Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/2021(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0058/2006

Esitatud tekstid :

A6-0058/2006

Arutelud :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Hääletused :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0090

Vastuvõetud tekstid
PDF 225kWORD 87k
Kolmapäev, 15. märts 2006 - Strasbourg
2007. aasta eelarvemenetluse suunised (I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu)
P6_TA(2006)0090A6-0058/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon 2007. aasta eelarvemenetluse suuniste kohta - II, IV, V, VI, VII, VIII (A) ja VIII (B) jagu ja Euroopa Parlamendi esialgse eelarvestuse (I jagu) eelprojekti kohta (2006/2021(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 272;

–   võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsust 2000/597/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta(1);

–   võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(2);

–   võttes arvesse 6. mail 1999. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel sõlmitud institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvemenetluse parandamise ja eelarvedistsipliini kohta(3), eriti selle punkti 26;

–   võttes arvesse institutsioonide peasekretäride 2005. aasta mais esitatud neljandat aruannet rubriigi 5 arengu kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu 2006. eelarveaasta üldeelarvet;

–   võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet eelarve täitmise kohta 2004. eelarveaastal koos institutsioonide vastustega(4);

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A6-0058/2006),

A.   arvestades, et 2007. aasta eelarve tähistab uue finantsraamistiku esimest aastat ning et läbirääkimised finantsperspektiivi 2007–2013 üle pole veel lõppenud ja institutsioonidevahelist kokkulepet pole veel sõlmitud;

B.   arvestades, et 2004. aasta laienemine tuleb kindlustada ning jätkata ettevalmistusi järgmiseks laienemiseks, et 1. jaanuariks 2007 oleks kõik paigas;

C.   arvestades, et iga-aastase menetluse praegusel etapil ootab eelarvepädev institutsioon teiste institutsioonide esialgse eelarvestuse projekte nende halduskulude kohta,

Üldine raamistik

1.   märgib, et kuni Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon pole sõlminud uut institutsioonidevahelist kokkulepet ajavahemikuks 2007–2013, kohaldatakse põhimõtteliselt praeguse institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 26; juhul kui mõni institutsioon praeguse kokkuleppe üles ütleb, kohaldatakse EÜ asutamislepingu sätteid (artikkel 272);

2.   ootab märtsis 2006. peasekretäride üksikasjalikku aruannet rubriigi 5 arengute kohta, mille peaks võtma aluseks 2007. aasta esialgse eelarveprojekti käsitlemisel;

3.   rõhutab, et 2007. aasta eelarveprojektis tuleb arvestada Rumeenia ja Bulgaaria liitumisega 1. jaanuaril 2007;

4.   võtab teadmiseks tekkepõhise raamatupidamisarvestuse rakendamise kõikides institutsioonides alates 2005. eelarveaasta raamatupidamisaruannetest; arvab, et see protsess tagab võrreldavuse huvides sujuvama ja ühtsema lähenemise;

5.   tervitab uue nomenklatuuri rakendamist nõukogu, Euroopa Parlamendi ja ombudsmani poolt; nõuab tungivalt, et kõik teised institutsioonid võtaksid selguse ja võrreldavuse huvides kasutusele sellesama nomenklatuuri; palub teistel institutsioonidel märku anda, kas nende arvates tuleks uut nomenklatuuri muuta või kohandada, et võtta arvesse nende eriomaseid halduspiiranguid;

6.   avaldab kahetsust viivituste üle töötajate töölevõtmisel kümnest uuest liikmesriigist ning eeldab, et kõik erakorralised töölevõtmised viiakse lõpule võimalikult ruttu, kuid mitte hiljem kui detsembris 2006;

7.   märgib, et aastate jooksul on erinevate institutsioonide isikkoosseisu mitmete täiendavate ametikohtade loomise teel suurendatud; arvab, et enne mis tahes taotluse esitamist laienemisprotsessiga otseselt mitte seotud töölevõtmiseks on kindlasti vaja ametikohtade loetelud kinnitada ja ümberpaigutusi teha; palub institutsioonidel oma töölevõtmispoliitika ühtlustada;

8.   palub kõikidel institutsioonidel esitada realistlikud taotlused, mis peavad põhinema põhjendatud vajadustel ja mille puhul võetakse arvesse rasket finantsolukorda; ergutab institutsioone tegutsema võimalikult väikse kulubaasiga, langetamata standardeid;

9.   arvab, et väiksemates institutsioonides on võimalik haldus- ja inimressursside ratsionaalse ühiskasutuse abil oluliselt raha kokku hoida;

10.   kinnitab veel kord, et kõik institutsioonid peaksid järgima hoonete ostmise põhimõtet; palub kõigil institutsioonidel esitada hoonepoliitika keskmise tähtajaga kavad, milles võetakse arvesse kõiki rahalisi aspekte ja kehtivaid eeskirju, pidades silmas väiksemate institutsioonide tulevasi vajadusi ning teenistuste ja vahendite võimalikku hilisemat ühendamist;

11.   palub institutsioonidel võimaluse korral alati esitada põhjalikumad mitmeaastased kavad, mis peegeldavad tulevasi poliitilisi, inimressursside ja infrastruktuuriga seotud vajadusi;

12.   märgib, et Euroopa institutsioonidel pole aastate jooksul õnnestunud Euroopa kodanikke veenda, et nad tõepoolest esindavad nende huve ja püüdlusi; ebapiisavad teadmised ja halb ettekujutus muudavad ELi poliitika mõistmise raskeks; on seisukohal, et olemasolevaid teabeteenistusi tuleb edasi arendada ning kõik institutsioonid peaksid võimalikult kiiresti rakendama tõhusat ja kõikidele Euroopa kodanikele kättesaadavat strateegiat;

13.   kutsub kõiki Euroopa institutsioone üles uurima, kas tasub rajada Brüsselisse Euroopa Majade Keskus, kasutades selleks olemasolevaid vahendeid ja tekitamata märkimisväärseid lisakulutusi; selles "Euroopa südames" saaksid ELi kodanikud vabalt osaleda erinevate valdkondade üritustel, sh kultuuri- ja tehnikaüritustel, koolitusseminaridel ja konkreetseid teemasid hõlmavatel näitustel; tõdeb, et sellisel juhul saaks suurem hulk Euroopa kodanikke tunda oma seotust kõikide ELi liikmesriikide intellektuaalse ja kultuurilise mitmekesisusega;

Euroopa Parlament

14.   kinnitab Euroopa Parlamendi kindlat kavatsust täita ELi kodanikele antud lubadused tõhusal, käegakatsutaval ja vastutustundlikul moel ning parandada seeläbi Euroopa institutsioonide kuvandit ja usaldusväärsust;

15.   pühendub ELi inimeste ainsa demokraatlikult valitud esindusena oma kohustuste täitmisele;

16.   arvab, et praegust rasket finantsolukorda arvestades peaks Euroopa Parlament jääma kindlaks oma seisukohale seoses rubriigi 5 kulutustele ise kehtestatud 20%lise ülemmääraga; kordab, et Euroopa Parlamendi esialgne eelarvestus peaks peegeldama tõelisi rahalisi vajadusi, et tagada institutsioonide nõuetekohane ja tõhus toimimine;

Eelarveline rangus ja lisandväärtus

17.   nõuab tungivalt, et administratsioon kasutaks vahendeid paremini ja tõhusamalt, väldiks ülesannete kattumist ning vähendaks tegevust, mis ei tooda lisandväärtust üldeesmärke silmas pidades; ootab rohkem sisekontrolli kulutuste üle;

18.   avaldab kahetsust tarbetute ja ülemääraste kulutuste üle, mis on tingitud tegevuste hajutatusest ja kattumisest kolme erineva töökoha vahel ning annavad panuse väga ebatõhusasse kulustruktuuri; leiab, et selle küsimusega tuleks kulude minimeerimise raames uuesti tegeleda, ning palub administratsioonil esitada 30. juuniks 2006 konkreetsed ettepanekud;

19.   palub administratsioonil võrrelda lepinguid suurtes eraettevõtetes kasutatavate standarditega, et tagada kasutajatele parim hinna ja kvaliteedi suhe; eelkõige puudutab see telekommunikatsiooniteenuseid, arvutiteenuseid, riistvara ja tarkvara pakkujaid, toitlustust, spordirajatisi, sõiduki- ja reisiteenuseid;

20.   ootab aruannet edusammude kohta institutsioonidevahelise koostöö valdkonnas ning palub peasekretäril esitada soovitused institutsioonidevahelise koostöö täiendavate võimaluste ja piirangute kohta;

21.   väidab, et assigneeringud peaksid olema seotud konkreetsete meetmetega, vältimaks assigneeringute tühistamist aasta lõpus; soovitab eraldada piisavalt rahalisi vahendeid valdkondadele, kus poliitiliste otsuste tõttu on vaja suuremat finantsosalust, nagu näiteks WTO puhul; rõhutab, et võimalusel tuleks vältida paranduseelarveid ja ümberpaigutamisi;

22.   rõhutab veel kord usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtete järgimise tähtsust ning tegevuspõhise eelarvestamise täieliku rakendamise tähtsust, mis peaks kaasa tooma tõhusamad, läbipaistvamad, ratsionaalsemad ja analüütilisemad esialgsed eelarvestused;

23.   tuletab meelde oma otsust muuta eelarve terviklikumaks; märgib muudetud nomenklatuuri kasutuselevõttu ning palub administratsioonil anda 2007. aasta eelarvega tegelevale komisjonile ülevaate, et oleks võimalik võrrelda 2006. ja 2007. aasta eelarvet;

24.   palub administratsioonil selgitada välja meetmed, mis ei lisa tema tegevusele väärtust, ning suurendada töömeetodite ratsionaliseerimise abil tõhusust, tagades seeläbi Euroopa maksumaksja raha tulusa kasutamise;

Laienemine

25.   kordab, et laienemine on jätkuvalt võtmetähtsusega poliitiline prioriteet, ning rõhutab, et teeb kõik endast oleneva laienemise õnnestumiseks; tunnustab institutsioonide jõupingutusi eelmise laienemise ajal ning palub neil jõupingutusi jätkata, et leida lahendus lahendamata haldusküsimustele 2006. aasta lõpuks;

26.   märgib, et 2006. aasta eelarves oli eraldatud Rumeenia ja Bulgaaria ELiga ühinemise ettevalmistusteks 23 526 000 eurot; palub administratsioonil olla valmis pakkuma asjakohaseid koolitusprogramme Rumeeniast ja Bulgaariast tulevatele töötajatele;

Teave

27.   nõustub peasekretäriga, et Euroopa Parlament vajab tugevat ja tõhusat teabestrateegiat, mis aitab saavutada Euroopa Parlamendi eesmärki tuua Euroopa kodanikele lähemale; teabealastest vahenditest ja strateegiatest, mis ei anna oodatud tulemusi, tuleks loobuda; arvab, et suuremad kulutused ei pruugi tingimata paremaid tulemusi anda; leiab, et kõik parlamendiliikmed, fraktsioonid ja administratsioon peaksid olema kaasatud ning võtma endale vastutuse oma rolli eest teabevaldkonnas;

28.   peab äärmiselt oluliseks, et koos aruteludega parema esindatuse üle meedias uuritaks debattide struktuuri;

29.   tunneb heameelt veebilehe EUROPARL uue kujunduse üle, mis on eriti tavakodanike jaoks kasutajasõbralikum; sellest hoolimata tuleks välja arendada võimsam ja struktureeritum keskkond institutsioonisiseseks kasutamiseks, et hõlbustada parlamendiliikmete ja personali igapäevatööd;

30.   juhib tähelepanu asjaolule, et märkimisväärsel osal ELi kodanikest puudub juurdepääs internetile või nad ei kasuta seda ELi poliitikat puudutava teabe hankimiseks ja et seetõttu tuleks infobüroode roll asjakohaselt kindlaks määrata ning nende juhtimine peaks olema ühtne Euroopa Parlamendi teabealaste vahenditega; tuleks pöörata tähelepanu võimalustele, kuidas vältida erinevate institutsioonide pakutava teabe kattumist;

31.   rõhutab, et erilist tähelepanu tuleks pöörata kõikidele teabeprojektidele ja mitte üksnes nende kulustruktuurile, vaid ka sisu väärtusele; soovitab kõiki tähtsamaid väljaandeid ja teabeprojekte ette valmistada ja pidevalt jälgida regulaarsetel koosolekutel, millel osalevad ja teevad omavahel koostööd eri fraktsioonid, et luua tasakaalustatud programmid, mis austavad arvamuste paljusust; mis tahes projekti edu mõõdupuuks peab olema selle positiivne mõju ELi kodanikele;

Külastajad

32.   arvab, et Euroopa Parlamendi külastajate teenistus on parlamendiliikmetele äärmiselt tähtis; külastajarühmad on parlamendiliikmetele ainuke tõhus viis tuua oma valimisringkonna arvamusliidrid Euroopa Parlamendi tööruumidesse; avaldab seetõttu kahetsust suure hulga külastajate programmi puudutavate kaebuste üle, eriti seoses vabade külastusaegade vähesuse ning toetuste ja tegelike kulude erinevusega; rõhutab, et ligitõmbav ja väärtuslik külastajate programm on üks 2007. aasta tähtsamaid eesmärke;

33.   avaldab kahetsust, et külastajate programmi pole siiani edasi arendatud, ning arvab, et sellega ei tohiks kauem viivitada; tuletab meelde, et 2006. aasta eelarves eraldati 5 000 000 EUR selleks, et suurendada külastajate arvu ning hüvitada tegelikud reisikulud;

34.   nõuab Euroopa Parlamendi täiskogu istungite eri toimumiskohtades külastajatele paremat vastuvõtuteenust ning asjakohaste ja piisavalt varustatud kohtumisruumide tagamist; tuletab meelde, et külastajate programm on üks tõhusamaid viise, kuidas kodanikud saavad aktiivselt osaleda Euroopa Parlamendi töös, mis ühtlasi aitab parandada kodanike ettekujutust Euroopa Parlamendist;

35.   arvab, et otsene kontakt Euroopa kodanikega parema külastajateenuse abil aitab oluliselt parandada Euroopa Parlamendi kuvandit kodanike silmis;

Parlamendiliikmete assisteerimine – "Raising the Game"

36.   kinnitab, et reformi "Raising the Game" eesmärkide saavutamiseks vajalikud struktuurid on nüüdseks olemas;

37.   tervitab peasekretäri ettepanekuid kindlustada Euroopa Parlamendi administratsiooni reform "Raising the Game", et osutada parlamendiliikmetele paremaid teenuseid;

38.   märgib, et praeguseks on saavutatud vaid väike hulk eesmärke ning et Euroopa Parlament pole reformi täielikku mõju veel kogenud;

39.   eeldab, et 2007. aastaks on kõik eesmärgid saavutatud ja vajalik reform ellu viidud, nii et parlamendiliikmetel on kasutada praktilised ja tõhusad teenused, eriti õigusloomeküsimustes ning teadustegevuse ja keele valdkonnas;

40.   toetab peasekretäri kavatsust viia läbi projekti rakendamise seisu hindamine;

41.   rõhutab, et parlamendiliikmed vajavad rohkem abi murelike kodanike igapäevaseid küsimusi puudutavatele palvetele vastamisel;

42.   soovitab kodanike kirjade üksust rohkem reklaamida, et parlamendiliikmed saaksid seda teenust paremini ära kasutada;

43.   on seisukohal, et Euroopa Parlamendi suurenenud kohustused õigusloomega seotud otsuste langetamisel eeldavad selle põhitegevuse toetamiseks rohkem vahendeid, eriti seoses teadusuuringute, raamatukogu ja spetsiifiliste teadmistega;

44.   ergutab administratsiooni viima läbi parlamendiliikmetele osutatavate teenuste ja abi kvaliteediuuringut ning tegema uuringu tulemused 2007. aasta eelarve esimese lugemise ajaks kõikidele parlamendiliikmetele kättesaadavaks; palub peasekretäril kaasata uuringusse kõik parlamendiliikmed, et vältida eksitavaid tulemusi; ootab uuringu käigus avastatud mis tahes suuremate puuduste puhul viivitamatult ettepanekuid olukorra parandamiseks;

45.   palub läbi viia teostatavusuuring tasuta ning avatud lähtekoodiga tarkvara kasutamise võimaluste kohta ning sellise tarkvara hooldamiseks ja turvalisuseks vajaliku personali ja ametialase koolituse kohta;

Parlamendiliikmete assistentide statuut

46.   rõhutab isiklike assistentide tähtsust parlamendiliikmete töös ning kinnitab veel kord, et toetab tõelise ja sisulise parlamendiliikmete assistentide statuudi vastuvõtmist; avaldab kahetsust, et selles küsimuses on tehtud väga vähe edusamme; nõuab tungivalt, et nõukogu langetaks otsuse EÜ personalieeskirjade ja Euroopa Parlamendi liikmete assistentide statuudi kohta (KOM(1998)0312), mis peaks jõustuma nii ruttu kui võimalik;

Koolitus ja areng

47.   märgib, et assistentidele ja personalile ei pakuta nende saabumisel Euroopa Parlamenti kohe piisavalt koolitust; arvab, et koolitusele, arengule ja ametisseasumisele oleks vaja läheneda terviklikumalt, et assistendid ja personal võiksid täita oma kohustusi professionaalselt ja saavutada kõrged tööstandardid ning et Euroopa halduskooli tegevusala laiendada;

48.   teeb ettepaneku koostada koolitusprogramm puuetega inimestele, et lihtsustada nende sulandumist Euroopa Liidu töökeskkonda; kutsub teisi institutsioone üles looma samasugust programmi;

Kinnisvara

49.   juhib tähelepanu asjaolule, et kinnisvara ja hoonete ostmise poliitika on andnud käegakatsutavaid positiivseid tulemusi, tagades Euroopa Parlamendile tugeva varabaasi ja aidates säästa, mis omakorda võimaldas Euroopa Parlamendil kasutada neid vahendeid muudeks projektideks;

50.   palub juhatusel tagada, et kõik Euroopa Parlamendi hooned on keskkonna- ja kasutajasõbralikud, eriti puuetega inimeste jaoks;

51.   palub juhatusel tagada, et kohalikus ajakirjanduses laialdaselt reklaamitavad pakkumiskutsed oleksid Euroopa Majade ostuprotsessi lahutamatu osa ning et kõik saadud pakkumised lisatakse toimikusse, mis esitatakse enne lõpliku otsuse langetamist asjaomasele komisjonile;

52.   arvestades, et järgmisteks aastatakse ennustatakse rasket finantsolukorda, palub juhatusel kaaluda kinnisvarainvesteeringute aastakava asendamist mitmeaastase kavaga ning jätkata kiirendatud maksete poliitikat;

Töösuhted

53.   palub administratsioonil tagada, et kulutused inimressurssidele on vastavuses institutsiooni tegevusest tulenevate vajaduste ja finantsolukorraga, ning uurida põhjalikult võimalust lepinguliste töötajate kasutamise asemel olemasolevaid töötajaid ümber paigutada;

54.   arvab, et pikas perspektiivis peavad õigusloomega seotud töö kvaliteedi eest hoolitsema end pikaajaliselt Euroopa Parlamendiga sidunud töötajad, mitte lepingulised töötajad;

55.   teeb administratsioonile ülesandeks tegeleda mitmes Euroopa Majas esineva tööjõupuuduse probleemiga, muu hulgas peaks igas büroos olema pressiesindaja; eelmine raportöör esitas samasuguse taotluse, kuid seda pole täielikult täidetud;

56.   palub administratsioonil tuvastada kõik töösuhetega seotud anomaaliad ning võtta vajalikud meetmed, et need võimalikult ruttu kõrvaldada;

57.   märgib, et töötajate vananemise ja sellest tuleneva teenistusest lahkumise tõttu on oodata probleeme (alates 2009. aastast lahkub teenistusest igal aastal ligikaudu 180 töötajat); palub administratsioonil finantsvajaduste oodatavat kasvu silmas pidades teha ettevalmistusi assigneeringuteks;

58.   tuletab meelde, et 2006. aasta viimaseks kvartaliks peaks võetama kasutusele uus Streamline tarkvara; see peaks tooma järgmistel aastatel kaasa ametikohtade arvu vähenemise; jääb oma seisukoha juurde, et kui laienemisega seotud ametikohad ja väga väike hulk erikutseala ametikohti välja arvata, ei tohiks uut töölevõtmist toimuda, mis peaks tulevikus aitama tõeliselt raha säästa;

Olukorra ülevaade

59.   võtab teadmiseks, et 2007. aastal ei alusta Euroopa Parlament ühtegi uut suurt projekti; seepärast arvab, et praegu on õige aeg uurida, hinnata ja koostada olukorra sisuline ülevaade; julgustab peasekretäri viima selle põhjal ellu vajalikud muudatused;

Enne Euroopa Parlamendi eelarve esimest lugemist vajalikud aruanded ja teave

60.   palub peasekretäril esitada 2006. aasta juuni lõpuks järgmine teave, et võimaldada tõhusat otsustamisprotsessi:

   - aruanne tõhusama eelarvestamise kohta, mida paluti 2006. aasta eelarve suunistes, kuid mida pole seni esitatud;
   - uurimus iiri keele Euroopa Parlamendi kahekümne esimeseks töökeeleks võtmise finantsmõju kohta;
   - regulaarsed aruanded Rumeenia ja Bulgaaria ELiga ühinemise ettevalmistuste seisu kohta ning vähemalt mais ja septembris aruanne Rumeeniast ja Bulgaariast pärit töötajate töölevõtmise käigu kohta;
   - ajakohastatud aruanne ja pärast seda vähemalt mais ja septembris korrapärased aruanded 2004. aasta laienemisega seotud töölevõtmise olukorra kohta – eriti keelevaldkonnas – milles eristatakse ametnikke, ajutist ja lepingulist personali;
   - ettepanekud selle kohta, kuidas luua side Euroopa Parlamendi ja nende ELi kodanike vahel, kes internetti ei kasuta või kellel pole internetile juurdepääsu;
   - põhjalik aruanne koolituse ja arengu praeguse olukorra kohta institutsioonis,
   - ajakohastatud aruanne Euroopa Parlamendi poolt viimase kahe aasta jooksul omandatud varade kohta koos asjakohase finantsteabega ning 2004. aasta ja tulevase laienemisega seotud vajadustega tööruumide osas;
   - ajakohastatud aruanne jooksvate kulude jagunemise kohta komisjoni ja Euroopa Parlamendi vahel, mis peegeldab nende kahe institutsiooni tegelikke kulutusi;
   - ülevaade ühenduse keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemiga seotud lühikese ja keskpika perspektiivi investeerimisvajadustest, et saavutada pikas perspektiivis parimad võimalikud tulemused;

61.   palub 1. septembriks 2006:

   - aruannet käesoleva aasta eelarve täitmise vahekokkuvõtte kohta; see annaks Euroopa Parlamendile paremad eeldused hinnata nõuetekohaselt 2007. aasta kohta esitatud esialgset eelarvestust;
   - välja pakutud teabeprojektide tutvustust, mis hõlmab ka projektidega seotud kulusid ja oodatavat kasu ja personalivajadust, samuti kogu asjakohast teavet;
  - olukorra ülevaadet, mis puudutab muu hulgas:
   - meetmeid, mis ei lisa tegevusele väärtust, ning tõhususe suurendamist töömeetodite ratsionaliseerimise abil, tagades seeläbi Euroopa maksumaksja raha tulusa kasutamise;
   - pärast Euroopa Parlamendi Rooma raportit tehtud edusamme ning põhjalikku hinnangut, mis keskendub aastate jooksul reformi "Raising the Game" osas tehtud tegelikele edusammudele, sh uuringu järeldused;
   - institutsioonidevahelist koostööd ja võimalusi edasiseks käegakatsutavaks institutsioonidevaheliseks koostööks, näiteks teabe valdkonnas, kus terviklikuma lähenemisega institutsioonide poolt võiks vältida tegevuse kattumist, võttes samal ajal nõuetekohaselt arvesse institutsiooni sõltumatust;

Teised institutsioonid
Nõukogu

62.   tuletab meelde, et džentelmenikokkulepe puudutab ainult halduskulusid; seepärast arvab, et eelarvelist rangust tuleks kohaldada ka ÜVJP kulude katmiseks eraldatud assigneeringu suhtes;

Euroopa Kohus

63.   tuletab meelde, et detsembris 2005 kinnitasid eelarvepädevad institutsioonid paranduseelarve nr 6/2005, et asutada avaliku teenistuse kohus; see ümberkorraldus peaks oluliselt vähendama Euroopa Kohtu töökoormust;

Euroopa Kontrollikoda

64.   väljendab heameelt kontrollikoja jõupingutuste üle osutatavate teenuste kvaliteedi parandamisel, samuti koostöös nõukogu ja Euroopa Kohtuga välja arendatud tekkepõhise raamatupidamisarvestuse kasutuselevõtmise üle;

65.   arvab, et ametikohtade loetelu pikendamist võiks kaaluda vaid keskpikas perspektiivis ja alles pärast seda, kui on uuritud kõiki võimalusi olemasolevate töötajate ümberpaigutamiseks;

Regioonide Komitee

66.   tunnistades tõsiasja, et Regioonide Komiteel on olnud probleeme keeleteenistusega, soovitab komiteel leida parem tasakaal poliitilisi ja tugiülesandeid täitvate töötajate vahel;

67.   tunnustab jõupingutusi, mida Regioonide Komitee on teabe valdkonnas teinud, ning tema koostööd komisjoniga, eelkõige pressi ja teabe peadirektoraadi ning regionaalpoliitika peadirektoraadiga, samuti olemasolevate regionaalvõrkudega nagu Circom Regional; palub Regioonide Komiteel jagada oma kogemusi teabevahetuse valdkonnas teiste institutsioonidega;

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee

68.   võtab teadmiseks komitee ning komisjoni vahelise koostöölepingu uuendamise; tervitab komitee algatust komisjonile edastatavate arvamuste kvalitatiivseks hindamiseks; soovitab komiteel uurida võimalust sõlmida sarnane koostööleping Euroopa Parlamendiga;

Sünergia Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee vahel

69.   arvab, et ühise teenistuse loomine on olnud kasulik mõlemale komiteele; peab nimetatud ühist teenistust tõhusaks ja mõjuvaks võimaluseks vältida topelttööd, vähendada kulusid ja edendada meeskonnavaimu, ilma et see vähendaks osutatava teenuse tõhusust ja kvaliteeti; palub komiteedel hinnata, milliseid teisi teenistusi võiks samamoodi jagada; ootab, et mõlemad osapooled esitaksid enne 2007. aasta eelarve esimest lugemist sel teemal üksikasjaliku ühisaruande, mis sisaldab konkreetseid soovitusi;

70.   võtab teadmiseks mõlema institutsiooni vajadused nende täiskogu istungite ajal; palub komiteedel hinnata oma vajadust suurte istungiruumide järele keskpikas perspektiivis, eesmärgiga Euroopa Parlamendi ruume paremini ära kasutada; need vajadused esitatakse Euroopa Parlamendile esimesel võimalusel kaalumiseks;

Euroopa Ombudsman

71.   märgib, et 2006. aasta eelarvega anti heakskiit täiendava personali töölevõtmiseks; eeldab seepärast, et rohkem töölevõtmise taotlusi ei esitata ning et ametikohtade loetelu kinnitatakse 2007. aasta eelarves;

72.   palub Euroopa ombudsmanil esitada oma keskmise tähtajaga prioriteedid koos nende finantsmõjuga, et Euroopa Parlament võiks neid 2007. aasta esialgses eelarvestuses arvesse võtta;

Euroopa Andmekaitseinspektor

73.   märgib, et Euroopa Parlamendi ja komisjoni peasekretäride, nõukogu asepeasekretäri ja andmekaitseinspektori vahel sõlmitud halduskoostööleping lõpeb 16. jaanuaril 2007; arvab, et haldustoetus on eriti tervitatav eelarvedistsipliini seisukohalt; juhib tähelepanu asjaolule, et seda koostööd võib veelgi tihendada, eelkõige hõlbustades ligipääsu erinevates hoonetes asuvatele arvutisüsteemidele; palub asjaomastel institutsioonidel koostada enne aasta lõppu raamistik järgmisele lepingule, mis tuleks sõlmida pikemaks perioodiks;

74.   palub Euroopa andmekaitseinspektoril esitada Euroopa Parlamendile oma keskmise tähtajaga prioriteedid koos nende finantsmõjuga, et Euroopa Parlament võiks nimetatud prioriteete hinnata, eriti kui need juhtuvad puudutama valdkondi, kus on hoonete või logistika osas abi vaja;

o
o   o

75.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa Kohtule, Euroopa Kontrollikojale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele, Euroopa ombudsmanile ning Euroopa andmekaitseinspektorile.

(1) EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
(2) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(3) EÜT C 172, 18.6.1999, lk 1. Kokkulepet on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega 2005/708/EÜ (ELT L 269, 14.10.2005, lk 24).
(4) ELT C 301, 30.11.2005, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika