Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2005/0275(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0034/2006

Indgivne tekster :

A6-0034/2006

Forhandlinger :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Afstemninger :

PV 16/03/2006 - 9.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0095

Vedtagne tekster
PDF 140kWORD 131k
Torsdag den 16. marts 2006 - Strasbourg
Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer *
P6_TA(2006)0095A6-0034/2006

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (KOM(2005)0698 - C6-0027/2006 - 2005/0275(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2005)0698)(1),

-   der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0027/2006),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A6-0034/2006),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til i første omgang kun at foretage de ændringer af Rådets forordning (EØF) nr. 2081/921(2), der er nødvendige i forhold til Verdenshandelsorganisationens afgørelse, og uden tidspres drøfte de elementer i Kommissionens forslag, der går ud over denne afgørelse;

4.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

5.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

6.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 3
(3)  I øvrigt har nogle forbrugere tendens til at foretrække kvalitet frem for kvantitet i deres ernæring. Dette ønske om specifikke produkter giver sig bl.a. udslag i en efterspørgsel efter landbrugsprodukter og fødevarer af en bestemt geografisk oprindelse.
(3)  I øvrigt foretrækker stadig flere forbrugere kvalitet frem for kvantitet i deres ernæring. Dette ønske om specifikke produkter giver sig bl.a. udslag i en efterspørgsel efter landbrugsprodukter og fødevarer af en bestemt geografisk oprindelse.
Ændring 2
Betragtning 5
(5)  Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer er underlagt de generelle regler, der er fastsat i Fællesskabet, især ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler. Der bør af hensyn til deres specifikke karakter fastsættes særlige supplerende bestemmelser for landbrugsprodukter og fødevarer fra et afgrænset område. Anvendelsen af de pågældende angivelser og EF-symboler bør også gøres obligatorisk for EF-betegnelserne, så forbrugerne får bedre kendskab til denne kategori af produkter og de dermed forbundne garantier, og det bliver lettere at genkende disse produkter på markederne, hvad der vil lette kontrollen. De erhvervsdrivende bør dog kunne råde over en rimelig frist til at tilpasse sig denne forpligtelse.
(5)  Mærkning af landbrugsprodukter og fødevarer er underlagt de generelle regler, der er fastsat i Fællesskabet, især ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF af 20. marts 2000 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om mærkning af og præsentationsmåder for levnedsmidler samt om reklame for sådanne levnedsmidler. Der bør af hensyn til deres specifikke karakter fastsættes særlige supplerende bestemmelser for landbrugsprodukter og fødevarer fra et afgrænset område. Anvendelsen af de pågældende angivelser og EF-symboler bør også gøres obligatorisk for EF-betegnelserne, så forbrugerne får bedre kendskab til denne kategori af produkter og de dermed forbundne garantier, og det bliver lettere at genkende disse produkter på markederne, hvad der vil lette kontrollen. Med henblik herpå og på grund af denne forpligtelse bør der være så stor forskel på de fællesskabssymboler, der er forbundet med de forskellige EF-angivelser, at det sikres, at der er en klar forbindelse mellem hver enkelt angivelse og dens specifikke symbol. De erhvervsdrivende bør dog kunne råde over en rimelig frist til at tilpasse sig denne forpligtelse.
Ændring 3
Betragtning 5 a (ny)
(5a) I forbindelse med udvidelsen af anvendelsesområdet for denne forordning til også at omfatte produkter fra tredjelande og for at beskytte forbrugerne mod risikoen for en sammenblanding mellem EF-symbol og produktoprindelse er det nødvendigt på mærkningen at anføre oprindelses- og forarbejdningssted for et landbrugsprodukt eller en fødevare, der markedsføres med et registreret varemærke.
Ændring 4
Betragtning 6 a (ny)
(6a) Til styrkelse af Fællesskabets politik vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser kræves der ud over den afklaring og forenkling, der er fastsat i denne forordning, forhandling om en multilateral registrering inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen med henblik på at garantere videreførelse af denne politik.
Ændring 42
Betragtning 12
(12)  Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen fra 1994, bilag 1C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen) indeholder detaljerede bestemmelser om disponibilitet, erhvervelse, dækningsområde, opretholdelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder.
(12)  Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (TRIPS-aftalen fra 1994, bilag 1C til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen) indeholder detaljerede bestemmelser om disponibilitet, erhvervelse, dækningsområde, opretholdelse og håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder får stadig større betydning for Den Europæiske Union. Geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser spiller i den sammenhæng en særlig rolle, hvorfor det i forbindelse med de resterende forhandlinger om Doha-udviklingsdagsordenen vil være afgørende at opnå en udvidet beskyttelse på internationalt plan af de geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelserne for et stadig voksende antal landbrugsprodukter.
Ændring 6
Betragtning 13
(13)  Tredjelandes geografiske betegnelser er beskyttet ved den registrering, der er fastsat i denne forordning, hvis de er beskyttet i oprindelseslandet.
(13)  Tredjelandes geografiske betegnelser er beskyttet ved den registrering, der er fastsat i denne forordning, hvis de er beskyttet i oprindelseslandet. Samtidig skal Kommissionen gøre alt for at opnå tredjelandes anerkendelse af EF-produkter med oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser. Der er behov for oplysnings- og markedsføringstiltag såvel i som uden for Den Europæiske Union med henblik på at oplyse forbrugerne.
Ændring 7
Artikel 2, stk. 1, litra a, indledning
a) "oprindelsesbetegnelse": navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner et landbrugsprodukt eller en fødevare:
a) "oprindelsesbetegnelse": navnet på et område, et bestemt sted eller i undtagelsestilfælde et land, der betegner og/eller angiver et landbrugsprodukt eller en fødevare:
Ændring 8
Artikel 2, stk. 1, litra a, led 3
- som er fremstillet, forarbejdet og tilvirket i det afgrænsede geografiske område
- som er fremstillet, forarbejdet, tilvirket og i givet fald pakket i det afgrænsede geografiske område
Ændring 9
Artikel 2, stk. 1, litra b, indledning
b) "geografisk betegnelse": en betegnelse, der angiver, at et landbrugsprodukt eller en fødevare:
b) "geografisk betegnelse": en betegnelse eller navnet på et område, et bestemt sted eller et land, der betegner og/eller angiver, at et landbrugsprodukt eller en fødevare:
Ændring 10
Artikel 2, stk. 1, litra b, led 1
- har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller dette land, og
- har oprindelse i dette område, dette bestemte sted eller i undtagelsestilfælde dette land, og
Ændring 51
Artikel 2, stk. 1, litra b, afsnit 1 a
Efter en passende overgangsperiode, men senest ti år efter nærværende forordnings ikrafttrædelse skal alle fremstillings-, tilvirknings- og forarbejdningsfaser foregå i det afgrænsede geografiske område.
Når råvarerne hidrører fra et større eller et andet geografisk område end det område, hvori de er forarbejdet, kan dette godkendes efter proceduren i artikel 15, stk. 2, såfremt
i) produktionsområdet for råvaren er afgrænset
ii) der gælder særlige betingelser for fremstilling af råvaren og
iii) der findes en kontrolordning, som sikrer, at betingelserne i nr. ii) overholdes.
Ændring 11
Artikel 2, stk. 2
2.  Som oprindelsesbetegnelser anses desuden visse traditionelle, eventuelt geografiske, betegnelser, der betegner et landbrugsprodukt eller en fødevare med oprindelse i et område eller et bestemt sted, og som opfylder betingelserne i stk. 1, litra a), andet og tredje led.
2.  Som oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser anses desuden visse traditionelle, eventuelt geografiske, betegnelser, der betegner et landbrugsprodukt eller en fødevare med oprindelse i et område eller et bestemt sted, og som opfylder betingelserne i stk. 1, litra a), andet og tredje led, og litra b).
Ændring 12
Artikel 2, stk. 3, afsnit 1, indledning
3.  Uanset stk. 1, litra a), ligestilles visse geografiske betegnelser med oprindelsesbetegnelser, jf. de nærmere regler i artikel 16, litra a), når visse af råvarerne i de pågældende produkter hidrører fra et større eller et andet geografisk område end det område, hvori de er forarbejdet, og såfremt:
3.  Uanset stk. 1, litra a) og b), ligestilles visse geografiske betegnelser med oprindelsesbetegnelser eller geografiske betegnelser, jf. de nærmere regler i artikel 16, litra a), når visse af råvarerne i de pågældende produkter hidrører fra et større eller et andet geografisk område end det område, hvori de er forarbejdet, og såfremt:
Ændring 13
Artikel 2, stk. 3, afsnit 1, litra c a (nyt)
ca) råvarernes oprindelse angives på etiketten eller emballagen.
Ændring 14
Artikel 2, stk. 3, afsnit 2
De pågældende betegnelser skal være anerkendt som oprindelsesbetegnelser i oprindelseslandet inden den 1. maj 2004.
udgår
Ændring 16
Artikel 4, stk. 2, litra h
h) alle særlige regler for mærkning af det pågældende landbrugsprodukt eller den pågældende fødevare
h) alle særlige regler for mærkning af det pågældende landbrugsprodukt eller den pågældende fødevare og eventuelt betingelserne for at anvende beskyttede geografiske betegnelser på forarbejdede produkters mærkning for at betegne, hvilke produkter med beskyttet oprindelsesbetegnelse eller beskyttet geografisk betegnelse der er anvendt som ingredienser
Ændring 17
Artikel 4, stk. 2, litra h a (nyt)
ha) eventuelt rettighedshaverens beslutning om kun at udføre visse emballeringsoperationer i produktionsområdet for at garantere de elementer, der begrunder den i litra f) nævnte tilknytning
Ændring 18
Artikel 5, stk. 3, litra c, nr. ii
ii) en sammenfattende beskrivelse af produktets tilknytning til det geografiske miljø eller den geografiske oprindelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a) eller b), herunder i givet fald specifikke elementer af den produktbeskrivelse eller den fremstillingsmetode, der begrunder tilknytningen.
ii) en sammenfattende beskrivelse af produktets tilknytning til det geografiske miljø, herunder naturforhold og sociokulturelle faktorer, eller den geografiske oprindelse i overensstemmelse med artikel 2, stk. 1, litra a) eller b), herunder i givet fald specifikke elementer af den produktbeskrivelse eller den fremstillingsmetode, der begrunder tilknytningen.
Ændring 48 + 19
Artikel 5, stk. 4, afsnit 2
Medlemsstaten kontrollerer, om ansøgningen er begrundet og opfylder betingelserne i denne forordning.
Medlemsstaten kontrollerer, hurtigst muligt, eventuelt i samarbejde med de regionale myndigheder, om ansøgningen er begrundet og opfylder betingelserne i denne forordning.
Ændring 20
Artikel 5, stk. 5, afsnit 1
5.  Når medlemsstaten kontrollerer ansøgningen som fastsat i stk. 4, andet afsnit, igangsætter den en indsigelsesprocedure på nationalt plan, der omfatter en passende offentliggørelse af ansøgningen og en rimelig indsigelsesperiode, hvor enhver retligt berørt person, der har bopæl eller er etableret på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod ansøgningen.
5.  Når medlemsstaten kontrollerer ansøgningen som fastsat i stk. 4, andet afsnit, igangsætter den en indsigelsesprocedure på nationalt plan, der omfatter en passende offentliggørelse af ansøgningen og en indsigelsesperiode på tre måneder, hvor enhver retligt berørt person, der har bopæl eller er etableret på medlemsstatens område, kan gøre indsigelse mod ansøgningen.
Ændring 21
Artikel 5, stk. 7, litra a a (nyt)
aa) varespecifikationen, jf. artikel 4
Ændring 22
Artikel 5, stk. 9, afsnit 1
9.  Hvis registreringsansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, skal den indeholde de i stk. 3 fastsatte elementer og de elementer, der godtgør, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet.
9.  Hvis registreringsansøgningen vedrører et geografisk område i et tredjeland, skal den indeholde de i stk. 3 fastsatte elementer og de elementer, der godtgør, at den pågældende betegnelse er beskyttet i oprindelseslandet. Hvis der er elementer, der viser sig at være utilstrækkelige, kan Kommissionen kræve, at en ansøger fra et tredjeland forelægger alle supplerende relevante oplysninger, herunder kopi af varespecifikationen.
Ændring 23
Artikel 6, stk. 1, afsnit 1
1.  Kommissionen kontrollerer, om ansøgningen er begrundet og opfylder betingelserne i denne forordning.
1.  Inden for en frist på seks måneder kontrollerer Kommissionen, om ansøgningen er begrundet og opfylder betingelserne i denne forordning.
Ændring 24
Artikel 6, stk. 2, afsnit 1
2.  Synes betingelserne i denne forordning at være opfyldt, offentliggør Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende det enhedsdokument og den henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, femte afsnit.
2.  Når betingelserne i denne forordning synes opfyldt, offentliggør Kommissionen senest seks måneder efter modtagelsen af den i artikel 5, stk. 7, nævnte ansøgning i Den Europæiske Unions Tidende det enhedsdokument og den henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen, der er omhandlet i artikel 5, stk. 5, femte afsnit.
Ændring 49
Artikel 7, stk. 1
1.  Senest fire måneder efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 6, stk. 2, første afsnit, kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland gøre indsigelse mod den planlagte registrering ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen.
1.  Senest seks måneder efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende, jf. artikel 6, stk. 2, første afsnit, kan enhver medlemsstat eller ethvert tredjeland gøre indsigelse mod den planlagte registrering ved at indgive en behørigt begrundet erklæring til Kommissionen.
Ændring 25
Artikel 7, stk. 4, afsnit 2
Registreringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.
Registreringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og på internettet sammen med en henvisning til offentliggørelsen af varespecifikationen, jf. artikel 5, stk. 5. Vedrører registreringsansøgningen et geografisk område i et tredjeland, offentliggør Kommissionen varespecifikationen i henhold til artikel 5, stk. 5.
Ændring 26
Artikel 7, stk. 6
6.  Kommissionen fører et register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser.
6.  Kommissionen fører et register over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser og offentliggør dette register på internettet.
Ændring 27
Artikel 8, stk. 2 a (nyt)
Der sondres mellem EF-symbolerne ved hjælp af særlige farvekoder for hvert enkelt EF-symbol.
Ændring 47
Artikel 8, stk. 3
Angivelserne i stk. 2 og de dermed forbundne EF-symboler kan også anføres på mærkningen for landbrugsprodukter og fødevarer, der har oprindelse i tredjelande, og som markedsføres under en betegnelse, der er registreret i henhold til denne forordning.
Angivelserne i stk. 2 undtagen de dermed forbundne EF-symboler kan også anføres på mærkningen for landbrugsprodukter og fødevarer, der har oprindelse i tredjelande, og som markedsføres under en betegnelse, der er registreret i henhold til denne forordning.
Ændring 28
Artikel 8, stk. 3 a (nyt)
Oprindelses- og forarbejdningsstedet for alle landbrugsprodukter eller fødevarer, som markedsføres under en betegnelse, der er registreret i overensstemmelse med denne forordning, anføres klart og tydeligt på etiketten.
Ændring 29
Artikel 10, stk. 3
3.  I medfør af artikel 4 i forordning (EF) nr. 882/2004 udpeger medlemsstaterne en central myndighed, der er ansvarlig for kontrolordningens anvendelse i forbindelse med denne forordning.
3.  I medfør af artikel 4 i forordning (EF) nr. 882/2004 opretter medlemsstaterne et officielt kontrolorgan, der skal kontrollere og overvåge, at fællesskabsbestemmelserne om geografiske betegnelser overholdes.
Ændring 30
Artikel 10, stk. 3 a (nyt)
3a. Rettighedshaverne kan indgive klage til det nationale kontrolorgan og anmode det om at gribe ind for at beskytte deres registrerede betegnelse.
Ændring 31
Artikel 10, stk. 3 b (nyt)
3b. Listen over kontrolorganer offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og ajourføres regelmæssigt.
Ændring 52
Artikel 11, stk. 4
4.  Hver medlemsstat meddeler Kommissionen navn på og andre oplysninger om de i artikel 10, stk. 3, nævnte myndigheder, eventuelle udpegede officielle kontrolorganer og private kontrolorganer som omhandlet i stk. 1, første afsnit, deres respektive beføjelser og eventuelle ændringer af disse oplysninger.
4.  Hver medlemsstat meddeler Kommissionen navn på og andre oplysninger om de i artikel 10, stk. 3, nævnte myndigheder, eventuelle udpegede officielle kontrolorganer og private kontrolorganer som omhandlet i stk. 1, første afsnit, deres respektive beføjelser og eventuelle ændringer af disse oplysninger.
For betegnelser, hvis geografiske område ligger i et tredjeland, meddeler sammenslutningen enten direkte eller gennem tredjelandets myndigheder Kommissionen de i første afsnit nævnte oplysninger.
For betegnelser, hvis geografiske område ligger i et tredjeland, meddeler sammenslutningen enten direkte eller gennem tredjelandets myndigheder Kommissionen de i første afsnit nævnte oplysninger.
Kommissionen offentliggør de i første og andet afsnit nævnte oplysninger og ajourfører dem med regelmæssige mellemrum.
Kommissionen offentliggør de i første og andet afsnit nævnte oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende samt på internettet og ajourfører dem med regelmæssige mellemrum.
Ændring 32
Artikel 11, stk. 6
6.  Udgifterne som følge af kontrol i henhold til denne artikel afholdes af de erhvervsdrivende, som kontrollen vedrører.
6.  Udgifterne som følge af kontrol i henhold til denne artikel kan afholdes af de erhvervsdrivende, som kontrollen vedrører.
Ændring 33
Artikel 12, stk. 2, afsnit 1 a (nyt)
Ansøgningen om annullering er genstand for en høring af de berørte parter i den pågældende medlemsstat.
Ændring 53
Artikel 12, stk. 2 a (nyt)
2a. De beskyttede betegnelser må i et tidsrum på fem år efter offentliggørelse af annulleringen i Den Europæiske Unions Tidende ikke anvendes til registrering som varemærke i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker1 eller lignende nationale bestemmelser.
Der kan i overensstemmelse med den i artikel 15, stk. 2, nævnte procedure fastsættes specifikke bestemmelser.
_________
1 EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.
Ændring 34
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1, litra a
a) direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller for så vidt anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme
a) direkte eller indirekte kommerciel anvendelse - navnlig på alle former for mærkning og emballage, helt eller delvis og uanset form - af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller for så vidt anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme
Ændring 35
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1, litra a a (nyt)
aa) kommerciel anvendelse af en registreret betegnelse for fødevarer uden forudgående tilladelse fra rettighedshaveren
Ændring 36
Artikel 13, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)
Hvis et forarbejdet produkt indeholder et landbrugsprodukt eller en fødevare, der har været registreret i overensstemmelse med denne forordning, er anvendelsen af den relevante angivelse på mærkningen på det forarbejdede produkt betinget af, at der er indhentet tilladelse fra den sammenslutning, der har opnået anerkendelsen.
Ændring 37
Artikel 13, stk. 1 a (nyt)
1a. Findes der en beskyttet oprindelsesbetegnelse eller en beskyttet geografisk betegnelse for et landbrugsprodukt eller en fødevare, må andre geografiske betegnelser, som er omfattet af det beskyttede geografiske område, ikke anvendes på lignende produkter, som ikke er dækket af denne beskyttede oprindelsesbetegnelse eller beskyttede geografiske betegnelse.
Ændring 50
Artikel 14, stk. 1, litra b
b) datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til Kommissionen, for så vidt angår de øvrige oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er registreret i henhold til nærværende forordning.
b) datoen for indgivelse af ansøgningen om registrering af oprindelsesbetegnelsen eller den geografiske betegnelse til en medlemsstat eller Kommissionen (den tidligste af de to datoer), for så vidt angår de øvrige oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, der er registreret i henhold til nærværende forordning.
Ændring 54
Artikel 15, stk. 3
3.  Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.
udgår
Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.
Ændring 38
Bilag I, led 6 a - f (nye)
- vineddike
- eddike fremstillet af korender
- bærvin eller gærede drikkevarer fremstillet på grundlag af bær, ud over æble- og pærevin
- salt, traditionel havsalt og håndhøstet havsalt ("fleur de sel")
- krydderier
- krydderurteblandinger.
Ændring 39
Bilag II, led 7
- vidje
- vidje og vidjeprodukter

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik