Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2021(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0058/2006

Ingivna texter :

A6-0058/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 20
CRE 14/03/2006 - 20

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.10
CRE 15/03/2006 - 4.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0090

Antagna texter
PDF 232kWORD 91k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Riktlinjer för budgetförfarandet 2007 (Avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII (A) och VIII (B))
P6_TA(2006)0090A6-0058/2006

Europaparlamentets resolution om riktlinjerna för avsnitt II, IV, V, VI, VII, VIII (A) och VIII (B) och om det preliminära förslaget till Europaparlamentets budgetberäkning (avsnitt I) för budgetförfarandet för budgetåret 2007 (2006/2021(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av EG-fördraget, särskilt artikel 272,

–   med beaktande av rådets beslut 2000/597/EG, Euratom av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(2),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet(3), särskilt punkt 26,

–   med beaktande av institutionernas generalsekreterares fjärde rapport från maj 2005 om utvecklingen av utgiftskategori 5,

–   med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2006,

–   med beaktande av revisionsrättens årsrapport för budgetåret 2004 om genomförandet av budgeten, tillsammans med institutionernas svar(4),

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A6-0058/2006), och av följande skäl:

A.  Budgetåret 2007 är det första inom den nya finansiella ramen och förhandlingarna om den nya budgetplanen 2007–2013 och det interinstitutionella avtalet har ännu inte slutförts.

B.  Utvidgningen som gjordes 2004 måste konsolideras och förberedelserna inför nästa utvidgning fortsätta för att se till att allting är på plats den 1 januari 2007.

C.  På detta stadium av det årliga förfarandet väntar budgetmyndigheten på de övriga institutionernas förslag till budgetberäkningar för sina administrativa behov.

Den allmänna ramen

1.  Europaparlamentet konstaterar att i avsaknad av en överenskommelse om ett nytt interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen för perioden 2007–2013 gäller i princip punkt 26 i det nuvarande interinstitutionella avtalet. Om någon av institutionerna säger upp det nuvarande interinstitutionella avtalet skall bestämmelserna i EU-fördraget (artikel 272) tillämpas.

2.  Europaparlamentet förväntar sig en detaljerad rapport om utvecklingen av utgiftskategori 5 från generalsekreterarna i mars 2006, vilken bör utgöra grunden för en bedömning av det preliminära förslaget till budget för 2007.

3.  Europaparlamentet understryker att i förslaget till budget för 2007 måste Rumäniens och Bulgariens anslutning den 1 januari 2007 beaktas.

4.  Europaparlamentet konstaterar att alla institutioner tillämpar en periodiserad redovisning som börjar med finansieringsöversikterna för budgetåret 2005. Parlamentet anser att denna process kommer att leda till ett mer effektivt och harmoniserat system för jämförelser.

5.  Europaparlamentet välkomnar att rådet, Europaparlamentet och ombudsmannen tillämpar den nya kontoplanen. Parlamentet uppmanar alla andra institutioner att införa samma kontoplan för att skapa klarhet och jämförbarhet. Alla andra institutioner uppmanas uppge om de anser att den nya kontoplanen bör ändras eller justeras för att deras särskilda administrativa förhållanden skall beaktas.

6.  Europaparlamentet beklagar förseningarna i en heltäckande rekrytering av personal från de tio nya medlemsstaterna och förväntar sig att kvarstående rekrytering slutförs så snart som möjligt och senast i december 2006.

7.  Europaparlamentet konstaterar att nyanställningarna under årens lopp vid de olika institutionerna har ökat genom att flera extra tjänster har skapats. Parlamentet anser att en konsolidering av tjänsteförteckningarna i kombination med en omfördelning av personal är nödvändig innan några rekryteringsanspråk som inte är direkt kopplade till utvidgningen lämnas in. Parlamentet uppmanar alla institutioner att harmonisera sin rekryteringspolitik.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla institutioner att lämna in realistiska anspråk som grundar sig på motiverade behov med beaktande av det pressade finansiella läget. Parlamentet uppmanar institutionerna att arbeta till lägsta möjliga kostnad utan att kvaliteten försämras.

9.  Europaparlamentet anser att betydande besparingar kan göras inom de mindre institutionerna genom att på ett rationellt sätt gemensamt utnyttja administrativa resurser och personal.

10.  Europaparlamentet bekräftar att policyn att köpa fastigheter bör följas av alla institutioner. Parlamentet uppmanar alla institutioner att lämna in planer för fastighetspolitiken på medellång sikt där alla ekonomiska aspekter beaktas liksom lagstadgade regelverk, och med de mindre institutionernas framtida behov och en eventuell sammanslagning av tjänster och resurser i åtanke.

11.  Europaparlamentet begär att institutionerna när så är möjligt lägger fram mer omfattande fleråriga planer över framtida politiska behov och behov när det gäller personal och infrastruktur.

12.  Europaparlamentet konstaterar att EU-institutionerna under årens lopp har misslyckats med att övertyga EU-medborgarna om att institutionerna verkligen företräder medborgarnas intressen och önskemål. Otillräcklig kunskap i kombination med en bristfällig förståelse gör det svårt att förstå EU-politiken. Parlamentet anser att det bör vara en prioritering för alla institutionerna att förbättra de befintliga informationstjänsterna och skapa en effektiv strategi som är tillgänglig för alla EU-medborgare.

13.  Europaparlamentet uppmanar alla EU-institutioner att undersöka om det är genomförbart att inrätta ett Europahuscentrum i Bryssel genom att använda befintliga resurser och utan att det innebär några större extra utgifter. I detta "europeiska hjärta" skulle EU-medborgare kunna delta fritt på olika områden, däribland kulturella och tekniska evenemang, utbildningsseminarier och utställningar om olika ämnen. I ett sådant sammanhang skulle en bredare europeisk allmänhet kunna identifiera sig med den intellektuella och kulturella mångfalden i alla EU:s medlemsstater.

Europaparlamentet

14.  Europaparlamentet bekräftar parlamentets åtagande att hålla sina löften till EU:s medborgare på ett effektivt, påtagligt och ansvarigt sätt och därmed stärka EU-institutionernas anseende och trovärdighet.

15.  Europaparlamentet åtar sig att ta sitt ansvar som den enda demokratiskt valda företrädaren för EU-medborgarna.

16.  Europaparlamentet anser att parlamentet, med tanke på de ekonomiska svårigheter som nu råder, måste lägga in ett förbehåll när det gäller det självpåtagna taket på 20 procent av utgifterna i utgiftskategori 5. Parlamentet upprepar att dess budgetberäkning bör återspegla verkliga ekonomiska behov för att garantera att institutionerna fungerar ändamålsenligt och effektivt.

Budgetdisciplin och mervärde

17.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att använda medlen på ett bättre och mer effektivt sätt, att undvika dubbelarbete och att dra ned på verksamhet som inte tillför något mervärde till de övergripande målen. Parlamentet förväntar sig mer intern utgiftskontroll.

18.  Europaparlamentet beklagar de onödiga och orimliga kostnader som verksamhet på tre olika arbetsorter innebär och det dubbelarbete som detta medför, vilket leder till en mycket ineffektiv kostnadsstruktur. Parlamentet anser att detta bör diskuteras på nytt för att få ner kostnaderna till ett minimum och uppmanar administrationen att presentera specifika förslag senast den 30 juni 2006.

19.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att jämföra sina kontrakt med den standard som används i större privata företag för att garantera högsta möjliga lönsamhet för användarna och då särskilt med hänvisning till tillhandahållandet av telekomtjänster, datortjänster, hård- och mjukvara, catering, träningslokaler, biltjänster och resetjänster.

20.  Europaparlamentet förväntar sig att få en rapport om de framsteg som gjorts när det gäller interinstitutionellt samarbete och ber generalsekreteraren att utfärda rekommendationer om möjligheterna till och begränsningarna för ytterligare konkret interinstitutionellt samarbete.

21.  Europaparlamentet hävdar att anslag bör vara kopplade till en viss verksamhet för att på så sätt undvika att anslag dras in vid årets slut. Parlamentet rekommenderar att tillräckliga medel tilldelas de områden där politiska beslut kräver ett större ekonomiskt åtagande, vilket är fallet med WTO. Parlamentet betonar att ändringsbudgetar och överföringar om möjligt bör undvikas.

22.  Europaparlamentet betonar än en gång vikten av att tillämpa principerna om en sund ekonomisk förvaltning och understryker hur viktigt det är att verksamhetsbaserad budgetering tillämpas fullt ut, vilket bör leda till mer effektiva, öppna, rationella och analytiska beräkningar.

23.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut om att göra budgeten mer heltäckande. Parlamentet noterar införandet av den omarbetade kontoplanen och anmodar administrationen att ge det behöriga utskottet för budgeten 2007 en presentation som gör det möjligt att jämföra 2006 års budget med 2007 års budget.

24.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att identifiera verksamhet som inte ger något mervärde och att öka effektiviteten genom att rationalisera arbetsmetoderna och därmed ge skattebetalarna i EU valuta för pengarna.

Utvidgningen

25.  Europaparlamentet upprepar att utvidgningen fortsätter att vara en central politisk prioritering och betonar sitt åtagande att göra utvidgningen till en verklig framgång. Parlamentet ger sitt erkännande till institutionernas insatser inför den senaste utvidgningen och uppmanar dem att fortsätta sitt arbete med att lösa alla kvarstående administrativa problem före slutet av 2006.

26.  Europaparlamentet konstaterar att förberedelserna inför anslutningen av Rumänien och Bulgarien tilldelades ett anslag på 23 526 000 euro i 2006 års budget. Parlamentet uppmanar administrationen att vara beredd att tillhandahålla lämpliga utbildningsprogram för personal från Rumänien och Bulgarien.

Information

27.  Europaparlamentet håller med generalsekreteraren om att parlamentet behöver en stark och effektiv informationsstrategi för att nå parlamentets mål att föra EU närmare medborgarna. Informationsverktyg och strategier som inte ger förväntat resultat bör överges. Parlamentet anser att ökade utgifter inte nödvändigtvis leder till bättre resultat. Parlamentet rekommenderar att alla ledamöter, politiska grupper och administrationen engageras och tar sitt ansvar för sina respektive roller inom informationsområdet.

28.  Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att diskussionerna om en förstärkt närvaro i medierna åtföljs av en undersökning av debatternas struktur.

29.  Europaparlamentet välkomnar att Europarl-hemsidan fått ett nytt utseende som är mer användarvänligt, särskilt för lekmän. Emellertid bör ett mer kraftfullt och strukturerat intranät utvecklas för att underlätta det dagliga arbetet för parlamentsledamöterna och deras personal.

30.  Europaparlamentet påpekar att en betydande del av EU:s medborgare inte har tillgång till Internet och inte nödvändigtvis använder sig av det för att hämta information om EU-politiken, och att informationskontorens roll därför måste fastställas tydligt och deras förvaltning vara enhetlig när man överväger parlamentets informationsverktyg. Risken för överlappning i informationsflödet från de olika institutionerna bör uppmärksammas och undvikas.

31.  Europaparlamentet betonar att alla informationsprojekt bör ägnas särskild uppmärksamhet, inte bara på grund av deras kostnadsstruktur utan också för deras innehållsvärde. Parlamentet rekommenderar att alla större publiceringar och informationsrelaterade projekt förbereds och ständigt övervakas vid regelbundna sammanträden där de politiska grupperna deltar och samarbetar för att skapa balanserade program där mångfalden av åsikter respekteras. Ett projekts framgång måste mätas efter dess grad av positivt genomslag hos EU:s medborgare.

Besökare

32.  Europaparlamentet anser att parlamentets besökstjänst är av allra största vikt för ledamöterna. Besöksgrupper är det enda effektiva sättet för ledamöterna att ta med sig opinionsbildare från sina valkretsar till parlamentets arbetsplatser. Parlamentet beklagar därför det stora antalet klagomål på besöksprogrammet, särskilt när det gäller brist på besökstider och skillnaderna mellan bidrag och faktiska kostnader. Parlamentet betonar att ett attraktivt och högkvalitativt besöksprogram är en av de främsta prioriteringarna för 2007.

33.  Europaparlamentet beklagar att förbättringarna i besöksprogrammet har försenats så mycket och anser att de inte bör försenas ytterligare. Parlamentet påminner om att det i budgeten för 2006 anslogs 5 miljoner EUR för att öka antalet besökare och ersätta de verkliga resekostnaderna.

34.  Europaparlamentet efterlyser en bättre mottagningstjänst för besökare på de platser där Europaparlamentet håller sina plenarsammanträden och att lämpliga och ordentligt utrustade mötesplatser inrättas. Parlamentet påminner om att besöksprogrammet är ett av de mest effektiva sätten för medborgarna att delta aktivt i parlamentets arbete och därigenom förbättra medborgarnas uppfattning av Europaparlamentet.

35.  Europaparlamentet anser att direktkontakten med EU-medborgarna via en förbättrad besökstjänst avsevärt kommer att förbättra medborgarnas intryck av Europaparlamentet.

Stöd till ledamöterna – projektet "Raising the Game"

36.  Europaparlamentet bekräftar att de nödvändiga strukturerna för att börja arbeta mot målen i satsningen "Raising the Game" nu finns på plats.

37.  Europaparlamentet välkomnar generalsekreterarens förslag om att konsolidera "Raising the Game" – reformeringen av parlamentets administration – för att kunna ge bättre service till ledamöterna.

38.  Europaparlamentet konstaterar att bara ett begränsat antal av målen har uppnåtts hittills och att reformerna ännu inte slagit igenom till fullo på parlamentet.

39.  Europaparlamentet förväntar sig att projektmålen skall ha uppnåtts senast 2007 och att den nödvändiga reformen då skall vara genomförd, så att ledamöterna får tillgång till praktiska och effektiva tjänster, särskilt när det gäller lagstiftning, forskning och språktjänster.

40.  Europaparlamentet stöder generalsekreterarens avsikt att utvärdera hur långt man har kommit med projektet.

41.  Europaparlamentet betonar att det är ett måste att öka stödet till ledamöterna i arbetet med att svara på oroliga medborgares förfrågningar om dagsaktuella frågor.

42.  Europaparlamentet rekommenderar att "enheten för brevväxling med medborgarna" främjas ytterligare, så att ledamöter bättre kan utnyttja denna tjänst.

43.  Europaparlamentet anser att parlamentets ökade ansvar i den lagstiftande beslutprocessen kräver att denna kärnverksamhet tilldelas mer resurser som stöd, särskilt när det gäller forskning, bibliotek och specifik sakkunskap.

44.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att genomföra en kvalitetsundersökning av de tjänster och det stöd som erbjuds ledamöterna och att sedan ge alla ledamöter tillgång till resultatet inför första behandlingen av budgeten för 2007. Parlamentet ber generalsekreteraren att alla ledamöter skall omfattas av undersökningen för att undvika missvisande resultat. Parlamentet förväntar sig omedelbart förslag till förbättringar som gensvar på eventuella stora brister som avslöjas vid undersökningen.

45.  Parlamentet begär att det görs en genomförbarhetsstudie gällande möjligheterna att använda kostnadsfri mjukvara med öppen källkod samt av den personal och utbildning som behövs för underhåll av och säkerhet för den typen av mjukvara.

Stadga för ledamöternas assistenter

46.  Europaparlamentet understryker betydelsen av personliga assistenter för ledamöternas arbete och upprepar sin ståndpunkt till stöd för antagandet av en verklig och meningsfull stadga för ledamöternas assistenter. Parlamentet beklagar att så lite framsteg har gjorts i frågan. Parlamentet uppmanar enträget rådet att fatta ett beslut om gemenskapens tjänsteföreskrifter när det gäller stadgan för parlamentsledamöternas assistenter (KOM(1998)0312) som bör träda i kraft så fort som möjligt.

Utbildning och utveckling

47.  Europaparlamentet konstaterar att assistenter och personal inte omgående erbjuds någon utbildning när de kommer till Europaparlamentet. Parlamentet anser att man bör inta ett helhetsperspektiv till utbildning, utveckling och introduktion för att göra det möjligt för assistenter och personal att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt och uppnå en hög professionell standard samt att ytterligare utveckla omfattningen av Europeiska förvaltningsskolan.

48.  Europaparlamentet föreslår att det utformas ett praktikprogram för personer med funktionshinder för att främja deras integrering i den europeiska arbetsmiljön. De övriga institutionerna uppmanas att utforma liknande program.

Fastigheter

49.  Europaparlamentet påpekar att politiken att köpa fastigheter och byggnader har gett positiva och påtagliga resultat som gett parlamentet rejäla tillgångar samtidigt som det har sparat pengar, vilket i sin tur har gjort det möjligt att använda dessa medel för andra projekt.

50.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att se till att alla parlamentets byggnader är miljövänliga och användarvänliga, särskilt för funktionshindrade.

51.  Europaparlamentet uppmanar presidiet att se till att när man gör förvärv för Europahus skall ett anbudsförfarande som sprids och publiceras i lokala medier vara en självklar del av förfarandet samt att alla inkomna anbud skall finnas med i den ärendemapp som läggs fram för det behöriga utskottet innan ett slutgiltigt beslut fattas.

52.  Europaparlamentet uppmanar, med beaktande av de förväntade ekonomiska begränsningarna de kommande åren, presidiet att överväga en flerårig plan för fastighetsinvesteringar i stället för en årlig och att fortsätta med förfarandet med de tidiga betalningarna.

Anställning

53.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att se till att personalkostnaderna ligger i linje med verksamhetens behov och med institutionens finansiella situation och att granska möjligheten att omplacera befintlig personal i stället för att förlita sig på kontraktsanställd personal.

54.  Europaparlamentet anser att den långsiktiga kvaliteten på lagstiftningsarbetet i parlamentet kräver att detta utförs av personal med ett långsiktigt åtagande gentemot parlamentet och inte av kontraktsanställd personal.

55.  Europaparlamentet uppdrar åt administrationen att ta sig an problemet med personalbrist hos ett antal Europahus, inbegripet en pressansvarig för varje kontor. Den föregående föredraganden framförde samma begäran men detta har inte genomförts fullt ut.

56.  Europaparlamentet uppmanar administrationen att identifiera alla missförhållanden när det gäller anställningar och att vidta nödvändiga åtgärder för att åtgärda dessa så snart som möjligt.

57.  Europaparlamentet noterar att det troligtvis kommer att uppstå problem då personalen blir allt äldre, vilket kommer att leda till att allt fler personer lämnar tjänsten (ungefär 180 anställda kommer att lämna tjänsten varje år från och med 2009). Parlamentet ber administrationen att på ett lämpligt sätt förbereda anslag för en trolig ökning av finansieringsbehoven.

58.  Europaparlamentet påminner om att den nya Streamline-mjukvaran bör vara installerad senast sista kvartalet 2006 vilket bör leda till en minskning av antalet tjänster under kommande år. Parlamentet vidhåller att med undantag för utvidgningen och en extremt begränsad rekrytering av specialister bör ingen nyanställning ske, vilket bör resultera i verkliga besparingar i framtiden.

Inventering

59.  Europaparlamentet noterar att parlamentet inte kommer att genomföra några nya större projekt under 2007 och anser därför att det är en lämplig tidpunkt för att granska, utvärdera och genomföra en meningsfull inventering. Parlamentet uppmanar generalsekreteraren att införa de nödvändiga förändringar som detta leder till.

Rapporter och information som krävs inför första behandlingen av parlamentets budget

60.  Europaparlamentet uppmanar generalsekreteraren att tillhandahålla följande information senast i juni 2006 för att möjliggöra en effektiv beslutsprocess:

   En rapport om "mer effektiv budgetering", vilket begärdes efter budgetriktlinjerna för 2006 och som ännu inte lagts fram.
   En studie av de ekonomiska följderna av att införa iriska som tjugoförsta arbetsspråk i Europaparlamentet.
   Regelbundna lägesrapporter om förberedelserna inför Rumäniens och Bulgariens anslutning och, åtminstone i maj och september, om hur det går med rekryteringen av personal från Rumänien och Bulgarien.
   En uppdaterad rapport, följd av regelbundna rapporter, åtminstone i maj och september, om rekryteringsläget jämfört med utvidgningen 2004, särskilt vad gäller språkområdet, vari tjänstemän, tillfälligt anställda och kontraktsanställda särredovisas.
   Förslag om hur parlamentet skall få kontakt med de EU-medborgare som inte använder eller som inte har tillgång till Internet.
   En heltäckande rapport om den aktuella situationen för utbildning och utveckling inom institutionen.
   En uppdaterad rapport om parlamentets förvärv av egendom de senaste två åren, åtföljd av relevant ekonomisk information och uppgift om behoven av kontorsutrymmen till följd av 2004 års utvidgning och den kommande utvidgningen.
   En uppdaterad rapport om fördelningen av löpande kostnader mellan kommissionen och parlamentet som visar de verkliga kostnader som de två institutionerna har.
   En inventering av investeringsbehoven på kort och lång sikt i förhållande till EMAS så att bästa möjliga resultat kan uppnås på lång sikt.

61.  Europaparlamentet begär att följande läggs fram senast den 1 september 2006:

   En rapport om en översyn efter halva tiden av budgetens genomförande för innevarande år, vilket skulle ge parlamentet en bättre utgångspunkt för att bedöma de budgetberäkningar som lagts fram för 2007.
   En presentation av de föreslagna informationsprojekten och kostnaderna för och nyttan med dessa personalbehov samt all annan relevant information.
   En support om inventeringen, och i synnerhet
   om verksamhet som inte ger något mervärde och om hur man skall öka effektiviteten genom att rationalisera arbetsmetoderna och därmed ge skattebetalarna i EU valuta för pengarna,
   om de framsteg som gjorts med parlamentets Romrapport och en heltäckande utvärdering med fokus på de faktiska framsteg som gjorts under årens lopp med projektet "Raising the Game", inbegripet slutsatserna av undersökningen,
   om interinstitutionellt samarbete och möjligheterna till ytterligare konkret interinstitutionellt samarbete, till exempel på informationsområdet där institutionerna genom större hänsyn till helhetsperspektivet skulle kunna undvika dubbelarbete samtidigt som erforderlig hänsyn tas till institutionernas oberoende.

Andra institutioner
Rådet

62.  Europaparlamentet påminner om att "gentlemen's agreement" bara tillämpas på administrativa utgifter och anser därför att budgetdisciplin även bör tillämpas på anslaget för att täcka utgifter för GUSP.

Domstolen

63.  Europaparlamentet påminner om att i december 2005 gav budgetmyndigheten sitt tillstånd till ändringsbudget nr 6/2005 för inrättandet av personaldomstolen. Parlamentet förväntar sig att denna omstrukturering kommer att leda till en väsentlig minskning av domstolens arbetsbörda.

Revisionsrätten

64.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens insatser för att förbättra de tjänster man tillhandahåller liksom införandet av systemet med periodiserad redovisning som utvecklats tillsammans med rådet och domstolen.

65.  Europaparlamentet anser att en ökning av tjänsteförteckningen bara bör övervägas på medellång sikt och bara efter det att man försäkrat sig om att man har uttömt alla möjligheter till omplacering av befintlig personal.

Regionkommittén

66.  Europaparlamentet erkänner att Regionkommittén har stått inför en svår situation när det gäller språktjänsten. Parlamentet rekommenderar att kommittén strävar efter en bättre avvägning mellan stödfunktioner och politiska funktioner när man fördelar den befintliga personalen.

67.  Europaparlamentet värdesätter de insatser Regionkommittén gjort på informationsområdet och i samarbetet med kommissionen, särskilt GD Kommunikation och GD Regionalpolitik, liksom med befintliga regionala nätverk som Circom Regional. Parlamentet uppmanar Regionkommittén att dela med sig av sina erfarenheter på kommunikationsområdet till andra institutioner.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

68.  Europaparlamentet noterar att samarbetsavtalet mellan kommittén och kommissionen har förnyats. Parlamentet välkomnar kommitténs initiativ till en kvalitativ utvärdering av de yttranden kommittén utarbetar åt kommissionen. Parlamentet föreslår att kommittén utforskar möjligheten att sluta ett liknande samarbetsavtal med parlamentet.

Synergieffekter mellan Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén

69.  Europaparlamentet anser att bildandet av en gemensam administration har gynnat båda kommittéerna. Parlamentet anser att denna gemensamma administration är ett effektivt och dynamiskt sätt att undvika dubbelarbete, att sänka kostnaderna och utveckla en laganda utan att försämra de tillhandahållna tjänsternas kvalitet och effektivitet. Parlamentet uppmanar de två kommittéerna att bedöma huruvida andra tjänster skulle kunna delas på samma sätt. Parlamentet förväntar sig att båda parter lämnar in en detaljerad gemensam rapport om detta före första behandlingen av budgeten för 2007, och att man då tar med specifika rekommendationer.

70.  Europaparlamentet noterar båda institutionernas behov under deras plenarsammanträden. Parlamentet uppmanar de två kommittéerna att utvärdera sina behov när det gäller stora möteslokaler på medellång sikt i syfte att bättre utnyttja parlamentets lokaler. Dessa behov skall läggas fram snarast möjligt för parlamentet för övervägande.

Europeiska ombudsmannen

71.  Europaparlamentet konstaterar att rekrytering av extrapersonal godkändes i budgeten för 2006. Parlamentet förväntar sig därför att ingen ytterligare begäran om extra rekrytering kommer att göras och att en konsolidering av tjänsteförteckningen kommer att lämnas in inför 2007 års budget.

72.  Europaparlamentet uppmanar ombudsmannen att lägga fram sina prioriteringar på medellång sikt tillsammans med de ekonomiska följderna, så att parlamentet kan ta dem i beaktande i budgetberäkningen inför 2007.

Europeiska datatillsynsmannen

73.  Europaparlamentet konstaterar att det administrativa samarbetsavtalet mellan Europaparlamentets och kommissionens generalsekreterare, rådets vice generalsekreterare och datatillsynsmannen går ut den 16 januari 2007. Parlamentet anser att detta administrativa stöd är särskilt välkommet med tanke på behovet av budgetdisciplin. Parlamentet påpekar att detta samarbete kan stärkas ytterligare, särskilt genom att man gör det möjligt att få tillgång till datorer i olika byggnader och uppmanar de berörda institutionerna att innan årets slut fastställa ramen för nästa avtal, vilket bör löpa över en längre period.

74.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska datatillsynsmannen att lägga fram sina prioriteringar på medellång sikt tillsammans med alla ekonomiska följder för parlamentet, så att parlamentet kan utvärdera dessa prioriteringar, särskilt om de skulle gälla områden där det krävs stöd i form av byggnader och logistik.

o
o   o

75.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, regionkommittén, Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen.

(1) EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.
(2) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(3) EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2005/708/EG (EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).
(4) EUT C 301, 30.11.2005, s. 1.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy