Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2004/2199(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0019/2006

Ingivna texter :

A6-0019/2006

Debatter :

PV 14/03/2006 - 22
CRE 14/03/2006 - 22

Omröstningar :

PV 15/03/2006 - 4.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0091

Antagna texter
PDF 111kWORD 52k
Onsdagen den 15 mars 2006 - Strasbourg
Miljövänligare fiskemetoder
P6_TA(2006)0091A6-0019/2006

Europaparlamentets resolution om miljövänligare fiskemetoder (2004/2199(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av reformen av den gemensamma fiskeripolitiken,

–   med beaktande av meddelandet från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om miljövänligare fiskemetoder: de tekniska bevarandeåtgärdernas roll (KOM(2004)0438),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0019/2006), och av följande skäl:

A.  Det är viktigt att främja fiskemetoder som tar hänsyn till miljön.

B.  För att på lång sikt trygga fiskeverksamheten och garantera lönsamhet i fiskenäringen krävs det hållbara fiskeresurser.

C.  Fiskarna och de organisationer som företräder dem bör delta i utformningen av åtgärder för skydd av den marina miljön och för återhämtning av fiskbestånden.

D.  Det krävs lämpliga socioekonomiska åtgärder för att kompensera fiskarna för kostnaderna för en minskad fiskeverksamhet i samband med återhämtningsplanerna för fiskbestånd.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelande om miljövänligare fiskemetoder.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bredda sitt tillvägagångssätt när det gäller åtgärderna för skydd av den marina miljön och återhämtning av fiskbestånden, i synnerhet genom att beakta och granska andra faktorer som kraftigt påverkar den marina miljön och resursernas tillstånd, såsom föroreningar längs kusterna och på öppet hav, utsläpp från industrin och jordbruket, djuphavsmuddring eller sjötransporter, som ett komplement till dagens förvaltningsmetoder.

3.  Europaparlamentet insisterar på att alla tekniska åtgärder för skydd av den marina miljön och återhämtning av fiskbestånden skall grundas på vetenskaplig forskning på fiskets område.

4.  Europaparlamentet anser att detta är ett viktigt steg i riktning mot att uppnå en ekologiskt hållbar fiskeriförvaltning som minskar fiskets påverkan på havsmiljön, men inser att fisket oundvikligen medför viss påverkan inom rimliga gränser. Parlamentet påminner dessutom om att föroreningar liksom överfiske och ohållbara fiskemetoder får allvarliga konsekvenser för fisket. Det är t.ex. numera vetenskapligt bevisat att vissa föroreningar orsakar allvarliga skador på åtskilliga nivåer i den marina näringskedjan, vilket får allvarliga följder även för de kommersiella arter som behöver skyddas.

5.  Europaparlamentet anser att även om ekologiska överväganden är av största vikt får inte den framtida politiken för fiskeriförvaltningen användas för att ytterligare bestraffa ekonomiskt och socialt livskraftig fiskeverksamhet.

6.  Europaparlamentet påpekar att det är nödvändigt att uppnå en balans mellan socioekonomiska krav och miljöhållbarhet och understryker behovet av att aktivera en mekanism för att stödja eller ge ersättning till yrkesfiskare som drabbas av det miljövänliga fiskets negativa effekter, särskilt de som verkar i mindre utvecklade områden.

7.  Europaparlamentet efterlyser tekniska metoder för att förbättra selektiviteten och därmed möjligheten att fånga fisk av rätt storlek i syfte att behålla en hög produktivitet.

8.  Europaparlamentet påpekar att fisken endast kan fortplanta sig på ett tillfredsställande sätt om det kan garanteras att den får leka och utvecklas under en bestämd minimiperiod.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att begränsa all påtagligt negativ påverkan av fisket på den marina biologiska mångfalden genom att inrätta marinreservat, genomföra omedelbara områdesavstängningar och vidta andra lämpliga och balanserade förvaltningsåtgärder som skall tillämpas strikt åtminstone till dess att de marina livsmiljöerna på nytt har nått säkra biologiska nivåer.

10.  Europaparlamentet är särskilt oroat över frågan om spökfiske och kräver att kommissionen skall vidta såväl lång- som kortsiktiga åtgärder för att bekämpa fenomenet, inbegripet noggrann övervakning av effektiviteten av bestämmelser som antas på EU-nivå.

11.  Europaparlamentet framhåller att man måste minska den mängd fisk som kastas överbord, en företeelse som har såväl skadliga biologiska effekter som negativa ekonomiska följder, genom att vidta lämpliga tekniska åtgärder, baserade på tillförlitliga vetenskapliga rön, såsom fredningstider, förbjudna områden och bestämmelser om maskstorlek, med beaktande av de särskilda dragen i varje enskilt marint område där tekniska bevarandeåtgärder tillämpas.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan ytterligare dröjsmål lägga fram förslag till pilotprojekt med målet att minska den mängd fisk som kastas överbord.

13.  Europaparlamentet föreslår att man i synnerhet beaktar alternativet att låta förbud mot att kasta fisk över bord åtföljas av lämpliga incitament för fiskare.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att aktivt främja antagandet av en internationell FAO-handlingsplan för bifångster.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga tonvikt på utvecklingen av miljövänligt fiske som en del av det övergripande paketet med förvaltningsåtgärder.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undvika motstridiga mål och överflödiga bestämmelser och att utnyttja tillfället till att förenkla det övergripande regelverket.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att tillämpa tekniska åtgärder för miljövänligt fiske som ett komplement till befintliga begränsningar av fiskeansträngningen när det gäller återhämtningsplaner för bestånd.

18.  Europaparlamentet anser att det i detta sammanhang är absolut nödvändigt att utveckla och ta i bruk satellitteknik för att upptäcka fiskefartyg som obehörigen befinner sig i avstängda områden och i skyddade havsområden i syfte att garantera att fiskarter och deras kritiska livsmiljöer samt annan biologisk mångfald skyddas på ett effektivt sätt.

19.  Europaparlamentet påpekar behovet av att stödja de åtgärder som vidtas inom ramen för den reformerade gemensamma fiskeripolitiken i syfte att främja målen i kommissionens meddelande, särskilt

   a) införande av en decentraliserad strategi där hänsyn tas till enskilda fiskarters särdrag,
   b) utveckling, tillsammans med regionala rådgivande nämnder, av en beslutsprocess för tillämpning av tekniska åtgärder i vilken bestämda krav och lokalt lämpliga åtgärder kan utvecklas, genomföras och övervakas,
   c) ökning av det tekniska och finansiella stödet genom offentligt stöd till de regionala rådgivande nämnderna så att de på ett lämpligt sätt kan bidra till denna målsättning,
   d) utveckling av en gemensam vetenskaplig och teknisk forskning på gemenskapsnivå,
   e) integrering av ett regelverk för ett miljövänligt fiske i den långsiktiga förvaltningen.

20.  Europaparlamentet understryker betydelsen av kommissionens meddelande, och anser att detta meddelande bör spela en mer framträdande roll i förvaltningen av haven så att man på längre sikt kan bygga en positiv framtid både för de personer som lever av fisket och för den marina miljön.

21.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy