Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2004/2199(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0019/2006

Předložené texty :

A6-0019/2006

Rozpravy :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Hlasování :

PV 15/03/2006 - 4.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0091

Přijaté texty
PDF 211kWORD 52k
Středa, 15. března 2006 - Štrasburk
Rybolovné techniky šetrnější k životnímu prostředí
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Usnesení Evropského parlamentu o metodách rybolovu šetrnějších k životnímu prostředí (2004/2199(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na reformu společné politiky rybolovu,

-   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o podpoře metod rybolovu šetrnějších k životnímu prostředí: význam technických opatření pro zachování populací (KOM(2004)0438),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0019/2006),

A.   vzhledem k tomu, že je důležité podporovat metody rybolovu, které respektují životní prostředí,

B.   vzhledem k tomu, že udržitelnost rybolovných zdrojů je základním předpokladem pro dlouhodobé zajištění rybářských činností a životaschopnosti odvětví rybolovu;

C.   vzhledem k tomu, že se rybáři a sdružení, která je zastupují, musí podílet na stanovení opatření na ochranu mořského prostředí a na obnovení populací;

D.   vzhledem k tomu, že je nutné, aby existovala přiměřená sociálněekonomická opatření a rybářům byly poskytnuty kompenzace za výdaje způsobené omezením činnosti, spojeným s plány na obnovení populací ryb;

1.   vítá sdělení Komise o podpoře metod rybolovu šetrnějších k životnímu prostředí;

2.   opět připomíná Komisi, aby zvolila širší přístup k opatřením na ochranu mořského prostředí a na obnovu rybích populací, zejména tak, že posoudí a prozkoumá jiné faktory, které mají značný dopad na mořské prostředí a na stav zdrojů, např. znečištění pobřeží a znečištění na volném moři, odpady z průmyslu a ze zemědělství, hloubení dna a lodní doprava, a to jako doplněk současných metod řízení;

3.   trvá na tom, aby byla veškerá technická opatření zaměřená na ochranu mořského prostředí a na obnovu rybích populací založena na vědeckém výzkumu v oblasti rybolovu;

4.   domnívá se, že to je důležitým krokem k dosažení ekologicky udržitelného řízení rybolovu s cílem snížit dopad rybolovu na mořské prostředí, přičemž uznává, že určitá míra vlivu rybolovu je nevyhnutelná, ale nesmí překročit rozumné hranice; připomíná také, že znečištění, nadměrný rybolov a neudržitelné metody rybolovu mají velký vliv na rybolov, jak dokládá např. skutečnost, že bylo vědecky dokázáno, že některé znečišťující látky způsobují vážné poškození na různých úrovních potravního řetězce a mají vážné důsledky pro komerčně využívané druhy, které je třeba chránit;

5.   domnívá se, že i když jsou středem zájmu ohledy k životnímu prostředí, politiky řízení rybolovu nesmí v budoucnu dále znevýhodňovat ekonomicky a sociálně životaschopné rybářské činnosti;

6.   zdůrazňuje, že je zásadní dosáhnout rovnováhy mezi socioekonomickými potřebami a ekologickou udržitelností, přičemž zdůrazňuje potřebu aktivovat mechanismus dotací nebo kompenzací pro rybáře, kterých se negativně dotkne rybolov šetrný k životnímu prostředí, především pro ty, kteří žijí v méně rozvinutých oblastech;

7.   vyzývá ke schválení technických metod, které umožňují větší selektivitu, a tedy lov ryb správné velikosti, s cílem zachovat vysokou produktivitu;

8.   zdůrazňuje, že pouze zaručením tření a růstu ryb po minimální potřebnou dobu bude zajištěna dostatečná reprodukce ryb;

9.   klade důraz na potřebu omezit jakýkoli významný negativní vliv rybolovu na mořskou biologickou rozmanitost a sice vytvořením mořských rezervací, uzavřením některých oblastí v určenou dobu a dalšími vhodnými a rovnovážnými řídícími opatřeními, která se budou přísně uplatňovat alespoň do té doby, než mořské prostředí opět dosáhne bezpečných biologických úrovní;

10.   vyjadřuje obzvláště velké obavy z nechtěného odlovu a naléhavě žádá Komisi, aby podnikla veškeré přiměřené krátkodobé i dlouhodobé kroky k vymýcení tohoto problému a tyto kroky by měly mimo jiné zahrnovat bedlivé sledování účinnosti všech ustanovení schválených na úrovni EU;

11.   vyzdvihuje potřebu omezit přijetím vhodných technických opatření vycházejících ze spolehlivého vědeckého výzkumu, jako je vymezení období klidu, zakázaných zón a regulací velikosti ok sítí, výměty, protože mají škodlivý vliv na biologické prostředí a negativní vliv na hospodářství, a zohlednit specifika jednotlivých mořských oblastí, v nichž jsou technická opatření pro zachování populací uplatňována;

12.   vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila návrhy pilotních projektů zaměřených na omezení výmětů;

13.   zvláště navrhuje, aby byla zvážena možnost zákazu výmětů včetně vhodných pobídek pro rybáře;

14.   naléhavě žádá Komisi, aby aktivně prosazovala přijetí Mezinárodního akčního plánu pro snížení neúmyslného rybolovu Organizace OSN pro výživu a zemědělství;

15.   vyzývá Komisi, aby v rámci celkového balíčku řídících opatření kladla důraz na rozvoj rybolovu šetrného k životnímu prostředí;

16.   vyzývá Komisi, aby se vyvarovala konfliktních cílů a nadbytečné regulace a aby sama využila příležitosti zjednodušit celkový regulační rámec;

17.   vyzývá Komisi, aby zvážila uplatnění technických opatření týkajících se rybolovu, která jsou šetrná k životnímu prostředí, jako alternativy ke stávajícím omezením činnosti v souvislosti s plány na obnovení populací;

18.   domnívá se, že je v této souvislosti nezbytné rozvíjet a využívat satelitní technologie pro zjišťování přítomnosti nepovolených rybářských plavidel v zakázaných oblastech a v chráněných mořských oblastech, aby mohla být zaručena efektivní ochrana ryb, jejich nejdůležitějších stanovišť a jiné biologické rozmanitosti;

19.   zdůrazňuje potřebu podpořit úsilí vynaložené v rámci přepracované společné politiky rybolovu v zájmu dále šířit cíle tohoto sdělení, především:

   a) přijetí decentralizovaného přístupu, který zohlední specifika jednotlivých rybích druhů;
   b) ve spolupráci s regionálními poradními sbory vytvoření rozhodovacího postupu pro uplatňování technických opatření, který umožní rozvoj, uplatnění a monitorování specifických požadavků a opatření přizpůsobených místním podmínkám;
   c) zvýšení technické a finanční podpory poskytnutím státní pomoci regionálním poradním sborům, aby mohly náležitě přispívat k plnění tohoto cíle;
   d) rozvoj vědeckotechnického výzkumu sdíleného na úrovni Společenství;
   e) začlenění pravidel pro rybolov šetrný k životnímu prostředí do dlouhodobého řízení;

20.   zdůrazňuje význam sdělení Komise, které by mělo hrát významnější roli v mořském hospodářství, a to v zájmu vytvoření z dlouhodobého hlediska příznivé budoucnosti jak pro ty, jejichž živobytí závisí na rybolovu, tak pro mořské prostředí;

21.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí