Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2508(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B6-0160/2006

Předložené texty :

B6-0160/2006

Rozpravy :

PV 13/03/2006 - 17
CRE 13/03/2006 - 17

Hlasování :

PV 15/03/2006 - 4.6

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0086

Přijaté texty
PDF 280kWORD 52k
Středa, 15. března 2006 - Štrasburk
Nucená prostituce během světových sportovních událostí
P6_TA(2006)0086B6-0160/2006

Usnesení Evropského parlamentu k nucené prostituci v rámci mezinárodních sportovních událostí

Evropský parlament,

-   s ohledem na oslavu Mezinárodního dne žen dne 8. března 2006,

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie(1), zejména její čl. 5 odst. 3, který upřesňuje, že "obchod s lidmi je zakázán",

-   s ohledem na mezinárodní Úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace, která vstoupila v platnost dne 4. ledna 1969,

-   s ohledem na Úmluvu Spojených národů o odstranění všech forem diskriminace žen ze dne 18. prosince 1979,

-   s ohledem na nedávné sdělení Komise pod názvem "Boj proti obchodování s lidmi – integrovaný přístup a návrhy na akční plán" (COM(2005)0514),

-   s ohledem na nedávný akční plán Rady EU týkající se osvědčených postupů, norem a způsobů práce pro boj proti obchodu s lidmi a jeho předcházení(2),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 17. ledna 2006 o strategii předcházení obchodu se ženami a s dětmi ohroženými sexuálním vykořisťováním(3),

-   s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodu s lidmi,

-   s ohledem na Úmluvu OSN o právech dítěte a Úmluvu Mezinárodní organizace práce o nejhorších formách dětské práce,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že obchod s lidmi, zejména s ženami a dětmi, za účelem sexuálního nebo jiného vykořisťování představuje jedno z nejhorších porušení lidských práv a že obchod s lidmi narůstá jako důsledek rozvoje organizovaného zločinu a jeho výnosnosti,

B.   vzhledem k tomu, že nucená prostituce jakožto forma vykořisťování žen a dětí představuje významný problém, neblahý nejen pro ženy nebo děti, jichž se týká, ale také pro celou společnost,

C.   vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že při každé velké sportovní události, kde se shromažďuje velký počet osob, dochází k pozoruhodnému dočasnému nárůstu poptávky po sexuálních službách,

D.   vzhledem k tomu, že většina žen, které jsou oběťmi obchodu, upadla do sítí organizovaného zločinu, byla najata pomocí falešných dokladů, zlákala je nabídka zaměstnání, často byly oklamány falešným příslibem legální práce a poté donuceny pracovat jako prostitutky,

E.   vzhledem k tomu, že opatření sdílené všemi členskými státy, jako je efektivní využívání komunikačních prostředků a uskutečňování koherentních informačních kampaní ve spolupráci se sdělovacími prostředky a osobnostmi známými ze světa sportu, by mohla mít kladný vliv na změny mentality a chování obyvatelstva,

1.   vítá kampaň pořádanou Národní radou německých žen a vyslovuje se pro nadnárodní spolupráci při výměně osvědčených postupů; zdůrazňuje nezbytnost integrované kampaně na evropské úrovni; vyzývá proto členské státy, aby zahájily a podporovaly kampaň v úzké spolupráci se všemi dotčenými stranami, tj. s příslušnými nevládními organizacemi, policií, represivními složkami, sportovními asociacemi a organizacemi, církvemi a sociálními a lékařskými službami;

2.   vyzývá členské státy, aby zřídily mnohojazyčnou linku telefonické pomoci jakou součást viditelné komunikační kampaně s cílem poskytnout nezbytné informace, poradenské služby, bezpečné bydlení a právní pomoc ženám, dětem a jiným obětem nuceným k prostituci, a s cílem informovat ostatní oběti, které jsou často izolovány v obytných jednotkách nebo průmyslových oblastech, nehovoří jazykem tranzitní nebo cílové země a nemají k dispozici základní informace, které by jim umožnily se dozvědět, na koho se mají obrátit a jaká opatření přijmout;

3.   vyzývá Mezinárodní olympijský výbor, sportovní asociace, tj. FIFA, UEFA, německou fotbalovou asociaci a další, a rovněž samotné sportovce, aby kampaň "Červená karta" podpořili a hlasitě a výrazně pranýřovali obchod s lidmi a nucenou prostituci;

4.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily kampaň vedenou na evropské úrovni během mezinárodních sportovních událostí obecně, s cílem informovat a vychovávat širokou veřejnost, zejména sportovce, obdivovatele a fanoušky, ohledně problematiky a dosahu nucené prostituce a obchodu s lidmi, ale především – a to je nejvýznamnější aspekt – aby snížili poptávku tím, že zvýší vnímavost potenciálních zákazníků;

5.   vyzývá Komisi a členské státy, aby zahájily preventivní kampaň zaměřenou na potenciální oběti s tím, že je budou informovat o rizicích a nebezpečích, kdy se mohou dostat do léčky v sítích obchodu s lidmi a z toho důvodu se stát oběťmi nucené prostituce a sexuálního vykořisťování, a že jim budou poskytovat informace o jejich právech a o tom, kam se mohou obrátit s žádostí o pomoc v cílových zemích;

6.   opakuje svou žádost o vyhlášení – v roce 2006 – Dne proti obchodu s lidmi, aby se zvýšila informovanost o všech aspektech tohoto jevu, a o zřízení bezplatné telefonické linky pomoci; připomíná potřebu sbírat údaje o obchodu s lidmi na úrovni EU a také potřebu úzké spolupráce Europolu a Eurojustu v boji proti tomuto zlu;

7.   naléhá na všechny členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu Rady Evropy o opatřeních proti obchodu s lidmi, která stanoví několik základních pravidel pro ochranu obětí obchodu s lidmi, jehož účelem je sexuální vykořisťování, a uplatňovaly směrnici Rady 2004/81/ES o povolení k pobytu vydávaném státním příslušníkům třetích zemí, kteří jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují s příslušnými orgány(4);

8.   vyzývá naléhavě členské státy, které nedodržely lhůtu 1. srpna 2004 pro provedení rámcového rozhodnutí Rady 2002/629/JHA boji proti obchodování s lidmi(5), aby přijaly potřebná opatření, a vyzývá Komisi a Radu, aby urychleně vypracovaly hodnotící zprávu, o níž se rámcové rozhodnutí zmiňuje;

9.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám členských států, Německé fotbalové asociaci, kandidátským zemím a přistupujícím zemím.

(1) Úř. věst. C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) Úř. věst. C 311, 9.12.2005, s. 1.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2006)0005.
(4) Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 19.
(5) Úř. věst. L 203, 1.8.2002, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí