Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0090(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0057/2006

Ingivna texter :

A6-0057/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 21
CRE 14/03/2006 - 21

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.5
CRE 15/03/2006 - 4.5
Röstförklaringar
PV 13/06/2006 - 7.9
CRE 13/06/2006 - 7.9
PV 06/07/2006 - 6.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0085
P6_TA(2006)0312

Antagna texter
PDF 623kWORD 289k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget *
P6_TA(2006)0085A6-0057/2006

Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (KOM(2005)0181 – C6-0234/2005 – 2005/0090(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Förslaget ändrades på följande sätt(1)

Kommissionens förslag   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 1
(1)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad "budgetförordningen", innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för budgetförvaltningen efter den reform som antogs i juni 2002. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Budgetförordningen innehåller också ett antal grundprinciper, till vilka hänsyn skall tas vid förberedelse av alla andra rättsakter. Undantagen mot dessa principer bör begränsas till ett minimum.
(1)  Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002, nedan kallad "budgetförordningen", innehåller de grundläggande rättsliga bestämmelserna för budgetförvaltningen efter den reform som antogs i juni 2002. De grundläggande elementen i förordningen bör bibehållas och stärkas. Budgetförordningen innehåller också ett antal grundprinciper, som följer av artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget och till vilka hänsyn skall tas vid förberedelse av alla andra rättsakter. Undantagen mot dessa principer bör begränsas till ett minimum.
Ändring 2
SKÄL 2
(2)  Utifrån praktisk erfarenhet bedöms dock vissa ändringar i förordningen vara motiverade, framför allt för att underlätta budgetgenomförandet och för att uppnå de politiska mål som budgetmedlen är avsedda för. Dessutom bör vissa procedurkrav och krav på dokumentation anpassas så att de står bättre i proportion till de faktiska riskerna och kostnaderna.
(2)  Utifrån praktisk erfarenhet bedöms dock vissa ändringar i förordningen vara motiverade, framför allt för att underlätta budgetgenomförandet och för att uppnå de politiska mål som budgetmedlen är avsedda för. Dessutom bör den i artikel 5 i EG-fördraget fastställda proportionalitetsprincipen uttryckligen föras in i förordningen såvitt avser den administrativa hanteringen för att göra det klart att den skall vara proportionerlig i förhållande till de faktiska riskerna och kostnaderna.
Ändring 3
SKÄL 3
(3)  Alla ändringar som införs måste bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer, säkerställa en sund ekonomisk förvaltning eller förbättra densamma, stärka skyddet av gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet, och således bidra till en rimlig grad av visshet om att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.
(3)  Alla ändringar som införs måste bidra till att uppnå målen med kommissionens reformer, säkerställa en sund ekonomisk förvaltning eller förbättra densamma, effektivare skydda av gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och annan olaglig verksamhet, och således bidra till en rimlig grad av visshet om att de finansiella transaktionerna är lagliga och korrekta.
Ändring 4
SKÄL 5A (nytt)
(5a) Enligt punkt 1 i det till EG-fördraget bifogade protokollet om tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket är en bilaga till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997, skall varje institution när den utövar sina befogenheter beakta proportionalitetsprincipen enligt vilken gemenskapen inte skall vidta någon åtgärd som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå fördragets mål.
Ändring 5
SKÄL 6
(6)  I vissa avseenden måste tillämpningen av budgetprinciperna bli tydligare och mer effektiv för att bättre kunna svara mot de operativa behoven.
(6)  Vid tillämpningen av budgetförordningen har det i praktiken visat sig att de ekonomiskt ansvariga i alltför liten utsträckning gör bruk av skönsmässiga bedömningar när de utövar sina befogenheter i enskilda fall. Dessa personer kan dock i egenskap av Europeiska gemenskapens verkställande aktörer självständigt och inom ramen för sin skönsmässiga bedömning i enskilda fall avgöra när en åtgärd är proportionerlig i enlighet med artikel 5 i EG-fördraget och med det till EG-fördraget bifogade protokollet om användning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, vilket är en bilaga till Amsterdamfördraget av den 2 oktober 1997.
Ändring 6
SKÄL 12
(12)  Enligt nuvarande regler måste kommissionen få tillstånd av budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör emellertid sådana tillstånd endast vara obligatoriskt när det gäller betydande kostnader.
(12)  Enligt nuvarande regler måste kommissionen få tillstånd av budgetmyndigheten innan den får ta emot donationer såsom gåvor eller legat, om dessa medför kostnader. För att undvika onödiga och omständliga förfaranden bör emellertid sådana tillstånd vara obligatoriskt när det gäller följdkostnader.
Ändring 7
SKÄL 13
(13)  I fråga om principen om specificering i budgeten bör reglerna för överföring av anslag mellan budgetrubriker förenklas och förtydligas på vissa punkter där de visat sig vara svårtolkade eller besvärliga att tillämpa. Avsikten med artikel 22 i budgetförordningen var att den skulle vara tillämplig på andra institutioner än kommissionen, eftersom kommissionen arbetar enligt särskilda regler i detta avseende. Bestämmelsen bör därför ändras.
utgår
Ändring 8
SKÄL 14
(14)  Bestämmelsen om information till budgetmyndigheten innebär att kommissionen och övriga institutioner skall meddela budgetmyndigheten sina förslag till överföringar, varefter den senare kan kräva att det normala förfarandet tillämpas i det fall den har invändningar. I sådana fall gäller teoretiskt sett den normala tidsfristen för budgetmyndighetens beslut om den aktuella överföringen. Eftersom det dock inte anges när denna tidsfrist skall börja löpa, behöver bestämmelsen korrigeras på denna punkt.
utgår
Ändring 9
SKÄL 16
(16)  För att öka effektiviteten bör kommissionen ges befogenhet att efter eget beslut föra över medel från reserven i fall där ingen grundrättsakt i den mening som avses i artikel 49 i budgetförordningen föreligger för den aktuella åtgärden i det skede då budgeten upprättas, men grundrättsakten antas under årets lopp.
utgår
Ändring 10
SKÄL 17
(17)  Bestämmelserna om kommissionens överföring av administrativa anslag bör anpassas till den nya strukturen med verksamhetsbaserad budgetering. Förfarandet med information till budgetmyndigheten bör således begränsas till överföringar mellan artiklar inom samma kapitel för administrativa anslag där de överförda beloppen överstiger 10 % av de totala anslagen för budgetåret. Däremot bör kommissionen själv få besluta om överföring mellan artiklar som täcker en identisk typ av utgifter men som återfinns under olika avdelningar i budgeten.
utgår
Ändring 11
SKÄL 22A (nytt)
(22a) Bestämmelserna för utanordnarens ansvar bör uttryckas tydligare för att öka rättssäkerheten.
Ändring 12
SKÄL 27
(27)  Det bör införas en preskriptionstid för fordringar. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en ekonomisk fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Att införa en bestämmelse om preskriptionstid genom en ny artikel 73b skulle vara ett led i strävan efter en sund ekonomisk förvaltning.
(27)  Det bör införas en preskriptionstid för fordringar. Till skillnad från många medlemsstater omfattas gemenskapen inte av någon preskriptionstid för hur länge en ekonomisk fordran är giltig. Inte heller omfattas gemenskapens fordringar på tredje man av någon sådan preskriptionstid. Att införa en bestämmelse om preskriptionstid genom en ny artikel 73b skulle vara ett led i strävan efter en sund ekonomisk förvaltning. Den som uppsåtligen vållat en skada bör dock inte i samma omfattning kunna åberopa en preskriptionstid som andra gäldenärer. Preskriptionstiden bör därför börja löpa från den tidpunkt då hela fordran har dokumenterats.
Ändring 13
SKÄL 27A (nytt)
(27a) Upphandlingsförfaranden bör där så är möjligt och lämpligt genomföras interinstitutionellt för att underlätta den administrativa bördan även för mindre enheter.
Ändring 14
SKÄL 27B (nytt)
(27b) När det gäller tilldelning av varu- och tjänsteavtal måste förfarandena effektiviseras och bättre anpassas till anbudsgivarnas behov. I samband med detta bör man särskilt se till att även kostnaderna för dokumentation omfattas av proportionalitetsprincipen. Ramavtalen bör grundas på budgetförordningen. Konkurrensen bör inte begränsas av onödigt långa löptider för ramavtal och små och medelstora företag bör inte på förhand uteslutas från avtalstilldelningen bara på grund av sin storlek.
Ändring 15
SKÄL 29
(29)  Budgetförordningens regler om uteslutning av anbudsgivare är striktare än motsvarande bestämmelser i direktiv 2004/18/EG. Budgetförordningen gör ingen skillnad mellan tungt vägande skäl för uteslutning och andra skäl. I direktiv 2004/18/EG görs däremot en sådan åtskillnad, och denna möjlighet bör även vara tillämplig när gemenskapsinstitutionerna utför upphandling. I artikel 93 och 94 i budgetförordningen bör det därför anges att obligatorisk uteslutning skall gälla i de mest allvarliga fallen, medan den upphandlande myndigheten utifrån en riskanalys har möjlighet att lägga till ytterligare fall som leder till uteslutning. Samma åtskillnad bör göras i artikel 114 i budgetförordningen i fråga om bidrag. Reglerna om påföljd i artikel 96 i den förordningen bör ändras på motsvarande sätt.
(29)  Budgetförordningens regler om uteslutning av anbudsgivare är striktare än motsvarande bestämmelser i direktiv 2004/18/EG. Vid uteslutning av anbudsgivare bör proportionalitetsprincipen tillämpas. Uteslutningen bör vara högst tio år för att undvika oproportionerliga sanktioner. Uteslutning på längre tid än fem år bör endast ske på grundval av en lagakraftvunnen dom.
Ändring 16
SKÄL 30A (nytt)
(30a) Kravet på att inkomma med dokumentation bör begränsas till vad som är nödvändigt. Omfattningen av begärd dokumentation bör bland annat anpassas till avtalsvärdet.
Ändring 17
SKÄL 30B (nytt)
(30b) För att institutionerna skall kunna bevara sitt anseende i fråga om rättvis och korrekt förvaltning bör gemenskapens tjänstemän alltid informera sina överordnade om sin medverkan i upphandlings- eller bidragsförfaranden för att utesluta att intressekonflikter föreligger.
Ändring 18
SKÄL 32A (nytt)
(32a) Anbudsgivare vars bud inte antagits bör ha möjlighet att erhålla ett effektivt rättsskydd, vilket också är en skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla. För detta bör oberoende kontrollinstanser inrättas, som snabbt och utan oproportionerliga förfaranden kan kontrollera tilldelningsförfarandet och garantera ett effektivt rättsskydd.
Ändring 19
SKÄL 32B (nytt)
(32b) Skyddet av gemenskapens ekonomiska intressen får inte innebära att det ställs för stora krav på avtalsparter. Avtalspartens tillhandahållande av säkerheter bör därför begränsas till berättigade fall och får inte gå längre än syftet med säkerheten.
Ändring 20
SKÄL 34
(34)  Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven på kontroller och säkerheter bör stå i proportion till de faktiska ekonomiska riskerna. Vissa grundläggande regler bör först ändras i budgetförordningen, så att mer detaljerade regler i ett senare skede kan införas i genomförandebestämmelserna. Tillämpningsområdet för bidrag behöver förtydligas i artikel 108 i budgetförordningen, i synnerhet när det gäller finansiering genom lån och aktieinnehav. Det bör bland annat införas en hänvisning till proportionalitetsprincipen.
(34)  Det krävs också en förenkling av bestämmelserna om bidrag. Kraven på de inblandade i samband med det administrativa förfarandet måste alltid vara proportionerliga. Därför bör de ansökningar som inte har några utsikter gallras bort så tidigt som möjligt i förfarandet för att bespara bidragssökanden onödiga kostnader. Tillämpningsområdet för bidrag behöver förtydligas i artikel 108 i budgetförordningen, i synnerhet när det gäller finansiering genom lån och aktieinnehav. I synnerhet vid små bidragsbelopp måste det finnas en möjlighet att genomföra bidraget med stöd av ett beslut i stället för med stöd av ett omfattande och komplicerat avtal om bidrag.
Ändring 21
SKÄL 36
(36)  Bestämmelsen att bidrag skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna förslag har visat sig väl motiverad. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att det inte finns något utrymme för val vid urvalet av mottagare, och denna typ av fall bör anges uttryckligen i artikel 110 i budgetförordningen.
(36)  Bestämmelsen att bidrag skall beviljas på grundval av en inbjudan att lämna förslag har visat sig väl motiverad. För att slå vakt om rätts- och planeringssäkerheten bör inte de villkor som gäller för sökanden när ansökningsinbjudan inleds ändras under förfarandets gång. Erfarenheten har dock också visat att åtgärdens natur ibland kan medföra att det inte finns något utrymme för val vid urvalet av mottagare, och denna typ av fall bör anges uttryckligen i artikel 110 i budgetförordningen.
Ändring 22
SKÄL 37
(37)  Bestämmelsen att samma mottagare inte får beviljas bidrag för samma åtgärd mer än en gång bör modifieras, eftersom vissa grundrättsakter tillåter att olika gemenskapsmedel får kombineras, och antalet sådana fall kan också komma att öka i framtiden eftersom kombinerade anslag kan öka finansieringens verkan. Det bör emellertid anges i artikel 111 i budgetförordningen att samma kostnader aldrig får täckas av gemenskapsmedel mer än en gång.
(37)  Det bör anges i artikel 111 i budgetförordningen att samma kostnader aldrig får täckas av gemenskapsmedel mer än en gång och att stöd inte får utgå för mer än 100 % av kostnaderna.
Ändring 23
SKÄL 39
(39)  För enkelhetens och tydlighetens skull bör betalningar till en schablonsats möjliggöras genom en ny artikel 113a i budgetförordningen, såsom ett komplement till den gängse metoden med återbetalning av faktiska kostnader.
(39)  För enkelhetens och tydlighetens skull bör betalningar till en schablonsats möjliggöras genom en ny artikel 113a i budgetförordningen, såsom ett komplement till den gängse metoden med återbetalning av faktiska kostnader. Vilka kostnader som är stödberättigade måste fastställas på ett tydligare sätt.
Ändring 24
SKÄL 40
(40)  I artikel 114 i budgetförordningen bör vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare.
(40)  De krav på dokumentation och de påföljder som gäller för bidragsmottagen bör stå i proportion till risken. Dessutom bör vissa begränsningar av potentiella mottagares möjlighet att beviljas bidrag tas bort, på så sätt att fysiska personer och vissa typer av sammanslutningar som inte är juridiska personer kan bli bidragsmottagare.
Ändring 25
SKÄL 40A (nytt)
(40a) För att sökanden skall få bättre information bör man inrätta en gemensam tjänst som ansvarar för standardisering av bidragsansökningar av liknande slag, information till sökande och riktmärkning vid bidragstilldelningen.
Ändring 26
SKÄL 47
(47)  Anslag som dras tillbaka på grund av att de projekt de var avsedda för inte har genomförts eller har genomförts bara delvis bör kunna användas på nytt. Detta bör dock endast ske på strikta villkor och endast inom forskningsområdet, eftersom forskningsprojekt omgärdas av större ekonomiska risker än projekt inom andra politikområden.
(47)  Med tanke på den särskilda vikt som forskning har för Europeiska unionens konkurrenskraft bör åtagandebemyndiganden som inte har använts eller som dragits tillbaka på grund av att de projekt de var avsedda för inte har genomförts eller har genomförts bara delvis kunna användas på nytt.
Ändring 27
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, särskilt följa budgetprinciperna i avdelning II.
Alla bestämmelser som påverkar genomförandet av budgeten och som återfinns i en annan rättsakt skall, oavsett om de gäller utgifts- eller inkomstsidan, följa budgetprinciperna i artikel 268 och följande artiklar i EG-fördraget.
Ändring 28
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
De åtgärder som institutionerna vidtar för att genomföra budgeten enligt denna förordning, skall stå i överensstämmelse med den i artikel 5 i EG-fördraget fastställda proportionalitetsprincipen.
Ändring 29
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 2, stycke 1b (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Om kommissionen i förslaget till en annan rättsakt föreslår ett undantag från bestämmelserna i budgetförordningen, skall kommissionen uttryckligen och särskilt meddela det utskott i Europaparlamentet som är ansvarigt för budgetfrågor om detta.
Ändring 136
ARTIKEL 1, LED 5A (nytt)
Artikel 9, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
(5a) I artikel 9 skall punkt 1 ersättas med följande:
"1. Anslag som inte har tagits i anspråk i slutet av det budgetår för vilket de beviljades skall i princip förfalla.
De kan emellertid föras över efter beslut av den berörda institutionen som fattats senast den 15 februari, med begränsningen att överföringen endast får ske till det närmast påföljande budgetåret.
De åtagandebemyndiganden som inte använts och de åtagandebemyndiganden som motsvarar de belopp i åtaganden som dragits tillbaka till följd av att de projekt som anslagen var avsatta för inte eller bara delvis genomförts får, i vederbörligen motiverade fall som föreskrivits i en grundrättsakt eller efter godkännande av budgetmyndigheten, göras tillgängliga på nytt upp till ett belopp på maximalt [...] EUR per år när detta är av avgörande betydelse för att genomföra de ursprungligen planerade programmen eller för att få medel tillgängliga för att finansiera nya åtgärder."
Ändring 30
ARTIKEL 1, LED 6
Artikel 12, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
I vederbörligen motiverade undantagsfall fall, får, från och med den 15 december varje år, åtaganden för insatser i krissituationer och humanitära insatser ingås mot det påföljande budgetårets anslag. Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de anslag som beviljades under den berörda budgetrubriken då den senaste budgeten antogs.
I vederbörligen motiverade undantagsfall fall, får, från och med den 15 december varje år, åtaganden för insatser i krissituationer och humanitära insatser ingås mot det påföljande budgetårets anslag. Sådana åtaganden får emellertid inte överstiga en fjärdedel av de anslag som beviljades under den berörda budgetrubriken då den senaste budgeten antogs. Budgetmyndigheten skall informeras om dessa åtaganden.
Ändring 31
ARTIKEL 1, LED 6A (nytt)
Artikel 14, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
6a. I artikel 14 skall andra stycket ersättas med följande:
"(2) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46.1.4 får inte Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen samt de organ som inrättas av gemenskaperna och som avses i artikel 185 ta upp lån, med undantag av direkt finansiering som krävs för förvärv av fastigheter avsedda för institutionernas bruk och som blivit föremål för ett positivt utlåtande från budgetmyndighetens sida enligt artikel 179.3."
Ändring 32
ARTIKEL 1, LED 7
Artikel 16, stycke 2, mening 2 (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Valutaomräkningar skall ske på så sätt att dessa inte väsentligt förändrar unionens samfinansiering för projektbidrag.
Ändring 33
ARTIKEL 1, LED 9
Artikel 19, punkt 2, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Kommissionen får ta emot donationer som medför betydande kostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.
Kommissionen får ta emot donationer som medför följdkostnader endast efter förhandsgodkännande från Europaparlamentet och rådet, vilka båda skall fatta beslut i frågan inom två månader efter mottagandet av kommissionens begäran.
Ändring 34
ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 1, led ba (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
(ba) från en artikel till en annan, utan någon gräns för överföringens omfattning.
Ändring 35
ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
2.  Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten och kommissionen om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana anslagsöverföringar som avses i punkt 1. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.
2.  Institutionerna skall underrätta budgetmyndigheten om sina beslut minst tre veckor innan de genomför sådana anslagsöverföringar som avses i punkt 1. Om det finns skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.
Ändring 36
ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 2, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Budgetmyndigheten skall fatta beslut om dessa överföringar inom de tidsfrister som anges i artikel 24, varvid tidsfristen skall anses börja löpa den dag då budgetmyndigheten fått kännedom om den planerade överföringen.
utgår
Ändring 37
ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
3.  Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten överföringar från en avdelning till en annan, förutsatt att överföringen inte är större än 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Budgetmyndigheten skall meddela kommissionen om detta. Överföringarna skall ske enligt förfarandet i artikel 24.
3.  Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, föreslå budgetmyndigheten överföringar från en avdelning till en annan, förutsatt att överföringen inte är större än 10 % av budgetårets anslag under den rubrik från vilken överföringen skall ske. Överföringarna skall ske enligt förfarandet i artikel 24.
Ändring 38
ARTIKEL 1, LED 10
Artikel 22, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
4.  Med undantag för kommissionen får varje institution, inom sitt eget avsnitt i budgeten, överföra anslag inom ett och samma kapitel utan att först ha underrättat budgetmyndigheten.
utgår
Ändring 39
ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED I
Artikel 23, punkt 1, led b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
i)  Led b skall ersättas med följande:
utgår
"b) när det gäller personalutgifter och utgifter för den administrativa driften av institutionen, överföra anslag mellan olika avdelningar förutsatt att det sker mellan artiklar som skall täcka utgifter av identisk natur,"
Ändring 40
ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED II
Artikel 23, punkt 1, led d (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
ii)  Följande led skall läggas till som led d:
utgår
"d) överföra belopp från de "preliminära anslag" som avses i artikel 43 i fall där ingen grundrättsakt ännu har antagits då budgeten upprättas, men däremot antas under budgetårets lopp."
Ändring 41
ARTIKEL 1, LED 11, LED A, LED III
Artikel 23, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
iii)  Andra stycket skall utgå.
iii)  Andra stycket skall ersättas med följande:
"Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten om sitt beslut minst tre veckor innan den genomför sådana anslagsöverföringar som avses i leden b och c. Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom denna tidsfrist av den ena eller den andra av budgetmyndighetens grenar skall förfarandet i artikel 24 tillämpas.
Tre månader före utgången av budgetåret skall kommissionen rapportera till budgetmyndigheten om genomförandet av de utgifter som avses i led b, och meddela sina avsikter att genomföra överföringar avseende personal, extern personal och övriga anställda i enlighet med led b. Om budgetmyndigheten inom en tidsfrist på sex veckor efter meddelandet inte motsätter sig den avsedda överföringarna, får kommissionen genomföra dem och skall informera budgetmyndigheten om överföringarna under den följande månaden."
Ändring 42
ARTIKEL 1, LED 11, LED B
Artikel 23, punkt 1a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
b)  Följande punkt skall införas som punkt 1a:
utgår
"1a. Kommissionen skall underrätta budgetmyndigheten minst tre veckor innan den genomför följande:
a) överföringar mellan artiklar inom det kapitel som omfattar administrativa anslag inom en och samma avdelning, om överföringen i fråga är större än 10 % av det berörda årets anslag under den artikel från vilken den sker,
b) sådana överföringar som avses i punkt 1c.
Om det finns vederbörligen motiverade skäl som tagits upp inom tidsfristen om tre veckor av den ena eller den andra av budgetmyndighetens parter skall förfarandet i artikel 24 tillämpas. Budgetmyndigheten skall fatta beslut om dessa överföringar inom de tidsfrister som anges i artikel 24, varvid dessa frister skall anses börja löpa den dag då kommissionen underrättat budgetmyndigheten om den planerade överföringen."
Ändring 43
ARTIKEL 1, LED 11, LED C
Artikel 23, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
c)  I punkt 2 skall "punkt 1c" ersättas med "punkterna 1 och 1a".
utgår
Ändring 44
ARTIKEL 1, LED 12
Artikel 26, punkt 2, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12)  I artikel 26.2 skall första stycket ersättas med följande:
utgår
"Budgetmyndigheten skall på kommissionens förslag fatta beslut om överföringar för att möjliggöra utnyttjande av reserven för katastrofhjälp. Ett separat förslag skall läggas fram för varje enskild transaktion."
Ändring 45
ARTIKEL 1, LED 12A (nytt)
Artikel 27, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12a) I artikel 27 skall punkt 1 ersättas med följande:
"1. Budgetanslagen skall användas enligt principen om sund ekonomisk förvaltning, det vill säga i enlighet med principerna om sparsamhet, effektivitet, ändamålsenlighet och proportionalitet."
Ändring 46
ARTIKEL 1, LED 12B (nytt)
Artikel 27, punkt 2, stycke 3a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12b) I artikel 27.2 skall följande stycke läggas till:
"Principen om proportionalitet avser en rimlig avvägning mellan insatser, inbegripet kontrollinsatser, och anslagen och riskerna i fråga."
Ändring 47
ARTIKEL 1, LED 12C (nytt)
Artikel 27, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12c) I artikel 27 skall följande punkt läggas till:
"4a. Vid genomförandet av program och verksamhet skall förfarandena bestämmas av innehållet. Kraven i denna artikel skall anges i genomförandebestämmelserna."
Ändring 48
ARTIKEL 1, LED 12D (nytt)
Artikel 23, punkt 4b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12d) I artikel 27 skall följande punkt läggas till:
"4b. Institutionerna skall inrätta system för att mäta och jämföra effektiviteten och ändamålsenligheten vad avser upphandlingsförfaranden och förfarandet för beviljande av bidrag."
Ändring 49
ARTIKEL 1, LED 12E (nytt)
Artikel 28, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12e) I artikel 28 skall punkt 2 ersättas med följande:
"2. Under budgetförfarandet skall organen och institutionerna lägga fram alla de upplysningar som behövs för att anslagsbehovens utveckling skall kunna jämföras med de ursprungliga beräkningarna i finansieringsöversikterna. Dessa upplysningar skall innehålla uppgifter om vilka framsteg som gjorts samt om hur långt den lagstiftande myndigheten har kommit i sin behandling av de berörda förslagen. Anslagsbehoven skall där så krävs korrigeras mot bakgrund av utvecklingen av överläggningarna om den grundläggande rättsakten."
Ändring 50
ARTIKEL 1, LED 12F (nytt)
Artikel 28, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
12f) I artikel 28 skall punkt 3 ersättas med följande:
"3. I syfte att förebygga risken för bedrägerier och oegentligheter, skall organen och institutionerna i finansieringsöversikten informera om befintliga eller planerade förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder."
Ändring 51
ARTIKEL 1, LED 13
Artikel 29, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
13)   I artikel 29 skall punkt 2 ersättas med följande:
13)  Artikel 29 skall ersättas med följande:
" Artikel 29
1.  Budgeten skall upprättas och genomföras och räkenskaperna skall läggas fram med hänsyn tagen till principen om öppenhet.
"2. Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.
2.  Budgeten och ändringsbudgetarna skall såsom de slutgiltigt antagits offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning på anmodan av Europaparlamentets ordförande.
Offentliggörandet skall ske inom tre månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.
Offentliggörandet skall ske inom tre månader efter den dag då budgeten förklaras slutgiltigt antagen.
De konsoliderade årliga redovisningarna och rapporten över budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen från varje institution skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning."
Kommissionens rapporter skall även innehålla uppgifter om åtgärder som vidtagits med anledning av anmärkningar i budgeten."
Ändring 52
ARTIKEL 1, LED 13A (nytt)
Kapitel 9 och artikel 30a (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
13a) Följande kapitel och artikel skall införas i avdelning II av del I:
"Kapitel 9
Principen om effektiv och ändamålsenlig intern kontroll
Artikel 30a
1.  Genomförandet av budgeten skall garanteras genom en effektiv och ändamålsenlig intern kontroll i enlighet med varje förvaltningsform.
2.  För genomförandet av budgeten definieras den interna kontrollen som en process som är tillämplig på alla nivåer i kontrollkedjan och avsedd att tillhandahålla rimlig säkerhet om att följande mål uppnåtts:
a)  Transaktionernas effektivitet och ändamålsenlighet.
b)  Den finansiella rapporteringens tillförlitlighet.
c)  Skydda tillgångar och information och förebygga och upptäcka bedrägerier och regelbrott.
d)  Adekvat riskhantering i samband med de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.
Ändring 53
ARTIKEL 1, LED 16, LED A
Artikel 43, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
a)  I punkt 1 andra stycket skall "artikel 24" ersättas med "artiklarna 23 och 24",
utgår
Ändring 54
ARTIKEL 1, LED 16, LED B
Artikel 43, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
b)  I punkt 2 skall "artikel 24" ersättas med "artiklarna 23 och 24".
utgår
Ändring 55
ARTIKEL 1, LED 19, LED A, LED II
Artikel 46, punkt 1, punkt 1, led f (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
ii)  Led f skall utgå.
utgår
Ändring 56
ARTIKEL 1, LED 19, LED B
Artikel 46, punkt 1, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
b)  Punkt 2 skall ersättas med följande:
utgår
"2. I avsnittet för varje institution skall inkomsterna och utgifterna redovisas på samma sätt som anges i punkt 1."
Ändring 57
ARTIKEL 1, LED 19, LED C
Artikel 46, punkt 1, punkt 3, led c (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
c)  I punkt 3 skall led c ersättas med följande:
utgår
"c) Vad gäller vetenskaplig och teknisk personal får indelningen baseras på lönegradsgrupper, i enlighet med de villkor som fastställs i varje budget. I tjänsteförteckningen måste anges det antal högt kvalificerade anställda inom det tekniska eller vetenskapliga området som beviljas särskilda förmåner enligt de särskilda bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna."
Ändring 58
ARTIKEL 1, LED 19, LED D
Artikel 46, punkt 1, punkt 5 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
d)  Punkt 5 skall ersättas med följande:
utgår
"5. Budgetrubriker under inkomster och utgifter som är nödvändiga för att ta i anspråk Garantifonden för åtgärder avseende tredjeland."
Ändring 59
ARTIKEL 1, LED 20A (nytt)
Artikel 48, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
20a) I artikel 48 skall punkt 1 ersättas med följande:
"1. Organen skall på eget ansvar och inom ramarna för de tilldelade anslagen genomföra budgeten både med avseende på inkomster och utgifter i enlighet med denna förordning."
Ändring 60
ARTIKEL 1, LED 22, LED A
Artikel 53, punkt 3, stycke 2, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
För att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt gällande bestämmelser och principer skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att
För att kunna garantera att medel som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna används enligt gällande bestämmelser och principer skall medlemsstaterna vidta alla lagstiftningsmässiga, regleringsmässiga, administrativa och andra åtgärder till skydd av gemenskapens ekonomiska intressen som krävs för att,
Ändring 61
ARTIKEL 1, LED 22, LED A
Artikel 53, punkt 3, stycke 2, led b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
b) förebygga och följa upp oegentligheter och bedrägerier,
b) förebygga och följa upp oegentligheter, misskötsel och bedrägerier,
Ändring 62
ARTIKEL 1, LED 23, LED B, LED -I (nytt)
Artikel 54, punkt 2, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
-i)  Inledningen skall ersättas med följande:
"2. Inom de gränser som anges i punkt 1 får kommissionen, när den genomför budgeten centralt i indirekt form enligt artikel 53.2 eller artikel 53.4 även överlåta uppgifter som omfattar myndighetsutövning, särskilt genomförandeuppgifter till "
Ändring 63
ARTIKEL 1, LED 23, LED CA (nytt)
Artikel 54, punkt 3a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
ca)  Följande punkt skall läggas till:
"3a. När Europaparlamentet utövar de befogenheter som kommissionen gett parlamentet enligt artikel 50, får parlamentet beträffande väl definierade anslag delegera genomförandeuppgifter till sina politiska grupper för väl definierade anslag, under förutsättning att arbetsordningens bestämmelser följs och att särskilda bestämmelser antas.
Dessa särskilda bestämmelser får inte avvika från artikel 56 såvida inte det är nödvändigt med hänsyn till de särskilda kraven för de politiska gruppernas verksamhet".
Ändring 64
ARTIKEL 1, LED 24
Artikel 56, punkt 1, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
1.  Om kommissionen genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall den enligt principen om sund ekonomisk förvaltning först försäkra sig om att de organ till vilka den anförtror uppgifter knutna till genomförandet av budgeten förfogar över följande system eller förfaranden, samt att dessa är funktionella och lämpliga för ändamålet:
1.  Om kommissionen eller Europaparlamentet genomför en del av budgeten genom indirekt, centraliserad förvaltning skall de enligt principen om sund ekonomisk förvaltning först försäkra sig om att de organ till vilka de anförtror uppgifter knutna till genomförandet av budgeten förfogar över följande system eller förfaranden, samt att dessa är funktionella och lämpliga för ändamålet:
Ändring 65
ARTIKEL 1, LED 24
Artikel 56, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
3.  Kommissionen skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När den gör sina kontroller skall den beakta att systemen för kontroll överensstämmer med kommissionens egna system för kontroll.
3.  Kommissionen och Europaparlamentet skall se till att genomförandet av de uppgifter som överlåtits övervakas, utvärderas och kontrolleras. När de gör sina kontroller skall de beakta att systemen för kontroll överensstämmer med deras egna system för kontroll.
Ändring 66
ARTIKEL 1, LED 27
Artikel 60, punkt 7, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
27)  I artikel 60 skall den första meningen i punkt 7 ersättas med följande:
27)  I artikel 60 skall punkt 7 ersättas med följande:
"Den som tilldelats utanordnarens befogenheter genom delegering skall rapportera till sin institution hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport, genom uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen, samt genom en förklaring där det försäkras att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild."
"Den som tilldelats utanordnarens befogenheter genom delegering skall rapportera till sin institution hur det delegerade ansvaret skötts genom en årlig verksamhetsrapport, genom uppgifter om de finansiella förhållandena och om förvaltningen och eventuella reservationer som har samband med den senare tillsammans med en förklaring där det försäkras att innehållet i rapporten ger en rättvisande bild.
Denna rapport skall innehålla de resultat som uppnåtts i förhållande till de uppställda målen, vilka risker som var förenade med de aktuella åtgärderna, vilka resurser som utnyttjats och hur systemet för intern kontroll fungerat. Internrevisorn skall ta del av den årliga verksamhetsrapporten liksom av andra uppgifter som fastställts. Kommissionen skall senast den 15 juni varje år till budgetmyndigheten överlämna ett sammandrag av de årliga verksamhetsrapporterna för föregående år. I dessa rapporter skall i detalj anges de åtgärder som vidtagits för att begränsa risken för att de transaktioner som behandlas i rapporten är felaktiga och en bedömning av dessa åtgärders effektivitet."
Ändring 67
ARTIKEL 1, LED 28, LED -A (nytt)
Artikel 61, punkt 1, led ea (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
-a)  I punkt 1 skall följande led ea införas:
"(ea) tillse att dessa system fungerar effektivt,"
Ändring 68
ARTIKEL 1, LED 28, LED A
Artikel 61, punkt 2a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
"2a. Räkenskapsföraren skall sammanställa räkenskaperna på grundval av de uppgifter som anges i punkt 2. De slutliga redovisningar som skall upprättas enligt artikel 129.2 och 129.3 skall åtföljas av ett intyg där räkenskapsföraren försäkrar att redovisningarna upprättats i enlighet med avdelning VII och enligt de principer, regler och metoder för redovisning som är bilagda redovisningarna."
"2a. Innan räkenskaperna antas av institutionen, skall räkenskapsföraren avsluta räkenskaperna och därmed intyga att de ger en rättvisande bild av institutionens finansiella situation.
För att kunna göra detta skall räkenskapsföraren förvissa sig om att räkenskaperna har sammanställts i enlighet med de bestämmelser, metoder och system för ekonomisk redovisning som upprättats under hans ansvar, såsom det föreskrivs i denna förordning för institutionens räkenskaper, samt om att samtliga inkomster och utgifter har införts i räkenskaperna.
Räkenskapsföraren skall vara behörig att kontrollera erhållen information liksom att utföra de extra kontroller som denne anser nödvändiga för att kunna avsluta räkenskaperna.
Denne skall lämna reservationer om denne anser det nödvändigt och då exakt förklara arten och omfattningen av reservationerna.
De delegerade utanordnarna skall överlämna all information som räkenskapsföraren behöver för att utföra sina arbetsuppgifter. Utanordnarna skall hela tiden vara fullt ansvariga för att de medel de förvaltar utnyttjas på ett korrekt sätt och att utgifterna under deras kontroll är lagliga och korrekta.
Räkenskapsförarna vid övriga institutioner och organ skall avsluta sina årliga räkenskaper och skicka intyget till kommissionens räkenskapsförare."
Ändring 69
ARTIKEL 1, LED 32, LED A
Artikel 66, punkt 1, mening 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
a)  I punkt 1 skall första meningen ersättas med följande:
a)  Punkt 1 skall ersättas med följande:
"Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, som föreskriver att en anställd som omfattas av de berörda bestämmelserna kan bli skyldig att helt eller delvis ersätta den skada som gemenskaperna lidit till följd av ett allvarligt fel som han begått i eller i samband med tjänsten, särskilt när han fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftstagande eller undertecknar betalningsorder utan att iaktta bestämmelserna i denna förordning och genomförandebestämmelserna."
"1. Utanordnaren kan åläggas ekonomiskt ansvar enligt bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna.
Krav på ekonomisk gottgörelse skall gälla i synnerhet om
– utanordnaren av grov oaktsamhet eller uppsåtligen fastställer utestående fordringar eller upprättar betalningskrav, ingår utgiftstagande eller undertecknar betalningsorder utan att iaktta bestämmelserna i denna förordning och genomförandebestämmelserna.
– utanordnaren av grov oaktsamhet eller uppsåtligen försummar att upprätta ett dokument som fastställer en fordran, eller försummar eller dröjer med att upprätta ett betalningskrav, eller försummar eller dröjer med att utfärda en betalningsorder och därigenom förorsakar institutionen ett civilrättsligt ansvar gentemot tredje man.
När fallet och graden av felaktigt agerande skall bedömas skall samtliga omständigheter beaktas, i synnerhet de medel som utanordnaren haft till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag.
I enlighet med proportionalitetsprincipen skall nivån för utanordnarens ansvar bedömas främst utifrån hur allvarlig försummelsen är. Om utanordnaren agerar oaktsamt skall ansvaret begränsas till högst 12 månadslöner. Om utanordnaren agerar med uppsåt eller avsikt skall han/hon bära ansvar för hela den åsamkade skadan.
Ändring 70
ARTIKEL 1, LED 32, LED BA (nytt)
Artikel 66, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
ba)  Punkt 4 första stycket skall ersättas med följande:
"4. Varje institution skall inrätta eller medverka till att det gemensamt inrättas en särskild självständigt fungerande instans med ansvar för att undersöka förekomsten av finansiella oegentligheter samt avgöra vilka konsekvenserna av sådana oegentligheter eventuellt skall bli. Gemensamma instanser kan inrättas av en grupp institutioner. Varje institution kan utse ledamöter av en specialiserad instans."
Ändring 71
ARTIKEL 1, LED 33 A (nytt)
Artikel 72, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
a)  I artikel 72 skall följande punkt läggas till:
"2a. Oriktigt utbetalade belopp tillhör gemenskapsbudgeten och skall krävas tillbaka, med beaktande av proportionalitetsprincipen, och införas i budgeten.
När medlemsstaterna eller andra institutioner kräver tillbaks oriktigt utbetalade belopp får gemenskapens budget utnyttjas för att ersätta kostnaderna i samband med detta. Villkoren för dessa ersättningar skall fastställas i genomförandebestämmelserna."
Ändring 72
ARTIKEL 1, LED 35
Artikel 73b (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Utan att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna preskriberas efter fem år.
Utan att detta påverkar tillämpningen av särskilda förordningar eller av rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna medel skall gemenskapens fordringar på tredje man och tredje mans fordringar på gemenskaperna preskriberas efter fem år.
Om fordringen är resultatet av en uppsåtlig skada på gemenskapernas intressen skall preskriptionstiden börja löpa tidigast det datum som skadan och nivån för ersättningsanspråket faktiskt och rättsligen blev känt och registrerat. Preskriptionstiden skall avbrytas när ersättningskravet anhängiggjorts i domstol. Om flera gäldenärer är solidariskt ansvariga och om preskriptionstiden avbryts för en av dem skall detta preskriptionsavbrott tillämpas även på de andra gäldenärerna.
Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall fastställas i genomförandebestämmelserna.
Det datum som beräkningen av preskriptionstiden skall grunda sig på samt villkoren för att avbryta preskriptionstiden skall även fastställas i genomförandebestämmelserna.
Ändring 73
ARTIKEL 1, LED 35A (nytt)
Artikel 74, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
35a) I artikel 74 skall första stycket ersättas med följande:
"Inkomster, som är hänförliga till böter, avtal, viten, sanktioner, återvunna belopp samt upplupen ränta skall inte slutgiltigt införas som inkomster i budgeten så länge de beslut som ligger till grund för dessa inkomster kan komma att upphävas av EG-domstolen."
Ändring 74
ARTIKEL 1, LED 37A (nytt)
Artikel 79, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
37a) I artikel 79 skall följande stycke läggas till:
"Endast i motiverade fall får betalningskrav utgöra grund för betalningar från kommissionens sida."
Ändring 75
ARTIKEL 1, LED 37B (nytt)
Artikel 80, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
37b) I artikel 80 skall följande stycke läggas till:
"När periodiska betalningar görs för utförda tjänster eller levererade varor och är föremål för dennes riskanalys, kan utanordnaren föreskriva att ett direktdebiteringssystem skall användas."
Ändring 76
ARTIKEL 1, LED 37C (nytt)
Artikel 83, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
37c) I artikel 83 skall följande stycke läggas till:
"Institutionerna skall lägga fram en rapport inför budgetmyndigheten om efterlevnaden av de tidsfrister som finns angivna i genomförandebestämmelserna samt om upphävandet av dessa tidsfrister."
Ändring 77
ARTIKEL 1, LED 39, LED AA (nytt)
Artikel 88, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
aa)  I punkt 1 skall följande stycke läggas till:
"Genomförande av ett kontrakt får påbörjas först efter att kontraktet undertecknats."
Ändring 78
ARTIKEL 1, LED 39A (nytt)
Artikel 89, punkterna 2a och 2b (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
39a) I artikel 89 skall följande punkter läggas till:
"2a. För att minimera marginalkostnaderna och undvika parallella upphandlingsförfaranden skall den upphandlande myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att se till att upphandlingsförfarandena genomförs på interinstitutionell nivå.
2b. Rimlig hänsyn skall tas till små och medelstora företags intressen, främst genom att kontrakt, när det är lämpligt delas upp i specialist- eller delområden. De tröskelvärden som anges i artiklarna 105 och 167 får inte kringgås genom sådan uppdelning."
Ändring 79
ARTIKEL 1, LED 39B (nytt)
Artikel 90, punkt 1, stycke 1, mening 2 (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
39b) I artikel 90.1, första stycket skall följande mening läggas till:
"Detta skall även gälla kontrakt som ingåtts inom ramen för ett ramavtal om ingåendet av ett enskilt kontrakt eller den sammanlagda volymen kontrakt som ingåtts inom ramen för ett ramavtal medför att de tröskelvärden som anges i artiklarna 105 och 167 överskrids ."
Ändring 80
ARTIKEL 1, LED 41A (nytt)
Artikel 91a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
41a) Följande artikel skall läggas till:
"Artikel 91a
1.  Om den upphandlande myndigheten fastställer att
a) de sannolika kostnaderna för administration för genomförande av flera samtidiga eller på varandra följande upphandlingsförfaranden för likartade föremål överskrider de besparingar som sannolikt skulle åstadkommas genom genomförande av dessa upphandlingsförfaranden och därför är ineffektiva, eller
b) föremålet för kontraktet nödvändiggör ett sådant steg, och
c) konkurrensen inte skulle begränsas på ett oproportionerligt sätt på grund av detta,
får den besluta att ingå ett ramavtal. Utanordnaren skall arkivera det motiverade beslutet att ingå ett ramavtal.
2.  Längden för ramavtal för tillhandahållande av tjänster får inte överskrida 24 månader, även om en automatisk förlängning på upp till 24 månader skall vara tillåten (grundläggande löptid). Tillstånd kan beviljas för att delvis bryta avtalet, under förutsättning att detta är i överensstämmelse med avtalets syfte.
3.  Avtalet får förlängas automatiskt endast om kraven i punkt 1 har uppfyllts vid tidpunkten för förlängningen. Utanordnaren måste kontrollera att kraven har uppfyllts och bifoga resultatet till de underlag som arkiveras.
4.  Om syftet med avtalet utifrån en bedömning som genomförs då avtalet ingås kan uppnås endast om avtalet ingås för en period som överskrider den grundläggande löptiden så måste utanordnaren till de beslutsunderlag som arkiveras även bifoga ett dokument med skälen för överskridandet.
5.  Vid avtal avseende varor, och oberoende av de krav som fastställs i punkt 1, skall lämpliga åtgärder vidtas när ramavtalet ingås för att se till att den upphandlande myndigheten inte drabbas ekonomiskt under ramavtalsperioden."
Ändring 81
ARTIKEL 1, LED 41B (nytt)
Artikel 92 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
41b) Artikel 92 skall ersättas med följande:
"Artikel 92
1.  Syftet med upphandlingen skall anges fullständigt, tydligt och exakt i upphandlingsdokumenten.
2.  Alla kontrakt skall tilldelas utifrån urvalskriterier, som syftar till att bedöma anbudsgivaren eller anbudssökandes kapacitet, samt tilldelningskriterier, som syftar till att värdera själva anbuden. Dessa kriterier skall fastställas i förväg och anges i upphandlingsdokumenten.
3.  Kriterierna för uteslutning (artiklarna 93 och 94) skall meddelas de anbudssökande eller anbudsgivarna i förväg.
4.  Om inte annat sägs i bestämmelserna i artikel 93a skall anbudssökande eller anbudsgivare uppmärksammas på kravet på att de utan dröjsmål skall meddela den upphandlande myndigheten om en eller flera av uteslutningskriterierna är tillämpliga på dem och i annat fall intyga att inga av dessa kriterier är tillämpliga. Hänvisning skall göras till de rättsliga följderna av artikel 96.
5.  Vid ramavtal skall anbudssökande eller anbudsgivare uppmärksammas på att andra institutioner också är berättigade till leveranser utifrån villkoren i ramavtalet."
Ändring 82
ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 1, led a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
a)  De har i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan olaglig verksamhet som skadar gemenskapens finansiella intressen,
a)  Inom fem år före det datum då inbjudan att lämna anbud utfärdades har de i en lagakraftvunnen dom dömts för bedrägeri, korruption, deltagande i kriminella organisationer, penningtvätt eller någon annan jämförbar brottslig verksamhet. Tidsfristen för uteslutning får förlängas upp till 10 år om anbudssökanden eller anbudsgivaren i en lagakraftvunnen dom har dömts för en handling som skadat gemenskapernas ekonomiska intressen.
Ändring 83
ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
3.  De fall som leder till uteslutning skall fastställas i förväg och meddelas de anbudssökande eller anbudsgivarna.
utgår
Ändring 84
ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 4, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
4.  Anbudssökande och anbudsgivare skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 eller, i förekommande fall, i punkt 2.
4.  Anbudssökande och anbudsgivare skall om inte annat sägs i bestämmelserna i artikel 93a försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som anges i punkt 1 eller, i förekommande fall, i punkt 2.
Ändring 85
ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en rättslig enhet, skall uppgifter om ägande, förvaltning, kontroll och rätt att företräda denna lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten.
utgår
Ändring 86
ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 93a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
"Artikel 93a
1.  I samtliga skeden av upphandlingsförfarandet och oberoende av bestämmelserna i artikel 89 måste de administrativa kraven och kraven på intyg tydligt anges och kopplas direkt till det aktuella förfarandet.
Särskilt gäller att
a) utanordnarna, med undantag för kontrakt avseende små belopp där förhandlingsförfarandet endast tillåter ett enda anbud, utifrån sin riskbedömning får göra undantag från kravet på tillhandahållande av en eller flera styrkande handlingar,
b) när det gäller övriga upphandlingsförfaranden som genomförs i enlighet med artikel 91.3 får den upphandlande myndigheten begära ett intyg och eller andra dokument som styrker att anbudssökanden inte befinner sig i en av de situationer som räknas upp i artiklarna 93 och 94 och att sökanden uppfyller övriga tilldelningsvillkor.
c) i samtliga övriga fall kan den upphandlande myndigheten begära att anbudssökande och anbudsgivare skall tillhandahålla sådana styrkande handlingar som den anser vara av avgörande betydelse för genomförandet av upphandlingsförfarandet.
Om den anbudssökande eller anbudsgivaren är en juridisk person, skall uppgifter om ägande, förvaltning, kontroll och rätt att företräda denna lämnas på begäran av den upphandlande myndigheten.
2.  Oberoende av bestämmelserna i avsnitt 4 får förskottsbetalningar inte hållas inne enbart på grund av att man inte utnyttjat möjligheten att kräva att styrkande handlingar skall tillhandahållas."
Ändring 87
ARTIKEL 1, LED 42
Artikel 94, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Oaktat andra bestämmelser om intressekonflikter, särskilt de som fastställts i artikel 52, skall en intressekonflikt i den mening som avses i led a anses föreligga om den anbudssökande eller anbudsgivaren, i något stadium av förfarandet för beviljande av bidrag, var anställd vid gemenskaperna, såvida inte dennes medverkan i förfarandet på förhand hade godkänts av en överordnad person.
Ändring 88
ARTIKEL 1, LED 43
Artikel 95, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
43)  I artikel 95 skall följande punkt läggas till:
43)  Artikel 95 skall ersättas med följande:
"För att öka kostnadseffektiviteten får dock två eller flera institutioner enas om att på samma villkor använda en gemensam databas."
"Artikel 95
1.  Varje institution skall till en central databas som förvaltas av kommissionen lämna närmare uppgifter om de anbudssökande och anbudsgivare som befinner sig i en av de situationer som avses i artiklarna 93 och 94.
2.  Databasens uppgifter skall konsulteras av utanordnarna i alla institutioner och organ innan ett kontrakt tilldelas. Tillgång till databasen skall också beviljas medlemsstaternas behöriga myndigheter. Tillgång kan beviljas tredjeländer och internationella organisationer om detta är nödvändigt för att tillvarata viktiga allmänna intressen, under förutsättning att gemenskapsbestämmelserna om behandlingen av personuppgifter respekteras.
3.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna närmare uppgifter om ekonomiska aktörer som befinner sig i en av de situationer som avses i artikel 93.1 a och 93.2 a och c då dessa aktörers uppförande varit till skada för gemenskapens ekonomiska intressen och då gemenskaperna inte redan varit part i rättsprocesser. Medlemsstaternas myndigheter skall konsultera kommissionens databaser när de tilldelar ett kontrakt, om ekonomiska medel från EU-fonder utnyttjas, och använda informationen i enlighet därmed."
Ändring 89
ARTIKEL 1, LED 44
Artikel 96, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
"2a. En anbudssökande eller anbudsgivare får uteslutas i mer än fem år endast om det föreligger en lagakraftvunnen dom eller motsvarande beslut genom vilken en anbudssökande eller anbudsgivare dömts för skada mot gemenskaperna på grunder som motiverar uteslutning."
Ändring 90
ARTIKEL 1, LED 44A (nytt)
Före artikel 97, avsnitt 3a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
44a) Före artikel 97 skall följande avsnitt 3a läggas till:
"Avsnitt 3a
Rättigheter som deltagare i upphandlingsförfaranden har"
Ändring 91
ARTIKEL 1, LED 44B (nytt)
Artikel 97, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
44b) Artikel 97 punkt 1 skall utgå.
Ändring 92
ARTIKEL 1, LED 46, LED AA (nytt)
Artikel 98, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
aa)  Punkt 2 skall ersättas av följande:
"2. Endast i motiverade fall får den upphandlande myndigheten enligt villkoren i genomförandebestämmelserna kräva att anbudsgivarna i förväg ställer en säkerhet som garanti för att anbuden inte dras tillbaka."
Ändring 93
ARTIKEL 1, LED 46A (nytt)
Artikel 100, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
46a) I artikel 100 skall följande punkt  läggas till:
"2a. Avtalet får inte undertecknas förrän 14 dagar efter den tidpunkt då den anbudssökande eller anbudsgivaren underrättats om avslaget (punkt 2 första meningen), under förutsättning att gemenskaperna inte därigenom orsakas väsentlig skada. Tidsfristen börjar löpa först när den anbudssökande eller anbudsgivaren i skriftlig form underrättats om möjligheterna att angripa beslutet, särskilt vad avser instans, tidsfrist och form. Ett avtal som undertecknats före tidsfristens utgång saknar giltighet."
Ändring 94
ARTIKEL 1, LED 46B (nytt)
Artikel 100a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
46b) Följande artikel skall läggas till:
"Artikel 100a
1.  Kommissionen skall vidta erforderliga åtgärder för att se till att det är möjligt att effektivt och framför allt så snabbt som möjligt i enlighet med i synnerhet artikel 100b punkt 7 kontrollera de beslut som de upphandlande myndigheterna fattar inom ramen för förfaranden för offentlig upphandling som faller inom budgetförordningens tillämpningsområde, i syfte att avgöra huruvida dessa beslut innebär överträdelse av gemenskapsrätten avseende offentlig upphandling eller andra bestämmelser genom vilka denna genomförs.
2.  Kommissionen skall se till att ett prövningsförfarande med detaljerade regler enligt genomförandebestämmelserna är tillgängligt åtminstone för alla som har eller har haft intresse av att ingå ett visst avtal avseende offentlig upphandling av varor eller bygg- och anläggningsarbeten och som har skadats eller riskerat att skadas av en påstådd överträdelse. Kommissionen får särskilt kräva att den som har för avsikt att inleda ett prövningsförfarande först underrättar den avtalsslutande myndigheten om den påstådda överträdelsen och om avsikten att inleda ett prövningsförfarande."
Ändring 95
ARTIKEL 1, LED 46C (nytt)
Artikel 100b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
46c) Följande artikel skall läggas till:
"Artikel 100b
1.  Kommissionen skall se till att införda bestämmelser om prövning enligt artikel 100a innefattar behörighet att
a) så tidigt som möjligt vidta interimistiska åtgärder för att rätta påstådda överträdelser eller förhindra ytterligare skada för berörda intressen, inklusive åtgärder för att uppskjuta eller garantera uppskjutandet av upphandlingsförfarandet eller att förhindra verkställighet av den upphandlande myndighetens beslut,
b) antingen ogiltigförklara eller säkerställa ogiltigförklaring av olagliga beslut, vilket innefattar undanröjandet av diskriminerande tekniska, ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbuds- eller kontraktshandlingarna eller i varje annat dokument som har samband med upphandlingsförfarandet,
c) ge ersättning åt en person som orsakats skada på grund av en överträdelse.
2.  Behörighet enligt punkt 1 får ges till separata organ med ansvar för olika aspekter av prövningsförfarandet.
3.  Prövningsförfarandet i sig behöver inte automatiskt medföra att upphandlingen skjuts upp.
4.  Kommissionen får bestämma att ett ansvarigt organ som vid sin prövning överväger en interimistisk åtgärd får ta hänsyn till de sannolika konsekvenserna av åtgärden för alla berörda intressen inklusive det allmännas intresse, och att det får besluta att inte vidta åtgärden om detta skulle innebära mer nackdelar än fördelar. Ett beslut att inte bifalla ett yrkande om en interimistisk åtgärd skall ej påverka andra yrkanden från den part som sökt åtgärden.
5.  Kommissionen får bestämma att, i de fall skada görs gällande på grund av att beslut tillkommit i strid mot lag, det överklagade beslutet först skall ogiltigförklaras av ett organ med erforderlig behörighet för detta.
6.  Följderna av att den behörighet som avses i punkt 1 har utövats på ett avtal som slutits efter tilldelningen av en upphandling skall regleras i genomförandebestämmelserna.
Kommissionen får, utom i fall där ett beslut måste ogiltigförklaras innan skadestånd kan utgå, dessutom bestämma att efter det att ett avtal slutits till följd av tilldelningen av en upphandling skall prövningsorganets behörighet begränsas till att utge skadestånd till den som lidit skada av överträdelsen.
7.  Kommissionen skall se till att prövningsorganens beslut verkligen verkställs.
8.  Om prövningsorganen inte är rättsliga instanser skall skriftliga beslutsmotiveringar alltid ges. Dessutom gäller för dessa fall att det måste finnas en möjlighet att pröva såväl påstådda olagliga åtgärder vidtagna av sådana organ som påståenden om att dessa organ inte är behöriga i en rättslig instans eller en domstol som avses i artikel 234 i Fördraget, och som är oberoende av såväl upphandlingsmyndigheten som prövningsorganet.
Medlemmarna i ett sådant oberoende organ skall tillsättas och frånträda på samma villkor som gäller för lagfarna domare såvitt avser vilken myndighet som utnämner och avsätter dem samt bestämmer ämbetsperiodens längd. Åtminstone ordföranden i prövningsorganet skall ha domarkompetens. Det oberoende organet skall fatta sina beslut i ett förfarande där båda parter hörs, och besluten skall vara lagligen bindande enligt regler bestämda av kommissionen.
Ändring 96
ARTIKEL 1, LED 46D (nytt)
Artikel 102 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
46d) Artikel 102 skall ändras på följande sätt:
"Artikel 102
Den upphandlande myndigheten skall i vissa motiverade fall kräva att kontraktsparten ställer en säkerhet för att
a) garantera ett fullgott genomförande av kontraktet,
b) begränsa de ekonomiska risker som är förknippade med utbetalning av förfinansiering och förskott. I fall då förskott utbetalas skall säkerhet endast krävas om betalningen inte avser varor som redan levererats eller tjänster som tillhandahållits i etapper enligt i förväg överenskomna avtalsvillkor."
Ändring 97
ARTIKEL 1, LED 50, LED -A (nytt)
Artikel 108, punkt 1, inledningen (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
-a)  I punkt 1 skall inledningen ersättas med följande:
"1. Bidrag ges i form av belopp som direkt belastar Europeiska gemenskapernas budget och beviljas utan krav på återbetalning, för att finansiera"
Ändring 98
ARTIKEL 1, LED 50, LED -AA (nytt)
Artikel 108, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
-aa)  Punkt 1 stycke 2 skall ändras på följande sätt:
"Bidrag skall bli föremål för en skriftlig överenskommelse eller ett beslut om beviljande som tillställs sökanden. Beslutet om beviljande av bidrag kan förknippas med villkor, bestämmelser eller tidsfrister i den mån dessa också skulle ha kunnat bli föremål för en överenskommelse om bidrag."
Ändring 99
ARTIKEL 1, LED 50, LED A
Artikel 108, punkt 2, led ga och gb (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
(ga) utgifter avseende organisationer som huvudsakligen består av ledamöter och tidigare ledamöter samt anställda och tidigare anställda i en institution och som
– främjar institutionens intressen eller stöder dess funktionssätt, och/eller
– anordnar kulturella, idrottsrelaterade, sociala och andra verksamheter till förmån för institutionen och/eller dess ledamöter och tidigare ledamöter samt personal och tidigare personal, och
(gb) utgifter inom ramen för samarbete med tredje part som inte omfattas av bestämmelser om upphandling och som har samband med institutionens informationspolicy.
Dessa kategorier skall betraktas som administrativa utgifter den mening som avses i artikel 49. De skall hanteras separat i budgeten.
Ändring 100
ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Sådana bidrag får inte kumuleras eller beviljas retroaktivt, och de får bara beviljas om det föreligger samfinansiering.
Sådana bidrag får inte kumuleras eller beviljas retroaktivt, och de får bara beviljas om det föreligger samfinansiering, oaktat bestämmelserna om beviljande av bidrag i form av engångsutbetalningar och finansiering till en schablonsats (artikel 113.1 b och c).
Ändring 101
ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 3, led d (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
d) bidrag till låga belopp som tar någon av de former som avses i artikel 113a.1, eller en kombination av dessa i enlighet med genomförandebestämmelserna."
d) bidrag som tar någon av de former som avses i artikel 113a.1, eller en kombination av dessa i enlighet med genomförandebestämmelserna."
Ändring 102
ARTIKEL 1, LED 52
Artikel 109, punkt 3, led da (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
da) egna medel, i synnerhet bidrag och medlemsavgifter, upptagna i de årliga transaktionerna för ett politiskt parti på europeisk nivå i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 2004/20031, vilka överstiger de 25 procent av de bidragsberättigade kostnaderna som skall bäras av bidragsmottagaren i enlighet med artikel 10.2 i den förordningen.
__________________
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1).
Ändring 103
ARTIKEL 1, LED 52A (nytt)
Artikel 109a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
52a) Följande artikel skall infogas:
"Artikel 109a
En gemensam tjänst skall ha i uppdrag att ge information och råd till sökande. Denna tjänst skall i synnerhet
- upprätta gemensamma standarder för ansökningsformulär avseende liknande bidrag och övervaka ansökningsformulärens omfång och läsbarhet,
- informera potentiella sökande (särskilt genom seminarier och tillhandahållande av handböcker) samt
- underhålla en databas genom vilken kommissionen kan lämna information till sökande."
Ändring 104
ARTIKEL 1, LED 52B (nytt)
Artikel 110, punkt 1, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
52b) Artikel 110.1 första stycket skall ersättas med följande:
"1. Med undantag för insatser i krissituationer och humanitära insatser skall bidragen omfattas av ett årligt arbetsprogram som skall offentliggöras vid budgetårets början, dock senast den 15 mars.
Bidrag till administrationskostnader, enligt definitionen i artikel 112, skall också omfattas av ett årligt arbetsprogram som kan offentliggöras redan året innan under förutsättning att anslag finns tillgängliga följande år."
Ändring 105
ARTIKEL 1, LED 53
Artikel 110, punkt 1, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
"Arbetsprogrammet skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd."
"Arbetsprogrammet skall genomföras genom att en ansökningsomgång offentliggörs, utom i exceptionellt brådskande och vederbörligen motiverade fall, eller om omständigheterna gör att endast en mottagare kan komma i fråga för en bestämd åtgärd. En förslagsinfordran kan offentliggöras året innan under förutsättning att anslag finns tillgängliga följande år. Oavsett tidpunkten för offentliggörandet och oaktat artikel 115 skall alla föreskrifter tillkännages som gäller för beviljandet av bidrag (särskilt kriterierna för uteslutning i artiklarna 93 och 94), varvid hänvisning till standarder är tillåten. De tillämpliga bestämmelserna skall vara bindande under hela förfarandet i den form de angavs vid offentliggörandet."
Ändring 106
ARTIKEL 1, LED 53A (nytt)
Artikel 110, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
53a) I artikel 110 skall punkt 2 ersättas med följande:
"2. Alla bidrag som beviljas under ett budgetår skall offentliggöras på årsbasis, där så är lämpligt med elektroniska medel, varvid säkerhets- och sekretesskraven skall respekteras."
Ändring 107
ARTIKEL 1, LED 53B (nytt)
Artikel 110, punkt 2a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
53b) I artikel 110 skall följande punkt  läggas till:
"2a. Samtidigt med offentliggörandet enligt punkt 2 skall kommissionen till Europaparlamentet översända en rapport med följande uppgifter:
a)  Antalet sökande under det gångna året.
b)  Antalet och andelen beviljade ansökningar per förslagsinfordran och per uppdragsgivande enhet.
c)  Den genomsnittliga tiden för förfarandet från det att förslagsinfordran offentliggörs fram tills det att en finansieringsöverenskommelse ingås eller ett beslut om bidrag utfärdas, per förslagsinfordran och per uppdragsgivande enhet.
d)  Den genomsnittliga tiden fram tills den avslutande utvärderingen och slutbetalningen (artikel 119.1)."
Ändring 108
ARTIKEL 1, LED 54
Artikel 111 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd, såvida inget annat anges i de berörda grundrättsakterna.
1.  Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten för varje enskild åtgärd, såvida inget annat anges i de berörda grundrättsakterna.
Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader.
2.  Varje mottagare får bara beviljas ett bidrag ur budgeten per budgetår för administrationskostnader. Sökande måste utan dröjsmål underrätta utanordnarna om flera ansökningar och bidrag föreligger för ett projekt.
I vart fall skall en och samma kostnad inte täckas med bidrag från budgeten två gånger.
3.  I vart fall skall en och samma kostnad inte täckas med bidrag från budgeten två gånger. Totalsumman för de bidragsberättigade kostnaderna får inte under några omständigheter överskridas.
Ändring 109
ARTIKEL 1, LED 55A (nytt)
Artikel 113, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
55a) I artikel 113 skall punkt 2 ersättas med följande:
"2. Om inget annat föreskrivs i den grundläggande rättsakten som rör de organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse och oaktat de bestämmelser som styr beviljandet av bidrag i form av engångsutbetalningar eller på grundval av finansiering till en schablonsats (artikel 113a.1 a och b), skall bidrag till administrationskostnader, om de förnyas, trappas ned successivt på ett proportionellt och rättvist sätt."
Ändring 110
ARTIKEL 1, LED 56
Artikel 113a, punkt 1, led a (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
a)  Återbetalning av en bestämd andel av de faktiska stödberättigande kostnaderna.
a)  Återbetalning av en högsta eller bestämd andel av de faktiska stödberättigande kostnaderna.
Ändring 111
ARTIKEL 1, LED 56
Artikel 113a, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
1a. Särskilt följande kan åberopas som stödberättigade kostnader:
a)  Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren skall tillhandahålla enligt artikel 118.
b)  Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.
c)  Kostnaderna för extern revision (artiklarna 117 och 119).
d)  Administrativa kostnader, personalkostnader och utrustningskostnader.
e)  Avskrivningar.
Ändring 112
ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 3, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
De sökande skall försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket.
De sökande skall på utanordnarens anmodan och med beaktande av principerna i artikel 109 försäkra att de inte befinner sig i någon av de situationer som avses i första stycket.
Ändring 113
ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 4, stycke 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som, när utanordnaren begärt information under det att bidragsöverenskommelsen genomförs, lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna de uppgifter som krävs.
Sådana påföljder får även åläggas bidragsmottagare som, när utanordnaren begärt information under det att bidragsöverenskommelsen genomförs, uppsåtligen eller grovt oaktsamt lämnat felaktiga uppgifter eller underlåtit att lämna de uppgifter som krävs.
Ändring 114
ARTIKEL 1, LED 57
Artikel 114, punkt 4a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
4a. Utanordnaren skall föreslå att förklaringar ges och ansökningar görs och att förklaringar och ansökningar rättas till, när det är uppenbart att dessa uteblivit eller lämnats in oriktiga på grund av misstag eller okunskap. Utanordnaren skall i den mån det behövs och är genomförbart och tillåtet inom ramen för de möjligheter som står till buds underrätta dem som deltar i förfarandet om deras rättigheter och skyldigheter.
Utanordnaren skall föra lämpliga anteckningar om kontakterna med de sökande under förfarandet.
Ändring 115
ARTIKEL 1, LED 57A (nytt)
Artikel 115, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
57a) I artikel 115 skall punkt 1 ersättas med följande:
"1. Med beaktande av de principer som avses i artikel 109.1 och genom att använda urvalskriterier som angivits i förväg för ansökningsomgången skall den sökandes kapacitet att genomföra den åtgärd eller det arbetsprogram som föreslagits bedömas. Detta gäller utan att tillämpningen av artikel 110.1 påverkas. Tilldelningskriterierna skall ge en bild av de specifika karakteristiska dragen i projekten samt deras kvalitet och genomförande."
Ändring 116
ARTIKEL 1, LED 57B (nytt)
Artikel 115, punkt 2a och 2b (nya) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
57b) I artikel 115 skall följande punkter 2a och 2b läggas till:
"2a. Förfarandet för beviljande av bidrag skall av princip delas upp i olika etapper, där den första skall utmynna i en översiktlig utvärdering av alla vederbörligen inlämnade ansökningar. Om en ansökan redan efter denna etapp i förfarandet inte kan ha några utsikter till framgång skall detta meddelas den sökande i enlighet med artikel 116.3. Varje påföljande etapp måste tydligt skilja sig från föregående, särskilt när det gäller omfång på och innehåll i de underlag som sökande skall tillhandahålla. Om det krävs dokumentation från sökanden får detta endast krävas en gång per förfarande. Uppgifter som en gång samlats in skall lagras i en databas (artikel 109a). Ansträngningar skall göras för att snabbt kunna slutföra förfarandet.
2b. Utanordnaren skall oaktat principen i artikel 109.1 under hela förfarandet särskilt vinnlägga sig om att de insatser för offentliggörande, dokumentation och andra krav på underlag avseende bidrag som sökanden måste göra står proportion till värdet på det bidrag som skall beviljas."
Ändring 117
ARTIKEL 1, LED 58
Artikel 116, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
1.  I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.
1.  I syfte att välja ut vilka förslag som kan finansieras skall förslagen utvärderas under loppet av två månader på grundval av de i förväg meddelade urvals- och tilldelningskriterierna.
Ändring 118
ARTIKEL 1, LED 58A (nytt)
Artikel 116, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
58a) I artikel 116 skall punkt 3 ersättas med följande:
"3. Den ansvarige utanordnaren skall skriftligen informera de sökande om beslutet avseende deras ansökan och underteckna kontraktet efter utgången av den period som avses i artikel 100.2a.
Om en ansökan om bidrag inte beviljas, skall institutionen underrätta den sökande om orsakerna till detta beslut, särskilt med hänvisning till de urvals- och tilldelningskriterier som tillkännagivits i förväg."
Ändring 119
ARTIKEL 1, LED 58B (nytt)
Artikel 117 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
58b) Artikel 117 skall ändras på följande sätt:
"Artikel 117
1.  Utbetalningarna skall fördelas över tiden beroende på de ekonomiska riskerna, åtgärdens varaktighet och hur långt genomförandet framskridit eller med hänsyn till de kostnader som mottagaren ådragit sig. Utbetalningarna skall ske inom rimlig tid.
Om förfallodagar fastställs i avtal eller genom ett beslut skall utbetalningarna ske utan vidare anmodan då de förfaller. Artikel 199.2 berörs inte av detta.
2.  För att bestämma de ekonomiska riskerna kan utanordnaren med beaktande av principerna i artikel 109.1 begära att bidragsmottagaren kommer in med ett intyg från en oberoende revisor. I genomförandebestämmelserna kan fall specificeras där ett intyg från en extern revisor skall inkrävas eller där ett intyg inte behövs."
Ändring 120
ARTIKEL 1, LED 58C (nytt)
Artikel 118 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
58c) Artikel 118 skall ändras på följande sätt:
"Artikel 118
Den behörige utanordnaren får kräva att mottagaren i förväg ställer en säkerhet för att begränsa de ekonomiska risker som är förenade med utbetalningar av förhandsfinansiering, förutsatt att andra lika effektiva möjligheter till riskminimering saknas."
Ändring 121
ARTIKEL 1, LED 58D (nytt)
Artikel 119 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
58d) Artikel 119 skall ändras på följande sätt:
"Artikel 119
1.  Bidragsbeloppet skall inte betraktas som slutligt förrän institutionen godkänt slutrapporten och de slutliga räkenskaperna, utan att detta påverkar institutionernas möjlighet att genomföra ytterligare kontroller i ett senare skede. I detta fall börjar preskriptionstiden (artikel 73b) mot institutionen att löpa då den sista betalningen gjorts. Preskriptionstiden (artikel 73b) mot mottagaren börjar vid den tidpunkt då bidragsbeloppet blir slutgiltigt.
2.  Om mottagaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt lag, finansieringsöverenskommelsen eller beslutet om beviljande av bidrag skall bidraget dras in tillfälligt, reduceras eller helt bortfalla i de fall som anges i genomförandebestämmelserna efter det att mottagaren fått möjlighet att lämna synpunkter.
Innehållna medel måste stå i proportion till det fel som begåtts.
Om överträdelsen inte beror på mottagarens agerande skall beloppet dras in, reduceras eller bortfalla endast i undantagsfall, särskilt om ett genomförande eller bibehållande av bidraget skulle innebära att totalsumman för de stödberättigade projektkostnaderna skulle överskridas eller om överträdelsen skulle innebära att målet med bidraget inte längre skulle kunna uppnås."
Ändring 122
ARTIKEL 1, LED 59
Artikel 120, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
1.  Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs, skall förfarandena för detta fastställas i genomförandebestämmelserna.
1.  Om det krävs att mottagaren organiserar ett upphandlingsförfarande i samband med att åtgärden genomförs skall detta ske enligt principerna i avdelning V i denna del.
I genomförandebestämmelserna kan regler fastställas för ett förenklat förfarande beroende på uppdragets storlek.
Ändring 123
ARTIKEL 1, LED 61
Artikel 122 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
61)  I artikel 122 skall "artikel 185" ändras till "artikel 121".
61)  Artikel 122 skall ändras på följande sätt:
"Artikel 122
Institutionernas räkenskaper och räkenskaperna för de organ som avses i artikel 121 skall åtföljas av en rapport om budgetförvaltningen samt om den ekonomiska förvaltningen för budgetåret, där bland annat genomförandegraden för anslagen och anslagsöverföringar mellan olika budgetposter redovisas.
Ändring 124
ARTIKEL 1, LED 68A (nytt)
Artikel 139, punkt 2 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
68a) I artikel 139 skall punkt 2 ändras på följande sätt:
"2. Institutionerna skall till revisionsrätten och till budgetmyndigheten för kännedom översända sina interna finansiella bestämmelser."
Ändring 125
ARTIKEL 1, LED 68B (nytt)
Artikel 143, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
68b) I artikel 143 skall punkt 3 ersättas med följande:
"3. Årsrapporten skall innehålla en bedömning av huruvida den ekonomiska förvaltningen har varit sund. Den skall även innehålla en bedömning av huruvida budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen varit effektiv och korrekt."
Ändring 126
ARTIKEL 1, LED 75
Artikel 153, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
75)  I artikel 153 skall punkt 1 ersättas med följande:
utgår
"1. Om kommissionen kan överföra anslag med tillämpning av artikel 23 skall den fatta sitt beslut senast den 31 januari det närmast följande budgetåret, och därvid underrätta budgetmyndigheten tre veckor innan den överför anslag enligt artikel 23.1a."
Ändring 127
ARTIKEL 1, LED 82A (nytt)
Artikel 160b (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
82a) Efter artikel 160a skall följande artikel 160b läggas till:
"Artikel 160b
Utan hinder av artikel 110 kan, under förutsättning att medel finns tillgängliga för ett visst år, en förslagsinfordran offentliggöras året innan. Oavsett tidpunkten för offentliggörandet och oaktat artikel 115 skall alla föreskrifter tillkännages som gäller för beviljandet av bidrag (särskilt kriterierna för uteslutning i artiklarna 93 och 94), varvid hänvisning till standarder är tillåten. De tillämpliga bestämmelserna skall vara bindande under hela förfarandet i den form de angavs vid offentliggörandet."
Ändring 128
ARTIKEL 1, LED 85A (nytt)
Artikel 168, punkt 1, stycke 1a (nytt) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
85a) I artikel 168.1 skall följande stycke läggas till:
"När det gäller gemenskapens externa stöd skall de bestämmelser för medverkan i anbudsförfaranden som fastställts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2110/2005 av den 14 december 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd1 och rådets förordning (EG) nr 2112/2005 av den 21 november 2005 om tillträde till gemenskapens externa bistånd2 tillämpas.
___________
1 EUT L 344, 27.12.2005, s. 1.
2 EUT L 344, 27.12.2005, s. 23."
Ändring 129
ARTIKEL 1, LED 87
Artikel 169a, punkt 1a (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
"Särskilt följande kan åberopas som stödberättigade kostnader:
a)  Kostnader för den bankgaranti eller motsvarande säkerhet som bidragsmottagaren skall tillhandahålla enligt artikel 118.
b)  Mervärdesskattebelopp som bidragsmottagaren inte kan dra av som ingående mervärdesskatt.
c)  Kostnaderna för extern revision (artiklarna 117 och 119).
d)  Administrativa kostnader, personalkostnader och utrustningskostnader.
e)  Avskrivningar."
Ändring 130
ARTIKEL 1, LED 94A (nytt)
Artikel 179, punkt 3, stycke 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
94a) I artikel 179.3 skall första stycket ersättas med följande:
"3. Institutionerna skall informera budgetmyndighetens båda grenar snarast möjligt, åtminstone tre veckor innan den tidsfrist går ut före vilken ett beslut måste fattas av budgetmyndigheten, om alla fastighetsprojekt som kan få betydande ekonomiska konsekvenser för budgeten."
Ändring 131
ARTIKEL 1, LED 94B (nytt)
Artikel 183, mening 2 (ny) (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
94b. I artikel 183 skall följande mening läggas till:
"Den skall be budgetmyndigheten att yttra sig och där så är lämpligt ta hänsyn till detta yttrande."
Ändring 132
ARTIKEL 1, LED 94C (nytt)
Artikel 185, punkt 1 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
94c) I artikel 185 skall punkt 1 ersättas med följande:
"1. Kommissionen skall anta en rambudgetförordning för de organ som inrättas av gemenskapen och som är juridiska personer. De finansiella bestämmelserna som styr dessa organ får endast avvika från ramförordningen efter överenskommelse med kommissionen och förutsatt att detta är nödvändigt på grund av särdragen i deras verksamhet."
Ändring 133
ARTIKEL 1, LED 95
Artikel 185, punkt 3 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
"3. Vart och ett av de organ som avses i punkt 1 skall inrätta en funktion för intern revision som skall skötas enligt relevanta internationella normer. Kommissionens internrevisor skall bestyrka att den interna revisionsfunktionen uppfyller internationella revisionsnormer, och får utföra kvalitetsgranskningar för detta ändamål.
"3. Kommissionens internrevisor skall genomföra revisioner av de organ som avses i punkt 1. De organ som avses i punkt 1 kan upprätta en internrevisionsfunktion. Kommissionens internrevisor får i vederbörligen motiverade fall delegera sin uppgift till deras internrevisorer. Denna delegering skall ske skriftligen med angivande av skälen för delegeringen och namnen på de ansvariga revisorerna (delegerande och delegerade). Oavsett delegeringen får kommissionens internrevisor genomföra internrevisioner för de organ som avses i punkt 1 och återkalla delegeringen närhelst denne anser det lämpligt.
Om en internrevisionsfunktion inrättas av de organ som avses i punkt 1, skall internrevisorn utföra sina arbetsuppgifter i överensstämmelse med de riktlinjer som upprättats av kommissionens internrevisor. I dessa riktlinjer skall ingå att organets internrevisor skall överlämna samtliga sammanställda rapporter till kommissionens internrevisor. Kommissionens internrevisor skall intyga att revisionsfunktionens verksamhet uppfyller internrevisionsnormerna, och får utföra kvalitetsgranskningar för detta ändamål.
Ändring 134
ARTIKEL 1, LED 95
Artikel 185, punkt 4 (förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002)
4.  De organ som avses i punkt 121 skall föra räkenskaper enligt de regler som anges i artikel 133, så att deras räkenskaper kan konsolideras med kommissionens räkenskaper.
utgår

(1) Efter det att ändringarna antagits återförvisades ärendet till utskottet i enlighet med artikel 53.2 i arbetsordningen (A6-0057/2006).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy