Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0275(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0034/2006

Esitatud tekstid :

A6-0034/2006

Arutelud :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Hääletused :

PV 16/03/2006 - 9.3
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0095

Vastuvõetud tekstid
PDF 334kWORD 112k
Neljapäev, 16. märts 2006 - Strasbourg
Põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse *
P6_TA(2006)0095A6-0034/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (KOM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2005)0698)(1);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0027/2006);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0034/2006),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjoni oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   kutsub nõukogu üles tegema nõukogu määrusesse (EMÜ) nr 2081/92(2) esialgu ainult neid muudatusi, mis on vajalikud seoses Maailma Kaubandusorganisatsiooni vahekohtu otsusega ja ajakulu arvestamata arutlema komisjoni ettepaneku nende elementide üle, mis on kaugeleminevamad;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui ta kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

6.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 3
(3)  Lisaks kalduvad teatud tarbijad eelistama oma toidulaual pigem kvaliteeti kui kogust. Selline konkreetsete toodete otsimine tähendab muuhulgas nõudlust kindla geograafilise päritoluga põllumajandustoodete või toiduainete järele.
(3)  Lisaks eelistab pidevalt kasvav arv tarbijaid oma toidulaual pigem kvaliteeti kui kogust. Selline konkreetsete toodete otsimine tähendab muuhulgas nõudlust kindla geograafilise päritoluga põllumajandustoodete või toiduainete järele.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 5
(5)  Põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine toimub vastavalt ühenduse üldeeskirjade ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivile 2000/13/EÜ (toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta). Teatavast geograafilisest piirkonnast pärit põllumajandustoodete ja toiduainete puhul tuleks nende erilist laadi silmas pidades vastu võtta täiendavad erisätted. Samuti tuleb muuta ühenduse nimetuste osas kohustuslikuks vastavate ühenduse tähiste ja sümbolite kasutamine, ühelt poolt selleks, et tarbijatele seda liiki tooteid ja sellega seotud tagatisi paremini tutvustada ning teiselt poolt selleks, et võimaldada neid tooteid kontrolli lihtsustamiseks turul mugavamalt ära tunda. Selle kohustusega kohanemiseks peab ettevõtjatele ette nägema mõistliku tähtaja.
(5)  Põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine toimub vastavalt ühenduse üldeeskirjade ning eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. märtsi 2000. aasta direktiivile 2000/13/EÜ (toiduainete märgistamist, esitlemist ja reklaami käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta). Teatavast geograafilisest piirkonnast pärit põllumajandustoodete ja toiduainete puhul tuleks nende erilist laadi silmas pidades vastu võtta täiendavad erisätted. Samuti tuleb muuta ühenduse nimetuste osas kohustuslikuks vastavate ühenduse tähiste ja sümbolite kasutamine, ühelt poolt selleks, et tarbijatele seda liiki tooteid ja sellega seotud tagatisi paremini tutvustada ning teiselt poolt selleks, et võimaldada neid tooteid kontrolli lihtsustamiseks turul mugavamalt ära tunda. Sel eesmärgil ja sellest kohustusest tulenevalt tuleb samuti kehtestada erinevate ühenduse tähistega seotud ühenduse sümbolite asjakohane eristamine selleks, et tagada selge vastavus tähiste ning neile vastavate sümbolite vahel. Selle kohustusega kohanemiseks peab ettevõtjatele ette nägema mõistliku tähtaja.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5 a (uus)
(5a) Kuna määruse kohaldamisala laiendatakse kolmandatest riikidest pärit toodetele ning et tarbijad ei ajaks toote puhul segamini ühenduse sümboli ja päritolukoha tähist, tuleb märgistusel ära näidata kaubamärgi all turustatava põllumajandustoote või toiduaine päritolu- ja töötlemiskoht.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6 a (uus)
(6a) Päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva ühenduse poliitika tugevdamine nõuab lisaks käesolevas määruses toodud selgitustele ja lihtsustustele ka mitmepoolse registreerimise alaseid läbirääkimisi Maailma Kaubandusorganisatsioonis, eesmärgiga tagada nimetatud poliitika kestvus.
Muudatusettepanek 42
Põhjendus 12
(12)  Intellektuaalse omandiga seotud õiguste olemasolu, omandamise, ulatuse ja kaitse ning nende õiguste teostamise vahendeid käsitlevad üksikasjalikud sätted sisalduvad intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-leping, mis on Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisa 1C).
(12)  Intellektuaalse omandiga seotud õiguste olemasolu, omandamise, ulatuse ja kaitse ning nende õiguste teostamise vahendeid käsitlevad üksikasjalikud sätted sisalduvad intellektuaalomandi õiguste kaubandusaspektide lepingus (TRIPS-leping, mis on Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu lisa 1C). Intellektuaalse omandi kaitse ülemaailmse kaubanduse raames muutub Euroopa Liidu jaoks üha tähtsamaks. Geograafilistel tähistel ja päritolunimetustel on seejuures eriline roll ning käimasolevate Doha arenguprogrammi läbirääkimiste raames on oluline saavutada geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste rahvusvahelise kaitse laienemine aina suuremale arvule põllumajandustoodetele.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 13
(13)  Käesoleva määrusega antavat registreerimisest lähtuvat kaitset pakutakse kolmandate riikide geograafilistele tähistele, kui neid kaitstakse nende päritolumaal.
(13)  Käesoleva määrusega antavat registreerimisest lähtuvat kaitset pakutakse kolmandate riikide geograafilistele tähistele, kui neid kaitstakse nende päritolumaal. Samaaegselt on vajalik, et komisjon ei hoiaks kokku jõupingutusi, et saavutada ühenduse päritolunimetuse või geograafilise tähisega toodete tunnustamist ka kolmandates riikides. Tarbijate teavitamiseks tuleb teostada teavitamis- ja edendamistegevust üheaegselt nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool selle piire.
Muudatusettepanek 7
Artikli 2 lõike 1 punkti a sissejuhatav osa
a) päritolunimetus – piirkonna, konkreetse koha või erandjuhtudel riigi nimetus, millega kirjeldatakse põllumajandustoodet või toiduainet,
a) "päritolunimetus" – piirkonna, konkreetse koha või erandjuhtudel riigi nimetus, millega kirjeldatakse ja/või identifitseeritakse põllumajandustoodet või toiduainet,
Muudatusettepanek 8
Artikli 2 lõike 1 punkti a kolmas taane
– mille tootmine, töötlemine ja valmistamine toimub määratletud geograafilises piirkonnas;
– mille tootmine, töötlemine, valmistamine ja vajaduse korral pakendamine toimub määratletud geograafilises piirkonnas;
Muudatusettepanek 9
Artikli 2 lõike 1 punkti b sissejuhatav osa
b) geograafiline tähis – tähis, mida kasutatakse põllumajandustoote või toiduaine identifitseerimiseks,
b) "geograafiline tähis" – tähis või ühe piirkonna, konkreetse koha või riigi nimi, mida kasutatakse põllumajandustoote või toiduaine kirjeldamiseks ja/või identifitseerimiseks,
Muudatusettepanek 10
Artikli 2 lõike 1 punkti b esimene taane
– mis on pärit kõnealusest piirkonnast, konkreetsest kohast või riigist,
– mis on pärit kõnealusest piirkonnast, konkreetsest kohast või, erandjuhtudel, riigist,
Muudatusettepanek 51
Artikli 2 lõike 1 punkti b esimene a lõik (uus)
Sobiva üleminekuperioodi järel, kuid mitte hiljem kui kümme aastat pärast käesoleva määruse jõustumist, peab kogu tootmine, valmistamine ja töötlemine toimuma määratletud geograafilises piirkonnas.
Kui tooraine pärineb piirkonnast, mis on töötlemispiirkonnast suurem või erineb sellest, võidakse see heaks kiita artikli 15 lõikes 2 osutatud menetlusega, tingimusel, et:
i) tooraine tootmispiirkond on piiritletud,
ii) tooraine tootmiseks kehtivad eritingimused, ja
iii) punktis ii sätestatud tingimuste täitmise tagamiseks on olemas kontrollisüsteem.
Muudatusettepanek 11
Artikli 2 lõige 2
2.  Päritolunimetustena käsitatakse ka traditsioonilisi geograafilisi või mittegeograafilisi nimetusi, mis tähistavad teatavast piirkonnast või konkreetsest kohast pärit põllumajandustoodet või toiduainet ja vastavad lõike 1 punkti a teises ja kolmandas taandes sätestatud tingimustele.
2.  Päritolunimetustena või geograafiliste tähistena käsitatakse ka traditsioonilisi geograafilisi või mittegeograafilisi nimetusi, mis tähistavad teatavast piirkonnast või konkreetsest kohast pärit põllumajandustoodet või toiduainet ja vastavad lõike 1 punkti a teises ja kolmandas taandes ning punktis b sätestatud tingimustele.
Muudatusettepanek 12
Artikli 2 lõike 3 esimese lõigu sissejuhatav osa
3.  Vastavalt artikli 16 punktis a sätestatud üksikasjalikele eeskirjadele käsitletakse erandina lõike 1 punktist a teatavaid geograafilisi tähiseid päritolunimetustena, kui asjaomaste toodete tooraine pärineb geograafilisest piirkonnast, mis on suurem kui töötlemispiirkond või erineb sellest, tingimusel et:
3.  Vastavalt artikli 16 punktis a sätestatud üksikasjalikele eeskirjadele käsitletakse erandina lõike 1 punktidest a ja b teatavaid geograafilisi tähiseid päritolunimetustena või geograafiliste tähistena, kui asjaomaste toodete tooraine pärineb geograafilisest piirkonnast, mis on suurem kui töötlemispiirkond või erineb sellest, tingimusel et:
Muudatusettepanek 13
Artikli 2 lõike 3 esimese lõigu punkt c a (uus)
c a) erandi saaja näitaks toote märgistusel või pakendil ära tooraine päritolu.
Muudatusettepanek 14
Artikli 2 lõike 3 teine lõik
Kõnealused nimetused peavad olema päritolumaal olnud päritolunimetusena tunnustatud enne 1. maid 2004. aastat.
välja jäetud
Muudatusettepanek 16
Artikli 4 lõike 2 punkt h
h) kõik kõnealuse põllumajandustoote või toiduaine märgistamise erinõuded;
h) kõik kõnealuse põllumajandustoote või toiduaine märgistamise erinõuded ja vastavalt juhtumile kaitstud geograafilise tähise kasutamise tingimused toodetud toodete märgistustel, et kirjeldada koostisosadena kasutatud kaitstud päritolunimetuse või kaitstud geograafilise tähise alla kuuluvaid tooteid;
Muudatusettepanek 17
Artikli 4 lõike 2 punkt h a (uus)
h a) vajadusel tähise õiguspärase omaja otsus teostada teatavaid pakendamistoiminguid ainult tootmispiirkonnas, et tagada elemendid, mis õigustavad punktis f nimetatud seost;
Muudatusettepanek 18
Artikli 5 lõike 3 punkti c alapunkt i i
i i) kokkuvõtlik kirjeldus toote seosest geograafilise piirkonna või geograafilise päritoluga artikli 2 lõike 1 punktis a või b määratletud tähenduses, sealhulgas vajaduse korral seda seost tõestavad erilised tootekirjelduse või valmistamismeetodi tunnused.
i i) kokkuvõtlik kirjeldus toote seosest geograafilise piirkonna või geograafilise päritoluga artikli 2 lõike 1 punktis a või b määratletud tähenduses, sealhulgas sealhulgas looduslike ja inimteguritega ning vajaduse korral seda seost tõestavad erilised tootekirjelduse või valmistamismeetodi tunnused.
Muudatusettepanekud 48 ja 19
Artikli 5 lõike 4 teine lõik
Taotluse põhjendatuse ja käesoleva määruse tingimustele vastavuse kontrollimiseks hindab liikmesriik seda asjakohasel moel.
Taotluse põhjendatuse ja käesoleva määruse tingimustele vastavuse kontrollimiseks hindab liikmesriik seda koheselt ning asjakohasel moel, vajadusel koostöös piirkondlike ametiasutustega.
Muudatusettepanek 20
Artikli 5 lõike 5 esimene lõik
5.  Liikmesriik viib lõike 4 teises lõigus sätestatud hindamise käigus riigi tasandil läbi vastuväitemenetluse, tagades nimetatud taotluse nõuetekohase avaldamise ning nähes ette mõistliku aja, mille jooksul iga selle riigi territooriumil elav või seal asutatud põhjendatult asjaga seotud isik võib esitada taotlusele oma vastuväite.
5.  Liikmesriik viib lõike 4 teises lõigus sätestatud hindamise käigus riigi tasandil läbi vastuväitemenetluse, tagades nimetatud taotluse nõuetekohase avaldamise ning nähes ette kolmekuulise ajavahemiku, mille jooksul iga selle riigi territooriumil elav või seal asutatud põhjendatult asjaga seotud isik võib esitada taotlusele oma vastuväite.
Muudatusettepanek 21
Artikli 5 lõike 7 punkt a a (uus)
a a) artiklis 4 osutatud tehnospetsifikaadid;
Muudatusettepanek 22
Artikli 5 lõike 9 esimene lõik
9.  Kui registreerimistaotlus hõlmab kolmandas riigis asuvat geograafilist piirkonda, peab see koosnema lõikes 3 sätestatud elementidest ning tõenditest selle kohta, et kõnealune nimetus on kaitstud tema päritolumaal.
9.  Kui registreerimistaotlus hõlmab kolmandas riigis asuvat geograafilist piirkonda, peab see koosnema lõikes 3 sätestatud elementidest ning tõenditest selle kohta, et kõnealune nimetus on kaitstud tema päritolumaal. Kui teatud elemendid osutuvad ebapiisavaks, võib komisjon nõuda kolmanda riigi taotlejalt igasugust asjakohast lisateavet, sealhulgas tehnospetsifikaatide koopiaid.
Muudatusettepanek 23
Artikli 6 lõike 1 esimene lõik
1.  Et kontrollida taotluse põhjendatust ja vastavust käesoleva määruse tingimustele, hindab komisjon seda asjakohasel moel.
1.  Et kontrollida taotluse põhjendatust ja vastavust käesoleva määruse tingimustele, hindab komisjon seda kuue kuu jooksul asjakohasel moel.
Muudatusettepanek 24
Artikli 6 lõike 2 esimene lõik
2.  Kui käesoleva määruse tingimused on täidetud, avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas koonddokumendi ning artikli 5 lõike 5 viiendas lõigus osutatud viite tehnospetsifikaadi avaldamisele.
2.  Kui käesoleva määruse tingimused on täidetud, siis maksimaalselt kuue kuu jooksul alates artikli 5 lõikes 7 osutatud taotluse vastuvõtmisest avaldab komisjon Euroopa Liidu Teatajas koonddokumendi ning artikli 5 lõike 5 viiendas lõigus osutatud viite tehnospetsifikaadi avaldamisele.
Muudatusettepanek 49
Artikli 7 lõige 1
1.  Nelja kuu jooksul artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus osutatud Euroopa Liidu Teatajas avaldamisest arvates võib iga liikmesriik või kolmas riik esitada komisjonile kavandatava registreerimise kohta nõuetekohaselt põhjendatud vastuväite.
1.  Kuue kuu jooksul artikli 6 lõike 2 esimeses lõigus osutatud Euroopa Liidu Teatajas avaldamisest arvates võib iga liikmesriik või kolmas riik esitada komisjonile kavandatava registreerimise kohta nõuetekohaselt põhjendatud vastuväite.
Muudatusettepanek 25
Artikli 7 lõike 4 teine lõik
Registreerimine avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.
Registreerimine avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja Internetis, sealhulgas viide tehnospetsifikaadi ilmumise kohta vastavalt artikli 5 lõikele 5. Kui registreerimistaotlus on seotud geograafilise piirkonnaga kolmandas riigis, avaldab komisjon tehnospetsifikaadi vastavalt artikli 5 lõikele 5.
Muudatusettepanek 26
Artikli 7 lõige 6
6.  Komisjon ajakohastab kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registri.
6.  Komisjon ajakohastab kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registri ning avaldab nimetatud registri Internetis.
Muudatusettepanek 27
Artikli 8 teine a lõik (uus)
Ühenduse sümbolid on eristatavad sümbolitele omistatud värvikoodide abil.
Muudatusettepanek 47
Artikli 8 kolmas lõik
Teises lõigus sätestatud tähised ning nendega seotud ühenduse sümbolid võivad samuti olla kantud selliste kolmandatest riikidest pärit põllumajandustoodete ja toiduainete märgistusele, mida turustatakse käesoleva määruse kohaselt registreeritud nimetuse all.
Teises lõigus sätestatud tähised, ilma nendega seotud ühenduse sümboliteta, võivad samuti olla kantud selliste kolmandatest riikidest pärit põllumajandustoodete ja toiduainete märgistusele, mida turustatakse käesoleva määruse kohaselt registreeritud nimetuse all.
Muudatusettepanek 28
Artikli 8 kolmas a lõik (uus)
Vastavalt käesolevale määrusele registreeritud nimetusega turustatava põllumajandustoote või toiduaine päritolu- ja töötlemiskoht peab olema toote märgistusel selgelt ja nähtavalt ära toodud.
Muudatusettepanek 29
Artikli 10 lõige 3
3.  Vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklile 4 määravad liikmesriigid pädeva keskasutuse, mis vastutab konkreetselt käesoleva määrusega seotud kontrollisüsteemi rakendamise eest.
3.  Vastavalt määruse (EÜ) nr 882/2004 artiklile 4 määravad liikmesriigid ametliku organi, mille ülesandeks on geograafiliste tähistega seotud ühenduse õigusaktidest kinnipidamise kontroll ja jälgimine.
Muudatusettepanek 30
Artikli 10 lõige 3 a (uus)
3 a. Nimetuse kasutamise õiguse saanud isikud võivad esitada asjakohasele siseriiklikule kontrollorganile kaebuse ja paluda organi sekkumist registreeritud nimetuse kaitsmiseks.
Muudatusettepanek 31
Artikli 10 lõige 3 b (uus)
3 b. Kontrollorganite loetelu avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja seda ajakohastatakse korrapäraselt.
Muudatusettepanek 52
Artikli 11 lõige 4
4.  Iga liikmesriik teatab komisjonile artikli 10 lõikes 3 osutatud pädeva asutuse ning lõike 1 esimeses lõigus osutatud võimalike määratud ametlike kontrolliteenistuste ning volitatud eraõiguslike kontrolliasutuste nimed ja koordinaadid, nende vastavad pädevusvaldkonnad ning kõik muudatused neis andmetes.
4.  Iga liikmesriik teatab komisjonile artikli 10 lõikes 3 osutatud pädeva asutuse ning lõike 1 esimeses lõigus osutatud võimalike määratud ametlike kontrolliteenistuste ning volitatud eraõiguslike kontrolliasutuste nimed ja koordinaadid, nende vastavad pädevusvaldkonnad ning kõik muudatused neis andmetes.
Nende nimetuste puhul, millele vastav geograafiline piirkond asub kolmandas riigis, teatab rühm esimeses lõigus ettenähtud andmed komisjonile kas otse või vastava kolmanda riigi asutuste kaudu.
Nende nimetuste puhul, millele vastav geograafiline piirkond asub kolmandas riigis, teatab rühm esimeses lõigus ettenähtud andmed komisjonile kas otse või vastava kolmanda riigi asutuste kaudu.
Komisjon avaldab esimeses ja teises lõigus sätestatud andmed, mida perioodiliselt ajakohastatakse.
Komisjon avaldab esimeses ja teises lõigus sätestatud andmed, mida perioodiliselt ajakohastatakse, Euroopa Liidu Teatajas ja internetis.
Muudatusettepanek 32
Artikli 11 lõige 6
6.  Käesolevas artiklis osutatud kontrollimistega kaasnevad kulutused kannavad nendega seotud ettevõtjad.
6.  Käesolevas artiklis osutatud kontrollimistega kaasnevad kulutused võivad kanda nendega seotud ettevõtjad.
Muudatusettepanek 33
Artikli 12 lõike 2 esimene a lõik (uus)
Kustutamistaotlusele eelneb huvitatud osapooltega konsulteerimine asjaomases liikmesriigis.
Muudatusettepanek 53
Artikli 12 lõige 2 a (uus)
2 a. Viie aasta jooksul alates kaitstud nimetuse tühistamise teate avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas ei tohi kaitstud nimetust kaubamärgina registreerimiseks kasutada, vastavalt nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrusele (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta või asjakohastele liikmesriikide sätetele1.
Vastavalt artikli 15 lõikes 2 sätestatud menetlusele võidakse vastu võtta spetsiaalseid sätteid.
_______________
1 EÜT L 11, 14.1.1994, lk. 1
Muudatusettepanek 34
Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu punkt a
a) nende otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise puhul registreerimisega hõlmamata toodete eest, juhul kui asjaomased tooted on võrreldavad selle nimetuse all registreeritud toodetega või kui nimetuse kasutamisel kasutatakse ära kaitstud nimetuse mainet;
a) nende otsese või kaudse kaubanduslikul eesmärgil kasutamise puhul, eriti toote igasugust tüüpi märgistustel ja pakenditel, tervikuna või osaliselt, ja olenemata kujust, registreerimisega hõlmamata toodete eest, juhul kui asjaomased tooted on võrreldavad selle nimetuse all registreeritud toodetega või kui nimetuse kasutamisel kasutatakse ära kaitstud nimetuse mainet;
Muudatusettepanek 35
Artikli 13 lõike 1 esimese lõigu punkt a a (uus)
a a) registreeritud nimetuse kaubanduslikul eesmärgil kasutamine toiduainete puhul ilma nimetuse õiguspärase omaniku eelneva loata;
Muudatusettepanek 36
Artikli 13 lõike 1 esimene a lõik (uus)
Kui töödeldud toode sisaldab põllumajandustoodet või toiduainet, mis on registreeritud vastavalt käesolevale määrusele, tuleb registreeritud nimetuse kasutamiseks kõnealuse toote märgistusel taotleda luba nimetuse tunnustamise saavutanud rühmalt.
Muudatusettepanek 37
Artikli 13 lõige 1 a (uus)
1 a. Kui on olemas põllumajandustootega või toiduainega seotud kaitstud geograafiline tähis või kaitstud päritolunimetus, siis ei tohi kasutada erinevaid, kuid kaitstud geograafilisse piirkonda kuuluvaid geograafilisi termineid sarnastel toodetel, millel puudub kaitstud geograafiline tähis või kaitstud päritolunimi.
Muudatusettepanek 50
Artikli 14 lõike 1 punkt b
b) muude käesoleva määruse alusel registreeritud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste puhul pärast komisjonile päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimise taotluse esitamist.
b) muude käesoleva määruse alusel registreeritud päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste puhul pärast liikmesriigile või komisjonile päritolunimetuse või geograafilise tähise registreerimise taotluse esitamist, vastavalt sellele, mis toimus varem.
Muudatusettepanek 54
Artikli 15 lõige 3
3.  Kui viidatakse käesolevale lõikele, kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 4 ja 7.
Otsuse 1999/468/EÜ artikli 4 lõikes 3 ettenähtud ajavahemikuks on kehtestatud kolm kuud.
välja jäetud
Muudatusettepanek 38
I lisa kuues a taane kuni kuues f taane (uued)
– veiniäädikas;
– korintidest valmistatud äädikas;
– marjaveinid ja marjapõhised kääritatud joogid lisaks siidrile ja pirniveinile;
– sool ja pinnalt kogutud meresool ("fleur de sel");
– maitseained;
– aromaatsete ürtide segu.
Muudatusettepanek 39
II lisa seitsmes taane
– pajuvitsad;
– pajuvitsad ja pajuvitstest esemed;

(1) ELTs seni avaldamata.
(2) EÜT L 208, 24.7.1992, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika