Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2004/2199(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0019/2006

Esitatud tekstid :

A6-0019/2006

Arutelud :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Hääletused :

PV 15/03/2006 - 4.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0091

Vastuvõetud tekstid
PDF 110kWORD 41k
Kolmapäev, 15. märts 2006 - Strasbourg
Keskkonnasõbralikumad kalastusmeetodid
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Euroopa Parlamendi resolutsioon keskkonnasõbralikumate kalastusmeetodite kohta (2004/2199(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse ühise kalanduspoliitika reformimist;

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule ja Euroopa Parlamendile keskkonnasõbralikumate kalastusmeetodite edendamise kohta: tehniliste kaitsemeetmete tähtsus (KOM(2004)0438);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit (A6-0019/2006),

A.   arvestades, et on oluline edendada keskkonnasõbralikke kalastusmeetodeid;

B.   arvestades, et kalavarude jätkusuutlikkus on oluline kalandustegevuse ja kalamajandussektori elujõulisuse tagamiseks pikemaajaliselt;

C.   arvestades, et kalurid ja neid esindavad ühendused tuleb kaasata merekeskkonna kaitsmise ja otsakorral kalavarude taastamise meetmete määratlemisse;

D.   arvestades, et kasutusele tuleb võtta asjakohased sotsiaal-majanduslikud meetmed, pakkumaks kaluritele vähendamiskulude hüvitist tegevuse puhul, mis on seotud otsakorral kalavarude taastamise kavadega,

1.   tervitab komisjoni teatist keskkonnasõbralikumate kalastusmeetodite edendamise kohta;

2.   tuletab komisjonile meelde, et see peaks võtma ulatuslikuma seisukoha merekeskkonna ja otsakorral kalavarude taastamise kaitsemeetmete suhtes, eelkõige kaaludes ja uurides muid merekeskkonnale ja varude seisukorrale märkimisväärset mõju avaldavaid tegureid nagu ranniku ja avamere saastatus, tööstuse ja põllumajanduse heitveed, avamere süvendamine ja meretransport, et täiendada praeguseid juhtimismeetodeid;

3.   rõhutab, et kõik merekeskkonna kaitsmiseks ja otsakorral kalavarude taastamiseks mõeldud tehnilised meetmed peavad põhinema teaduslikul kalavarude uurimisel;

4.   usub, et see on oluline samm ökoloogiliselt säästva kalamajanduse juhtimise saavutamisel, et vähendada kalapüügi mõju merekeskkonnale, tunnistades samas, et kalanduse mõju teatud tasemel on mõistlikes piirides vältimatu; tuletab ka meelde, et saastatus avaldab kalamajandusele kindlasti suuremat mõju kui ülepüük ja mittesäästvad kalapüügimeetodid: nüüdseks on teaduslikult tõestatud, et mõned saasteained põhjustavad mitmetes toiduahela astmetes tõsiseid kahjustusi, millel on tõsised tagajärjed kaubanduslikele kaitset vajavatele liikidele;

5.   usub, et kuigi keskkonnakaalutlusi tuleb olulisel määral arvesse võtta, ei tohi tulevast kalamajanduse juhtimise poliitikat kasutada majanduslikult ja sotsiaalselt elutähtsa kalastustegevuse enamaks karistamiseks;

6.   juhib tähelepanu, et väga tähtis on saavutada tasakaal oluliste sotsiaal-majanduslike vajaduste ja keskkonnasäästlikkuse vahel, rõhutades samas vajadust käivitada süsteem toetuste või hüvitiste maksmiseks keskkonnasäästliku kalastamise negatiivsetest mõjudest puudutatud kaluritele, eelkõige neile, kes tegutsevad vähemarenenud piirkondades;

7.   kutsub üles rakendama tehnilisi meetodeid, et parandada selektiivsust ja sellest tulenevalt ka võimalust püüda õige suurusega kalu ja säilitada kõrge saagikus;

8.   märgib, et ainult siis, kui tagatakse, et kalad saavad kudeda ja konkreetse miinimumperioodi jooksul kasvada, on võimalik kalavarude rahuldav taastootmine;

9.   rõhutab vajadust piirata kalastamise olulist negatiivset mõju mere-elupaikadele merekaitsealade ja ajakohaste keelualade loomise ning muude asjakohaste ja tasakaalustatud juhtimismeetmete abil, mida rakendatakse karmilt vähemalt kuni mere-elupaikade ohutute bioloogiliste tasemete taastumiseni;

10.   väljendab erilist muret salapüügi probleemi üle ja nõuab tungivalt, et komisjon võtaks kõik asjakohased lühi- ja pikaajalised meetmed selle probleemiga võitlemiseks, muuhulgas jälgides põhjalikult ELi tasemel vastuvõetud mis tahes sätete mõju;

11.   rõhutab vajadust vähendada asjakohaste, teaduslikule kalavarude uurimisele toetuvate tehniliste meetmete nagu keeluaegade, keelupiirkondade ja võrgusilma suuruse reguleerimise abil kahjulikku bioloogilist ja majanduslikku mõju avaldavat saagi vette tagasilaskmist, arvestades iga sellise merepiirkonna iseloomulikke omadusi, kus tehnilisi säilitamismeetmeid rakendatakse;

12.   kutsub komisjoni viivitamata esitama ettepanekuid katseprojektideks eesmärgiga vähendada saagi vette tagasi laskmist;

13.   soovitab eelkõige, et kalurite puhul tuleks kaaluda võimalust lisada saagi vette tagasilaskmise keeldudele asjakohaseid ergutusi;

14.   nõuab tungivalt, et komisjon edendaks aktiivselt FAO kaaspüügi vähendamise rahvusvahelise tegevuskava vastuvõtmist;

15.   kutsub komisjoni üles pöörama suurt tähelepanu keskkonnasõbraliku kalastuse arendamisele üldiste juhtimismeetmete paketi osana;

16.   kutsub komisjoni üles vältima vastuolulisi eesmärke ja üleliigseid määrusi ning kasutama käesolevat võimalust lihtsustada üldist reguleerimissüsteemi;

17.   kutsub komisjoni üles kaaluma keskkonnasõbralike tehniliste kalastusmeetmete rakendamist kui täiendust olemasolevatele püügikoormuse piirangutele seoses varude taastamise kavadega;

18.   usub, et antud olukorras on hädavajalik arendada ja rakendada satelliittehnoloogiat keelupiirkondades ja merekaitsealadel omavoliliselt viibivate kalalaevade avastamiseks, et tagada kalade, nende kriitilise elukeskkonna ja muu bioloogilise mitmekesisuse tõhus kaitse;

19.   märgib vajadust toetada reformitud ühise kalanduspoliitika raames vastu võetud meetmeid, et edendada komisjoni teatises toodud eesmärke, eelkõige:

   a) konkreetsete kalaliikide eripära arvestava detsentraliseeritud lähenemise rakendamist;
   b) koostöös piirkondlike nõuandekomisjonidega otsustamisprotsessi väljatöötamist tehniliste meetmete kohaldamiseks, mille raames on võimalik välja töötada konkreetsed nõuded ja paikkondlikult asjakohased meetmed ning neid rakendada ja järelevalvet teostada;
   c) piirkondlike nõuandekomisjonide tehnilise ja finantstoetuse suurendamist riigiabi kaudu, et võimaldada neil selle eesmärgi saavutamisse asjakohaselt panustada;
   d) ühenduse tasandil jagatava teadusliku ja tehnilise uurimistöö arendamist;
   e) keskkonnasõbralike kalastuseeskirjade integreerimist pikaajalise juhtimisega;

20.   rõhutab komisjoni teatise tähtsust, mis peaks olema suurema tähtsusega meresid puudutava tegevuse üldjuhtimisel, et luua pikaajaline positiivne tulevik nii kalastusest sõltuvatele leibkondadele kui merekeskkonnale;

21.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika