Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2004/2199(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0019/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0019/2006

Keskustelut :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Äänestykset :

PV 15/03/2006 - 4.11
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0091

Hyväksytyt tekstit
PDF 107kWORD 42k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Ympäristöystävällisemmät kalastusmenetelmät
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma ympäristöystävällisemmistä kalastusmenetelmistä (2004/2199(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Kohti ympäristöystävällisempiä kalastusmenetelmiä: teknisten säilyttämistoimenpiteiden merkitys" (KOM(2004)0438),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6-0019/2006),

A.   katsoo, että on tärkeää edistää ympäristöystävällisempiä kalastusmenetelmiä,

B.   katsoo, että kalavarojen kestävyys on olennaisen tärkeää kalastustoiminnan ja kalastusalan elinkelpoisuuden takaamiseksi pitkällä aikavälillä,

C.   katsoo, että kalastajien ja heitä edustavien järjestöjen olisi osallistuttava meriympäristön suojelutoimien ja kalakantojen elvyttämistoimien määrittelyyn,

D.   katsoo, että olisi toteutettava asianmukaisia sosioekonomisia toimia, jotta kalastajille korvattaisiin kalastustoiminnan vähentämiskustannukset, jotka liittyvät kalakantojen elvyttämissuunnitelmiin,

1.   panee tyytyväisenä merkille komission tiedonannon ympäristöystävällisempien kalastusmenetelmien edistämisestä;

2.   muistuttaa komissiota siitä, että nykyisten hoitomenetelmien täydentämiseksi sen olisi suhtauduttava laaja-alaisemmin meriympäristön suojelua ja kalakantojen elvyttämistä koskeviin toimiin erityisesti harkitsemalla ja tutkimalla muita tekijöitä, joilla on huomattava vaikutus meriympäristöön ja kalakantojen tilaan, kuten rannikon ja avomeren saastumista, teollisuus- ja maatalouspäästöjä, syvänmeren ruoppausta ja meriliikennettä;

3.   korostaa, että kaikkien meriympäristön suojeluun ja kalakantojen elvyttämiseen tarkoitettujen teknisten toimenpiteiden olisi perustuttava kalastusalalla tehtyyn tieteelliseen tutkimukseen;

4.   uskoo tiedonannon olevan tärkeä askel kalavarojen ekologisesti kestävän hoidon saavuttamisessa, jotta kalastuksen vaikutusta meriympäristöön vähennettäisiin samanaikaisesti kun myönnetään, että kalastuksella on tietty väistämätön vaikutus, jonka on pysyttävä kohtuullisissa rajoissa; muistuttaa myös, että pilaantuminen sekä liikakalastus ja kestämättömät kalastusmenetelmät vaikuttavat suuresti kalavaroihin, kuten on näytetty esimerkiksi osoittamalla tieteellisesti, että jotkut pilaavat aineet aiheuttavat vakavia haittoja ravintoketjun moniin vaiheisiin, millä on vakavia seurauksia kaupallisille lajeille, joita olisi suojeltava;

5.   katsoo, että vaikka ekologiset seikat ovat erittäin huolestuttavia, tulevia kalastuksenhoitopolitiikkoja ei pitäisi käyttää rankaisemaan taloudellisesti ja sosiaalisesti elintärkeää kalastustoimintaa;

6.   korostaa, että sosiaalistaloudellisten vaatimusten ja ympäristön kestävyyden välillä on tärkeää saavuttaa tasapaino samalla kun painotetaan tarvetta sellaisen mekanismin aktivoimiseen, jolla tuettaisiin erityisesti vähemmän kehittyneillä alueilla niitä kalastajia tai maksettaisiin korvauksia niille kalastajille, joihin ympäristöystävällinen kalastus vaikuttaa negatiivisesti;

7.   kehottaa ottamaan käyttöön teknisiä menetelmiä valikoivuuden kehittämiseksi ja näin ollen sen mahdollistamiseksi, että kalat pyydetään oikean kokoisina korkean tuottavuuden ylläpitämiseksi;

8.   huomauttaa, että ainoastaan varmistamalla, että kalat kutevat ja kehittyvät tietyn vähimmäisajan, voidaan mahdollistaa kalojen tyydyttävä lisääntyminen;

9.   korostaa, että kalastuksen kaikkia merkittäviä negatiivisia vaikutuksia meren biologiseen monimuotoisuuteen on rajoitettava perustamalla meren suojelualueita, sulkemalla alueita toistaiseksi ja luomalla muita soveliaita ja tasapainotettuja hoitotoimia, joita pannaan tiukasti täytäntöön ainakin siihen saakka, kunnes meren elinympäristöt ovat palanneet turvallisille biologisille tasoille;

10.   on erityisen huolissaan haamukalastuksesta ja vaatii komissiota ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin lyhyen ja pitkän aikavälin toimiin sen torjumiseksi, mukaan lukien kaikkien EU:n tasolla hyväksyttyjen säännösten tehokkuuden tiivis seuraaminen;

11.   korostaa, että haitallisia biologisia seurauksia ja negatiivisia taloudellisia vaikutuksia aiheuttavia saaliiden poisheittoja on vähennettävä luotettaviin tieteellisiin tietoihin perustuvien asianmukaisten teknisten toimenpiteiden, kuten suljettujen kausien, kieltoalueiden ja silmäkoon rajoitusten avulla, ottaen huomioon erityispiirteet kullakin merialueella, jolla teknisiä säilyttämistoimia toteutetaan;

12.   kehottaa komissiota esittämään viipymättä ehdotuksia pilottihankkeiksi, joilla pyritään poisheittojen vähentämiseen;

13.   ehdottaa erityisesti, että harkittaisiin vaihtoehtoa kieltää poisheitot ja samalla tarjottaisiin kalastajille asianmukaisia kannustimia;

14.   vaatii komissiota edistämään aktiivisesti sivusaaliiden vähentämistä koskevan FAO:n kansainvälisen toimintasuunnitelman hyväksymistä;

15.   vaatii komissiota painottamaan ympäristöystävällisen kalastuksen kehitystä osana koko kalavarojen hoitoyhdistelmää;

16.   kehottaa komissiota välttämään keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja liiallista sääntelyä sekä hyödyntämään tätä mahdollisuutta yksinkertaistaa yleistä sääntelyjärjestelmää;

17.   kehottaa komissiota harkitsemaan ympäristöystävällisten teknisten kalastustoimien käyttöä täydennyksenä nykyisille pyyntiponnistusten rajoituksille kantojen elvyttämistoimien yhteydessä;

18.   uskoo, että tässä yhteydessä on ehdottoman välttämätöntä kehittää ja käyttää satelliittitekniikkaa luvattomien kalastusalusten havaitsemiseksi suljetuilla alueilla ja merisuojelualueilla, jotta taattaisiin kalojen, niiden uhanalaisen elinympäristön ja muun biologisen monimuotoisuuden tehokas suojelu;

19.   huomauttaa, että uudistetun yhteisen kalastuspolitiikan yhteydessä hyväksyttyjä toimia on tuettava komission tiedonannon tavoitteiden ja erityisesti seuraavien tavoitteiden edistämiseksi:

   a) on sovellettava hajautettua lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon tiettyjen kalalajien erityispiirteet,
   b) on lisättävä teknistä ja taloudellista tukea antamalla julkista tukea alueellisille neuvoa-antaville toimikunnille, jotta niiden olisi mahdollista myötävaikuttaa asianmukaisesti tämän tavoitteen saavuttamiseen,
   c) päätöksentekoprosessia on kehitettävä yhdessä alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kanssa sellaisten teknisten toimenpiteiden soveltamiseksi, joiden yhteydessä voidaan kehittää, panna täytäntöön ja seurata erityisvaatimuksia ja paikallisesti soveliaita toimia,
   d) tieteellistä ja teknistä tutkimusta on kehitettävä yhteisön tasolla,
   e) ympäristöystävälliset kalastusnormit on otettava mukaan pitkän aikavälin hoitotoimiin;

20.   korostaa komission tiedonannon merkitystä ja katsoo, että sillä pitäisi olla suurempi rooli mereen liittyvien asioiden hallinnoinnissa, jotta luotaisiin myönteinen pitkän aikavälin tulevaisuusperspektiivi niille, joiden toimeentulo on riippuvainen kalastuksesta, ja meriympäristölle;

21.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö