Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0149/2006

Debatter :

PV 13/03/2006 - 19
CRE 13/03/2006 - 19

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.7
CRE 15/03/2006 - 4.7
Röstförklaringar

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 123kWORD 57k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Det fjärde världsforumet för vatten
P6_TA(2006)0087RC-B6-0149/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution Europaparlamentets resolution om det fjärde världsforumet för vatten i Mexiko City (16-22 mars 2006)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av det fjärde världsforumet för vatten som kommer att äga rum i Mexiko City den 16–22 mars 2006,

–   med beaktande av slutförklaringarna från de tre första världsforumen för vatten i Marrakech (1997), Haag (2000) och Kyoto (2003),

–   med beaktande av FN:s millenniemål och slutrapporten från 2005 "Health, Dignity and Development: What it will take" från FN:s millennieprojekt om vatten och sanitära anläggningar,

–   med beaktande av FN:s andra utvecklingsrapport om vattentillgångarna i världen "Water, a Shared Responsibility",

–   med beaktande av G8-ländernas handlingsplan för vatten, vilken antogs vid toppmötet i Evian 2003 och bekräftades vid G8-toppmötet i Gleneagles den 7 juli 2005,

–   med beaktande av EU:s vatteninitiativ som lanserades vid världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002,

–   med beaktande av EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna som inrättades 2004,

–   med beaktande av sin resolution från 4 september 2003 om vattenförvaltningen i utvecklingsländerna(1),

–   med beaktande av sin resolution av den 11 mars 2004 om en strategi för den inre marknaden, prioriteringar för 2003–2006(2), i vars punkt 5 det slås fast att "tillgång till vatten är en mänsklig rättighet och att förvaltningen av vattenresurserna därför inte bör vara underställd bestämmelserna för den inre marknaden"

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Hälften av världens befolkning lider av brist på sanitära anläggningar eller har inte tillräcklig tillgång till dricksvatten. Det finns tydliga tecken på en annalkande global vattenkris, som inte bara hotar den hållbara utvecklingen utan även freden och säkerheten. Miljoner kvinnor och barn drabbas proportionellt sett allvarligare av otillräcklig tillgång till dricksvatten och sanitära anläggningar.

B.  Ett av de viktigaste syftena med millenniemålen är att till år 2015 halvera antalet människor som saknar tillräcklig tillgång till säkert dricksvatten och grundläggande avloppsrening.

C.  Det viktigaste temat under världsforumet för vatten kommer att vara "lokala åtgärder inför en global utmaning" (Local Actions for a Global Challenge). Vattendistributionen är ojämlik, trots att det borde vara en samhällsomfattande tjänst som definieras och förvaltas på lokal nivå, vilken är den lämpligaste nivån. Kring dessa lokala samhällsomfattande tjänster är det möjligt att på ett nyskapade och demokratiskt sätt utveckla lokala förvaltningsresurser. Kontrollen över vattnet och dess kvalitet är en förutsättning för en hållbar utveckling inom de fattigaste befolkningsgrupperna

D.  Kvaliteten på vatten, som är oumbärligt för allt liv, är en av de främsta mortalitetsfaktorerna i utvecklingsländerna och orsakar flera miljoner dödsfall varje år, varav hälften är barn. Mer än en miljard människor saknar tillgång till dricksvatten, och två och en halv miljard människor saknar helt vattenreningsmöjligheter

E.  Europeiska unionen och dess medlemsstater bidrar med ungefär 1,4 miljarder EUR per år för vatten och sanitära anläggningar i utvecklingsländerna, vilket gör EU till den största bidragsgivaren i världen på detta område.

F.  Syftet med den ovannämnda EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna är att inom ramen för millenniemålen och målen från världstoppmötet om hållbar utveckling främja en hållbar vattenförsörjning och tillhandahållande av sanitär infrastruktur samt förbättra vattenförvaltningen och den integrerade vattenresursförvaltningen i AVS-länderna genom att bidra till att åtgärda finansieringsunderskottet.

1.  Europaparlamentet förklarar att vatten är en gemensam tillgång för mänskligheten och att tillgången till vatten därför är en grundläggande rättighet för alla människor. Parlamentet begär att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att ge de fattigaste befolkningarna tillgång till vatten före 2015.

2.  Europaparlamentet begär att kommissionen skall företräda Europeiska unionen vid det fjärde världsforumet för vatten med mandatet att försöka se till att man i den slutliga ministerförklaringen erkänner att tillgången till dricksvatten är en grundläggande mänsklig rättighet. Parlamentet begär därför att Europeiska unionen och dess medlemsstater inom ramen för FN föreslår att det skall utarbetas ett internationellt avtal om vatten och förvaltning av vattenresurserna, i vilket även rätten till tillgång till dricksvatten erkänns.

3.  Europaparlamentet beklagar att de åtgärder som vidtagits av världsforumet för vatten i mycket liten utsträckning integrerats i FN:s arbete. Parlamentet påminner om att 21 internationella organ arbetar med vattenproblematiken ur olika synvinklar, och begär därför att ett vattenförvaltningsorgan inrättas under FN:s direkta ansvar.

4.  Parlamentet understryker att detta vattenförvaltningsorgan bör se till att skyddet av folkhälsan och miljön införlivas i förvaltningen av vattenresurserna och ha i uppgift att utveckla strategier som främjar en ekonomisk och jordbruksmässig utveckling som är förenlig med bibehållandet eller återupprättandet av en hög vattenkvalitetsnivå.

5.  Europaparlamentet betonar att förvaltningen av vattenresurserna måste grundas på en delaktighetsbaserad och integrerad strategi där användarna och beslutsfattarna på ett demokratiskt sätt deltar i utformningen av den lokala vattenpolitiken.

6.  Europaparlamentet begär att det i alla program för vattenförsörjning och sanitära anläggningar bör ingå särskilda åtgärder för att hantera bristande jämställdhet, för att den nytta och de möjligheter programmen för med sig skall fördelas rättvist och för att stödja kvinnornas roll inom vattenförsörjningen samt för skötseln av och hushållningen med vattenresurserna.

7.  Europaparlamentet välkomnar det anslag på 500 miljoner EUR från den nionde Europeiska utvecklingsfonden som tillsammans med ett tidigare anslag som uppgick till 475 miljoner euro från den nionde Europeiska utvecklingsfonden för vattenförsörjning och sanitära anläggningar, avsatts för EU-mekanismen för vatteninvesteringar i AVS-staterna. Parlamentet kräver en tillräcklig finansiering av områdena vattenförsörjning och sanitära anläggningar inom ramen för den tionde Europeiska utvecklingsfonden. Parlamentet önskar att de internationella institutionerna inom ramen för sina handlingsplaner ökar insatserna på vattenområdet och att skuldlättnaderna leder till investeringar i vattenprojekt.

8.  Europaparlamentet framhåller och stöder resultaten från FN:s millennieprojekt om vatten och sanitära anläggningar enligt vilka de viktigaste millenniemålen inte kommer att uppnås såvida inte ett antal förhandsvillkor uppfylls, vilka inbegriper

   ökat utvecklingsbistånd och ökat målinriktat stöd till de minst utvecklade länderna,
   en omfördelning av resurserna från låg- och medelinkomstländer till de fattigaste länderna,
   ökad medverkan från alla aktörers sida för att det skall kunna skapas ett verkligt egenansvar när det gäller vattenförsörjning och sanitära initiativ och för att man skall kunna fokusera på ett samhällsomfattande engagemang.

9.  Europaparlamentet begär att de lokala myndigheterna i Europeiska unionen skall uppmanas att anslå en del av de avgifter som tas ut från användarna för vatten- och vattenreningstjänster till decentraliserade samarbetsåtgärder, och att unionen avsätter de medel som behövs för att den skall kunna stödja och följa sådana åtgärder, bland annat när det gäller samordning av uppgifter och utnyttjande och spridning av resultat.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att erkänna de lokala myndigheternas grundläggande roll för skyddet och förvaltningen av vatten. Parlamentet beklagar att de lokala myndigheternas sakkunskap, erfarenheter och resurser inte i tillräcklig utsträckning utnyttjas inom ramen för EU:s finansieringsprogram, eftersom de lokala myndigheterna i Europeiska unionen till följd av sitt tekniska kunnande, sin sakkunskap och sina erfarenheter är aktörer som är särskilt lämpade för att hjälpa lokala samhällen i utvecklingsländerna.

11.  Europaparlamentet understryker att åtgärder för att förbättra vattenförsörjningen och de sanitära förhållandena inte får vidtas isolerat utan bör utgöra en del av en enhetlig och övergripande utvecklingsstrategi som inbegriper andra politikområden, såsom hälsa och utbildning, infrastruktur, kapacitetsuppbyggnad och god offentlig förvaltning samt strategier för hållbar utveckling.

12.  Europaparlamentet understryker hur viktigt det är att i ett tidigt skede förebygga vattenrelaterade konflikter, i synnerhet i regioner där länder delar ett gemensamt flodområde. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang ytterligare åtgärder inom EU och på den internationella nivån för att förbättra samordningen av den regionala vattenpolitiken och främja inrättandet av regionala vattenförvaltningsorgan.

13.  Europaparlamentet understryker att klimatförändringarna ökar risken för vattenbrist. Parlamentet påminner om att ökenspridning, smältande glaciärer, sänkta grundvattennivåer och stigande saltvatten hotar vattentillgångarna i många delar av världen. Parlamentet uppmanar EU, dess medlemsstater och världssamfundet att vidta åtgärder mot klimatförändringarna i syfte att stoppa denna negativa utveckling.

14.  Europaparlamentet kräver en delad förvaltning av miljömässiga och förebyggande insatser för att skapa en verkligt gemensam vattenförvaltningspolitik som skall integreras i alla EU:s externa åtgärder och grundas på principerna i ramdirektivet om vatten som syftar till att skydda kvaliteten på vattenresurserna på medellång och lång sikt. Parlamentet anser i detta avseende att all EU-finansiering av samarbetsprojekt och bilaterala insatser på vattenområdet bör följa den allmänna strategin för EU:s miljölagstiftning.

15.  Europaparlamentet välkomnar och stöder arbetet med att engagera det europeiska och internationella civila samhällets organisationer för att finna lösningar på problem relaterade till tillgången till vatten, i synnerhet för de fattigaste befolkningarna. Parlamentet rekommenderar deltagarna i det fjärde världsforumet för vatten att uppmärksamma de aktiviteter som anordnas under dessa dagar av det civila samhällets organisationer och att allvarligt beakta de förslag som läggs fram av dessa organisationer.

16.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, AVS-EU-ministerrådet, FN:s generalsekreterare och generalsekretariatet för kommittéerna vid World Water Contract.

(1) EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 430.
(2) EUT C 102 E, 28.4 2004, s 857.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy