją pasirašius."
78 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 39 A PUNKTAS (nauja)
89 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
39a) 89 straipsnis papildomas šiomis dalimis:
2a. Siekdama užtikrinti optimalų išlaidų dydį ir užkirsti kelią to paties konkurso pakartojimui, perkančioji organizacija turėtų tinkamomis priemonėmis užtikrinti, kad konkursuose dalyvautų kelios institucijos.
2b. Į mažų ir vidutinių įmonių interesus tinkamai atsižvelgiama visų pirma padalijant sutartis į technines arba paprastąsias dalis. Dėl dalijimo neturi būti viršytos 105 ir 167 straipsniuose nustatytos ribos."
79 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 39 B PUNKTAS (naujas)
90 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos antrasis sakinys (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
39b) 90 straipsnio 1 punkto 1 pastraipa papildoma šiuo sakiniu:
"Nuostatos taikomos ir remiantis preliminariuoju susitarimu sudarytoms sutartims, jei bendras sudarytos sutarties dydis arba remiantis preliminariuoju susitarimu paskirstytų jos dalių dydžių suma viršija 105 ir 106 straipsniuose nustatytas ribas."
80 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 41 A PUNKTAS (naujas)
91 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
41a) Įterpiamas toks straipsnis:
"91a straipsnis
1.  Jei perkančioji organizacija nustato, kad:
a) nepaisant numatyto lėšų taupymo, konkurso metu viršijamos, vadinasi, neefektyviai naudojamos vienam arba keliems tuo pat metu arba paeiliui vykstantiems konkursams, susijusiems su tuo pačiu sutarties dalyku, numatytos valdymo išlaidos, arba
b) tai leidžia sutarties dalykas ir
c) dėl to nebus neproporcingai apribota konkurencija,
ji gali nuspręsti sudaryti preliminarųjį susitarimą. Pagrįstą sprendimą sudaryti preliminarųjį susitarimą į bylą įtraukia leidimus duodantis pareigūnas.
2.  Remiantis preliminariuoju susitarimu sudarytos viešojo paslaugų pirkimo sutarties trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai. Šį laikotarpį be jokių sąlygų galima pratęsti dar 24 mėnesiams (pagrindinis laikotarpis). Jei tai suderinama su sutarties tikslu, turi būti numatytas dalinis sutarties nutraukimas.
3.  Sutartį be sąlygų galima pratęsti tik tada, jei yra patenkintos 1 punkte apibrėžtos sąlygos. Leidimus duodantis pareigūnas turi teisę įvertinti, ar sąlygos patenkintos, ir įtraukti į bylą gautą rezultatą.
4.  Jei remiantis sutarties galiojimo pabaigoje atliktu įvertinimu nustatoma, kad sutarties dalyką galima įgyvendinti tik pratęsus sutarties galiojimą (t. y. viršijant pagrindinį laikotarpį), leidimus duodantis pareigūnas į bylą turi įtraukti šio viršijimo priežastis.
5.  Jei sutarties dalykas – prekių tiekimas, sudarant preliminarųjį susitarimą, neatsižvelgiant į 1 punkto reikalavimus, atitinkamomis priemonėmis turi būti užtikrinta, kad perkančioji organizacija preliminariojo susitarimo galiojimo laikotarpiu nepatirtų ekonominių nuostolių."
81 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 41 B PUNKTAS (naujas)
92 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
41b) 92 straipsnis pakeičiamas taip:
"92 straipsnis
1.  Sutarties objektas turi būti išsamiai, aiškiai ir tiksliai apibrėžtas konkurso specifikacijose.
2.  Turi būti iš anksto apibrėžti ir įtraukti į konkurso specifikacijas kandidatų arba konkurso dalyvių pajėgumo vertinimo kriterijai ir sutarties sudarymo kriterijai, skirti paraiškoms įvertinti.
3.  Kandidatams arba konkurso dalyviams turi būti iš anksto pranešti išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijai (93 ir 94 straipsniai).
4.  Remiantis 93a straipsniu, reikia atkreipti kandidatų arba konkurso dalyvių dėmesį į tai, kad jie įpareigoti nedelsiant nurodyti, jei jie atitinka išbraukimo iš dalyvių sąrašo kriterijus, arba patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš išvardytų situacijų. Taip pat turi būti pateikta nuoroda į 96 straipsnyje apibrėžtas teisines pasekmes.
5.  Preliminariojo susitarimo atveju reikia atkreipti kandidatų arba dalyvių dėmesį į tai, kad ir kitos institucijos turi teisę reikalauti, jog joms prekės taip pat būtų tiekiamos remiantis preliminariajame susitarime apibrėžtomis sąlygomis."
82 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS
93 straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
a) jų atžvilgiu buvo priimtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, žalingos Bendrijų finansiniams interesams;
a) jų atžvilgiu per paskutinius penkerius metus iki konkurso datos buvo priimtas teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje, pinigų plovimo arba panašios nusikalstamos veiklos; pašalinimo laikotarpis gali pailgėti iki dešimties metų, jei kandidato arba dalyvio atžvilgiu yra įsigaliojęs teismo sprendimas dėl Bendrijų finansinių interesų pažeidimo;
83 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS
93 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
3.  Atvejai, kuriems esant neleidžiama dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, apibrėžiami iš anksto ir pranešami kandidatams ar konkurso dalyviams.
Išbraukta.
84 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS
93 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
4.  Kandidatai arba konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų ir, prireikus, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų situacijų.
4.   Remiantis 93a straipsniu, kandidatai arba konkurso dalyviai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų ir, prireikus, kad jie nėra patekę nė į vieną iš šio straipsnio 2 dalyje išvardytų situacijų.
85 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS
93 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Kai kandidatas arba konkurso dalyvis yra teisinis subjektas, jis privalo pateikti susitariančiajai institucijai, kai ji to reikalauja, informaciją apie jo savininkus arba jį valdančius, kontroliuojančius ir atstovaujančius subjektus.
Išbraukta.
86 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS
93 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
93a straipsnis
1.  Nepriklausomai nuo 89 straipsnio reikalavimų, administracinės veiklos ir dokumentacijos apimtys viso konkurso metu turi būti aiškiai apibrėžtos ir tiesiogiai susietos su konkrečiu konkursu. Visų pirma:
a) leidimus suteikiantys pareigūnai, išskyrus nedidelės vertės sutartis, kai deryboms gali būti pateiktas vienintelis pasiūlymas, atsižvelgdami į jų atlikto rizikos įvertinimo išvadas, gali reikalauti pateikti vieną arba daugiau įrodymų;
b) kitų konkursų atveju, remdamasi 91 straipsnio 3 dalimi, perkančioji organizacija gali reikalauti kandidato patvirtinti ir (arba) kitu būdu įrodyti, kad jis nėra patekęs nė į vieną iš 93 ir 94 straipsniuose nurodytų situacijų ir kad jis atitinka ir kitus konkurso kriterijus;
c) visais likusiais atvejais perkančioji organizacija gali reikalauti visų, jos nuomone, konkursui rengti reikalingų įrodymų.
Kai kandidatas arba konkurso dalyvis yra teisinis subjektas, jis privalo pateikti susitariančiajai institucijai, kai ji to reikalauja, informaciją apie jo savininkus arba jį valdančius, kontroliuojančius ir jam atstovaujančius subjektus.
2.  Nepriklausomai nuo 4 skirsnio reikalavimų, dalinės išmokos negali būti sulaikytos vien dėl to, kad nebuvo pasinaudota galimybe pateikti įrodymus."
87 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 42 PUNKTAS
94 straipsnio 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Nepriklausomai nuo kitų nuostatų dėl interesų konflikto, visų pirma numatyto 52 straipsnyje, laikoma, kad a punkte apibrėžtas interesų konfliktas atsiranda tuo atveju, jei kuriuo nors konkurso etapu kandidatas arba konkurso dalyvis buvo Bendrijų tarnautojas ir jei jo tiesioginis viršininkas nebuvo davęs leidimo dalyvauti konkurse.
88 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 43 PUNKTAS
95 straipsnio 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
43) 95 straipsnis papildomas tokia dalimi:
43) 95 straipsnis keičiamas taip:
"Tačiau siekiant efektyviai panaudoti lėšas, dvi ar daugiau institucijų gali sutikti naudoti bendrą duomenų bazę."
"95 straipsnis:
1.  Kiekviena institucija į centrinę Komisijos duomenų bazę perduoda informaciją apie kandidatus ir konkursų dalyvius, jei jie yra patekę bent į vieną iš 93 ir 94 straipsniuose numatytų situacijų.
2.  Visose institucijose leidimus suteikiantys pareigūnai, prieš paskelbdami konkurso laimėtoją, patikrina šią duomenų bazę. Prieiga prie duomenų bazės taip pat turi būti suteikta atitinkamiems valstybių narių pareigūnams. Prieiga gali būti suteikta trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, jei tai būtina dėl svarbių visuomenės interesų, tačiau turi būti laikomasi Bendrijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių.
3.  Valstybės narės informuoja Komisiją apie ūkio subjektus vienu iš 93 straipsnio 1 dalies a punkto ir 2 dalies b ir c punktuose numatytų atvejų, kai šių ūkio subjektų veikla buvo žalinga Bendrijų interesams ir Bendrijos dar nėra teismo proceso šalis. Valstybių narių pareigūnai, sudarydami sutartį, patikrina duomenų bazę, jei tai susiję su ES fondų lėšomis, ir atitinkamai panaudoja šią informaciją."
89 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 44 PUNKTAS
96 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
2a. Draudimas dalyvauti konkursuose ilgiau nei penkerius metus gali būti nustatytas tik remiantis teismo sprendimu arba teismo sprendimui lygiaverčiu dokumentu, įrodančiais, kad kandidatas arba konkurso dalyvis buvo nuteistas dėl Bendrijoms žalingos veiklos, atitinkančios draudimo dalyvauti konkursuose kriterijus.
90 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 44 A PUNKTAS
Prieš 97 straipsnį įterpiama 3 a skirsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
44a) Prieš 97 straipsnį įterpiamas naujas 3a skirsnis:
"3a skirsnis
Konkurso dalyvių teisės"
91 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 44 B PUNKTAS (nauja)
97 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
44b) 97 straipsnio 1 dalis išbraukiama.
92 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 46 PUNKTO A A PAPUNKTIS (naujas)
98 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
aa) 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Pagrįstais atvejais perkančioji institucija gali reikalauti, kad konkurso dalyviai, kaip numatyta biudžeto vykdymo taisyklėse, iš anksto pateiktų garantiją, kad paduotos paraiškos nebus atsiimtos."
93 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 46 A PUNKTAS (nauja)
100 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
46a) 100 straipsnis papildomas tokia dalimi:
"2a. Sutarties negalima pasirašyti 14 darbo diernų nuo tos dienos, kai kandidatams arba konkurso dalyviams buvo pranešta, jog jų paraiškos atmestos (2 dalies 1 pastraipa), išskyrus atvejus, kai dėl to Bendrijos patirtų didelę žalą. Terminas pradedamas skaičiuoti tuomet, kai kandidatams arba dalyviams raštu pateikiama informacija apie galimybę pasinaudoti teisine pagalba, visų pirma apie instancijas, terminus ir skundo formą. Sutartis, pasirašyta nepraėjus šiam laikotarpiui, yra niekinė."
94 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 46 B PUNKTAS (nauja)
100 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
46b) Įterpiamas toks straipsnis:
"100a straipsnis
1.  Komisija imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog sutarčių sudarymo procedūrų, kurioms taikomas Finansinis reglamentas, atžvilgiu perkančiosios organizacijos priimti sprendimai galėtų būti veiksmingai ir, svarbiausia, kaip galima greičiau peržiūrėti iš naujo pagal tolesniuose straipsniuose, ypač 100b straipsnio 7 dalyje, nurodytas sąlygas, siekiant patikrinti, ar tokie sprendimai pažeidė Bendrijos teisę dėl viešųjų pirkimų arba kitas tą teisę įgyvendinančias taisykles.
2.  Komisija užtikrina, kad, remiantis išsamiomis peržiūrėjimo procedūrų taisyklėmis, peržiūrėjimo procedūras būtų įmanoma taikyti bent jau kiekvienam suinteresuotam asmeniui, kuris nori arba norėjo, kad su juo būtų sudaryta tam tikra viešojo prekių pirkimo arba viešojo darbų pirkimo sutartis, ir kuris dėl tariamo pažeidimo rizikavo ar rizikuoja patirti žalą. Pirmiausia Komisija gali reikalauti, kad peržiūrėjimo siekiantis asmuo iš anksto informuotų perkančiąją organizaciją apie tariamą pažeidimą ir apie savo ketinimą reikalauti peržiūrėjimo."
95 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 46 C PUNKTAS (naujas)
100 b straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
46c) Įterpiamas toks straipsnis:
"100b straipsnis
1.  Komisija užtikrina, kad dėl 1 straipsnyje nurodytos peržiūrėjimo procedūros priimtos priemonės apimtų nuostatas dėl įgaliojimų, reikalingų:
a) kuo anksčiau imtis tarpinių priemonių, kuriomis siekiama ištaisyti nurodytą konkrečių interesų pažeidimą arba užkirsti kelią jų tolesniam pažeidimui, įskaitant priemones sustabdyti arba užtikrinti viešųjų pirkimų sutarties sudarymo procedūros ar bet kurio sprendimo, kurį priėmė perkančioji organizacija, įgyvendinimo sustabdymą;
b) anuliuoti arba užtikrinti neteisėtai priimtų sprendimų anuliavimą, įskaitant diskriminuojančių techninių, ekonominių ar finansinių specifikacijų, nurodytų konkurso skelbime, sutarties dokumentuose arba bet kuriuose su sutarties sudarymo procedūra susijusiuose dokumentuose, pašalinimą;
c ) priteisti atlyginti nuostolius tokį pažeidimą patyrusiems asmenims.
2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai gali būti suteikti atskiroms institucijoms, atsakingoms už skirtingus peržiūrėjimo procedūros aspektus.
3.  Pačios peržiūrėjimo procedūros nebūtinai automatiškai sustabdo sutarties sudarymo procedūrą, su kuria jos susijusios.
4.  Komisija gali nuspręsti, kad svarstydama, ar įsakyti taikyti tarpines priemones, atsakinga institucija gali atsižvelgti į galimus tų priemonių padarinius visiems suinteresuotiems asmenims, kuriems gali būti padaryta žala, taip pat ir visuomenės interesams, ir nuspręsti netaikyti tokių priemonių ten, kur jų neigiami padariniai būtų didesni už teigiamus. Sprendimas netaikyti tarpinių priemonių neturi įtakos visoms kitoms asmens, prašančio taikyti tokias priemones, teisėms.
5.  Komisija gali nurodyti, kad reikalaujant atlyginti nuostolius dėl neteisėto sprendimo, tokį ginčytiną sprendimą pirmiausia turi anuliuoti reikiamus įgaliojimus turinti institucija.
6.  Šio straipsnio 1 dalyje minimų įgaliojimų vykdymo pasekmės su konkurso nugalėtoju pasirašytai sutarčiai apibrėžti įgyvendinimo nuostatose.
Be to, išskyrus atvejus, kai sprendimas turi būti anuliuotas dar prieš žalos atlyginimą, Komisija gali numatyti, kad, pasirašius sutartį po pergalės konkurse, institucijos, atsakingos už peržiūrėjimo procedūras, įgaliojimai apribojami galimybė nustatyti žalos atlyginimą visiems dėl pažeidimo nukentėjusiems asmenims.
7.  Komisija užtikrina, kad sprendimai, kuriuos priima už peržiūrėjimo procedūras atsakingos institucijos, būtų veiksmingai įgyvendinami.
8.  Tais atvejais, kai už peržiūrėjimo procedūras atsakingos institucijos nėra teisminės, jos visada pateikia raštišką savo sprendimo paaiškinimą. Be to, turi būti užtikrinta, kad dėl visų tariamai neteisėtų priemonių, kurių ėmėsi peržiūrėjimo institucija, arba visų tariamų jai suteiktų įgaliojimų panaudojimo trūkumų būtų galima kreiptis į teismą arba kokią kitą instituciją, kuri laikoma teismu, kaip apibrėžta EB sutarties 234 straipsnyje, ir kuri nepriklauso nei nuo perkančiosios organizacijos, nei nuo peržiūrėjimo institucijų.
Tokios nepriklausomos institucijos nariai į pareigas skiriami ir iš jų atleidžiami pagal tokius pat reikalavimus, susijusius su juos skiriančia institucija, jų kadencija ir jų atleidimu, kokie taikomi teisėjams. Bent jau šios nepriklausomos institucijos pirmininkas privalo turėti tokią pačią teisinę ir profesinę kvalifikaciją kaip ir teisėjai. Ši nepriklausoma institucija priima savo sprendimus išklausydama abi šalis, o priimti sprendimai kiekvienos valstybės narės nustatytu būdu yra teisiškai privalomi."
96 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 46 D PUNKTAS (naujas)
102 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
46d) 102 straipsnis pakeičiamas taip:
"102 straipsnis
Pagrįstais atvejais perkančioji institucija reikalauja, kad rangovai pateiktų garantiją, kuria:
a) būtų užtikrintas tinkamas sutarties vykdymas;
b) būtų apribota su išankstiniu finansavimu ir dalinėmis išmokomis susijusi rizika. Dalinių išmokų atveju garantijos turi būti reikalaujama tik tuomet, jei, remiantis iš anksto numatytu mokėjimo grafiku, sumokama už dar nepateiktas prekes arba paslaugas."
97 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 50 PUNKTO -A PAPUNKTIS (naujas)
108 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įvadinė dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
a) 1 dalies įvadinė dalis pakeičiama taip:
"1. Dotacijos yra tiesioginės finansinės išmokos iš Europos Bendrijų biudžeto, suteikiamos kaip finansuoti skirtas dovanojamas turtas:"
98 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 50 PUNKTO –A A PAPUNKTIS (naujas)
108 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
-aa) 1 dalies 2 pastraipa pakeičiama taip:
"Dotacijos turi būti pagrįstos rašytiniu susitarimu arba perkančiajai organizacijai pateikiamu sprendimu dėl dotacijų suteikimo. Sprendimas dėl dotacijų suteikimo gali būti susietas su tam tikromis sąlygomis, leidimais ir terminais, jei juos būtų galima numatyti sudarant susitarimą dėl gautinų sumų."
99 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 50 PUNKTAS
108 straipsnio 2 dalies g a ir g b punktai (nauji) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
ga) išlaidos organizacijoms, kurios iš esmės sudarytos iš organo narių ir buvusių narių bei jo darbuotojų ir buvusių darbuotojų, kurie
– skatina organo interesus arba remia jo veikimą ir (arba)
– organizuoja kultūros, sporto, socialinius ir kitokius renginius, skirtus organui ir (arba) jo (buvusiems) nariams ir (buvusiems) darbuotojams; be to,
gb) bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, kurioms netaikomos viešojo pirkimo nuostatos ir su kuriomis susijusi organo informacijos politika, išlaidos.
Remiantis 49 straipsniu, šios išlaidų kategorijos laikomos administracinėmis išlaidomis. Jos turi būti įrašytos į biudžetą atskira eilute.
100 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 52 PUNKTAS
109 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Jos negali būti kaupiamosios, skiriamos atgaline data ir privalo sudaryti bendro finansavimo dalį.
Jos negali būti kaupiamosios, skiriamos atgaline data ir, nepriklausomai nuo nuostatų dėl dotacijų išmokėjimo vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma (113 straipsnio 1 dalies b ir c punktai), privalo sudaryti bendro finansavimo dalį.
101 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 52 PUNKTAS
109 straipsnio 3 dalies d punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
d) mažos vertės dotacijoms, suteikiamoms 113a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytomis formomis arba jų deriniu, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis.
d) dotacijoms, suteikiamoms 113a straipsnio 1 dalies b arba c punktuose nurodytomis formomis arba jų deriniu, remiantis įgyvendinimo taisyklėmis.
102 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 52 PUNKTAS
109 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
da) pagal Reglamento (EB)Nr. 2004/2003 2 straipsnio 1 ir 2 dalis per politinės partijos veiklos europiniu lygiu metus surinktiems nuosaviems ištekliams, ypač įnašams ir narystės mokesčiams, kurie 25 proc. viršija išlaidas, kurias naudos gavėjas turi sumokėti pagal Reglamento 10 straipsnio 2 dalį.
103 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 52 A PUNKTAS (naujas)
109 a straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
52a) Įterpiamas 109a straipsnis :
"109a straipsnis
Bendros tarnybos užduotis yra teikti informaciją ir konsultacijas pareiškėjams. Tarnyba visų pirma turi:
– parengti bendrus paraiškų formuliarų standartus, skirtus panašios paskirties dotacijoms gauti, be to, kontroliuoti paraiškų formuliarų apimtis ir aiškumą,
– teikti informaciją galimiems pareiškėjams (visų pirma rengti seminarus ir pateikti instrukcijas), be to,
– tvarkyti duomenų bazę, kurioje Komisija registruoja pareiškėjus."
104 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 52 B PUNKTAS (naujas)
110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
52 b) 110 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa keičiama taip:
"1. Dotacijos nustatomos metinėje programoje, kuri paskelbiama finansinių metų pradžioje, vėliausiai – kovo 15 dieną, išskyrus paramą, skirtą krizinėms situacijoms ir humanitarinės pagalbos operacijoms.
Šio reglamento 112 straipsnyje nurodytos dotacijos veiklai taip pat nustatomos metinėje programoje, kuri gali būti paskelbta ankstesniais metais, jeigu turima lėšų kitiems metams."
105 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 53 PUNKTAS
110 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Ši darbo programa įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, išskyrus tinkamai pagrįstus, išimtinius skubius atvejus, arba kai gavėjo arba veiklos ypatumai neleidžia tam tikros veiklos atžvilgiu pasirinkti nieko kito.
Ši darbo programa įgyvendinama skelbiant kvietimą teikti paraiškas, išskyrus tinkamai pagrįstus, išimtinius skubius atvejus, arba kai gavėjo arba veiklos ypatumai neleidžia tam tikros veiklos atžvilgiu pasirinkti nieko kito. Kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas ankstesniais metais, su sąlyga, kad lėšomis galima būtų naudotis kitais metais. Nepriklausomai nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo laiko ir neatsižvelgiant į 115 straipsnio reikalavimus, jame pateikiamos visos su dotacijų teikimu susijusios taisyklės (visų pirma 93 ir 94 straipsniuose pateikta informacija dėl draudimo dalyvauti konkurse) ir nuorodos į atitinkamas normas. Visos procedūros metu privalomai taikoma kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu išleista taisyklių redakcija.
106 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 53 A PUNKTAS (naujas)
110 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
53a) 110 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Visos finansiniais metais skirtos dotacijos skelbiamos kasmet, jei tinkama – elektroninėmis priemonėmis, deramai laikantis konfidencialumo ir saugumo reikalavimų."
107 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 53 B PUNKTAS (naujas)
110 straipsnio 2 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
53b) 110 straipsnis papildomas 2a dalis:
"2a. Kartu su 2 dalyje nurodytu pranešimu apie konkursą Komisija pateikia Europos Parlamentui ataskaitą apie:
a) pareiškėjų skaičių praėjusiais metais;
b) patenkintų paraiškų, atskirai pagal kvietimus teikti paraiškas ir pagal dotacijas teikiančias tarnybas, skaičių ir kvotą;
c) vidutinę procedūros trukmę nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo iki susitarimo dėl dotacijų teikimo sudarymo arba sprendimo skirti dotaciją priėmimo, atskirai pagal kvietimus teikti paraiškas ir dotacijas teikiančias tarnybas;
d) vidutinę procedūros trukmę iki galutinių ataskaitų ir sąskaitų priėmimo ir dotacijų išmokėjimo (119 straipsnio 1 dalis)."
108 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 54 PUNKTAS
111 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Vienai veiklai iš biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija bet kuriam vienam gavėjui, išskyrus atvejus, kai atitinkami pagrindiniai teisės aktai numato kitaip.
1.  Vienai veiklai iš biudžeto gali būti skiriama tik viena dotacija bet kuriam vienam gavėjui, išskyrus atvejus, kai atitinkami pagrindiniai teisės aktai numato kitaip.
Gavėjas iš biudžeto finansiniais metais gali gauti tik vieną dotaciją veiklai.
2.  Gavėjas iš biudžeto finansiniais metais gali gauti tik vieną dotaciją veiklai. Pareiškėjas leidimus duodančiam pareigūnui turi nedelsdamas pranešti apie pasikartojančias paraiškas ir keletą kartų suteiktas dotacijas, susijusias su projektu.
Jokiu būdu tokios pačios išlaidos negali būti finansuojamos iš biudžeto du kartus.
3.  Jokiu būdu negali būti viršyta bendra leidžiamų finansuoti išlaidų suma.
109 Pakeitimas
1 STRAIPSNIO 55 A PUNKTAS (naujas)
113 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
55a) 113 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Jei dėl institucijų, siekiančių bendro Europos tikslo, pagrindiniame teisės akte nenumatyta kitaip, pratęsiant dotacijas veiklai, jos turi būti laipsniškai, proporcingai ir nešališkai mažinamos, nepaisant nuostatų dėl dotacijų išmokėjimo vienkartinių sumų arba vienodo dydžio sumų forma (113a straipsnio 1 dalies b ir c punktai).
110 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 56 PUNKTAS
113 a straipsnio 1 dalies a punktas (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
a) nustatytos faktiškai patirtų leidžiamų finansuoti išlaidų dalies atlyginimas;
a) maksimalios arba nustatytos faktiškai patirtų leidžiamų finansuoti išlaidų dalies atlyginimas;
111 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 56 PUNKTAS
113 a straipsnio 1 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
1a. Leidžiamos finansuoti išlaidos gali būti:
a) išlaidos, susijusios su dotacijų gavėjo 118 straipsnio pagrindu pateikiama banko garantija arba lygiaverte garantija;
b)  PVM sumos, kurių dotacijų gavėjas negali susigrąžinti;
c) išlaidos, skirtos nepriklausomam išorės auditui (117 ir 119 straipsniai);
d) išlaidos, skirtos admininistracijos veiklai, darbuotojams ir specialistams;
e) nurašomos išlaidos.
112 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 57 PUNKTAS
114 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Pareiškėjai privalo patvirtinti, kad jie nėra patekę nei į vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų situacijų.
Leidimus suteikiančiam pareigūnui pareikalavus, pareiškėjai, remdamiesi 109 straipsnio nuostatomis, patvirtina, kad jie nėra patekę į vieną iš pirmoje pastraipoje nurodytų situacijų.
113 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 57 PUNKTAS
114 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Tokias nuobaudas taip pat galima skirti gavėjams, kurie susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo metu pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja leidimus duodantis pareigūnas, arba nepateikė šios informacijos.
Tokias nuobaudas taip pat galima skirti gavėjams, kurie susitarimo dėl dotacijos įgyvendinimo metu tyčia arba dėl didelio aplaidumo pateikė klaidingą informaciją, kurios reikalauja leidimus suteikiantis pareigūnas, arba nepateikė šios informacijos.
114 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 57 PUNKTAS
114 straipsnio 4 a dalis (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
4a. Leidimus suteikiantis pareigūnas turi paskatinti pateikti deklaracijas, parengti paraiškas arba pataisyti deklaracijas arba paraiškas tuo atveju, kai jos nepateiktos aiškiai per apsirikimą arba dėl nežinojimo arba yra pateiktos ar užpildytos netinkamai. Jei reikia, jis, atsižvelgdamas į turimas galimybes, pateikia informaciją apie konkurso dalyvių teises ir pareigas.
Leidimus duodantis pareigūnas turi tinkamu būdu registruoti konkurso metu vykstantį susirašinėjimą su pareiškėjais.
115 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 57 A PUNKTAS (naujas)
115 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
57a) 115 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Atsižvelgiant į 109 straipsnio 1 dalyje nurodytus principus ir naudojant kvietime teikti paraiškas nurodytus atrankos kriterijus, bus galima įvertinti pareiškėjo galimybes užbaigti planuojamą veiklą ar darbo programą. Tai neturi įtakos 110 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Suteikimo kriterijuose turi atsispindėti projektų ypatybės, jų kokybės ir įgyvendinimo reikalavimai."
116 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 57 B PUNKTAS (naujas)
115 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
57b) 115 straipsnis papildomas 2a ir 2b dalimis:
"2a. Dotacijų teikimo procedūra iš esmės turi būti suskirstyta į kelias pakopas. Pirmojoje pakopoje turėtų būti atliktas tik išsamus pateiktų ir pripažintų tinkamomis paraiškų įvertinimas. Jei matyti, kad paraiška jau po šios pakopos neturi galimybių laimėti, tai, remiantis 116 straipsnio 3 dalimi, turi būti pranešta pareiškėjui. Kiekviena tolesnė procedūros pakopa turi skirtis nuo ankstesniųjų, ypač reikalavimų, keliamų paraiškų teikėjų pateikiamų įrodymų turiniui ir apimčiai, požiūriu. Toje pačioje procedūroje iš paraiškos teikėjo to paties įrodymo gali būti reikalaujama tik vieną kartą.
2b. Leidimus suteikiantis pareigūnas, nepažeisdamas 109 straipsnio 1 dalies nuostatų, pirmiausia turi atkreipti dėmesį į tai, kad pareiškėjo veiklos apimtis, susijusi su skelbimu, dokumentacija ir kitokio pobūdžio įpareigojimais pateikti įrodymų siekiant gauti dotacijų, turi atitikti teikiamų dotacijų dydį."
117 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 58 PUNKTAS
116 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
1.  Paraiškos įvertinamos, remiantis iš anksto paskelbtais atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijais, nustatant, kurias paraiškas galima finansuoti.
1.  Paraiškos įvertinamos per du mėnesius, remiantis iš anksto paskelbtais atrankos ir dotacijų skyrimo kriterijais, nustatant, kurias paraiškas galima finansuoti.
118 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 58 A PUNKTAS (NAUJAS)
116 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
58a) 116 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas raštu informuoja kandidatus apie sprendimą dėl jų paraiškų ir, praėjus 100 straipsnio 2 dalies a punkte numatytam terminui, pasirašo sutartį.
Jeigu prašoma dotacija nesuteikiama, institucija pateikia priežastis, kodėl paraiška buvo atmesta, ypač atkreipdama dėmesį į jau paskelbtus atrankos ir sutarties skyrimo kriterijus."
119 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 58 B PUNKTAS (nauja)
117 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
58b) 117 straipsnis pakeičiamas taip:
"117 straipsnis
1.  Mokėjimų laikas nustatomas atsižvelgiant į finansinę riziką, veiklos trukmę ir pažangą arba į gavėjo padarytas išlaidas. Išmokos sumokamos per tinkamą laikotarpį.
Jei mokėjimas patvirtintas sutartimi arba priimtu sprendimu, išmokos turi būti sumokėtos be jokių papildomų sąlygų. Tai neturi įtakos 119 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
2.  Siekdamas nustatyti finansinę riziką, leidimus suteikiantis pareigūnas, remdamasis 109 straipsnio 1 dalies nuostatomis, gali pareikalauti iš dotacijų gavėjo nepriklausomo auditoriaus pažymos. Konkurso sąlygose gali būti numatyti atvejai, kai nepriklausomo auditoriaus pažyma būtina arba kai jos nereikia."
120 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 58 C PUNKTAS (nauja)
118 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
58c) 118 straipsnis pakeičiamas taip:
"118 straipsnis
Jei nėra kitų tokių pat veiksmingų rizikos sumažinimo priemonių, atsakingas leidimus suteikiantis pareigūnas, siekdamas apriboti su išankstiniu finansavimu susijusią riziką, gali reikalauti, kad gavėjas iš anksto pateiktų garantiją."
121 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 58 D PUNKTAS (nauja)
119 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
58d) 119 straipsnis pakeičiamas taip:
"119 straipsnis
1.  Visa dotacijos suma neišmokama tol, kol institucija nepriima galutinių ataskaitų ir sąskaitų, nepažeidžiant institucijos teisės atlikti vėlesnius patikrinimus. Šiuo atveju organo atžvilgiu po paskutinės išmokos pradedamas skaičiuoti senaties terminas (73b straipsnis). Senaties terminas gavėjo atžvilgiu (73b straipsnis) pradedamas skaičiuoti nuo tada, kai galutinai išmokama dotacijų suma.
2.  Jei gavėjas nevykdo teisės aktuose, sutartyje arba sprendime suteikti dotaciją numatytų įpareigojimų, dotacija pagal įgyvendinimo nuostatas gali būti sustabdyta, sumažinta arba nutraukta, prieš tai suteikus gavėjui galimybę pateikti savo paaiškinimus.
Dotacijų sumažinimas turi atitikti padarytų klaidų mastą.
Jei nėra pagrindo manyti, kad gavėjas pažeidė savo įsipareigojimus, atidėti, sumažinti arba nutraukti dotacijas galima tik išimtiniais atvejais, visų pirma tada, kai suteikus arba negrąžinus dotacijų būtų viršyta bendra projekto leidžiamų finansuoti išlaidų suma arba dėl įsipareigojimų pažeidimo nebegali būti pasiektas tikslas, kuriam buvo skirtos dotacijos."
122 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 59 PUNKTAS
120 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
1.  Kai veiklai įgyvendinti gavėjas privalo sudaryti viešųjų pirkimų sutartį, įgyvendinimo nuostatose turi būti nustatytos atitinkamos procedūros.
1.  Kai veiklai įgyvendinti turi būti sudarytos viešojo pirkimo sutartys, joms taikomos šios dalies V antraštinės dalies nuostatos.
Atsižvelgiant į užsakymo apimtį, įgyvendinimo nuostatose gali būti numatyta supaprastinta procedūra.
123 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 61 PUNKTAS
122 straipsnis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
61) 122 straipsnyje žodžiai "185 straipsnyje" keičiami žodžiais "121 straipsnyje".
61) 122 straipsnis pakeičiamas taip:
"122 straipsnis
Institucijų ir įstaigų, nurodytų 121 straipsnyje, sąskaitos pateikiamos kartu su ataskaita apie tų metų biudžeto ir finansų valdymą. Be to, ataskaitoje pateikiama informacija apie lėšų panaudojimo apimtis ir lėšų perkėlimą iš vienos biudžeto eilutės į kitą."
124 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 68 A PUNKTAS (nauja)
139 straipsnio 2 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
68a) 139 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Organai Audito Rūmams atsiunčia visas vidaus taisykles, jų priimtas finansų klausimais."
125 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 68 B PUNKTAS (NAUJAS)
143 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
68b) 143 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:
"3. Metinėje ataskaitoje pateikiamas finansų valdymo patikimumo bei biudžeto ir ekonomikos valdymo efektyvumo ir tvarkingumo vertinimas."
126 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 75 PUNKTAS
153 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
75) 153 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
Išbraukta.
"1) Kai Komisija gali perkelti asignavimus pagal 23 straipsnį, ji priima tokį sprendimą ne vėliau kaip kitų finansinių metų sausio 31 d. ir apie tai praneša biudžeto valdymo institucijai likus trims savaitėms iki 23 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų perkėlimų."
127 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 82 A PUNKTAS (naujas)
160 b straipsnis (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
82a) Po 160a straipsnio įterpiamas toks 160b straipsnis:
"160b straipsnis
Nukrypstant nuo 110 straipsnio nuostatų, kvietimas teikti paraiškas gali būti paskelbtas ankstesniais metais, su sąlyga, kad lėšomis galima būtų naudotis kitais metais. Nepriklausomai nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo laiko ir neatsižvelgiant į 115 straipsnio reikalavimus, jame pateikiamos visos su dotacijų teikimu susijusios taisyklės (visų pirma 93 ir 94 straipsniuose pateikta informacija dėl draudimo dalyvauti konkurse) ir nuorodos į atitinkamas normas. Visos procedūros metu taikoma kvietimo teikti paraiškas paskelbimo metu išleista taisyklių redakcija."
128 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 85 A PUNKTAS (naujas)
168 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
85a) 168 straipsnio 1 dalis papildoma tokia pastraipa:
"Bendrijos išorės paramai taikomos 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 2110/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą1 ir 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2112/2005 dėl galimybės gauti Bendrijos išorės paramą2 nustatytos dalyvavimo konkursuose taisyklės.
_______________
OL L 344, 2005 12 27, p. 1.
OL L 344, 2005 12 27, p. 23."
129 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 87 PUNKTAS
169 a straipsnio 1 a pastraipa (nauja) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
Leidžiamos finansuoti išlaidos yra:
a) išlaidos, susijusios su dotacijų gavėjo 118 straipsnio pagrindu pateikiama banko garantija arba lygiaverte garantija;
b) apyvartos mokesčio sumos, kurių dotacijų gavėjas negali reikalauti sumažinant indėlio mokestį;
c) išlaidos, skirtos nepriklausomam išorės auditui (117 ir 119 straipsniai);
d) išlaidos, skirtos admininistracijos veiklai, darbuotojams ir specialistams;
f) nusidėvėjimas.
130 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 94 A PUNKTAS (naujas)
179 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
94a) 179 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:
"3. Institucijos abiem biudžeto valdymo institucijos šakoms kuo skubiau, bet likus ne mažiau kaip 3 savaitėms iki bet kurio termino pabaigos, kai biudžeto valdymo institucija turės priimti sprendimą, praneša apie visus statybos projektus, kurie gali turėti reikšmingos įtakos biudžetui."
131 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 94 B PUNKTAS (naujas)
183 straipsnio 2 sakinys (naujas) (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
94b. Į 183straipsnis papildomas šiuo sakiniu:
"Klausia biudžeto vadovybės nuomonės ir, kai reikia, atsižvelgia į ją."
132 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 94 C PUNKTAS (NAUJAS)
185 straipsnio 1 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
94c) 185 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
"1. Komisija priima finansinių pagrindų reglamentą, taikomą Sąjungos įsteigtoms institucijoms, turinčioms juridinio asmens statusą. Šių institucijų finansinės taisyklės negali nukrypti nuo pagrindų reglamento, nebent tai būtų būtina dėl ypatingų veiklos poreikių ir Komisija būtų davusi išankstinį sutikimą."
133 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 95 PUNKTAS
185 straipsnio 3 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
3.  Kiekviena 1 dalyje paminėta įstaiga įsteigia vidaus auditą, kuris turi būti vykdomas pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Komisijos vidaus auditorius patvirtina, kad auditas veikia pagal tarptautinius audito standartus ir gali būti atliekamas kokybės auditas.
3.  Komisijos vidaus auditorius atlieka 1 dalyje minimų įstaigų auditą. 1 dalyje minimos įstaigos gali įsteigti vidaus audito pareigybes. Komisijos vidaus auditorius pagrįstais atvejais gali įgalioti tų įstaigų vidaus auditorius atlikti užduotis. Įgaliojama raštu, nurodant įgaliojimo priežastis ir atsakingų auditorių vardus (įgaliojančiųjų ir įgaliojamųjų). Nepaisant įgaliojimo, Komisijos vidaus auditorius gali vykdyti 1 dalyje minimų įstaigų auditą ir atšaukti įgaliojimą bet kuriuo metu, kai mano, kad tai yra reikalinga.
Kai 1 dalyje minimos įstaigos įsteigia vidaus audito pareigybes, tai turi būti atliekama pagal Komisijos vidaus auditoriaus nustatytas gaires. Šiose gairėse numatyta pareiga pateikti visas ir bet kokias ataskaitas, parengtas Komisijos vidaus auditoriui. Komisijos vidaus auditorius patvirtina, kad auditas veikia pagal tarptautinius audito standartus ir gali kokybiškai atlikti auditą.
134 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 95 PUNKTAS
185 straipsnio 4 dalis (Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002)
4.  Šio straipsnio 121 dalyje nurodytos įstaigos taiko apskaitos taisykles, nurodytas 133 straipsnyje, kad jų ataskaitos galėtų būti konsoliduotos su Komisijos ataskaitomis.
Išbraukta.

(1) Klausimas grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnio 2 dalį (A6-0057/2006).

Teisinė informacija - Privatumo politika