Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2508(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0160/2006

Ingivna texter :

B6-0160/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 17
CRE 13/03/2006 - 17

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.6

Antagna texter :

P6_TA(2006)0086

Antagna texter
PDF 251kWORD 51k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Tvångsprostitution
P6_TA(2006)0086B6-0160/2006

Europaparlamentets resolution om tvångsprostitution i samband med internationella idrottsevenemang

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av den Internationella kvinnodagen den 8 mars 2006,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(1), särskilt dess artikel 5.3 där det stadgas att "människohandel skall vara förbjuden",

–   med beaktande av Internationella konventionen om avskaffande av all slags rasdiskriminering som trädde i kraft den 4 januari 1969,

–   med beaktande av FN-konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor av den 18 december 1979,

–   med beaktande av det meddelande som kommissionen nyligen lagt fram om kampen mot människohandel – en integrerad strategi och förslag till handlingsplan (KOM(2005)0514),

   med beaktande av den handlingsplan som rådet nyligen offentliggjort om bästa metoder, standarder och förfaranden för att bekämpa och förhindra människohandel(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 17 januari 2006 om strategier för förebyggande av handel med kvinnor och barn som riskerar att utsättas för sexuellt utnyttjande(3),

   med beaktande av Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel,

   med beaktande av FN:s konvention om barnets rättigheter och ILO:s konvention om de värsta formerna av barnarbete,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen.

A.  Handel med människor, i synnerhet med kvinnor och barn, som utnyttjas såväl för sexuella som andra ändamål, är ett av de värsta brotten mot de mänskliga rättigheterna. Dessutom ökar människohandeln i världen på grund av att den organiserade brottsligheten breder ut sig och att den är mycket lönsam.

B.  Tvångsprostitution som en form av utnyttjande av kvinnor och barn är ett betydande problem som inte bara drabbar enskilda kvinnor och barn utan också skadar samhället i stort.

C.  Erfarenheten visar att efterfrågan på sexuella tjänster tillfälligt ökar dramatiskt under varje större idrottsevenemang som drar till sig många besökare.

D.  De flesta kvinnor som utsätts för människohandel faller offer för organiserad brottslighet. De rekryteras på grundval av falska handlingar, lockas av erbjudanden om arbete, blir ofta lurade genom falska löften om legalt arbete och tvingas sedan att prostituera sig.

E.  Om alla medlemsstater följde samma praxis och på ett effektivt sätt använde de medel för kommunikation som finns samt genomförde samordnade kampanjer, med deltagande av massmedia och idrottsstjärnor, i syfte att höja medvetandenivån, så skulle detta på ett positivt sätt kunna påverka allmänheten att ändra mentalitet och beteende.

1.  Europaparlamentet välkomnar det tyska nationella kvinnoförbundets kampanj och uppmanar till gränsöverskridande samarbete och utbyte av bästa metoder. Parlamentet understryker att det är nödvändigt att få till stånd en integrerad kampanj på EU-nivå och uppmanar därför alla medlemsstater att i sin tur dra igång och stödja kampanjen i nära samarbete med samtliga berörda parter, t.ex. relevanta frivilligorganisationer, polisen, rättsliga instanser, idrottsförbund och idrottsorganisationer, kyrkan, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.

2.  Europaparlamentet uppmanar Tyskland och de andra medlemsstaterna att inrätta en flerspråkig hotline och genomföra en väl synlig informationskampanj i syfte att erbjuda den information, den rådgivning, det trygga boende och den rättshjälp som krävs för de kvinnor, barn och andra offer som tvingats in i prostitution, samt för att informera andra offer som ofta sitter isolerade i bostads- eller industriområden, inte kan tala transit- eller destinationslandets språk och inte har tillgång till de mest grundläggande upplysningarna, som vem man skall kontakta och vilka åtgärder som kan vidtas.

3.  Europaparlamentet uppmanar Internationella olympiska kommittén, förbund som FIFA, UEFA, det tyska fotbollsförbundet m.fl. och idrottsmännen själva att stödja Rött kort-kampanjen och att fördöma människohandel och tvångsprostitution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att genomföra kampanjer över hela Europa i samband med alla internationella idrottsevenemang i syfte att informera allmänheten, i synnerhet idrottsutövare, idrottsentusiaster och supportrar, och därigenom öka kunskaperna om problematiken och omfattningen av tvångsprostitution och människohandel, men framför allt för att minska efterfrågan genom att höja de potentiella kundernas medvetande.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att inleda en förebyggande kampanj som riktar sig till potentiella offer, där man informerar dem om riskerna och farorna med att låta sig snärjas av människohandelsnätverk och därigenom falla offer för tvångsprostitution och sexuellt utnyttjande, samt att tillhandahålla information om deras rättigheter och var i destinationsländerna de kan få hjälp och stöd.

6.  Europaparlamentet upprepar sin begäran att redan 2006 inrätta en dag mot människohandel i syfte att öka medvetenheten om alla aspekter av människohandeln, samt att inrätta gratis jourtelefonnummer. Parlamentet erinrar om nödvändigheten av att samla in uppgifter om människohandel på gemenskapsnivå och att Europol och Eurojust inleder ett nära samarbete i kampen mot detta gissel.

7.  Europaparlamentet uppmanar samtliga medlemsstater att ratificera Europarådets konvention om åtgärder mot människohandel, i vilken det fastställs miniminormer för skydd av offren för människohandel som syftar till sexuellt utnyttjande, samt att genomföra rådets direktiv 2004/81/EG om uppehållstillstånd till offer för människohandel(4).

8.  Europaparlamentet uppmanar de medlemsstater som inte respekterat tidsfristen den 1 augusti 2004 för genomförande av rådets rambeslut 2002/629/RIF om bekämpande av människohandel(5) att omedelbart vidta åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att snarast utarbeta den utvärderingsrapport som anges i rambeslutet.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar, det tyska fotbollsförbundet samt till kandidatländerna och anslutningsländerna.

(1) EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
(2) EUT C 311, 9.12.2005, s. 1.
(3) Antagna texter vid detta sammanträde, P6_TA(2006)0005.
(4) EUT L 261, 6.8.2004, s. 19.
(5) EUT L 203, 1.8.2002, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy