Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0275(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0034/2006

Předložené texty :

A6-0034/2006

Rozpravy :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Hlasování :

PV 16/03/2006 - 9.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0095

Přijaté texty
PDF 439kWORD 155k
Čtvrtek, 16. března 2006 - Štrasburk
Ochrana zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin *
P6_TA(2006)0095A6-0034/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu nařízení Rady o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (KOM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2005)0698)(1),

-   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0027/2006),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0034/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.   vyzývá Radu, aby nejdříve provedla pouze úpravy nařízení Rady (EHS) č. 2081/92(2), které jsou nezbytné na základě arbitrážního rozhodnutí Světové obchodní organizace, a aby bez ohledu na faktor času projednala části návrhu Komise, které z toho plynou;

4.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

5.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

6.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 3
(3)  Někteří spotřebitelé mají sklon přikládat ve své výživě větší význam jakosti potravin než jejich množství. Toto vyhledávání zvláštních produktů vyvolává mimo jiné i poptávku po zemědělských produktech nebo potravinách s rozpoznatelným zeměpisným původem.
(3)  Stále zvyšující se počet spotřebitelů přikládá ve své výživě větší význam jakosti potravin než jejich množství. Toto vyhledávání zvláštních produktů vyvolává mimo jiné i poptávku po zemědělských produktech nebo potravinách s rozpoznatelným zeměpisným původem.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5
(5)  Označování zemědělských produktů a potravin se řídí obecnými pravidly Společenství a zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. S ohledem na jejich zvláštní povahu je třeba přijmout zvláštní doplňující ustanovení pro zemědělské produkty a potraviny z vymezené zeměpisné oblasti. Je rovněž třeba, aby se používání dotčených poznámek a symbolů Společenství stalo pro jména Společenství povinným, jednak za účelem lepšího seznámení spotřebitelů s touto kategorií produktů a s nimi spojených záruk a jednak pro lehčí rozeznávání těchto produktů na trhu, což usnadní provádění kontrol. Je však třeba stanovit přiměřenou lhůtu, během níž se hospodářské subjekty této povinnosti přizpůsobí.
(5)  Označování zemědělských produktů a potravin se řídí obecnými pravidly Společenství a zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy. S ohledem na jejich zvláštní povahu je třeba přijmout zvláštní doplňující ustanovení pro zemědělské produkty a potraviny z vymezené zeměpisné oblasti. Je rovněž třeba, aby se používání dotčených údajů a symbolů Společenství stalo pro označení Společenství povinným, jednak za účelem lepšího seznámení spotřebitelů s touto kategorií produktů a s nimi spojených záruk a jednak pro lehčí rozeznávání těchto produktů na trhu, což usnadní provádění kontrol. Vzhledem k této povinnosti by za tímto účelem mělo existovat přiměřené rozlišení symbolů Společenství připojených k různým údajům Společenství, aby se zaručila jednoznačná shoda těchto údajů Společenství se specifickým symbolem. Je však třeba stanovit přiměřenou lhůtu, během níž se hospodářské subjekty této povinnosti přizpůsobí.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a) Pokud jde o rozšíření oblasti působnosti tohoto nařízení na produkty pocházející ze třetích zemí, za účelem ochrany spotřebitele před záměnou symbolu Společenství a původu produktu je nezbytné na etiketě určit místo původu a místo zpracování zemědělského produktu nebo potraviny, který/-á je uveden/a na trh pod ochrannou známkou.
Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 6a (nový)
6a) Upevňování politiky Společenství, pokud jde o označení původu a zeměpisná označení, vyžaduje kromě vyjasnění a zjednodušení stanovených v tomto nařízení rovněž projednání vícestranného zápisu v rámci Světové obchodní organizace, jehož cílem by bylo zaručit trvalost této politiky.
Pozměňovací návrh 42
Bod odůvodnění 12
(12)  Dohoda o aspektech práv duševního vlastnictví v obchodu (dohoda TRIPS, 1994, předmět přílohy 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace) obsahuje podrobná ustanovení o existenci, nabývání, dosahu a zachování práv duševního vlastnictví a o prostředcích umožňujících jejich dodržování.
(12)  Dohoda o aspektech práv duševního vlastnictví v obchodu (dohoda TRIPS, 1994, předmět přílohy 1C Dohody o zřízení Světové obchodní organizace) obsahuje podrobná ustanovení o existenci, nabývání, dosahu a zachování práv duševního vlastnictví a o prostředcích umožňujících jejich dodržování. Ochrana duševního vlastnictví v rámci světového obchodu je pro Evropskou unii stále důležitější. Významnou úlohu hrají v tomto ohledu zeměpisná označení a označení původu, a proto je v souvislosti s probíhajícím jednáním rozvojového kola z Dauhá velmi důležité, aby ochrana zeměpisných označení a označení původu byla na mezinárodní úrovni rozšířena na stále větší počet zemědělských produktů.
Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 13
(13)  Ochrana, kterou toto nařízení poskytuje prostřednictvím zápisu do rejstříku, je přístupná zeměpisným označením třetích zemí, pokud jsou tato označení chráněna v zemích původu.
(13)  Ochrana, kterou toto nařízení poskytuje prostřednictvím zápisu do rejstříku, je přístupná zeměpisným označením třetích zemí, pokud jsou tato označení chráněna v zemích původu. Současně by bylo vhodné, aby Komise vynaložila úsilí k tomu, aby produkty Společenství, které mají označení původu nebo zeměpisné označení, byly uznány ve třetích zemích. Nezbytné jsou informační a podpůrné akce prováděné současně uvnitř i vně Evropské unie, jejichž cílem je informovat spotřebitele.
Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 1 písm. a) úvodní část
a) "označením původu": název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení zemědělského produktu nebo potraviny,
a) "označením původu": název regionu, určitého místa nebo ve výjimečných případech země, který se používá k označení nebo určení zemědělského produktu nebo potraviny,
Pozměňovací návrh 8
Čl. 2 odst. 1 písm. a) třetí odrážka
– jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti;
– jejichž produkce, zpracování, příprava a případně balení probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti;
Pozměňovací návrh 9
Čl. 2 odst. 1 písm. b) úvodní část
b) "zeměpisným označením": označení, které umožňuje určit, že zemědělský produkt nebo potravina
b) "zeměpisným označením": označení nebo jméno regionu, určitého místa nebo země, které umožňuje označit nebo určit, že zemědělský produkt nebo potravina
Pozměňovací návrh 10
Čl. 2 odst. 1 písm. b) první odrážka
– pocházejí z určitého regionu, místa nebo země,
– pocházejí z určitého regionu, místa nebo ve výjimečných případech země,
Pozměňovací návrh 51
Čl. 2 odst. 1 písm. b) pododstavec 1a (nový)
Po uplynutí přiměřeného přechodného období, nejpozději však deset let poté, kdy toto nařízení vstoupí v platnost, se všechny jednotlivé kroky při produkci, přípravě a zpracování musí provádět ve vymezené geografické oblasti.
Pokud suroviny pocházejí z jiné zeměpisné oblasti nebo z oblasti, která je širší než oblast zpracování, lze to schválit podle postupu uvedeného v čl. 15 odst. 2, pokud
i) je vymezena oblast, v níž se surovina připravuje,
ii) existují zvláštní podmínky pro produkci surovin a
iii) existuje kontrolní systém zajišťující dodržování podmínek podle podbodu ii).
Pozměňovací návrh 11
Čl. 2 odst. 2
2.  Za označení původu se rovněž považují určitá tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zemědělský produkt nebo potravinu pocházející z regionu nebo z určitého místa, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) druhé a třetí odrážce.
2.  Za označení původu nebo zeměpisná označení se rovněž považují určitá tradiční zeměpisná nebo nezeměpisná označení pro zemědělský produkt nebo potravinu pocházející z regionu nebo z určitého místa, které splňují podmínky uvedené v odst. 1 písm. a) druhé a třetí odrážce a v písm. b).
Pozměňovací návrh 12
Čl. 2 odst. 3 první pododstavec návětí
3.  Odchylně od odst. 1 písm. a) a v souladu s podrobnými pravidly podle čl. 16 písm. a) se za označení původu považují i určitá zeměpisná označení, kde určité suroviny pro příslušné produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti širší nebo jiné, než je oblast zpracování, pokud jsou splněny tyto podmínky:
3.  Odchylně od odst. 1 písm. a) a b) a v souladu s podrobnými pravidly podle čl. 16 písm. a) se za označení původu nebo zeměpisná označení považují i určitá zeměpisná jména, kde určité suroviny pro příslušné produkty pocházejí ze zeměpisné oblasti širší nebo jiné, než je oblast zpracování, pokud jsou splněny tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 13
Čl. 2 odst. 3 první pododstavec písm. ca) (nové)
ca) ten, kdo odchylky využívá, uvede na etiketě nebo obalu původ surovin.
Pozměňovací návrh 14
Čl. 2 odst. 3 pododstavec 2
Dotčená označení musela být uznána za označení původu v zemi původu před 1. květnem 2004.
vypouští se
Pozměňovací návrh 16
Čl. 4 odst. 2 písm. h)
h) všechna pravidla týkající se označování příslušného zemědělského produktu nebo potraviny;
h) všechna pravidla týkající se označování příslušného zemědělského produktu nebo potraviny a popřípadě podmínky použití chráněných zeměpisných označení na etiketách zpracovaných produktů k označení produktů s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením použitých jako přísady;
Pozměňovací návrh 17
Čl. 4 odst. 2 písm. ha) (nové)
ha) popřípadě rozhodnutí držitele práva k provedení balení výhradně ve výrobní oblasti, aby byly zajištěny podmínky, které prokazují souvislost uváděnou v písmenu f);
Pozměňovací návrh 18
Čl. 5 odst. 3 písm. c) podbod ii)
ii) souhrnný popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) nebo případně zvláštní údaje týkající se popisu produktu nebo způsobu získávání, které odůvodňují souvislost.
ii) souhrnný popis souvislosti mezi produktem a zeměpisným prostředím nebo zeměpisným původem podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a b), včetně přírodních a sociokulturních činitelů, jakož i případných zvláštních údajů týkající se popisu produktu nebo způsobu získávání, které odůvodňují souvislost.
Pozměňovací návrh 48
Čl. 5 odst. 4 pododst. 2
Členský stát vhodným způsobem posoudí, zda je žádost oprávněná a zda splňuje podmínky tohoto nařízení.
Členský stát vhodným způsobem, případně ve spolupráci s regionálními orgány, v nejkratší možné lhůtě posoudí, zda je žádost oprávněná a zda splňuje podmínky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 20
Čl. 5 odst. 5 první pododstavec
5.  Členský stát v průběhu posouzení organizuje podle odst. 4 druhého pododstavce řízení o námitce na vnitrostátní úrovni se zárukou zveřejnění uvedené žádosti vhodným způsobem a se stanovením přiměřené lhůty, během níž může každá osoba s oprávněným zájmem se sídlem na jeho území podat proti žádosti námitku.
5.  Členský stát v průběhu posouzení organizuje podle odst. 4 druhého pododstavce řízení o námitce na vnitrostátní úrovni se zárukou zveřejnění uvedené žádosti vhodným způsobem a se stanovením tříměsíční lhůty, během níž může každá osoba s oprávněným zájmem se sídlem na jeho území podat proti žádosti námitku.
Pozměňovací návrh 21
Čl. 5 odst. 7 písm. aa) (nové)
aa) specifikaci podle článku 4;
Pozměňovací návrh 22
Čl. 5 odst. 9 první pododstavec
9.  Pokud se žádost o zápis do rejstříku týká zeměpisné oblasti v některé třetí zemi, musí obsahovat údaje stanovené v odstavci 3 a dále údaje, které potvrzují, že je název chráněn ve své zemi původu.
9.  Pokud se žádost o zápis do rejstříku týká zeměpisné oblasti v některé třetí zemi, musí obsahovat údaje stanovené v odstavci 3 a dále údaje, které potvrzují, že je označení chráněno ve své zemi původu. Pokud Komise některé prvky pokládá za nedostatečné, má právo požadovat na žadateli ze třetí země veškeré příslušné doplňující informace včetně kopie specifikace.
Pozměňovací návrh 23
Čl. 6 odst. 1 první pododstavec
1.  Komise vhodným způsobem posoudí, zda je žádost oprávněná a zda splňuje podmínky tohoto nařízení.
1.  Do šesti měsíců Komise vhodným způsobem posoudí, zda je žádost oprávněná a zda splňuje podmínky tohoto nařízení.
Pozměňovací návrh 24
Čl. 6 odst. 2 první pododstavec
2.  Pokud se zdá, že jsou splněny podmínky tohoto nařízení, zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie jednotný dokument a odkaz na zveřejnění specifikace podle čl. 5 odst. 5 pátého pododstavce. V opačném případě rozhodne Komise postupem podle čl. 15 odst. 3 žádost o zápis zamítnout.
2.  Pokud se zdá, že jsou splněny podmínky tohoto nařízení, nejpozději šest měsíců od data obdržení žádosti uvedené v čl. 5 odst. 7 zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropské unie jednotný dokument a odkaz na zveřejnění specifikace podle čl. 5 odst. 5 pátého pododstavce. V opačném případě rozhodne Komise postupem podle čl. 15 odst. 3 žádost o zápis zamítnout.
Pozměňovací návrh 49
Čl. 7 odst. 1
1.  Do čtyř měsíců ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce může každý členský stát nebo třetí země vznést námitky proti zápisu zasláním řádně odůvodněného prohlášení Komisi.
1.  Do šesti měsíců ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie podle čl. 6 odst. 2 prvního pododstavce může každý členský stát nebo třetí země vznést námitky proti zápisu zasláním řádně odůvodněného prohlášení Komisi.
Pozměňovací návrh 25
Čl. 7 odst. 4 pododstavec 2
Zápis do rejstříku se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
Zápis do rejstříku se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a na internetu, včetně odkazu na zveřejnění specifikace podle čl. 5 odst. 5. Pokud se bude žádost o zápis do rejstříku týkat zeměpisné oblasti v některé třetí zemi, zveřejní Komise specifikaci podle čl. 5 odst. 5.
Pozměňovací návrh 26
Čl. 7 odst. 6
6.  Komise průběžně aktualizuje rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.
6.  Komise průběžně aktualizuje rejstřík chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení a zveřejňuje jej na internetu.
Pozměňovací návrh 27
Čl. 8 pododstavec 2a (nový)
Symboly Společenství jsou vzájemně rozlišeny specifickým barevným kódem.
Pozměňovací návrh 47
Čl. 8 odst. 3
Označení podle druhého pododstavce, jakož i s nimi spojené symboly Společenství, mohou být rovněž uvedeny na označení zemědělských produktů a potravin pocházejících ze třetích zemí, které jsou uváděny na trh pod názvem zapsaným v souladu s tímto nařízením.
Označení podle druhého pododstavce, nikoli však s nimi spojené symboly Společenství, mohou být rovněž uvedeny na označení zemědělských produktů a potravin pocházejících ze třetích zemí, které jsou uváděny na trh pod názvem zapsaným v souladu s tímto nařízením.
Pozměňovací návrh 28
Čl. 8 odst. 3a (nový)
Místa původu a místa zpracování jakéhokoli zemědělského produktu nebo potraviny uvedené na trh pod zapsaným označením podle tohoto nařízení budou jasně a viditelně uvedena na etiketě.
Pozměňovací návrh 29
Čl. 10 odst. 3
3.  Podle článku 4 nařízení (ES) č. 882/2004 jmenují členské státy příslušný ústřední orgán, který je výhradně zodpovědný za provádění systému kontroly podle tohoto nařízení.
3.  Podle článku 4 nařízení (ES) č. 882/2004 jmenují členské státy úřední orgán pověřený kontrolou a dohledem nad dodržováním právních předpisů Společenství, pokud jde o zeměpisné označení.
Pozměňovací návrh 30
Čl. 10 odst. 3a (nový)
3a. Držitelé práv se mohou prostřednictvím stížností obrátit na příslušný národní kontrolní orgán a požádat jej o zásah na ochranu jejich zapsaného označení.
Pozměňovací návrh 31
Čl. 10 odst. 3b (nový)
3b. Seznam těchto kontrolních orgánů je zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a je pravidelně aktualizován.
Pozměňovací návrh 52
Čl. 11 odst. 4
4.  Každý členský stát sdělí Komisi název a adresu příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 3, případných určených veřejných kontrolních úřadů a pověřených soukromých kontrolních subjektů podle odst. 1 prvního pododstavce s vymezením jejich působnosti a dále všechny změny těchto údajů.
4.  Každý členský stát sdělí Komisi název a adresu příslušného orgánu podle čl. 10 odst. 3, případných určených veřejných kontrolních úřadů a pověřených soukromých kontrolních subjektů podle odst. 1 prvního pododstavce s vymezením jejich pravomocí a dále všechny změny těchto údajů.
U názvů, jejichž zeměpisná oblast leží v některé třetí zemi, sdělí skupina Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dotčené třetí země informace stanovené v prvním pododstavci.
U názvů, jejichž zeměpisná oblast leží v některé třetí zemi, sdělí skupina Komisi buď přímo, nebo prostřednictvím orgánů dotčené třetí země informace stanovené v prvním pododstavci.
Komise zveřejní informace podle prvního a druhého pododstavce, které jsou pravidelně aktualizovány.
Komise zveřejní informace podle prvního a druhého pododstavce v Úředním věstníku Evropské unie a na internetu a bude je pravidelně aktualizovat.
Pozměňovací návrh 32
Čl. 11 odst. 6
6.  Náklady spojené s kontrolami podle tohoto článku ponesou hospodářské subjekty dotčené těmito kontrolami.
6.  Náklady spojené s kontrolami podle tohoto článku mohou nést hospodářské subjekty dotčené těmito kontrolami.
Pozměňovací návrh 33
Čl. 12 odst. 2 pododstavec 1a (nový)
Žádost o zrušení zápisu se konzultuje s dotčenými stranami v příslušném členském státě.
Pozměňovací návrh 53
Čl. 12 odst. 2a (nový)
(2a) Chráněný název nelze používat po dobu pěti let po uveřejnění zrušení v Úředním věstníku Evropské unie pro registraci jako známky podle nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství1 nebo srovnatelných vnitrostátních ustanoveních.
Podle postupu uvedeného v čl. 15 odst. 2 lze vydat zvláštní předpisy.
_________
1 Úř. věst. L 11, 14.1.1994, s. 1.
Pozměňovací návrh 34
Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. a)
a) jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu užití zapsaného názvu pro produkty, na které se zápis nevztahuje, jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto názvem, nebo pokud užívání tohoto názvu umožní těžit z dobré pověsti chráněného označení;
a) jakémukoli přímému či nepřímému obchodnímu užití, zejména na všech typech vyrobených etiket a obalů, ať už na celých nebo na jejich části a jakéhokoli tvaru, zapsaného označení pro produkty, na které se zápis nevztahuje, jsou-li tyto produkty srovnatelné s produkty zapsanými pod tímto označením, nebo pokud užívání tohoto označení umožní těžit z dobré pověsti chráněného označení;
Pozměňovací návrh 35
Čl. 13 odst. 1 první pododstavec písm. aa) (nové)
aa) obchodnímu použití zapsaného označení pro potraviny bez předchozího souhlasu držitele práva;
Pozměňovací návrh 36
Čl. 13 odst. 1 pododstavec 1a) (nový)
aa) obsahuje-li zpracovaný produkt zemědělský produkt nebo potravinu, která byla zapsána v souladu s tímto nařízením, musí být používání související poznámky na etiketě zpracovaného produktu příslušně schváleno uskupením, které obdrželo uznání.
Pozměňovací návrh 37
Čl. 13 odst. 1a (nový)
1a. Existuje-li chráněné zeměpisné označení nebo chráněné označení původu pro zemědělské produkty nebo potraviny, jiné zeměpisné pojmy, které jsou však součástí chráněné zeměpisné oblasti, nelze použít pro podobné produkty, které toto chráněné zeměpisné označení nebo chráněné označení původu nemají.
Pozměňovací návrh 50
Čl. 14 odst. 1 písm. b)
b) pro ostatní označení původu a zeměpisná označení zapsaná podle tohoto nařízení po dni podání žádosti o zápis označení původu nebo zeměpisného označení Komisi.
(b) pro ostatní označení původu a zeměpisná označení zapsaná podle tohoto nařízení po dni podání žádosti o zápis označení původu nebo zeměpisného označení členskému státu nebo Komisi, podle toho, komu byla podána dříve.
Pozměňovací návrh 54
Čl. 15 odst. 3
3.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.
Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je stanovena na tři měsíce.
vypouští se
Pozměňovací návrh 38
Příloha I odrážky 6a až 6f (nové)
– vinný ocet,
– ocet z hroznů z odrůdy korintek,
– víno z peckovic nebo kvašené nápoje z peckovic kromě kvašeného jablečného moštu a hruškovice,
– sůl, tradiční mořskou sůl a mořskou sůl sbíranou na povrchu ("solný květ"),
– koření,
– směs aromatických rostlin.
Pozměňovací návrh 39
Příloha II odrážka 7
– vrba košíkářská
– vrba košíkářská a výrobky z ní;

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. L 208, 24.7.1992, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí