Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2021(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0058/2006

Předložené texty :

A6-0058/2006

Rozpravy :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Hlasování :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0090

Přijaté texty
PDF 417kWORD 124k
Středa, 15. března 2006 - Štrasburk
Směry rozpočtového procesu na rok 2007
P6_TA(2006)0090A6-0058/2006

Usnesení Evropského parlamentu o hlavních směrech pro rozpočtový proces na rok 2007 – oddíly II, IV, V, VI, VII, VIII (A) a VIII (B) a o předběžném návrhu plánu Evropského parlamentu (oddíl I) pro rozpočtový proces na rok 2007 (2006/2021(BUD))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, zejména na článek 272 této smlouvy,

-   s ohledem na rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství(1),

-   s ohledem na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(2),

-   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a zdokonalení rozpočtového procesu(3), a zejména na bod 26 této dohody,

-   s ohledem na čtvrtou zprávu generálních tajemníků orgánů z května 2005 o vývoji okruhu 5,

-   s ohledem na souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2006,

-   s ohledem na výroční zprávu Účetního dvora za rozpočtový rok 2004 o plnění rozpočtu spolu s odpověďmi orgánů(4),

-   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A6-0058/2006),

A.   vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2007 představuje první rok nového finančního výhledu a jednání o novém finančním výhledu na období 2007–2013 ani interinstitucionální dohoda nebyly dosud uzavřeny,

B.   vzhledem k tomu, že je nutné konsolidovat rozšíření z roku 2004 a že pokračovaly přípravy na příští rozšíření, aby se zajistilo, že k 1. lednu 2007 bude vše připraveno,

C.   vzhledem k tomu, že v tomto stadiu ročního postupu rozpočtový orgán očekává předběžné odhady ostatních orgánů týkající se jejich správních potřeb,

Obecný rámec

1.   bere na vědomí, že při neexistenci dohody o nové interinstitucionální dohodě mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí na období 2007–2013 se použije bod 26 stávající interinstitucionální dohody; v případě, že orgány odmítnou současnou interinstitucionální dohodu se použijí ustanovení Smlouvy o EU (článek 272);

2.   v březnu 2006 očekává podrobnou zprávu generálních tajemníků o vývoji v okruhu 5, která by posloužila ke zvážení předběžného návrhu rozpočtu na rok 2007;

3.   zdůrazňuje, že návrh rozpočtu na rok 2007 bude muset brát v potaz přistoupení Rumunska a Bulharska dne 1. ledna 2007;

4.   bere na vědomí zavedení účetnictví zohledňující časové rozlišení ve všech orgánech počínaje finančním výkazem za rozpočtový rok 2005; domnívá se, že tento proces zajistí výkonnější a harmonizovanější přístup pro účely srovnání;

5.   vítá provádění nové nomenklatury Radou, Parlamentem a veřejným ochráncem práv; naléhá na všechny ostatní orgány, aby za účelem jasnosti a srovnatelnosti přijaly stejnou nomenklaturu; vyzývá ostatní orgány, aby uvedly, zda se domnívají, že je třeba v nové nomenklatuře provést jakékoli změny nebo úpravy, aby byly zohledněny jejich konkrétní správní omezení;

6.   lituje zpoždění v celkovém přijímání zaměstnanců z 10 nových členských států a očekává co nejrychlejší dokončení veškerého zbývajícího přijímání zaměstnanců, nejpozději však do prosince 2006;

7.   bere na vědomí, že v průběhu let se plný stav zaměstnanců jednotlivých orgánů zvýšil vytvořením několika dalších pracovních míst; domnívá se, že před předložením jakékoli žádosti o přijímání zaměstnanců, jež není přímo spojeno s procesem rozšíření, je nezbytné provést konsolidaci plánů pracovních míst spolu s přesunem stávajících zaměstnanců; vyzývá všechny orgány, aby harmonizovaly své politiky přijímání zaměstnanců;

8.   vyzývá všechny orgány, aby s přihlédnutím k napjaté finanční situaci předložily realistické žádosti založené na odůvodněných potřebách; vybízí orgány, aby vykonávaly svou činnost s co možná nejnižšími náklady, aniž by tím utrpěly standardy;

9.   domnívá se, že v menších institucích lze dosáhnout významných úspor cestou racionálního sdílení administrativních a lidských zdrojů;

10.   opětovně potvrzuje, že všechny orgány se mají držet politiky nákupu budov; vyzývá všechny orgány, aby předložily střednědobé plány politiky budov, které by zohledňovaly všechny finanční aspekty i statutární nařízení a braly v potaz budoucí požadavky menších institucí a případné sdílení služeb a zdrojů;

11.   žádá, aby orgány předkládaly, kdykoli to bude možné, komplexnější víceleté plány odrážející budoucí politické a lidské zdroje a potřeby týkající se infrastruktur;

12.   bere na vědomí, že v průběhu let se evropským orgánům nepodařilo přesvědčit evropské občany o tom, že opravdu reprezentují jejich zájmy a touhy; nedostatečné znalosti spolu se špatným vnímáním znesnadňují chápání politik EU; domnívá se, že stávající informační služby je nutné zlepšit a že všechny orgány by měly jako prioritu provádět účinnou strategii přístupnou všem evropským občanům;

13.   vyzývá všechny evropské orgány, aby prozkoumaly, zda je uskutečnitelné zřídit Středisko evropských domů v Bruselu při využití stávajících zdrojů, aniž by vznikly další podstatné výdaje; v tomto "srdci Evropy" by se občané EU mohli volně zapojovat do různých oblastí, včetně kulturních a technických akcí, seminářů odborného vzdělávání a výstav o konkrétních tématech; na základě tohoto scénáře by se větší počet evropských občanů mohl ztotožnit s intelektuální a kulturní rozmanitostí všech evropských členských států;

Evropský parlament

14.   potvrzuje závazek Parlamentu splnit sliby dané občanům EU účinným, hmatatelným a odpovědným způsobem, a tím zlepšit obraz a důvěryhodnost evropských orgánů;

15.   zavazuje se dostát svým povinnostem jakožto jediné demokraticky zvolené zastoupení občanů EU;

16.   domnívá se, že s ohledem na finanční omezení platná v současné době by se měl Parlament držet své pozice v souvislosti s limitem 20 % výdajů v okruhu 5, který si sám stanovil; znovu opakuje, že jeho odhady by měly odrážet skutečné finanční požadavky s cílem zajistit řádné a účinné fungování orgánů Společenství;

Rozpočtová kázeň a přidaná hodnota

17.   naléhá na správu, aby lépe a účinněji využívala zdroje a zamezovala zdvojování funkcí a omezovala činnosti, které nepřispívají k celkovým cílům; očekává větší vnitřní kontrolu výdajů;

18.   lituje zbytečných a přemrštěných nákladů plynoucích z rozptýlení a zdvojení činnosti na třech různých pracovních místech, které přispívá k velmi neúčinné struktuře nákladů; domnívá se, že v úsilí o minimalizaci nákladů je třeba se touto záležitostí opětovně zabývat, a vyzývá správu, aby do 30. června 2006 předložila konkrétní návrhy;

19.   vyzývá správu, aby srovnala smlouvy se standardy používanými ve velkých soukromých společnostech, a zajistila tak co nejvyšší poměr nákladů a přínosů pro uživatele, se zvláštním zřetelem k poskytovatelům telekomunikačních služeb, k počítačovým službám, k poskytovatelům hardwaru a softwaru, ke stravování, sportovním zařízením, automobilovým službám a cestovním službám;

20.   očekává zprávu o pokroku v oblasti interinstitucionální spolupráce a žádá generálního tajemníka, aby poskytl doporučení ohledně možností a omezení další hmatatelné interinstitucionální spolupráce;

21.   tvrdí, že by se prostředky měly vztahovat na konkrétní činnosti, čímž by se zamezilo rušení položek na konci roku; doporučuje, aby byly vyčleněny dostatečné finanční prostředky pro oblasti, ve kterých si politická rozhodnutí žádají větší finanční zapojení, jako je tomu v případě WTO; zdůrazňuje, že je třeba se vyhnout, kdekoli je to možné, opravným rozpočtům a převodům;

22.   opětovně zdůrazňuje význam uplatňování zásad řádného finančního řízení a podtrhuje význam úplného provádění sestavování rozpočtu podle činností, což by mělo vést k efektivnějším, průhlednějším, racionálnějším a analytičtějším odhadům;

23.   připomíná své rozhodnutí učinit rozpočet komplexnějším; bere na vědomí zavedení revidované nomenklatury a žádá správu, aby poskytla výboru příslušnému pro rozpočet na rok 2007 informace, které umožní srovnání rozpočtů na roky 2006 a 2007;

24.   žádá správu, aby určila činnosti, které nejsou přínosem pro jeho fungování, a aby zvýšila účinnost prostřednictvím racionalizace pracovních metod, a tím zajistila efektivní využití peněz evropských daňových poplatníků;

Rozšíření

25.   znovu opakuje, že rozšíření zůstává klíčovou politickou prioritou, a zdůrazňuje své odhodlání udělat všechno pro to, aby proběhlo skutečně úspěšně; projevuje uznání za úsilí, které orgány vynaložily při posledním rozšíření, a vyzývá je, aby pokračovaly v úsilí o vyřešení veškerých zbývajících administrativních otázek do konce roku 2006;

26.   bere na vědomí, že v rozpočtu na rok 2006 byla na přípravy na rozšíření pro Rumunsko a Bulharsko vyčleněna částka 23 526 000 EUR; vyzývá správu, aby pro zaměstnance z Rumunska a Bulharska připravila nabídku zvláštních programů odborné přípravy;

Informace

27.   souhlasí s generálním tajemníkem, že Evropský parlament potřebuje silnou a účinnou informační strategii, která bude napomáhat cíli Parlamentu přiblížit Evropu jejím občanům; informační nástroje a strategie, které nepřinášejí očekávané výsledky, je třeba pozastavit; domnívá se, že vyšší výdaje nutně nepřinášejí lepší výsledky; doporučuje, aby všichni poslanci, politické skupiny a správa se zapojily a nesly odpovědnost za svoji příslušnou úlohu v oblasti informovanosti;

28.   považuje za mimořádně naléhavé, aby souběžně s diskusí o zvýšené přítomnosti sdělovacích prostředků byla projednána i struktura rozprav;

29.   vítá novou podobu webových stránek EUROPARL, která je uživatelsky vstřícnější, zvláště pro neodborníky; nicméně pro usnadnění každodenní práce poslanců EP a jejich zaměstnanců je třeba vyvinout účinnější a strukturovanější prezentaci pro vnitřní použití;

30.   poukazuje na to, že významné procento občanů EU nemá přístup k internetu a nepoužívá jej nutně k získávání informací o politikách EU, a že by tudíž měla být náležitě definována úloha informačních kanceláří a jejich řízení by mělo být při posuzování informačních nástrojů Parlamentu koherentní; je třeba věnovat pozornost tomu, jak zamezit zdvojování informací z různých orgánů;

31.   zdůrazňuje, že zvláštní pozornost je třeba věnovat projektu webové televize, nejen co se týče struktury nákladů, ale také hodnoty jejího obsahu; doporučuje, aby všechny hlavní publikační a informační projekty byly připraveny a stále sledovány na pravidelných schůzích za účasti a spolupráce politických skupin s cílem vytvořit vyvážené programy respektující pluralitu názorů; úspěch jakéhokoli projektu bude třeba měřit mírou jeho pozitivního dopadu na občany EU;

Návštěvy

32.   domnívá se, že služba pro návštěvníky Parlamentu má pro poslance Parlamentu mimořádný význam; skupinové návštěvy jsou jediným účinným způsobem, jak mohou poslanci přivést představitele veřejného mínění ze svých volebních obvodů do pracovních míst Parlamentu; vyjadřuje tudíž politování nad velkým počtem stížností týkajících se programu pro návštěvníky, zejména co se týče nedostatku termínů a rozdílu mezi příspěvky a skutečnými náklady; zdůrazňuje, že atraktivní a hodnotný program pro návštěvníky je pro rok 2007 jednou z nejvyšších priorit;

33.   lituje, že zlepšení programu pro návštěvníky má dlouhé zpoždění, a domnívá se, že k dalšímu zpoždění by již dojít nemělo; připomíná, že v rozpočtu na rok 2006 bylo vyčleněno 5 milionů EUR na zvýšení počtu návštěvníků a proplácení nákladů, jež v současnosti představují cestovní výdaje;

34.   vyzývá ke zlepšení oddělení pro přijímání návštěv Evropského parlamentu v jednotlivých místech konání plenárních zasedání Parlamentu a k zajištění vhodných a adekvátně vybavených zasedacích prostor; připomíná, že program pro návštěvníky je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak se mohou občané aktivně účastnit na práci Parlamentu a zvyšovat si tak povědomí o Parlamentu;

35.   domnívá se, že přímý kontakt s evropskými občany prostřednictvím zlepšené služby pro návštěvníky bude mít násobný efekt, který zlepší způsob, jakým občané vnímají Evropský parlament;

Asistence poslancům – "Nastavit vyšší laťku"

36.   uznává, že nezbytné struktury pro uskutečnění cílů akce "Nastavit vyšší laťku" ("Raising the Game") jsou nyní připraveny;

37.   vítá návrh generálního tajemníka konsolidovat reformu správy Parlamentu "Nastavit vyšší laťku", která má za cíl zlepšit služby poskytované poslancům;

38.   bere na vědomí, že bylo splněno pouze omezené množství cílů a že Parlament plný dopad této akce dosud nepocítil;

39.   očekává, že do roku 2007 budou cíle akce úplně splněny a že budou provedeny nezbytné reformy, které poskytnou poslancům praktické a účinné služby, zejména v legislativních záležitostech a pokud jde o informační zdroje a jazykové zařízení;

40.   podporuje záměr generálního tajemníka provést hodnocení stavu uskutečňování projektu;

41.   zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné poskytnout poslancům více asistence při odpovídání na žádosti dotčených občanů týkající se každodenních záležitostí;

42.   doporučuje další podporu oddělení pro korespondenci s občany, aby mohli poslanci tuto službu lépe využívat;

43.   je toho názoru, že rozšířená odpovědnost Parlamentu v oblasti legislativního rozhodování si žádá vyčlenění více zdrojů na podporu této ústřední činnosti, zejména v oblasti získávání informací, knihoven a konkrétních odborných znalostí;

44.   vybízí správu, aby provedla dotazový průzkum kvality služeb a asistence poskytované poslancům a aby dala výsledky průzkumu k dispozici všem poslancům do prvního čtení rozpočtu na rok 2007; žádá generálního tajemníka, aby do průzkumu zapojil všechny poslance, aby se tak zabránilo zavádějícím výsledkům; očekává, že jako reakce na jakékoli větší nedostatky odhalené průzkumem přijdou okamžité návrhy zlepšení;

45.   žádá, aby byla vykonána studie proveditelnosti v souvislosti s možnostmi používání bezplatného softwaru a softwaru otevřeného zdroje ("open source") a odborné přípravy zaměstnanců a odborných pracovníků potřebné pro údržbu a bezpečnost takového softwaru;

Statut asistentů poslanců

46.   zdůrazňuje význam osobních asistentů pro práci poslanců a znovu opakuje, že podporuje přijetí skutečného a smysluplného statutu asistentů poslanců; lituje, že v této záležitosti bylo dosaženo jen velmi malého pokroku; naléhavě žádá Radu, aby přijala rozhodnutí o služebním řádu ES: statutu asistentů poslanců EP (KOM(1998)0312), který by v měl vstoupit v platnost co nejdříve;

Odborná příprava a rozvoj

47.   bere na vědomí nedostatek okamžitě dostupné odborné přípravy poskytované asistentům a zaměstnancům při jejich příchodu do Evropského parlamentu; domnívá se, že je třeba zahájit celkovější přístup k rozvoji odborné přípravy a vstupních kurzů, a umožnit tak asistentům a zaměstnancům plnit jejich povinnosti profesionálním způsobem a dosahovat vysokých standardů práce, a že je třeba dále rozvíjet působnost Evropské správní školy;

48.   navrhuje, aby byl vytvořen program stáží pro osoby se zdravotním postižením, a více se tak usnadnila jejich integrace do evropského pracovního prostředí; vyzývá ostatní orgány, aby vytvořily podobný program;

Nemovitý majetek

49.   poukazuje na to, že politika nákupu nemovitostí a budov přinesla pozitivní a hmatatelné výsledky, dala Parlamentu silnou bázi aktiv a vytvořila úspory, které mu následně umožnily využít těchto fondů na jiné projekty;

50.   vyzývá předsednictvo, aby zajistilo, že všechny budovy Parlamentu budou šetrné k životnímu prostředí a uživatelsky příjemné, zvláště pro osoby se zdravotním postižením;

51.   naléhá na předsednictvo, aby zajistilo, že nedílnou součástí postupu nabývání nemovitostí pro koupi Evropských domů bude rozsáhlé zveřejnění výzev k předkládání nabídek v místních sdělovacích prostředcích a že všechny obdržené nabídky budou zahrnuty do složky, která se předloží příslušnému výboru, dříve než bude přijato konečné rozhodnutí;

52.   s ohledem na předpokládaná finanční omezení v nadcházejících letech vyzývá předsednictvo, aby uvažovalo o víceletém plánu investic do nemovitostí namísto plánu ročního a aby pokračovalo v politice urychlených splátek;

Zaměstnání

53.   vyzývá správu, aby zajistila, že náklady na lidské zdroje budou plně v souladu s provozními požadavky a s finanční situací orgánu, a aby účinně přezkoumala možnost přesunu stávajících zaměstnanců namísto využívání smluvních zaměstnanců;

54.   domnívá se, že dlouhodobě kvalitní legislativní práci orgánu musejí vykonávat zaměstnanci v Parlamentu dlouhodobě angažovaní, a nikoli smluvní zaměstnanci;

55.   pověřuje správu, aby řešila problém nedostatku zaměstnanců v mnoha Evropských domech, včetně tiskového atašé pro každou kancelář; stejnou žádost předložil předchozí zpravodaj, ale nebyla plně realizována;

56.   žádá správu, aby zjistila všechny nestandardní situace týkající se zaměstnání a přijala všechny nezbytné kroky k jejich co nejrychlejšímu vyřešení;

57.   bere na vědomí, že se pravděpodobně objeví problémy v souvislosti se stárnutím zaměstnanců a s růstem počtu osob, které ukončují služební poměr (od roku 2009 ukončí každoročně služební poměr okolo 180 zaměstnanců); žádá správu, aby se náležitě připravila na pravděpodobný nárůst požadavků na finanční prostředky;

58.   připomíná, že do posledního čtvrtletí roku 2006 by měl být zaveden nový software "Streamline"; to by mělo v nadcházejících letech vést ke snížení počtu pracovních míst; tvrdí, že s výjimkou rozšíření a výjimečně omezeného přijímání specializovaných zaměstnanců by nemělo docházet k žádnému dalšímu přijímání nových zaměstnanců, což by v budoucnosti mělo vést ke skutečným úsporám;

Inventura

59.   bere na vědomí, že v roce 2007 se nebude Parlament pouštět do žádných velkých projektů; proto se domnívá, že je nyní vhodný čas k přezkoumání, hodnocení a provedení smysluplné inventury; vybízí generálního tajemníka, aby provedl všechny nezbytné změny, které z této akce vyplynou;

Zprávy a informace požadované před prvním čtením rozpočtu Parlamentu

60.   vyzývá generálního tajemníka, aby do konce června 2006 poskytl tyto informace, a tím umožnil účinný rozhodovací proces:

   - zprávu o "efektivnějším sestavování rozpočtu", o kterou byl požádán na základě hlavních směrů pro rozpočet na rok 2006 a která dosud nebyla předložena;
   - studii o finančním dopadu zavedení irštiny jako dvacátého prvního pracovního jazyka Parlamentu;
   - pravidelnou zprávu o stavu příprav na rozšíření o Rumunsko a Bulharsko, a nejpozději v květnu a v září o vývoji přijímání zaměstnanců z Rumunska a Bulharska;
   - aktualizovanou zprávu, po které budou následovat další pravidelné zprávy, přinejmenším v květnu a v září, o stavu přijímání zaměstnanců v souvislosti s rozšířením v roce 2004, v níž budou zvláště zmíněny jazykové služby a uvedeno rozdělení na úředníky, dočasné a smluvní zaměstnance;
   - návrhy jak vytvořit spojení mezi Parlamentem a těmi občany EU, kteří nejsou uživateli internetu nebo k němu nemají přístup;
   - souhrnnou zprávu o současné situaci ohledně odborné přípravy a rozvoje v orgánu;
   - aktualizovanou zprávu o nabývání nemovitostí Parlamentem v posledních dvou letech spolu s relevantními finančními informacemi a potřebami týkajícími se kancelářských prostor ve vztahu k roku 2004 a k nadcházejícímu rozšíření;
   - aktualizovanou zprávu o rozdělení běžných nákladů mezi Komisí a Parlamentem odrážející současné výdaje obou orgánů;
   - přehled krátkodobých a střednědobých investičních potřeb v souvislosti s EMAS s cílem dosáhnout dlouhodobě nejlepších možných výsledků;

61.   do 1. září 2006 požaduje;

   - Zprávu o přezkumu rozpočtu v polovině období ohledně stavu plnění v tomto roce; to by umožnilo Parlamentu lépe posoudit odhady předložené na rok 2007;
   - Prezentaci navrhovaných informačních projektů spolu s jejich náklady, přínosy a potřebami zaměstnanců a veškerými relevantními informacemi;
  - Zprávu o inventuře, a zvláště:
   - činnostech, které nejsou přínosem pro jeho fungování a o zvýšení účinnosti prostřednictvím racionalizace pracovních metod, čímž se zajistí efektivní využití peněz evropských daňových poplatníků;
   - pokroku zaznamenaném v souvislosti s římskou zprávou Parlamentu a celkovém hodnocení zaměřeném na skutečný pokrok, ke kterému v průběhu let došlo v rámci akce "Nastavit vyšší laťku", včetně závěrů přezkumu;
   - interinstitucionální spolupráci a možnostech další hmatatelné interinstitucionální spolupráce např. v oblasti informací, kde by komplexnější přístup orgánů mohl zamezit zdvojování, avšak současně by náležitě zohledňoval nezávislost orgánů;

Ostatní orgány
Rada

62.   připomíná, že gentlemanská dohoda se vztahuje pouze na správní výdaje; proto se domnívá, že rozpočtovou kázeň je třeba uplatňovat také na prostředky vyčleněné na krytí výdajů na SZBP;

Soudní dvůr

63.   připomíná, že v prosinci 2005 povolil rozpočtový orgán opravný rozpočet č. 6/2005 s cílem zřídit Soud pro veřejnou službu, což by mělo mít za následek významné snížení pracovní zátěže Soudu;

Účetní dvůr

64.   vítá úsilí Účetního dvora vynaložené na zlepšení poskytovaných služeb i zavedení účetnictví zohledňující časové rozlišení, vyvinuté společně s Radou a Soudním dvorem;

65.   domnívá se, že o nárůstu v plánu pracovních míst by se mělo uvažovat pouze ve střednědobém horizontu a pouze po přezkoumání všech možností přesunu stávajících zaměstnanců;

Výbor regionů

66.   uznává, že Výbor regionů musel čelit obtížné situaci v jazykové službě; doporučuje, aby se Výbor snažil nalézt rovnoměrnější rozložení těch zaměstnanců, které má k dispozici, mezi podpůrné a politické funkce;

67.   s uznáním se vyjadřuje o úsilí, které Výbor regionů vynaložil v oblasti informací a své spolupráce s Komisí, zejména s GŘ pro tisk a komunikaci a GŘ pro regionální politiku, i se stávajícími sítěmi, jako je např. Circom Regional; vyzývá Výbor regionů, aby se o svých zkušenostech v oblasti komunikace podělil s ostatními institucemi;

Evropský hospodářský a sociální výbor

68.   bere na vědomí obnovení dohody o spolupráci mezi Výborem a Komisí; vítá iniciativu Výboru kvalitativně hodnotit stanoviska, která poskytuje Komisi; navrhuje, aby Výbor prozkoumal možnost dosažení podobné spolupráce s Parlamentem;

Součinnost mezi Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů

69.   domnívá se, že vytvoření společné služby bylo pro oba výbory prospěšné; považuje společnou službu za dynamický způsob zamezování zdvojení, redukce nákladů a tvorby týmového ducha bez omezení kvality a účinnosti poskytovaných služeb; vyzývá oba výbory, aby posoudily, které další služby by mohly stejným způsobem sdílet; očekává, že obě strany předloží podrobnou společnou zprávu o této záležitosti před prvním čtením rozpočtu na rok 2007 a začlení do ní konkrétní doporučení;

70.   bere na vědomí potřeby, které mají obě instituce při svých plenárních zasedáních; vyzývá oba výbory, aby provedly hodnocení svých střednědobých požadavků týkajících se zařízení pro velké schůze s cílem lépe využívat zařízení Parlamentu; tyto požadavky budou co nejdříve předloženy Parlamentu ke zvážení;

Evropský veřejný ochránce práv

71.   bere na vědomí, že v rozpočtu na rok 2006 bylo schváleno přijímání dalších zaměstnanců; očekává tudíž, že nebudou předneseny žádné další žádosti o dodatečné přijímání zaměstnanců a že bude předložena konsolidace plánu pracovních míst pro rozpočet na rok 2007;

72.   vyzývá evropského veřejného ochránce práv, aby předložil své střednědobé priority spolu s jejich finančními důsledky, a tím umožnil Parlamentu vzít je v úvahu v odhadech na rok 2007;

Evropský inspektor ochrany údajů

73.   bere na vědomí, že administrativní dohoda o spolupráci mezi generálními tajemníky Parlamentu a Komise, zástupcem generálního tajemníka Rady a inspektorem ochrany údajů vyprší dne 16. ledna 2007; domnívá se, že tato administrativní podpora je obzvláště vítaná v situaci rozpočtové kázně; poukazuje na to, že tuto spolupráci je možné dále posílit zejména usnadněním přístupu k počítačovým zařízením umístěným v různých budovách; vyzývá dotčené orgány, aby před koncem tohoto roku vytvořily rámec pro příští dohodu, která by měla být uzavřena na delší období;

74.   vyzývá evropského inspektora ochrany údajů, aby předložil Parlamentu své střednědobé priority včetně všech finančních důsledků, a tím umožnil Parlamentu provést hodnocení těchto priorit, zvláště pokud se budou týkat oblastí, kde je zapotřebí podpory týkající se budov a logistiky;

o
o   o

75.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Soudnímu dvoru, Účetnímu dvoru, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů, evropskému veřejnému ochránci práv a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

(1) Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1. Dohoda naposledy pozměněná rozhodnutím Evropskeho parlamentu a Rady 2005/708/ES (Úř. věst. L 269, 14.10.2005, s. 24).
(4) Úř. věst. C 301, 30.11.2005, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí