Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0090(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0057/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0057/2006

Debates :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Balsojumi :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Balsojumu skaidrojumi
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Pieņemtie teksti
PDF 741kWORD 311k
Trešdiena, 2006. gada 15. marts - Strasbūra
Finanšu regula, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Priekšlikums Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Priekšlikumu groza šādi(1):

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. APSVĒRUMS
(1)  Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, turpmāk tekstā "Finanšu regula", noteikts juridiskais pamats finanšu vadības reformai. Tās galvenie elementi ir jāsaglabā un jānostiprina. Turklāt tajā ir izveidoti budžeta principi, kuri ir jāievēro visos tiesību aktos un no kuriem atkāpes ir jāsamazina līdz minimumam.
(1)  Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002, turpmāk tekstā "Finanšu regula", noteikts juridiskais pamats finanšu vadības reformai. Tās galvenie elementi ir jāsaglabā un jānostiprina. Turklāt tajā ir izveidoti budžeta principi, kas nostiprināti EK līguma 268. un sekojošos pantos un kuri ir jāievēro visos tiesību aktos un no kuriem atkāpes ir jāsamazina līdz minimumam.
Grozījums Nr. 2
2. APSVĒRUMS
(2)  Noteikti grozījumi ir attaisnojami, ņemot vērā praktisko pieredzi, lai atvieglotu budžeta izpildi un politikas pamatmērķu īstenošanu; lai pielāgotu noteiktas procesuālās un dokumentācijas prasības tā, lai tās būtu proporcionālākas saistītajām izmaksām un riskiem.
(2)  Noteikti grozījumi ir attaisnojami, ņemot vērā praktisko pieredzi, lai atvieglotu budžeta izpildi un politikas pamatmērķu īstenošanu; turklāt ir ieteicams nepārprotami nostiprināt EK līguma 5. pantā noteikto pārvaldes darbības proporcionalitātes principu, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāts samērīgums attiecībā uz risku un saistītajām izmaksām.
Grozījums Nr. 3
3. APSVĒRUMS
(3)  Visiem grozījumiem ir jābūt tādiem, lai tie dotu ieguldījumu Komisijas reformu mērķu sasniegšanā, palīdzētu uzlabot vai nodrošināt pareizu finanšu vadību un uzlabotu Kopienu finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un nelikumīgām darbībām, tādējādi nodrošinot pietiekamas garantijas finanšu darījumu likumībai un pastāvīgumam.
(3)  Visiem grozījumiem ir jābūt tādiem, lai tie dotu ieguldījumu Komisijas reformu mērķu sasniegšanā, palīdzētu uzlabot vai nodrošināt pareizu finanšu vadību un padarītu efektīvāku Kopienu finanšu interešu aizsardzību pret krāpšanu un nelikumīgām darbībām, tādējādi nodrošinot pietiekamas garantijas finanšu darījumu likumībai un pastāvīgumam.
Grozījums Nr. 4
5.A APSVĒRUMS (jauns)
(5. a)  Saskaņā ar EK līgumam pievienotā protokola 1. punktu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas līguma pielikumā katras iestādes pienākums, īstenojot savas pilnvaras, ir ievērot proporcionalitātes principu, atbilstoši kuram Kopienas pasākumi nevar pārsniegt Līguma mērķu sasniegšanai vajadzīgo apjomu.
Grozījums Nr. 5
6. APSVĒRUMS
(6)  Dažos punktos nepieciešams vairāk efektivitātes un pārredzamības attiecībā uz budžeta principu piemērošanu, lai tie būtu labāk piemēroti darba vajadzībām.
(6)  Attiecībā uz Finanšu regulas piemērošanu prakse liecina, ka finanšu darbībā iesaistītās iestādes un amatpersonas, atsevišķos gadījumos īstenojot savas pilnvaras, lēmumu pieņemšanā ir nepietiekami patstāvīgi; šajā sakarā jāņem vērā, ka tie kā Eiropas Kopienas izpildvara pastāvīgi un vadoties no saviem apsvērumiem,, attiecīgā gadījumā var izlemt, vai kāds pasākums atbilst proporcionalitātes principam saskaņā ar EK līguma 5. pantu un EK līgumam pievienoto protokolu par subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošanu 1997. gada 2. oktobra Amsterdamas līguma pielikumā.
Grozījums Nr. 6
12. APSVĒRUMS
(12)  Pašreiz Komisijai ir jāsaņem atļauja no budžeta lēmējinstitūcijas pirms tādu dāvinājumu pieņemšanas, kā dāvinājumi vai novēlējumi, kas ietver maksājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām un apgrūtinošām procedūrām, atļaujai ir jābūt obligātai tikai gadījumos, kas saistīti ar būtiskiem maksājumiem.
(12)  Pašreiz Komisijai ir jāsaņem atļauja no budžeta lēmējinstitūcijas pirms tādu dāvinājumu pieņemšanas, kā dāvinājumi vai novēlējumi, kas ietver maksājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām un apgrūtinošām procedūrām, atļaujai ir jābūt obligātai gadījumos, kas saistīti ar maksājumiem, kas izriet no šiem dāvinājumiem.
Grozījums Nr. 7
13. APSVĒRUMS
(13)  Attiecībā uz budžeta specifikācijas principu atsevišķos punktos ir jāvienkāršo un jāprecizē noteikumi, kas regulē apropriāciju pārvietošanu, jo praksē tie ir bijuši apgrūtinoši un neskaidri. Finanšu regulas 22. pants bija radīts ar nodomu attiecināt to uz iestādēm, kas nav Komisija, jo Komisijai ir sava kārtība. Šis noteikums tādēļ atbilstoši jāgroza.
svītrots
Grozījums Nr. 8
14. APSVĒRUMS
(14)  Attiecībā uz "paziņošanas procedūru" Komisija un citas iestādes paziņo savus pārvietošanas priekšlikumus budžeta lēmējinstitūcijai, kura var pielietot parasto procedūru, ja tā vēlas celt iebildumus. Šādos gadījumos uz budžeta lēmējinstitūcijas lēmumu par pārvietojumu teorētiski attiecas parastie termiņi. Taču tekstā nav minēta diena, no kuras sāk skaitīt termiņu, un šis izlaidums ir jāizlabo.
svītrots
Grozījums Nr. 9
16. APSVĒRUMS
(16)  Efektivitātes nolūkos Komisijai ir jāļauj izlemt patstāvīgi par pārvietojumiem no rezerves gadījumos, kad attiecīgajai darbībai nav spēkā pamatakts Finanšu regulas 29. panta nozīmē brīdī, kad budžets ir izveidots, taču pamatakts tiks pieņemts gada laikā.
svītrots
Grozījums Nr. 10
17. APSVĒRUMS
(17)  Noteikumi par Komisijas administratīvajiem pārvietojumiem ir jāpielāgo jaunajai budžeta līdzekļu sadales pēc darbības jomām (ABB) struktūrai. Tādējādi "paziņošanas procedūra" ir jāattiecina tikai uz pārvietojumiem katrā sadaļā starp pantiem administratīvās nodaļas ietvaros, kas pārsniedz 10 % no tā gada apropriācijām. No otras puses, par pārvietojumiem starp pantiem no vienas sadaļas uz citu, kas paredzēti identiskiem izdevumu veidiem, ir autonomi jālemj Komisijai.
svītrots
Grozījums Nr. 11
22. A APSVĒRUMS (jauns)
(22. a)  Noteikums par kredītrīkotāja atbildību jāformulē skaidrāk, lai palielinātu juridisko noteiktību.
Grozījums Nr. 12
27. APSVĒRUMS
(27)  Attiecībā uz finanšu prasībām jāievieš noilgums. Uz Kopienu, pretēji daudzām tās dalībvalstīm, neattiecas noilgums, saskaņā ar kuru pēc noteikta laika tiek dzēstas finanšu prasības. Tāpat Kopienu neierobežo šāds noilgums prasību celšanai pret trešām personām. Šāda noilguma ieviešana jaunajā 73.b pantā atbilst pareizai finanšu vadībai.
(27)  Attiecībā uz finanšu prasībām jāievieš noilgums. Uz Kopienu, pretēji daudzām tās dalībvalstīm, neattiecas noilgums, saskaņā ar kuru pēc noteikta laika tiek dzēstas finanšu prasības. Tāpat Kopienu neierobežo šāds noilgums prasību celšanai pret trešām personām. Šāda noilguma ieviešana jaunajā 73.b pantā atbilst pareizai finanšu vadībai. Personas, kas apzināti ir nodarījušas kaitējumu, tomēr nedrīkstētu tādā pašā mērā atsaukties uz noilgumu kā citi parādnieki. Tādēļ noilgumu jāsāk skaitīt vienīgi no dienas, kad ir dokumentāri pierādīts, ka faktiski ir kļuvis zināms par visām prasībām, kas radušās.
Grozījums Nr. 13
27. A APSVĒRUMS (jauns)
(27. a)  Pasūtījumu piešķiršanas procedūras jāīsteno, kad tas ir iespējams un lietderīgi, vairāku iestāžu starpā, lai atvieglotu administratīvo slogu arī mazākām struktūrvienībām.
Grozījums Nr. 14
27. B APSVĒRUMS (jauns)
(27. b)  Piegāžu un pakalpojumu sniegšanas pasūtījumu piešķiršanas jomā procedūras norise jāpaātrina un vairāk jāsaskaņo ar piedāvātāju vajadzībām. Turklāt jo īpaši uzmanību jāpievērš tam, lai proporcionalitātes principu attiecinātu arī uz izdevumiem, kas ir saistīti ar dokumentu iesniegšanu. Finanšu regulā jāizklāsta vispārēji nolīgumi. Nevajadzētu ierobežot konkurenci, vispārējos nolīgumos paredzot nepamatoti plašus nosacījumus, kā arī mazos un vidējos uzņēmumus nevajadzētu faktiski izslēgt no konkurentu loka jau pasūtījumu piešķiršanas procedūras sakumā, nosakot pārāk apjomīgus pasūtījumus.
Grozījums Nr. 15
29. APSVĒRUMS
(29)  Finanšu regulas noteikumi par pretendentu izslēgšanu attiecībā uz Kopienas iestādēm ir stingrāki nekā Direktīvā 2004/18/EK noteiktie. Finanšu regula neparedz atšķirību starp nopietnu pamatu izslēgšanai un citu pamatu. No otras puses, Direktīvā 2004/18/EK ir noteikts šāds nošķīrums, un tas būtu jāpielieto attiecībā uz Kopienas iestādēm. Finanšu regulas 93. un 94. pantā būtu jānosaka obligāta izslēgšana visnopietnākajos gadījumos, dodot iespēju līgumslēdzēja iestādei papildināt izslēgšanas gadījumus, pamatojoties uz riska novērtējumu. Finanšu regulas 114. pantā ir jāizdara tāds pats nošķīrums attiecībā uz dotācijām. Noteikumi par sodiem, kas minēti šīs regulas 96. pantā, ir atbilstoši jāpielāgo.
(29)  Finanšu regulas noteikumi par pretendentu izslēgšanu attiecībā uz Kopienas iestādēm ir stingrāki nekā Direktīvā 2004/18/EK noteiktie. Izslēdzot pretendentus, jābūt spēkā proporcionalitātes principam. Turklāt izslēgšanas ilgumu jāierobežo ne vairāk kā uz desmit gadiem, lai izvairītos no nesamērīgām sankcijām. Izslēgšana ilgāk kā uz pieciem gadiem jāpiemēro tikai ar spriedumu, kas stājies spēkā.
Grozījums Nr. 16
30.A APSVĒRUMS (jauns)
(30.a)  Pierādījumu veidā jāpieprasa iesniegt tikai patiešām nepieciešamos dokumentus. Iesniedzamo dokumentu apjomam jābūt samērīgam attiecībā pret pasūtījuma cenu.
Grozījums Nr. 17
30. B APSVĒRUMS (jauns)
(30. b)  Lai saglabātu iestādes reputāciju attiecībā uz objektīvu un pareizu administrēšanu, Kopienu ierēdņiem, kas ir iesaistīti dotāciju piešķiršanas procedūrās, vienmēr jāinformē augstākstāvošas amatpersonas, lai izvairītos no interešu konfliktiem.
Grozījums Nr. 18
32.A APSVĒRUMS (jauns)
(32. a)  Pretendentiem, kas izturējuši atlases procedūru, jāpiešķir iespēja saņemt efektīvu juridisko palīdzību, kas ietilpst arī dalībvalstu pienākumos. Šajā sakarā jāizveido neatkarīgas inspekcijas, kas ātri un bez nesamērīgas administratīvas iejaukšanās var pārbaudīt pasūtījuma piešķiršanas kārtību un nodrošināt efektīvu juridisko palīdzību.
Grozījums Nr. 19
32. B APSVĒRUMS (jauns)
(32. b)  Eiropas Savienības īpašuma tiesību aizsardzība nedrīkst pārslogot pasūtījuma izpildītāju. Tādēļ saistību pastiprinājuma nodrošināšana, ko veic pasūtījuma izpildītājs, jāierobežo, attiecinot tikai uz pamatotiem gadījumiem, un nedrīkst pārsniegt nodrošinājuma mērķi.
Grozījums Nr. 20
34. APSVĒRUMS
(34)  Ir jāvienkāršo dotāciju noteikumi. Pārbaužu un garantiju prasībām ir jābūt proporcionālākām saistītajiem finanšu riskiem. Dažas būtiskas izmaiņas vispirms ir jāizdara Finanšu regulā, lai vēlāk Īstenošanas noteikumos varētu iestrādāt sīkākus noteikumus. Finanšu regulas 108. pantā jāprecizē dotāciju piemērošanas joma, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas ir saistīts ar aizņēmuma darbībām un akciju daļām. Jāpievieno proporcionalitātes princips.
(34)  Ir jāvienkāršo dotāciju noteikumi. Ar administratīvo procesu noteiktajām prasībām attiecībā uz tajā iesaistītajām personām visos laika posmos jābūt samērīgam. Šajā sakarā jāatlasa neveiksmīgie pieteikumi iespējami agrīnā procedūras posmā, lai pieteikumu iesniedzējus atbrīvotu no nevajadzīga apgrūtinājuma. Finanšu regulas 108. pantā jāprecizē dotāciju piemērošanas joma, jo īpaši attiecībā uz finansējumu, kas ir saistīts ar aizņēmuma darbībām un akciju daļām. Tieši attiecībā uz neliela apjoma atbalstu jābūt iespējai piešķirt to, pamatojoties uz lēmumu, tā vietā, lai noslēgtu apjomīgu un visaptverošu nolīgumu par atbalstu.
Grozījums Nr. 21
36. APSVĒRUMS
(36)  Noteikums, ka dotācijas būtu jāpiešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pierādījis savu lietderību. Tomēr pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos darbības raksturs nedod iespēju izvēlēties saņēmējus, un Finanšu regulas 110. pantā ir skaidri jānorāda, ka šādi izņēmuma gadījumi rodas.
(36)  Noteikums, ka dotācijas būtu jāpiešķir, pamatojoties uz uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, ir pierādījis savu lietderību. Turklāt atbilstoši juridiskās, respektīvi, plānošanas noteiktības prasībām jārūpējas par to, lai izsoles procedūras sākumā pretendentiem izvirzītie nosacījumi procedūras laikā nemainītos. Tomēr pieredze rāda, ka atsevišķos gadījumos darbības raksturs nedod iespēju izvēlēties saņēmējus, un Finanšu regulas 110. pantā ir skaidri jānorāda, ka šādi izņēmuma gadījumi rodas.
Grozījums Nr. 22
37. APSVĒRUMS
(37)  Noteikums, ka par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam nevar piešķirt vairāk par vienu dotāciju, ir jāpielāgo, jo dažos pamataktos ir atļauts kombinēt Kopienas finansējumu, un šādu gadījumu skaits nākotnē var pieaugt, lai nodrošinātu izdevumu rentabilitāti. Tomēr ir jāizmanto iespēja un Finanšu regulas 111. pantā skaidri jānorāda, ka vienas un tās pašas izmaksas nevar no Kopienas budžeta finansēt divreiz.
(37)  Finanšu regulas 111. pantā skaidri jānorāda, ka vienas un tās pašas izmaksas nevar no Kopienas budžeta finansēt divreiz un šis finansējums nedrīkst pārsniegt 100 % no dotāciju izmaksām.
Grozījums Nr. 23
39. APSVĒRUMS
(39)  Pārredzamības un skaidrības labad jaunā Finanšu regulas 113.a pantā līdz ar tradicionālo ikgadējo izmaksu atmaksas metodi ir jāatļauj.
(39)  Pārredzamības un skaidrības labad jaunā Finanšu regulas 113.a pantā līdz ar tradicionālo ikgadējo izmaksu atmaksas metodi ir jāatļauj. Finansēšanai pakļautās izmaksas jādefinē skaidrāk.
Grozījums Nr. 24
40. APSVĒRUMS
(40)  Finanšu regulas 114. pantā daži ierobežojumi attiecībā uz saņēmēja atbilstību ir jāatceļ, lai atļautu dotācijas saņemt fiziskām personām un noteiktu veidu subjektiem, kas nav juridiskas personas.
(40)  Pienākumiem un sankcijām, kam ir pakļauti dotāciju saņēmēji, vienmēr ir jābūt proporcionāliem riskam; turklāt daži ierobežojumi attiecībā uz saņēmēja atbilstību ir jāatceļ, lai atļautu dotācijas saņemt fiziskām personām un noteiktu veidu subjektiem, kas nav juridiskas personas.
Grozījums Nr. 25
40. A APSVĒRUMS (jauns)
(40.a)  Lai labāk informētu pieteikumu iesniedzējus, jāizveido kopīgs dienests, kas nodarbosies ar vienāda veida pieteikumu standartizēšanu atbalsta saņemšanai, ar informācijas sniegšanu pieteikumu iesniedzējiem un, vadoties no noteiktajiem kritērijiem, ar kandidātu salīdzināšanu atbalsta piešķiršanas procedūras laikā.
Grozījums Nr. 26
47. APSVĒRUMS
(47)  Ir nepieciešams atkal ļaut izmantot apropriācijas, kas ir atceltas tādēļ, ka pasākumi, kuriem tās bija iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji īstenoti. Taču tam jābūt iespējamam tikai saskaņā ar stingriem nosacījumiem, un tikai zinātniskās izpētes jomā, jo izpētes projekti ietver lielāku finanšu risku nekā citu jomu projekti.
(47)  Izpētes atbalsta īpašās nozīmes, kāda tam ir Eiropas Savienības konkurētspējas veicināšanā, dēļ ir nepieciešams atkal ļaut izmantot saistību apropriācijas, kas nav izlietotas vai ir atceltas tādēļ, ka pasākumi, kuriem tās bija iezīmētas, nav pilnīgi vai daļēji īstenoti.
Grozījums Nr. 27
1. PANTA 2. PUNKTS
2. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Jebkuriem noteikumiem par budžeta ieņēmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citā tiesību aktā, ir jo īpaši jāatbilst budžeta principiem, kas izklāstīti II sadaļā.
Jebkuriem noteikumiem par budžeta ieņēmumu vai izdevumu izpildi, kas ietverti citā tiesību aktā, ir jo īpaši jāatbilst budžeta principiem, kas izklāstīti EK līguma 268. un sekojošos pantos..
Grozījums Nr. 28
1.PANTA 2. PUNKTS
2. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Ikvienam pasākumam, ar kura palīdzību iestādes izpilda budžetu saskaņā ar šo regulu, jāatbilst EK līguma 5. panta noteiktajam proporcionalitātes principam.
Grozījums Nr. 29
1. PANTA 2. PUNKTS
2. panta 1. b punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Ja Komisija paredzējusi ieviest citā tiesību aktā novirzi no budžeta nosacījumiem, tad Komisijai tas nepārprotami un atsevišķi jānorāda Eiropas Parlamenta komitejai, kura nodarbojas ar budžeta jautājumiem.
Grozījums Nr. 136
1. PANTA 5. A PUNKTS (jauns)
9.  panta 1. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
5a. 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"Apropriācijas, kuras nav izlietotas līdz tā finanšu gada beigām, kuram tās tika paredzētas budžetā, principā ir anulējamas.
Tomēr tās iespējams pārvietot uz nākamo gadu tikai tad, ja attiecīgā iestāde, vēlākais, līdz 15. februārim ir pieņēmusi lēmumu saskaņā ar 2. un 3. punktu, vai arī tās pārvieto automātiski saskaņā ar 4. punktu.
Tomēr neizlietotās saistību apropriācijas un tādas saistību apropriācijas, kas atbilst saistību summai, kas atceltas pilnīgas vai daļējas to projektu neīstenošanas dēļ, kuriem tās bija paredzētas, budžeta lēmējiestādes kopīgu lēmumu pietiekami pamatotos gadījumos, vai arī ar pamataktu vai budžeta lēmējinstitūcijas piekrišanu paredzētos gadījumos, ja to apmērs nepārsniedz EUR [...] gadā var iekļaut budžetā vēlreiz, ja obligāti jāīsteno sākotnēji plānotās programmas vai līdzekļi ir vajadzīgi jaunu pasākumu finansēšanai."
Grozījums Nr. 30
1.PANTA 6. PUNKTS
12. panta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Tomēr pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos apropriācijas krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem var uzņemties, sākot ar katra gada 15. decembri no apropriācijām, kas paredzētas nākamajam saimnieciskajam gadam. Šādas saistības nedrīkst pārsniegt vienu ceturtdaļu no apropriācijas attiecīgajai budžeta pozīcijai pēdējā pieņemtajā budžetā.
"Tomēr pienācīgi pamatotos izņēmuma gadījumos apropriācijas krīzes pārvarēšanas un humānās palīdzības pasākumiem var uzņemties, sākot ar katra gada 15. decembri no apropriācijām, kas paredzētas nākamajam saimnieciskajam gadam. Šādas saistības nedrīkst pārsniegt vienu ceturtdaļu no apropriācijas attiecīgajai budžeta pozīcijai pēdējā pieņemtajā budžetā." Budžeta lēmējiestāde ir jāinformē par šīm saistībām.
Grozījums Nr. 31
1.PANTA 6.A PUNKTS (jauns)
14. panta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
6. a 14. panta 2. daļa tiek izteikta šādā redakcijā:
"2. Neskarot 46. panta 1. un 4. punktu, Eiropas Kopiena un Eiropas Atomenerģijas kopiena, kā arī Kopienu izveidotās struktūras, kas minētas 185. pantā, nevar ņemt aizņēmumus, izņemot tiešu finansējumu, kas nepieciešams nekustamā īpašuma iegādei iestāžu lietojumā, par ko ir saņemts labvēlīgs atzinums no budžeta lēmējinstitūcijas atbilstīgi 179. panta 3. punktam."
Grozījums Nr. 32
1. PANTA 7. PUNKTS
16. panta 2. punkta 2. daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Pārrēķini citā valūtā jāveic tā, lai būtiski nemainītos Eiropas Savienības līdzfinansējumi projektu dotācijām.
Grozījums Nr. 33
1.PANTA 9. PUNKTS
19. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Tādu dāvinājumu pieņemšanai, kas saistīti ar būtiskiem finansiāliem izdevumiem, ir vajadzīgs pilnvarojums no Eiropas Parlamenta un Padomes, kas par to pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Komisijas pieprasījums.
Tādu dāvinājumu pieņemšanai, kas saistīti ar no tā izrietošiem maksājumiem, ir vajadzīgs pilnvarojums no Eiropas Parlamenta un Padomes, kas par to pieņem lēmumu divu mēnešu laikā no dienas, kad saņemts Komisijas pieprasījums.
Grozījums Nr. 34
1. PANTA 10. PUNKTS
22. panta 1. punkta b.a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b.a) no viena panta uz otru bez ierobežojumiem.
Grozījums Nr. 35
1.PANTA 10. PUNKTS
22. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
2.  Trīs nedēļas pirms 1. punktā minētās pārvietošanas iestādes paziņo budžeta lēmējinstitūcijai un Komisijai par savu nodomu. Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šajā laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.
2.  Trīs nedēļas pirms 1. punktā minētās pārvietošanas iestādes paziņo budžeta lēmējinstiestādes struktūrvienībām par savu nodomu. Ja kāda no abām budžeta lēmējiestādēm šajā laikā min iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.
Grozījums Nr. 36
1.PANTA 10. PUNKTS
22. panta 2. punkta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par šiem pārvietojumiem 24. pantā noteiktajā termiņā, kas sākas ar datumu, kad iestāde, kura vēlas izdarīt pārvietojumu, par to informē budžeta lēmējinstitūciju."
svītrots
Grozījums Nr. 37
1.PANTA 10. PUNKTS
22. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
3.  Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var ierosināt budžeta lēmējinstitūcijai izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru kopumā par summu, kas pārsniedz 10% no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi. Budžeta lēmējinstitūcija attiecīgi informē Komisiju. Šos pārvietojumus izskata saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.
3.  Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var ierosināt budžeta lēmējinstitūcijai izdarīt pārvietojumus no vienas sadaļas uz otru kopumā par summu, kas pārsniedz 10% no saimnieciskajam gadam paredzētajām apropriācijām budžeta postenim, no kura tiek izdarīti pārvietojumi. Šos pārvietojumus izskata saskaņā ar 24. pantā noteikto procedūru.
Grozījums Nr. 38
1. PANTA 10. PUNKTS
22. panta 4. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
4)  Jebkura iestāde, izņemot Komisiju, savas budžeta iedaļas robežās var izdarīt pārvietojumus no vienas nodaļas uz otru, iepriekš neinformējot budžeta lēmējinstitūciju.
svītrots
Grozījums Nr. 39
1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA I DAĻA
23. panta 1. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
svītrots
,, b) attiecībā uz personāla un administratīviem izdevumiem - pārvietot apropriācijas no vienas sadaļas uz citu starp pantiem, kas paredzēti identiskiem izdevumu veidiem;"
Grozījums Nr. 40
1.PANTA 11. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II DAĻA
23. panta 1. punkta d) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
ii) pievieno šādu d) apakšpunktu:
svītrots
,,d) pārvietot apropriācijas no sadaļas "uzkrājumi", kas minēta 43. pantā, gadījumos, kad attiecīgajai darbībai nav pamatakta, bet budžets jau ir pieņemts, taču pamatakts tiks pieņemts budžeta gada laikā."
Grozījums Nr. 41
1. PANTA 11. A PUNKTS (III)
23. panta 1. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
iii) otrais apakšpunkts ir svītrots;
iii) otrais apakšpunkts aizstāts ar šādu tekstu:
"Trīs nedēļas pirms pirmā punkta b) un c) apakšpunktā minēto pārvietojumu īstenošanas, Komisija paziņo savu lēmumu budžeta lēmējinstitūcijai. Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šajā laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru.
Trīs mēnešus pirms finanšu gada beigām Komisija ziņo budžeta lēmējinstitūcijai par b) apakšpunktā minēto izdevumu izpildi un paziņo par savu nodomu īstenot pārvietojumus attiecībā uz personālu, ārējo personālu un citiem darbiniekiem saskaņā ar b) apakšpunktu. Ja budžeta lēmējinstitūcija nav izvirzījusi iebildumus pret paredzētajiem pārvietojumiem sešu nedēļu laikā kopš paziņojuma, Komisija drīkst rīkoties un nākamajā mēnesī paziņot par pārvietojumiem budžeta lēmējinstitūcijai
Grozījums Nr. 42
1.PANTA 11. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
23. panta 1.a punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b)  Iestarpina šādu 1.a punktu:
svītrots
,,1.a Komisija informē budžeta lēmējinstitūciju trīs nedēļas iepriekš, pirms tā izdara:
a) pārvietojumus starp pantiem nodaļas ietvaros tās pašas sadaļas administratīvām apropriācijām, kas pārsniedz 10 % no gada apropriācijām punktam, no kura izdara pārvietojumu,
b) pārvietojumus, kas minēti 1. punkta c) apakšpunktā.
Ja kāds no budžeta lēmējinstitūcijas atzariem šo trīs nedēļu laikā min pienācīgi pamatotus iemeslus, tad piemēro 24. pantā noteikto procedūru. Budžeta lēmējinstitūcija pieņem lēmumus par šiem pārvietojumiem 24. pantā noteiktajā termiņā, kas sākas dienā, kad Komisija, plānojot izdarīt pārvietojumu, informē par to budžeta lēmējinstitūciju."
Grozījums Nr. 43
1.PANTA 11. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS
23. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
c) 2. punktā "1. panta c) apakšpunktā" aizstāj ar "1. un 1.a punktā".
svītrots
Grozījums Nr. 44
1.PANTA 12. PUNKTS
26. panta 2. punkta 1. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12. 26. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
svītrots
"Lēmumus par pārvietošanu, lai ļautu izlietot rezerves ārkārtas palīdzībai, pieņem budžeta lēmējinstitūcija pēc Komisijas priekšlikuma. Atsevišķs priekšlikums jāiesniedz par katru darbību."
Grozījums Nr. 45
1. PANTA 12.A PUNKTS (jauns)
27. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12a. 27. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"Budžeta apropriācijas izlieto saskaņā ar pareizas finanšu vadības principu, tas ir, ievērojot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes, kā arī proporcionalitātes principus."
Grozījums Nr. 46
1.PANTA 12.B PUNKTS (jauns)
27. panta 2. punkta 3.a daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12. b 27. panta 2. punktā iekļauj šādu daļu:
"Samērīguma princips nozīmē, ka izdevumi, arī pārbaužu izmaksas,, ir atbilstoši proporcionāli apspriežamo summu apmēram un riskam."
Grozījums Nr. 47
1.PANTA 12.C PUNKTS (jauns)
27. panta 4.a daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12. c)  27. pantam pievieno šādu daļu:
"4.a. Īstenojot programmas un darbības, procedūra izriet no to satura. Īstenošanas noteikumi precizē šajā pantā noteiktās prasības"
Grozījums Nr. 48
1.PANTA 12.D PUNKTS (jauns)
27. panta 4. b daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12. d)  27. pantam pievieno šādu daļu:
"4.b. Attiecībā uz iepirkuma procedūrām un dotāciju piešķiršanas procedūru iestādes izveido lietderības noteikšanas un salīdzināšanas sistēmas."
Grozījums Nr. 49
1.PANTA 12.E PUNKTS (jauns)
28. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12.e)  28. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Budžeta procedūras laikā iestādes sniedz nepieciešamo informāciju, lai varētu salīdzināt atšķirības starp pieprasītājām apropriācijām un sākotnējām prognozēm, kas iekļautas finanšu pārskatos. Šī informācija ietver likumdevējas iestādes virzību un sasniegto stadiju, veicot iesniegto priekšlikumu izskatīšanu. Attiecīgos gadījumos pieprasītās apropriācijas pārskata, ņemot vērā virzību pamatakta apspriešanā."
Grozījums Nr. 50
1.PANTA 12.F PUNKTS (jauns)
28. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
12.f)  28. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
"3. Lai novērstu krāpšanas vai nelikumības iespēju, iestāžu finanšu pārskatā ieraksta informāciju par ieviestajiem un plānotajiem pasākumiem krāpniecības novēršanai un aizsardzībai pret to."
Grozījums Nr. 51
1.PANTA 13. PUNKTS
29. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
13. 29. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
13. 29. pantu aizstāj ar šādu:
"29. pants
1)  Uz budžeta sagatavošanu, budžeta izpildi, pārskatu sniegšanu attiecas prasība par pārredzamību.
,,2) Pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma budžetu un budžeta grozījumus galīgajā redakcijā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
2)  Pēc Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja pieprasījuma budžetu un budžeta grozījumus galīgajā redakcijā publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".
Budžetu publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kurā paziņo, ka budžets pieņemts galīgajā variantā.
Konsolidētos gada pārskatus un pārskatu par budžeta un finanšu vadību, ko sagatavo katra institūcija, publicē "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī".
Budžetu publicē trīs mēnešu laikā no dienas, kurā paziņo, ka budžets pieņemts galīgajā variantā.
Komisijas ziņojumos jāiekļauj arī ziņas par paskaidrojumu izklāstu budžetā.
Grozījums Nr. 52
1. PANTA 13.A PUNKTS (jauns)
9. nodaļa un 30.a pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
13. a)  III sadaļas pirmajā daļā pievieno šādu nodaļu un pantu:
"9. nodaļa
Efektīvas un lietderīgas iekšējās pārbaudes princips
30.a pants
1.  Efektīva un lietderīga iekšējā pārbaude saskaņā ar visiem norēķinu uzskaites veidiem nodrošina budžeta izpildi.
2.  Lai izpildītu budžetu, iekšējā pārbaude ir definēta kā process, kuru var piemērot visiem pārbaudes procesa līmeņiem, un tā ir paredzēta, lai sniegtu pamatotas garantijas, kā arī sasniegtu:
a) darbību efektivitāti un lietderību,
b) finanšu pārskatu ticamību,
c) aktīvu un informācijas drošību un krāpšanas un nepilnību atklāšanu un novēršanu,
d) risku pienācīgu pārvaldību saskaņā ar notikušo darījumu likumību un pareizību."
Grozījums Nr. 53
1. PANTA 16. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
43. panta 1. punkta pēdējā daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
a) 1. punkta pēdējā daļā "24. pantā" aizstāj ar "23. un 24. pantā";
svītrots
Grozījums Nr. 54
1. PANTA 16. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
43. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b) 2. punktā "24. pantu" aizstāj ar "23. un 24. pantu".
svītrots
Grozījums Nr. 55
1.PANTA 19. PUNKTA A) APAKŠPUNKTA II DAĻA
46. panta 1. daļas 1. punkta f) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
ii) svītro f) apakšpunktu;
svītrots
Grozījums Nr. 56
1.PANTA 19. PUNKTA B) APAKŠPUNKTS
46. panta 1. punkta 2) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b) 2) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
svītrots
"2. Katras iestādes iedaļā ieņēmumus un izdevumus uzrāda, ievērojot tādu pašu uzbūvi, kā norādīts 1. punktā."
Grozījums Nr. 57
1.PANTA 19. PUNKTA C) APAKŠPUNKTS
46. panta 1. punkta 3) apakšpunkta c) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
c) 3) apakšpunkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
svītrots
"c) zinātnisko un tehnisko darbinieku klasifikāciju var balstīt uz pakāpju grupām saskaņā ar katrā budžetā iekļautajiem nosacījumiem; štatu sarakstā sīkāk jānorāda augsti kvalificētu tehnisko vai zinātnisko darbinieku skaits, kam piešķirtas īpašas priekšrocības saskaņā ar īpašiem noteikumiem Civildienesta noteikumos;"
Grozījums Nr. 58
1. PANTA 19. PUNKTA D) APAKŠPUNKTS
46. panta 1. punkta 5. apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
d) 5) apakšpunktu aizstāj ar šādu:
svītrots
"5. budžeta pozīcijas ieņēmumu un izdevumu daļā, kas nepieciešamas, lai izpildītu Garantiju fondu ārējiem darījumiem."
Grozījums Nr. 59
1.PANTA 20.A PUNKTS (jauns)
48. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
20. a 48. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1) Iestādes izpilda budžeta ieņēmumus un izdevumus saskaņā ar šo regulu, uz savu atbildību un piešķirto apropriāciju robežās."
Grozījums Nr. 60
1.PANTA 22. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
53. panta 3. punkta 3. apakšpunkta ievaddaļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Lai, īstenojot dalītu vadību, nodrošinātu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai:
Lai, īstenojot dalītu vadību, nodrošinātu līdzekļu izmantošanu saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un principiem, dalībvalstis veic visus nepieciešamos likumdošanas, regulējošus, administratīvus vai cita veida pasākumus kas ir vajadzīgi Kopienu finanšu interešu aizstāvēšanai, lai:
Grozījums Nr. 61
1.PANTA 22. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
53. panta 3. punkta b) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b) novērstu pārkāpumus un krāpšanu un cīnītos ar tiem;
b) novērstu pārkāpumus, nesaimniecisku rīcību un krāpšanu un cīnītos ar tiem;
Grozījums Nr. 62
1.PANTA 23. PUNKTA B) APAKŠPUNKTA -I DAĻA (jauna)
54. panta 2. punkta ievaddaļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
–i)  Ievaddaļa tiek izteikta šādā redakcijā:
"(2) Ja Komisija saskaņā ar 53. panta 2. punktu izpilda budžetu centralizēti, kā arī netieši vai saskaņā ar 53. panta 4. punktu, tā var, ievērojot 1. punkta noteiktos ierobežojumus, suverēnu uzdevumu veikšanai, jo īpaši ar budžeta izpildi saistītu uzdevumu, pilnvarot šādas struktūrvienības:"
Grozījums Nr. 63
1. PANTA 23. PUNKTA C.A APAKŠPUNKTS (jauns)
54. panta 3.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
c.a)  Pievieno šādu punktu:
"3.a Izmantojot Komisijas piešķirtās pilnvaras atbilstīgi 50. pantam, Eiropas Parlaments var saskaņā ar Reglamenta noteikumiem, kā arī pieņemot īpašus noteikumus, deleģēt izpildes uzdevumus savām politiskajām grupām attiecībā uz precīzi noteiktām apropriācijām.
Šie īpašie noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar 56. pantu, ja vien to neprasa politisko grupu darbības īpašās prasības."
Grozījums Nr. 64
1.PANTA 24. PUNKTS
56. panta 1. punkta ievaddaļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
1.  Ja Komisija izpilda budžetu ar netiešu centralizētu vadību, tai saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem par personām, kurām tā uztic izpildi, vispirms jāsaņem pierādījumi par esamību, atbilstību un pareizu darbību attiecībā uz:
1.  Ja Komisija vai Eiropas Parlaments izpilda budžetu ar netiešu centralizētu vadību, tiem saskaņā ar pareizas finanšu vadības noteikumiem par personām, kurām tie uztic izpildi, vispirms jāsaņem pierādījumi (grozījums tekstu latviešu valodā neietekmē) par esamību, atbilstību un pareizu darbību attiecībā uz:
Grozījums Nr. 65
1.PANTA 24. PUNKTS
56. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
3.  Komisija nodrošina uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzību, novērtēšanu un kontroli. Tā ņem vērā kontroles sistēmu līdzvērtīgumu, ja tā veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistēmas.
3.  Komisija, respektīvi, Eiropas Parlaments nodrošina uzticēto uzdevumu izpildes uzraudzību, novērtēšanu un kontroli. Tie ņem vērā kontroles sistēmu līdzvērtīgumu, ja tā veic kontroli, izmantojot savas kontroles sistēmas.
Grozījums Nr. 66
1. PANTA 27. PUNKTS
60. panta 7. punkta 1. teikums (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
27) 60. panta 7. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
"7. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu kopā ar finanšu un vadības informāciju, un garantijas apliecinājumu, kurā apgalvots, ka informācija ziņojumā sniedz patiesu un godīgu ieskatu."
27) 60. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:
"7. Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu kopā ar finanšu un vadības informāciju un visām ar to saistītajām atrunām, ko papildina ar garantijas apliecinājumu, kurā apgalvots, ka informācija ziņojumā sniedz patiesu un godīgu ieskatu. "
Ziņojumā tiek paskaidrots, cik lielā mērā ir īstenoti noteiktie mērķi, kāds risks ir saistīts ar šiem pasākumiem, kā ir izlietoti piešķirtie līdzekļi un kā darbojas iekšējā pārbaudes sistēma. Iekšējais revidents iepazīstas ar ikgadējo darba pārskatu, kā arī ar pārējo iegūto informāciju. Komisija ik gadu, ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam iesniedz budžeta lēmējiestādei gada pārskatu kopsavilkumu par darbībām iepriekšējā gadā. Minētajos pārskatos detalizēti norāda uz pasākumiem, kuri ir veikti, lai samazinātu kļūdu risku, kas rodas pārskatā un minēto pasākumu efektivitātes novērtējumā aplūkoto darbību rezultātā."
Grozījums Nr. 67
1. PANTA 28. PUNKTA (-A) APAKŠPUNKTS (jauns)
61. panta 1. punkta e.a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
–a)  1. punktā iekļauj šādu e.a) apakšpunktu:
"e.a) minēto sistēmu efektīva darbība;"
Grozījums Nr. 68
1. PANTA 28. PUNKTA A APAKŠPUNKTS
61. panta 2.a punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
2. a Grāmatvedis gatavo atskaites, pamatojoties uz iesniegto informāciju saskaņā ar 2. punktu. Atbilstoši 129. panta 2. un 3. punktam izveidotiem galīgiem pārskatiem pievieno grāmatveža apliecinājumu, ar kuru viņš apliecina, ka pārskati ir sagatavoti saskaņā ar VII sadaļu un grāmatvedības principiem, noteikumiem un metodēm, kā noteikts finanšu pārskatu pielikumā.
2. a Pirms iestāde pieņem pārskatus, grāmatvedis tos apstiprina, garantējot, ka tie sniedz patiesu un ticamu informāciju par iestādes finanšu stāvokli.
Šai nolūkā grāmatvedis pārliecinās, ka pārskati ir sagatavoti saskaņā ar uzskaites noteikumiem, metodēm un uzskaites sistēmām, kas ir izveidotas saskaņā ar grāmatveža atbildību, kā tas attiecībā uz attiecīgās iestādes pārskatiem ir noteikts minētajā regulā, un visi šie ieņēmumi un izdevumi ir iekļauti grāmatvedības dokumentos.
Viņš ir pilnvarots pārbaudīt saņemto informāciju, kā arī veikt jebkuru turpmāko, viņaprāt nepieciešamo pārbaudi, lai apstiprinātu pārskatus.
Ja nepieciešams, viņš izdara atrunas, precīzi izskaidrojot šo atrunu būtību un darbības jomu.
Deleģētie kredītrīkotāji grāmatvedim sniedz jebkuru informāciju, kas tam ir vajadzīga, lai izpildītu savu uzdevumu. Kredītrīkotāji pilnībā atbild par pārvaldīto līdzekļu pienācīgu izmantošanu, kā arī par viņu uzraudzībā esošo izdevumu likumību un pareizību.
Citu iestāžu un aģentūru grāmatveži apstiprina savus gada pārskatus un nosūta apliecinājumu Komisijas grāmatvedim.
Grozījums Nr. 69
1. PANTA 32. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
66. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
a). 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:
a). 1. punktu aizstāj ar šādu:
"Kredītrīkotājam jāmaksā kompensācija, kā paredzēts Civildienesta noteikumos, kas nosaka, ka darbiniekam, uz kuru attiecas saistošie noteikumi, var pieprasīt pilnīgi vai daļēji vērst par labu kaitējumu, ko cietušas Kopienas nopietnu pārkāpumu dēļ, kurus pieļāvušas šīs amatpersonas, pildot savus pienākumus vai saistībā ar šiem pienākumiem, jo īpaši, ja viņš nosaka atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņem izdevumu saistības vai izdod maksāšanas rīkojumu, neievērojot šo regulu un tās īstenošanas noteikumus."
"Kredītrīkotājam jāmaksā kompensācija, kā paredzēts Civildienesta noteikumos.
Kompensācija par nodarīto kaitējumu jāmaksā īpaši tad, ja
- kredītrīkotājs konstatē atgūstamos prasījumus vai izdod iekasēšanas rīkojumus, uzņem izdevumu saistības vai izdod maksāšanas rīkojumus, rupjas nolaidības dēļ vai tīši neievērojot spēkā esošo regulu un atbilstīgos īstenošanas noteikumus;
- kredītrīkotājs rupjas nolaidības dēļ vai tīši neizsniedz dokumentu, kurā ir pamatots atgūstamais prasījums, neizdod vai novilcina iekasēšanas rīkojumus, vai arī rupjas nolaidības dēļ vai tīši novilcina maksājumu rīkojumu, kā rezultātā iestāde var kļūt civiltiesiski atbildīga pret trešām personām.
Pārbaudot parāda esamību un apmēru, ir jāņem vērā visi apstākļi, it īpaši kredītrīkotāja rīcībā esošie un viņa pienākumu izpildei paredzētie resursi.
Kredītrīkotāja atbildības apmēru nosaka pārkāpuma apmērs, ievērojot proporcionalitātes principu. Ja kredītrīkotājs ir rīkojies nolaidīgi, viņam piemēro atbildību maksimāli 12 mēnešalgu apmērā. Ja kredītrīkotājs ir rīkojies tīši un ar nolūku, tad viņam par nodarīto kaitējumu piemēro atbildību pilnā apmērā."
Grozījums Nr. 70
1. PANTA 32. PUNKTA B.A) APAKŠPUNKTS (jauns)
66. panta 4. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
b.a)  4. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu:
4.  Katrai iestāde izveido vai piedalās kopējā īpašā finanšu pārkāpumu noteikšanas darba grupā, kas darbojas neatkarīgi un konstatē, vai ir izdarīts pārkāpums un kādas ir tā iespējamās sekas. Vairākas iestādes apvienojoties var izveidot kopējas darba grupas. Īpašās darba grupas sastāvā var darboties dažādu iestāžu pārstāvji.
Grozījums Nr. 71
1. PANTA 33.A PUNKTS (jauns)
72. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
33. a)  72. pantam pievieno šādu punktu:
"2.a Nepamatoti izmaksātas summas ir daļa no Kopienas budžeta, un tās ir jāatgūst, ņemot vērā proporcionalitātes principu, un jāiekļauj budžetā.
Ja atgūšanas procedūras veic dalībvalstis vai citas iestādes, Kopienas budžetu var izmantot, lai atmaksātu izdevumus, kas ir saistīti ar minēto atgūšanu. Šo atlīdzināšanu pārvalda saskaņā ar īstenošanas noteikumiem."
Grozījums Nr. 72
1. PANTA 35. PUNKTS
73.b pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Neskarot īpašu regulu noteikumus un Padomes lēmuma piemērošanu attiecībā uz Kopienu pašu resursu sistēmu, Kopienu tiesībām attiecībā uz trešām personām un trešo personu tiesībām attiecībā uz Kopienām noilguma periods ir pieci gadi.
Neskarot īpašu regulu noteikumus un Padomes lēmuma piemērošanu attiecībā uz Kopienu pašu resursu sistēmu, Kopienu tiesībām attiecībā uz trešām personām un trešo personu tiesībām attiecībā uz Kopienām noilguma periods ir pieci gadi.
Ja prasības pamatā ir apzināts kaitējums, noilguma periods sākas agrākais tajā brīdī, kad faktiski un juridiski ir konstatēts kaitējums un, ņemot vērā kaitējuma iemeslu un apmēru, ir noteikta prasība atlīdzināt kaitējumu, un tas ir fiksēts rakstiski. Noilguma periodu pārtrauc, iesniedzot prasību tiesā. Ja kopatbildībā ir iesaistīti vairāki parādnieki, tad pārtraukums attiecībā uz vienu no parādniekiem attiecas arī uz pārējiem.
Noilguma perioda aprēķināšanai izmantojamais datums un šā perioda pārtraukšana ir noteikta īstenošanas noteikumos."
Noilguma perioda aprēķināšanai izmantojamais datums un šā perioda pārtraukšana turklāt ir noteikta īstenošanas noteikumos."
Grozījums Nr. 73
1. PANTA 35.A PUNKTS (jauns)
74. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
35. a)  74. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"Ieņēmumus no naudas sodiem, periodiskām kavējumu naudām un cita veida sodiem, kā arī ieņēmumus, kas gūti naudas summu atgūšanas rezultātā, un uzkrātos procentus, nereģistrē kā galīgus budžeta ieņēmumus, kamēr Tiesa drīkst atcelt lēmumus par to uzlikšanu."
Grozījums Nr. 74
1.PANTA 37.A PUNKTS (jauns)
79. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
37.a 79. pantam pievieno šādu daļu:
"Tikai pamatotos gadījumos maksājumu prasības ir priekšnoteikums Komisijas veiktajiem maksājumiem."
Grozījums Nr. 75
1. PANTA 37. B PUNKTS (jauns)
80. panta 1. a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
37. b)  80. pantam pievienots šāds punkts:
"Ja par sniegtiem pakalpojumiem vai piegādātām precēm veic regulārus maksājumus, tad, pamatojoties uz riska analīzi, kredītrīkotājs var likt piemērot tiešo debeta sistēmu."
Grozījums Nr. 76
1. PANTA 37.B PUNKTS (jauns)
83. panta 1.a daļa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
37. c 3. pantam pievieno šādu daļu:
"Iestādes iesniedz budžeta lēmējiestādei ziņojumu par īstenošanas noteikumos minēto termiņu ievērošanu un šo termiņu beigām."
Grozījums Nr. 77
1.PANTA 39. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)
88. panta 1. punkta 1. a apakšpunkta (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
a.a)1. punktā pievieno šādu rindkopu:
"Līguma saistību izpilde sākas tikai pēc tā parakstīšanas."
Grozījums Nr. 78
1. PANTA 39.A PUNKTS (jauns)
89. panta 3. un 4. punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
39. a)  89. pantam pievieno šādus punktus:
"3. Lai sasniegtu optimālas robežizmaksas un novērstu paralēlas piešķīruma procedūras, līgumslēdzējai iestādei atbilstīgā veidā jānodrošina, ka piešķīruma procedūru īsteno iestāžu sadarbības ceļā.
4.  Mazo un vidējo uzņēmumu intereses atbilstīgi ņem vērā, it īpaši veicot finansējuma dalījumu attiecībā uz nozarēm un piešķīruma daļām. 105. un 167. pantā minētās robežvērtības nedrīkst apiet, izmantojot šo dalījumu."
Grozījums Nr. 79
1.PANTA 39.B PUNKTS (jauns)
90. panta 1. punkta 1. apakšpunkta 2. rindkopa (jauna) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
39. b.  90. panta 1. punkta 1. apakšpunktam pievieno šādu teikumu:
"Tas attiecas arī uz līgumiem, kas noslēgti viena kopēja pamatlīguma ietvaros, ja atsevišķa līguma slēgšana vai pamatlīgumā iekļauto līgumu kopējais apjoms pārsniedz 105. un 167. pantā noteiktās robežvērtības."
Grozījums Nr. 80
1. ANTA 41.A PUNKTS (jauns)
91.a pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
41. a Pievieno šādu pantu:
"91.a pants
1.  Ja līgumslēdzēja iestāde konstatē, ka
a) administratīvās izmaksas, kas paredzētas, lai veiktu vairākas iepirkuma procedūras vienlaicīgi vai vienu pēc otras par līdzīgiem iepirkuma objektiem, pārsniedz iepirkuma procedūras īstenošanas rezultātā paredzētos ietaupījumus un tāpēc ir nerentablas;
b) tas ir līguma slēgšanas priekšnosacījums un
c) tādējādi tas nesamērīgi neierobežo konkurenci,
tad līgumslēdzēja iestāde var izšķirties par pamatlīguma slēgšanu. Kredītrīkotājam dokumentācijai jāpievieno pamatotā lēmuma kopija par pamatlīguma noslēgšanu.
2.  Ar pakalpojumu sniegšanu saistītā pamatlīguma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus, turklāt ir pieļaujams pagarinājums klusuciešot līdz 24 mēnešiem (darbības pamatlaiks). Ja līguma mērķis to pieļauj, ir jāparedz daļēja tā anulēšana.
3.  Līgumu drīkst pagarināt klusuciešot tikai tad, ja pagarinājuma brīdī ir pieņemti 1. punktā minētie priekšnosacījumi. Kredītrīkotājam jāpārbauda, vai priekšnosacījumi ir pieņemti, un pārbaudes iznākums jāpievieno dokumentācijai.
4.  Ja, ņemot vēra līguma noslēgšanas brīdi, līguma mērķis ir sasniedzams, tikai pārsniedzot līguma darbības pamatlaiku, kredītrīkotājam dokumentācijai jāpievieno rakstisks laika pārsniegšanas pamatojums.
5.  Ja līgums ir saistīts ar preču piegādi, tad, slēdzot pamatlīgumu saskaņā ar 1. punkta priekšnosacījumiem, jānodrošina, lai līgumslēdzējai iestādei pamatlīguma darbības laikā nerodas ekonomiski zaudējumi."
Grozījums Nr. 81
1. PANTA 41.B PUNKTS (jauns)
92. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
41. b)  92. pantu aizstāj ar šādu:
"92. pants
1.  Līguma mērķi skaidri un precīzi formulē uzaicinājumā uz konkursu.
2.  Vispirms nosaka atlases kritērijus, lai novērtētu kandidātu vai pretendentu darbības efektivitāti, un piešķiršanas kritērijus, lai izvērtētu piedāvājumus, un izklāsta minētos kritērijus uzaicinājumā uz konkursu.
3.  Kandidātiem un pretendentiem vispirms dara zināmus pamatus izslēgšanai (93. un 94. pants).
4.  Saskaņā ar 93.a pantu kandidāti un pretendenti jāinformē par to, ka viņu pienākums ir nekavējoties norādīt, ka uz viņiem attiecas izslēgšanas kritēriji, un vajadzības gadījumā apstiprināt, ka neviens no minētajiem kritērijiem uz viņiem neattiecas. Ir jānorāda uz juridiskām sekām saskaņā ar 96. pantu.
5.  Pamatlīguma gadījumā kandidātus un pretendentus jāinformē par to, ka arī citas iestādes ir tiesīgas saņemt piegādājumus saskaņā ar pamatlīgumā noteiktajiem nosacījumiem."
Grozījums Nr. 82
1. PANTA 42. PUNKTS
93. panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
a) spēkā ir stājies attiecībā uz tiem pieņemts tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;
a) piecu gadu laikā pirms konkursa izsludināšanas datuma spēkā ir stājies attiecībā uz tiem pieņemts tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā grupējumā, naudas atmazgāšanu vai līdzīgu, sodāmu darbību Izslēgšanu var pagarināt līdz pat desmit gadiem, ja kandidāts vai pretendents ir likumīgi notiesāts par rīcību, kas kaitē Kopienu ekonomiskajām interesēm;
Grozījums Nr. 83
1. PANTA 42. PUNKTS
93. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
3)  Izslēgšanas gadījumus definē iepriekš un dara zināmus kandidātiem vai pretendentiem.
svītrots
Grozījums Nr. 84
1. PANTA 42. PUNKTS
93. panta 4. punkta 1. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
4)  Kandidātiem vai pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktā minētajiem gadījumiem un, attiecīgi, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.
4)  Kandidātiem vai pretendentiem saskaņā ar 93.a pantu jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no 1. punktā minētajiem gadījumiem un, attiecīgi, ka uz tiem neattiecas neviens no 2. punktā minētajiem gadījumiem.
Grozījums Nr. 85
1. PANTA 42. PUNKTS
93. panta 4. punkta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Ja kandidāts vai pretendents ir juridiska persona un ja to pieprasa līgumslēdzēja iestāde, jāiesniedz informācija par juridiskās personas īpašniekiem, vadību, kontroli un pārstāvniecības pilnvarām.
svītrots
Grozījums Nr. 86
1. PANTA 42. PUNKTS
93.a pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
93.a pants
1)  Ievērojot 89. pantā minētos noteikumus, jebkurā iepirkuma procedūras laikā skaidri jānosaka pārvaldes un dokumentācijas apjoms un jāsaskaņo tas ar attiecīgo procedūru. Īpaši:
a) kredītrīkotāji, izvērtējot riska situācijas, var atteikties no viena vai vairākiem apliecinājumiem, izņemot, ja runa ir par pasūtījumiem ar mazu vērtību, saistībā ar kuriem iepirkuma procedūra pieļauj tikai vienu piedāvājumu;
saistībā ar citām iepirkuma procedūrām saskaņā ar 91. panta 3. punktu līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt apstiprinājumu un/vai citu apliecinājumu tam, ka uz kandidātu neattiecas neviens no 93. un 94. pantā minētajiem gadījumiem un viņš atbilst citiem piešķiršanas kritērijiem;
c)kredītrīkotājs var visos citos gadījumos pieprasīt tādus apliecinājumus, kurus viņš uzskata par vajadzīgiem, lai īstenotu iepirkuma procedūru.
Turklāt kandidātam vai pretendentam pēc līgumslēdzējas iestādes pieprasījuma jānorāda, kas ir uzņēmuma kā juridiskās personas īpašnieks vai vadītājs vai kuram pieder pārstāvniecības pilnvaras.
2)  Ievērojot 4. daļu, nedrīkst aizturēt maksājumus uz kontu tikai tāpēc, ka nav izmantota iespēja pieprasīt no kandidātiem apliecinājumus."
Grozījums Nr. 87
1. PANTA 42. PUNKTS
94. panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Ievērojot citus noteikumus attiecībā uz interešu konfliktiem, it īpaši 52. pantu, paredz, ka pastāv interešu konflikts saskaņā ar a) apakšpunktu, ja kandidāts vai pretendents iepirkuma procedūras laikā ir bijis Kopienas iestāžu darbinieks un ja vien viņa līdzdalību iepirkuma procedūrā apstiprinājusi viņa tiešā vadība.
Grozījums Nr. 88
1. PANTA 43. PUNKTS
95. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
43) 95. pantam pievieno šādu daļu:
43) 95. pantu aizstāj ar šādu:
"Taču rentabilitātes nolūkos divas vai vairākas iestādes var vienoties lietot kopīgu datu bāzi."
"95. pants:
1.  Komisijas pārvaldītajai datu bāzei katra iestāde sniedz precīzu informāciju par kandidātiem un pretendentiem, kuri atrodas vienā no 93. un 94. pantā minētajām situācijām.
2.  Kredītrīkotāji visās iestādēs un aģentūrās, pirms piešķirt līgumu slēgšanas tiesības, izmanto datu bāzē pieejamo informāciju. Datu bāze ir pieejama arī attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs. Datu bāze var būt pieejama trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, ja tas ir nepieciešams svarīgu sabiedrības interešu labā un nav pretrunā ar Kopienas noteikumiem par personas datu apstrādi.
3.  Dalībvalstis sniedz Komisijai precīzu informāciju par uzņēmējiem, kuri atrodas vienā no 93. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām situācijām, ja šo uzņēmēju darbība ir kaitējusi Kopienas finanšu interesēm un Kopiena vēl nav uzsākusi tiesvedību. Ja dalībvalstu iestādes slēdz līgumus, kas ir saistīti ar ES finansējumu, tad tās izmanto Komisijas datu bāzē pieejamo informāciju."
Grozījums Nr. 89
1. PANTA 44. PUNKTS
96. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
2. a)  Kandidātu vai pretendentu drīkst izslēgt uz vairāk nekā pieciem gadiem, tikai balstoties uz tiesas spriedumu vai spriedumam pielīdzināmu dokumentu, uz kura pamata kandidāts vai pretendents ir likumīgi notiesāts par Kopienām nodarīto kaitējumu atbilstīgi izslēgšanas nosacījumiem.
Grozījums Nr. 90
1. PANTA 44.A PUNKTS
Pirms 97. panta 3.a daļa (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
44. a Pirms 97. panta pievieno šādu jaunu 3.a daļu:
"3.a daļa
Iepirkuma procedūrā iesaistīto tiesības."
Grozījums Nr. 91
1. PANTA 44.B PUNKTS (jauns)
97. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
44. b 97. panta 1. punktu svītro.
Grozījums Nr. 92
1. PANTA 46. PUNKTA AA) APAKŠPUNKTS (jauns)
98. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
a.a)  2. punktu aizstāj ar šādu:
"(2) Tikai pamatotos gadījumos līgumslēdzēja iestāde var no pretendentiem prasīt iepriekšēju garantiju, lai nodrošinātos, ka viņi saglabā savu piedāvājumu."
Grozījums Nr. 93
1. PANTA 46.A PUNKTS (jauns)
100. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
46. a 100. pantam pievieno šādu daļu:
"2. a) Līgumu nedrīkst parakstīt, pirms nav pagājušas 14 darba dienas no brīža, kad kandidātiem vai pretendentiem ir paziņots viņu pieteikuma noraidījums (2. punkta 1. rindkopa), ja vien tas Kopienām nerada nopietnu kaitējumu. Termiņš sākas tikai tad, kad kandidāti vai pretendenti ir rakstiski informēti par lēmuma pārsūdzēšanas kārtību, it īpaši attiecībā uz instanci, termiņiem un veidu. Pirms termiņa beigām parakstītais līgums nav spēkā."
Grozījums Nr. 94
1. PANTA 46.B PUNKTS (jauns)
100.a pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
46. b Iekļauj šādu pantu:
"100.a pants
1)  Komisija veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka saistībā ar iepirkumu iestāžu lēmumiem efektīvi un pēc iespējas ātri, un īpaši saskaņā ar 100.b panta 7. punktu pārbauda, vai tie nepārkāpj Kopienas tiesības publiskā iepirkuma jomā vai citus noteikumus, saskaņā ar kuriem šīs tiesības īsteno.
2)  Komisija nodrošina, ka pārbaudes procedūra atbilstīgi īstenošanas noteikumos minētajiem nosacījumiem ir pieejama vismaz katram, kuram ir vai ir bijusi interese par kādu noteiktu publisko iepirkumu piegādes vai celtniecības jomā un kuram ir nodarīts vai kuru apdraud kaitējums, kas radies saistībā ar varbūtēju tiesību pārkāpumu. Komisija var īpaši pieprasīt, ka tiem, kuri paredz uzsākt pārbaudes procedūru, vispirms jāinformē kredītrīkotājs par varbūtējo pārkāpumu un plānoto pārbaudi."
Grozījums Nr. 95
1.PANTA 46.C PUNKTS (jauns)
100.b pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
46. c Iekļauj šādu pantu:
"100.b pants
1)  Komisija nodrošina to, lai tiesību aktos, kas pieņemti sakarā ar 100. a pantā noteikto pārskatīšanas procedūru, būtu paredzēts pilnvarojums:
a) tiklīdz rodas izdevība, panākot vienošanos, veikt pagaidu pasākumus, lai labotu varbūtējo pārkāpumu vai novērstu turpmāku kaitējumu attiecīgām interesēm; tostarp pasākumus, lai pārtrauktu valsts pasūtījuma līguma piešķiršanas procedūru vai nodrošinātu tās pārtraukšanu vai arī īstenotu kādu līgumslēdzējas iestādes lēmumu,
b) atcelt nelikumīgi pieņemtus lēmumus vai nodrošināt to atcelšanu, ieskaitot diskriminējošu tehnisku, ekonomisku vai finanšu norādījumu atcelšanu uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, līguma dokumentos vai jebkurā citā dokumentā, kas attiecas uz līguma piešķiršanas procedūru;
c) atlīdzinātu zaudējumus personām, kam pārkāpuma dēļ nodarīts zaudējums.
2) 1. daļā minētās pilnvaras var sadalīt un nodot vairākām iestādēm, kas ir atbildīgas par dažādiem pārbaudes procesa aspektiem.
3)  Pārskatīšanas procedūras kā tādas automātiski nepārtrauc iepirkuma procedūras, uz kurām tās attiecas.
4)  Komisija var paredzēt, ka atbildīgā iestāde, pārbaudot, vai ir jāveic priekšlaicīgi pasākumi, varētu ņemt vērā pasākumu iespējamo ietekmi uz visām iespējami cietušajām interesēm, kā arī sabiedrības interesēm. Noraidījums piešķirt priekšlaicīgus pasākumus nekādi neietekmē pretendenta citas tiesības.
5)  Komisija var paredzēt, ka gadījumā, kad tiek celta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu saistībā ar nelikumīgi pieņemtu lēmumu, šo lēmumu vispirms jāatceļ iestādei, kurai ir attiecīgas pilnvaras.
6) 1. punktā minēto pilnvaru īstenošanas ietekme uz līgumu, kas noslēgts pēc tā piešķiršanas, jānosaka īstenošanas noteikumos. Turklāt, izņemot gadījumus, kad lēmums par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu jāatceļ pirms zaudējumu atlīdzināšanas, Komisija nodrošina, ka pēc līguma noslēgšanas, kas pakārtota atlīdzināšanai, par pārskatīšanu atbildīgās iestādes pilnvaras tiek ierobežotas tikai ar kaitējumu atlīdzināšanu personām, kas cietušās pārkāpuma rezultātā.
7)  Komisija nodrošina, ka par pārskatīšanas procedūru atbildīgo iestāžu lēmumus var efektīvi piemērot.
8)  Ja pārbaudi veic iestāde, kas nav tiesiska iestāde, tai jāpamato savi lēmumi rakstveidā. Turklāt šādā gadījumā ir jāgarantē procedūras, saskaņā ar kurām katrs iespējami nelegālais pasākums, ko veikusi pārbaudes iestāde vai jebkuras iespējamās nepilnības, iestādei rīkojoties tai piešķirto pilnvaru robežās, var būt par iemeslu, lai uzsāktu tiesisko pārbaudi vai arī pārbaudi, ko veic cita no līgumslēdzēja iestādes un pārbaudes iestādes neatkarīga iestāde, kas ir tiesa EK Līguma 234. panta izpratnē.
Šādas neatkarīgās iestādes locekļu iecelšanu un amata pilnvaru beigas regulē saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem kā tiesu iestādes darbiniekiem attiecībā uz iestādi, kas atbildīga par to iecelšanu, pilnvaru termiņu un atcelšanu no amata. Vismaz šīs neatkarīgās iestādes priekšsēdētājam ir jābūt tiesneša juridiskai un profesionālai kvalifikācijai. Neatkarīgā iestāde pieņem lēmumus pēc abu pušu noklausīšanās procedūras, un šie lēmumi tādā veidā, kā to noteikusi Komisija, ir juridiski saistoši."
Grozījums Nr. 96
1.PANTA 46.D PUNKTS (jauns)
102. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
46. d 102. pantu aizstāj ar šādu:
"102. pants
Atsevišķos atbilstoši pamatotos gadījumos līgumslēdzēja iestāde var pieprasīt līgumslēdzējiem nodrošināt iepriekšēju garantiju, lai:
a) nodrošinātu pienācīgu līguma izpildi;
b) ierobežotu finanšu riskus, kas saistīti ar iepriekšējā finansējuma aizdevumu un maksājumiem uz kontu. Attiecībā uz maksājumiem uz kontu garantijas maksājumus vajadzētu pieprasīt tikai tad, ja maksājums neattiecas uz jau piegādātiem krājumiem vai jau sniegtiem pakalpojumiem, kas balstās uz iemaksām, par kurām ir panākta iepriekšēja vienošanās."
Grozījums Nr. 97
1.PANTA 50. PUNKTA -A) APAKŠPUNKTS (jauns)
108. panta 1. punkta 1. apakšpunkta ievads (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
–a)  1. punkta 1. daļas ievadu groza šādi:
"1) Dotācijas ir tiešas finanšu iemaksas no budžeta ziedojumu veidā, lai finansētu:"
Grozījums Nr. 98
1.PANTA 50. PUNKTA -AA) APAKŠPUNKTS (jauns)
108. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
–aa)  1. punkta 2.  daļu aizstāj ar šādu:
"Dotācijas piešķir, pamatojoties uz rakstisku vienošanos vai pretendentam nosūtāmu piešķiršanas lēmumu. Lēmumā par dotācijas piešķiršanu var ietvert noteikumus, prasības un termiņus tiktāl, ciktāl tie varētu būt iekļauti līgumā par dotāciju piešķiršanu."
Grozījums Nr. 99
1. PANTA 50. PUNKTA A) APAKŠPUNKTS
108. panta 2. punkta g.a) un g.b)apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
g.a) izdevumi organizācijām, kas sastāv galvenokārt no iestādes locekļiem un bijušajiem locekļiem un iestādes darbiniekiem un bijušajiem darbiniekiem un kas:
– veicina iestādes intereses vai atbalsta tās darbību; un / vai
– organizē kultūras, sporta, sociālās vai citus pasākumus iestādes un / vai tās locekļu un bijušo locekļu un darbinieku un bijušo darbinieku vajadzībām; un
g.b) rada izdevumus, sadarbojoties ar trešām personām, kas nav ietverti noteikumos par valsts iepirkumu, saistībā ar iestādes informācijas politiku.
Šīs kategorijas uzskata par administratīvajiem izdevumiem 49. panta izpratnē. Tos jāuzrāda atsevišķā budžeta pozīcijā.
Grozījums Nr. 100
1.PANTA 52. PUNKTS
109. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Tās nevar būt uzkrājošas vai piešķirtas ar atpakaļejošu datumu, un tām jābūt saistītām ar līdzfinansējumu.
Tās nevar būt uzkrājošas vai piešķirtas ar atpakaļejošu datumu, un tām jābūt saistītām tikai ar līdzfinansējumu, neņemot vērā noteikumus par dotāciju piešķiršanu atmaksas sistēmā vai pamatojoties uz vienotas likmes finansējumu (113. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkti).
Grozījums Nr. 101
1. PANTA 52. PUNKTS
109. panta 3. punkta d) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
d) mazu summu dotācijām, kuras paredzētas 113.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, vai to kombinācijai ar dotācijām, kuras noteiktas īstenošanas noteikumos.
d) dotācijām, kuras paredzētas 113.a panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, vai to kombinācijai ar dotācijām, kuras noteiktas īstenošanas noteikumos.
Grozījums Nr. 102
1. PANTA 52. PUNKTS
109. panta 3. punkta d.a) apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
d.a) pašu resursi, it īpaši dalības maksas un biedru naudas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2004/20031 2. panta 1. un 2. punktu ir apkopoti Eiropas līmeņa politiskās partijas gada norēķinos un kas pārsniedz 25 % no dotāciju izmaksām, kuras saskaņā ar šīs regulas 10. panta 2. punktu ir jāsedz saņēmējam.
___________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2004/2003 par noteikumiem, kas attiecas uz Eiropas līmeņa politiskajām partijām un to finansēšanu (OV L 297, 15.11.2003., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 103
1.PANTA 52.A PUNKTS (jauns)
109.a pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
52. a)  Iekļauj šādu 109. a pantu:
"109. a pants
Pretendentus nodrošina ar informāciju un konsultē vienots dienests. Īpaši šis dienests:
– izstrādā vienotus pieteikuma veidlapu standartus līdzīgu dotāciju pieprasījumiem un uzrauga pieteikuma veidlapu izmēru un saprotamību,
– informē potenciālos pretendentus (īpaši organizējot seminārus un nodrošinot mācību materiālus), kā arī
– uztur datu banku, ar kuras starpniecību Komisija var informēt pretendentus."
Grozījums Nr. 104
1. PANTA 52. B PUNKTS
110. panta 1. punkta 1. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
52. b)  110. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:
"1) Dotāciju plānu izstrādā katru gadu un publicē finanšu gada sākumā, taču vēlākais 15. martā, ar izmaiņu iespējām, kas saistītas ar atbalstu krīzes situācijās un humānās palīdzības operācijās.
Ekspluatācijas dotāciju, kas noteiktas 112. pantā, plānu arī izstrādā katru gadu, un to var publicēt sākot no iepriekšējā gada, ar noteikumu, ka nākamajā gadā būs pieejami kredīti."
Grozījums Nr. 105
1. PANTA 53. PUNKTS
110. panta 1. punkta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
"Šo darba programmu īsteno, publicējot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtējas steidzamības gadījumus vai gadījumus, kad attiecīgā pasākuma saņēmējs savu īpatnību vai darbības dēļ ir vienīgais pretendents."
"Šo darba programmu īsteno, publicējot uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, izņemot pienācīgi pamatotus ārkārtējas steidzamības gadījumus vai gadījumus, kad attiecīgā pasākuma saņēmējs savu īpatnību vai darbības dēļ ir vienīgais pretendents." Uzaicinājumu iesniegt pieteikumus var publicēt iepriekšējā gadā, ņemto vērā iepriekšējā gadā pieejamās apropriācijas. Neatkarīgi no publikācijas laika un neievērojot 115. pantu, tas norāda, ka visi uz dotācijas piešķiršanu attiecināmie noteikumi (īpaši 93. un 94. pantā minētie izslēgšanas kritēriji), pie kam ir pieļaujamas norādes uz normām. Procedūras gaitā piemērojamie noteikumi ir saistoši tādā versijā, ko piemēro paziņojuma brīdī.
Grozījums Nr. 106
1. PANTA 53. A PUNKTS (jauns)
110. panta 2. punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
53. a)  110. pantā 2. punktu aizstāj ar šādu:
"2. Visas finanšu gada laikā piešķirtās dotācijas publicē, kur tas piemēroti, izmantojot elektroniskus līdzekļus, kā arī pienācīgi ievērojot konfidencialitātes un drošības prasības."
Grozījums Nr. 107
1. PANTA 53. B PUNKTS (jauns)
110. panta 2.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
53. b 110. pantu papildina ar šādu 2. a punktu:
"2. a) Nodrošinot publicēšanu saskaņā ar 2. punktu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par:
a) pieteikumu iesniedzēju skaitu pagājušajā gadā;
b) veiksmīgo pieteikumu skaitu un kvotu attiecībā uz katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un katru iestādi, kas nodrošina atbalstu;
c) vidējais procedūras ilgums, sākot no uzaicinājuma publicēšanas iesniegt priekšlikumus līdz nolīguma parakstīšanai par finansējumu, respektīvi, lēmuma pieņemšanai par finansiālā atbalsta piešķiršanu attiecībā uz katru uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus un katru iestādi, kas nodrošina atbalstu;
d) vidējais laika posms, kamēr tiek sagatavots gala ziņojums un izmaksāta galīgā dotācijas summa (119. panta 1. punkts)."
Grozījums Nr. 108
1.PANTA 54. PUNKTS
111. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam var piešķirt tikai vienu dotāciju no budžeta, izņemot gadījumus, kad tas atļauts ar attiecīgu pamataktu.
1.  Par vienu darbību vienam un tam pašam saņēmējam var piešķirt tikai vienu dotāciju no budžeta, izņemot gadījumus, kad tas atļauts ar attiecīgu pamataktu.
Vienā saimnieciskajā gadā saņēmējam var piešķirt tikai vienu darbības dotāciju no budžeta.
2.  Vienā saimnieciskajā gadā saņēmējam var piešķirt tikai vienu darbības dotāciju no budžeta. Pieteikuma iesniedzējs nekavējoties informē kredītrīkotāju, ja ir iesniegti vairāki pieteikumi viena un tā paša projekta finansēšanai un ja ir piešķirts vairākkārtīgs finansiāls atbalsts.
Nekādā gadījumā vienas un tās pašas izmaksas nevar finansēt no budžeta divreiz.
3.  Nekādā gadījumā vienas un tās pašas izmaksas nevar finansēt no budžeta divreiz. Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt dotācijas izmaksu kopsummu.
Grozījums Nr. 109
1. PANTA 55. A PUNKTS (jauns)
113. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
55. a)  113. panta 2. punkts aizstāts ar:
"2. Ja pamataktā attiecībā uz iestādēm, kas seko Eiropas interešu kopējiem mērķiem, nav noteikts citādi, un neņemot vērā nosacījumus attiecībā uz dotāciju piešķīrumiem vienreizēju maksājumu veidā vai vienotas likmes finansējumiem (113. a panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts), tad, atjaunojot dotācijas saimnieciskajai darbībai, tās pakāpeniski samazina proporcionālā un objektīvā veidā."
Grozījums Nr. 110
1.PANTA 56. PUNKTS
113. a panta 1. punkta a) apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
a) attaisnoto izmaksu noteiktas proporcijas atmaksāšana;
a) attaisnoto izmaksu maksimāla vai noteiktas proporcijas atmaksāšana;
Grozījums Nr. 111
1.PANTA 56. PUNKTS
113.a panta 1.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
1.a)  Jo īpaši par dotējamām var atzīt šādas izmaksas:
a) izmaksas, kas rodas finanšu atbalsta saņēmējam saskaņā ar 118. pantu iesniedzamo bankas galvojumu vai pielīdzināmu saistību pastiprinājumu;
b) apgrozījuma nodokļa summas, kura atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;
c) ārējās pārbaudes izmaksas (117. un 119. pants);
d) pārvaldes izmaksas, personāla un materiālo līdzekļu izmaksas;
e) nolietojums.
Grozījums Nr. 112
1.PANTA 57. PUNKTS
114. panta 3. punkta 2. daļa (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Pretendentiem jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
Ievērojot 109. pantā noteiktos principus, pretendenti pēc kredītrīkotāja pieprasījuma apliecina, ka uz tiem neattiecas neviens no pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
Grozījums Nr. 113
1.PANTA 57. PUNKTS
114. panta 4. punkta 2. apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Šādus sodus var piemērot arī saņēmējam, kurš dotāciju līguma īstenošanas laikā ir sniedzis nepatiesu informāciju, ko pieprasa kredītrīkotājs, vai arī nesniedz šo informāciju.
Šādus sodus var piemērot arī saņēmējam, kurš dotāciju līguma īstenošanas laikā apzināti vai rupjas nolaidības dēļ ir sniedzis nepatiesu informāciju, ko pieprasa kredītrīkotājs, vai arī nesniedz šo informāciju.
Grozījums Nr. 114
1.PANTA 57. PUNKTS
114. panta 4.a punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
4. a)  Kredītrīkotājam jāierosina paskaidrojumu sniegšana, pieteikumu iesniegšana vai paskaidrojumu koriģēšana, ja ir acīmredzami, ka tie nav iesniegti vai ir iesniegti kļūdaini aiz pārskatīšanās vai nezināšanas dēļ. Ja vajadzīgs un ja tas ir īstenojams un pieļaujams, viņš informē par procedūrā iesaistīto personu tiesībām un pienākumiem.
Kredītrīkotājam piemērotā veidā jādokumentē sazināšanās ar pieteikumu iesniedzējiem, kas ir notikusi procedūras laikā.
Grozījums Nr. 115
1.PANTA 57.A PUNKTS (jauns)
115. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
57. a)  115. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"(1) Pamatojoties uz uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus iepriekš noteiktajiem atlases kritērijiem, tiek novērtētas pretendenta spējas izpildīt piedāvāto darbību vai darba programmu. Tas neietekmē 110. panta 1. punktu
Atlases kritērijiem jāatbilst projektu īpatnībām, to kvalitātei un īstenošanai."
Grozījums Nr. 116
1. PANTA 57. B PUNKTS (jauns)
115. panta 2.a un 2.b punkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
57. b 115. pantu papildina ar šādiem punktiem 2.a un 2.b:
"2.a) Piešķiršanas procedūra principā jāsadala vairākos posmos, turklāt pirmajā procedūras posmā notiek tikai un vienīgi to iesniegto pieteikumu aptuvena vērtēšana, kas formāli atbilst izvirzītajām prasībām. Ja pieteikumam jau šajā procedūras posmā nav izredzes tikt apmierinātam, tas jāpaziņo pretendentam atbilstoši 116. panta 3. punktam. Ikvienam turpmākajam procedūras posmam būtiski jāatšķiras no iepriekšējiem, jo īpaši attiecībā uz to apliecinājumu apjomu un saturu, kas pretendentam jāiesniedz. Ja no pretendenta tiek pieprasīts kāds apliecinājums, vienas procedūras laikā to var pieprasīt tikai vienu reizi. Iegūtie dati jāsaglabā datu bāzē (109.a pants). Procedūru jācenšas pabeigt ātri.
2.b)  Kredītrīkotājam, neņemot vērā 109. panta 1. punkta principus, visas procedūras laikā jāpievērš īpaša uzmanība tam, lai pretendentiem radušies izdevumi par publicēšanu, dokumentiem un apliecinājumiem saistībā ar finansiālu atbalstu būtu samērīgi piešķiramā finansiālā atbalsta vērtībai."
Grozījums Nr. 117
1. PANTA 58. PUNKTS
116. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
1.  Priekšlikumus novērtē, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem atlases un piešķiršanas kritērijiem, nolūkā noteikt priekšlikumus, kurus var finansēt.
1.  Priekšlikumus novērtē divu mēnešu laikā, pamatojoties uz iepriekš izziņotiem atlases un piešķiršanas kritērijiem, nolūkā noteikt priekšlikumus, kurus var finansēt.
Grozījums Nr. 118
1. PANTA 58.A PUNKTS (jauns)
116. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
58. a)  116. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
"3. Atbildīgais kredītrīkotājs informē pretendentus rakstiski par lēmumu attiecībā uz viņu pieteikumiem un paraksta līgumu pēc 100. panta 2.a punktā noteiktā laika perioda beigām.
Ja pieprasīto finansējumu nepiešķir, tad iestāde informē par pieteikuma noraidīšanas iemesliem, it īpaši atsaucoties uz iepriekš izsludinātajiem atlases un piešķiršanas kritērijiem."
Grozījums Nr. 119
1. PANTA 58. B PUNKTS (jauns)
117. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
58. b 117. pantu aizstāj ar šādu:
"117. pants
1)  Maksājumu grafiku nosaka atkarībā no finansiālajiem riskiem, kas saistīti ar darbību, tās ilgumu un virzību vai izmaksām, kas radušās saņēmējam. Maksājumi jāveic piemērotā laika posmā.
Ja maksājuma termiņš ir noteikts līgumā vai lēmumā par dotācijas piešķiršanu, tad maksājums jāveic šajā termiņā, negaidot īpašu uzaicinājumu. Tas neietekmē 119. panta 2. punktu.
2)  Lai konstatētu finansiālā riska pakāpi, kredītrīkotājs, ņemot vērā 109. panta 1. punktā noteiktos principus, var pieprasīt finansiālā atbalsta saņēmējam iesniegt apliecinājumu, ko sagatavojis neatkarīgs pārbaudītājs. Piemērošanas noteikumos var paredzēt gadījumus, kuros jālūdz ārēja pārbaudītājam sagatavot apliecinājumu vai var atteikties no šāda apliecinājuma sagatavošanas."
Grozījums Nr. 120
1. PANTA 58. C PUNKTS (jauns)
118. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
58. c 118. pantu aizstāj ar šādu:
"118. pants
Atbildīgais kredītrīkotājs var pieprasīt saņēmējam iepriekš iesniegt nodrošinājumu, lai ierobežotu finansiālos riskus, kas saistīti ar iepriekšēja finansējuma samaksu, ja nav citu, tikpat efektīvu iespēju mazināt risku."
Grozījums Nr. 121
1.PANTA 58.D PUNKTS (jauns)
119. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
58. d 119. pantu aizstāj ar šādu:
"119. pants
1)  Finansiālā atbalsta summa tiek uzskatīta par galīgu tikai tad, ja noslēdzošos pārskatus un norēķinus ir apstiprinājusi iestāde, kurai ir iespējams tos turpmāk vēlreiz pārbaudīt. Šajā gadījuma noilguma periodu (73.b pants) attiecībā uz iestādi sāk skaitīt no pēdējā maksājuma veikšanas dienas. Noilguma periods (73.b pants) attiecībā uz saņēmēju sākas no dienas, kad tiek noteikta finansiālā atbalsta galīgā summa.
2)  Ja saņēmējs nepilda savus pienākumus, kas ir paredzēti nolīgumā par finansējumu vai lēmumā par dotācijas piešķiršanu, saskaņā ar īstenošanas noteikumiem finansējumu var pārtraukt, samazināt tā apmēru vai atcelt.
Samazinājumam jābūt samērīgam attiecībā uz pārkāpumu, par kuru saņēmēju soda.
Ja pienākumu nepildīšana nav saistīta ar saņēmēja rīcību, finansējuma pārtraukšanai, samazināšanai vai atcelšanai jānotiek tikai ārkārtas gadījumos, jo īpaši, ja finansiālā atbalsta sniegšanas vai saglabāšanas rezultātā pārsniegtu projekta dotējamās izmaksas vai ja pienākumu nepildīšanas gadījumā finansiālā atbalsta mērķi vairs nevar īstenot."
Grozījums Nr. 122
1.PANTA 59. PUNKTS
120. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
1.  Ja darbības īstenošanai nepieciešams, lai saņēmējs piešķirtu publiskā iepirkuma līgumus, atbilstošās procedūrās ir tās, kas izklāstītas īstenošanas noteikumos.
1.  Ja darbības īstenošanai nepieciešama piegādes pasūtījumu piešķiršana, tad piešķiršanas procedūra ir pakļauta šīs sadaļas V posteņa principiem.
Piemērošanas noteikumos var paredzēt arī regulējumu, kas nosaka vienkāršotu procedūru atkarībā no pasūtījuma apjoma.
Grozījums Nr. 123
1.PANTA 61. PUNKTS
122. pants (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
61. 122. pantā vārdus "185. pantā" aizstāj ar vārdiem "121. pantā".
61. 122. pantu aizstāj ar šādu:
"122. pants
Ziņojumu par budžeta pārvaldību un finanšu vadību attiecīgajā budžeta gadā pievieno iestāžu un 121. pantā noteikto struktūrvienību grāmatvedībai. Šis ziņojums cita starpā sniedz pārskatu par apropriāciju īstenošanas proporciju un apropriāciju pārvietošanu no viena budžeta posteņa uz citu."
Grozījums Nr. 124
1.PANTA 68.A PUNKTS (jauns)
139. panta 2. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
68. a 139. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:
"(2) Iestādes Revīzijas palātai un budžeta lēmējiestādei iesniedz iekšējos finanšu noteikumus informācijai."
Grozījums Nr. 125
1. PANTA 68. B PUNKTS (jauns)
143. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
68. b)  143. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
"3. Gada pārskatā sniedz vērtējumu par finanšu pārvaldības rentabilitāti. Tajā iekļauj arī novērtējumu par budžeta pārvaldības un saimnieciskās darbības efektivitāti un pareizību."
Grozījums Nr. 126
1. PANTA 75. PUNKTS
153. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
75. 153. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
svītrots
,,(1) Ja Komisija var pārvietot apropriācijas saskaņā ar 23. pantu, tā pieņem lēmumu ne vēlāk kā nākamā saimnieciskā gada 31. janvārī un informē par to budžeta lēmējinstitūciju trīs nedēļas pirms pārvietošanas, kā minēts 23. panta 1. punkta a) apakšpunktā."
Grozījums Nr. 127
1. PANTA 82.A PUNKTS (jauns)
160.b pants (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
82. a)  Pēc 160.a panta iekļauj šādu 160.b pantu
"160.b pants
Atkāpjoties no 110. panta noteikumiem, uzaicinājumus iesniegt pieteikumus var publicēt iepriekšējā gadā, ņemto vērā iepriekšējā gadā pieejamās apropriācijas. Neatkarīgi no publikācijas laika un neievērojot 115. pantu, Komisija paziņo visus noteikumus, ko piemēro attiecībā uz dotācijas piešķiršanu, (jo īpaši 93. un 94. pantā minētos izslēgšanas kritērijus), turklāt ir pieļaujamas atsauces uz normām. Procedūras gaitā piemērojamie noteikumi ir saistoši tādā redakcijā, ko piemēro paziņojuma dienā."
Grozījums Nr. 128
1. PANTA 85. A PUNKTS (jauns)
168. panta 1. punkta 1.a apakšpunkts (jauns) (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
85. a)  168. panta 1.punktam pievieno šādu apakšpunktu:
"Uz Kopienas ārējo palīdzību attiecas nosacījumi par dalību līgumu slēgšanas procedūrās, ko nosaka 2005. gada 14. decembra Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2110/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai1 un 2005. gada 21. novembra Padomes Regula (EK) Nr. 2112/2005 par piekļuvi Kopienas ārējai palīdzībai2.
_______________
1 OV L 344, 27.12.2005., 1. lpp.
2 OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp."
Grozījums Nr. 129
1. PANTA 87. PUNKTS
169.a panta 1.a punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
Jo īpaši par dotējamām var atzīt šādas izmaksas:
a) izmaksas, kas rodas finanšu atbalsta saņēmējam saskaņā ar 118. pantu iesniedzamo bankas galvojumu vai pielīdzināmu saistību pastiprinājumu;
b) apgrozījuma nodokļa summas, kuru atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;
c) apgrozījuma nodokļa summas, kuru atlaidi finanšu atbalsta saņēmējs nevar pieprasīt pirms darījuma īstenošanas;
d) ārējās pārbaudes izmaksas (117. un 119. pants);
e) pārvaldes izmaksas, personāla un materiālo līdzekļu izmaksas.
Grozījums Nr. 130
1. PANTA 94.A PUNKTS (jauns)
179. panta 3. punkta 1. apakšpunkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
94. a)  179. panta 3. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu:
"3. Iestādes sniedz budžeta lemējiestādes abām nodaļām pēc iespējas ātri, taču ne vēlāk kā 3 nedēļas pirms jebkura noteiktā laika termiņa, kas budžeta lēmējiestādei ir jāievēro, pieņemot lēmumu, informāciju par visiem nekustamo īpašumu projektiem, kas var lielā mērā finansiāli ietekmēt budžetu."
Grozījums Nr. 131
1. PANTA 94. B PUNKTS (jauns)
183. panta 2. punkts (jauns) (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
94. b 183. pantu aizstāj ar šādu:
"Iepazīstas ar budžeta lemējiestādes atzinumu un atbilstīgi ņem to vērā, kad tas ir lietderīgi."
Grozījums Nr. 132
1. PANTA 94. C PUNKTS (jauns)
185. panta 1. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
94. c)  185. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
"1. Komisija pieņem pamata finanšu regulu iestādēm, ko ir izveidojusi Savienība un kas ir juridiskas personas. Šo iestāžu finanšu noteikumi nevar būt pretrunā ar pamata regulu, izņemot gadījumus, kad tas ir saistīts ar īpašām darbības vajadzībām un ja Komisija tam ir devusi savu iepriekšēju piekrišanu."
Grozījums Nr. 133
1. PANTA 95. PUNKTS
185. panta 3. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
3.   Katra 1. punktā minētā struktūra nosaka iekšējās revīzijas funkcijas, kas jāpilda saskaņā ar atbilstošiem starptautiskajiem standartiem. Komisijas iekšējais revidents apliecina, ka revīzija notiek saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā nolūkā var veikt kvalitātes revīziju.
3.   Komisijas iekšējais revidents veic revīzijas 1. punktā minētajām struktūrvienībām. 1. punktā minētās struktūrvienības var noteikt iekšējās revīzijas funkcijas. Pienācīgi pamatotos gadījumos Komisijas iekšējais revidents var deleģēt sava uzdevuma izpildi struktūrvienību iekšējiem revidentiem. Šī deleģēšana notiek rakstiski, izklāstot tās pamatojumu un darot zināmus atbildīgo revidentu vārdus (deleģētājs revidents un revidents, kuram ir deleģēta uzdevuma izpilde). Neskatoties uz deleģēšanu, Komisijas iekšējais revidents var veikt iekšējas revīzijas 1. punktā minētajām struktūrvienībām un jebkurā viņaprāt piemērotā laikā atsaukt deleģēšanu.
1. punktā minētās struktūrvienības nosaka iekšējās revīzijas funkcijas saskaņā ar Komisijas iekšējā revidenta noteiktajām vadlīnijām. Šajās vadlīnijās ir noteikts, ka visi sagatavotie ziņojumi un pārskati ir jāiesniedz Komisijas iekšējam revidentam. Komisijas iekšējais revidents apstiprina, ka revīzija notiek saskaņā ar starptautiskajiem revīzijas standartiem, un tā nolūkā var veikt kvalitātes revīziju."
Grozījums Nr. 134
1. PANTA 95. PUNKTS
185. panta 4. punkts (Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002)
4.  Struktūras, kas minētas 121. pantā, piemēro 133. pantā paredzētos grāmatvedības noteikumus tā, lai to pārskatus var konsolidēt ar Komisijas pārskatiem.
svītrots

(1) Jautājums tika nodots atpakaļ komitejai atbilstoši 53. panta 2. punktam (A6-0057/2006).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika