Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0275(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0034/2006

Pateikti tekstai :

A6-0034/2006

Debatai :

PV 15/03/2006 - 14
CRE 15/03/2006 - 14

Balsavimas :

PV 16/03/2006 - 9.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0095

Priimti tekstai
PDF 434kWORD 141k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 16 d. - Strasbūras
Žemės ūkio ir maisto produktų geografinės vietovės nuorodų ir kilmės žymenų vieta *
P6_TA(2006)0095A6-0034/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (KOM(2005)0698 – C6-0027/2006 – 2005/0275(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (KOM(2005)0698)(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0027/2006),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto pranešimą (A6-0034/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pradžioje įgyvendinti tik tuos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2081/92(2) pakeitimus, kurie yra būtini Pasaulio prekybos organizacijos sprendimu, ir, neatsižvelgiant į laiko faktorių, aptarti toliausiai siekiančias Komisijos pasiūlymo detales;

4.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

5.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

6.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
3 konstatuojamoji dalis
(3)  Be to, vartotojai linksta pirmenybę teikti maisto produktų kokybei, o ne kiekybei. Tokių specialių produktų paieška, be kita ko, padidina didesnę tam tikros geografinės kilmės žemės ūkio ir maisto produktų paklausą.
(3)  Be to, nuolat daugėja vartotojų, kurie pirmenybę teikia maisto produktų kokybei, o ne kiekybei. Tokių specialių produktų paieška, be kita ko, padidina didesnę tam tikros geografinės kilmės žemės ūkio ir maisto produktų paklausą.
2 pakeitimas
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimui etiketėmis yra taikomos bendrosios Bendrijos taisyklės, visų pirma taisyklės, apibrėžtos 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo. Atsižvelgiant į jų konkretų pobūdį, turėtų būti priimtos papildomos specialios nuostatos dėl žemės ūkio ir maisto produktų iš apibrėžtos geografinės vietovės. Taip pat reikėtų, kad Bendrijos įrašai ir atitinkami simboliai būtų naudojami Bendrijos pavadinimams privaloma tvarka, kad vartotojai būtų geriau supažindinti su šia produktų kategorija bei jų garantija ir kad tuos produktus būtų lengviau identifikuoti rinkoje ir taip palengvinti jų kontrolę. Tačiau turėtų būti numatytas pakankamas laikotarpis, kad ūkio subjektai galėtų prisitaikyti prie šio reikalavimo.
(5)  Žemės ūkio ir maisto produktų ženklinimui etiketėmis yra taikomos bendrosios Bendrijos taisyklės, visų pirma taisyklės, apibrėžtos 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo. Atsižvelgiant į jų konkretų pobūdį, turėtų būti priimtos papildomos specialios nuostatos dėl žemės ūkio ir maisto produktų iš apibrėžtos geografinės vietovės. Taip pat reikėtų, kad Bendrijos įrašai ir atitinkami simboliai būtų naudojami Bendrijos pavadinimams privaloma tvarka, kad vartotojai būtų geriau supažindinti su šia produktų kategorija bei jų garantija ir kad tuos produktus būtų lengviau identifikuoti rinkoje ir taip palengvinti jų kontrolę. Todėl, atsiradus tokiam įpareigojimui, taip pat reiktų atitinkamai suskirstyti Bendrijos simbolius, siejamus su įvairiomis Bendrijos nuorodomis, siekiant užtikrinti, kad šios nuorodos ir atitinkamas logotipas nedviprasmiškai atitiktų vienas kitą. Tačiau turėtų būti numatytas pakankamas laikotarpis, kad ūkio subjektai galėtų prisitaikyti prie šio reikalavimo.
3 pakeitimas
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a) Atsižvelgiant į šio reglamento taikymo srities išplėtimą trečiųjų šalių produktams ir siekiant apsaugoti vartotojus nuo rizikos supainioti Bendrijos simbolį ir gaminio kilmę, etiketėje turėtų būti nurodyta žemės ūkio produkto arba pripažinto tradicinio gaminio ženklu pažymėto į rinką pateikto maisto produkto kilmės ir apdorojimo vieta.
4 pakeitimas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a) Bendrijos politikos kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų srityje stiprinimas be šiame reglamente numatytų paaiškinimų ir supaprastinamų reikalauja derybų dėl daugiašalio registro Pasaulinės prekybos organizacijos kontekste, kurių tikslas būtų užtikrinti minėtos politikos tvarumą.
42 pakeitimas
12 konstatuojamoji dalis
(12)  Susitarime dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1994 m. TRIPS susitarimas, esantis Pasaulio prekybos organizacijos steigimo susitarimo 1C priede), yra pateiktos išsamios nuostatos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisių buvimu, įsigijimu, apimtimi, išlaikymu ir su priemonėmis, įpareigojančiomis tų teisių laikytis.
(12)  Susitarime dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (1994 m. TRIPS susitarimas, esantis Pasaulio prekybos organizacijos steigimo susitarimo 1C priede), yra pateiktos išsamios nuostatos, susijusios su intelektinės nuosavybės teisių buvimu, įsigijimu, apimtimi, išlaikymu ir su priemonėmis, įpareigojančiomis tų teisių laikytis. Europos Sąjungai intelektinės nuosavybės apsaugos svarba pasaulio prekyboje nuolat didėja. Šiuo požiūriu geografinės ir kilmės vietos nuorodos vaidina ypatingą vaidmenį, todėl, rengiantis deryboms dėl Dohos vystymosi darbotvarkės, būtina tarptautiniu mastu išplėsti geografinių ir kilmės vietos nuorodų apsaugą ir ją taikyti vis didesniam žemės ūkio produktų skaičiui.
6 pakeitimas
13 konstatuojamoji dalis
(13)  Po įregistravimo pagal šį reglamentą suteikta apsauga yra taikoma tik toms trečiųjų šalių geografinėms nuorodoms, kurios yra saugomos jų kilmės šalyje.
(13)  Po įregistravimo pagal šį reglamentą suteikta apsauga yra taikoma tik toms trečiųjų šalių geografinėms nuorodoms, kurios yra saugomos jų kilmės šalyje. Tuo pat metu Komisija turėtų siekti, kad trečiosios šalys pripažintų Bendrijos produktus, turinčius kilmės vietos nuorodą arba geografinę nuorodą. Šiame kontekste yra poreikis imtis informacinių ir reklamos priemonių, taikomų tiek Europos Sąjungos viduje, tiek išorėje.
7 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalies a punkto įžanginė dalis
a) "kilmės vietos nuoroda" : tai regiono, konkrečios vietovės ar, išimtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti žemės ūkio ar maisto produktui
a) "kilmės vietos nuoroda": tai regiono, konkrečios vietovės ar, išimtiniais atvejais, šalies pavadinimas, naudojamas apibūdinti ir (arba) nurodyti žemės ūkio ar maisto produktui
8 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalies a punkto 3 įtrauka
– kurio gamyba, perdirbimas ir paruošimas atliekamas toje apibrėžtoje geografinėje vietovėje;
– kurio gamyba, perdirbimas, paruošimas ir tam tikrais atvejais pakavimas atliekamas toje apibrėžtoje geografinėje vietovėje;
9 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalies b punkto įžanginė dalis
b) "geografinė nuoroda" – tai nuoroda, naudojama apibūdinti žemės ūkio ar maisto produktą,
b) "geografinė nuoroda" – tai regiono, apibrėžtos vietovės ar šalies pavadinimas arba nuoroda, naudojama nurodyti ir (arba) apibūdinti žemės ūkio ar maisto produktui
10 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalies b punkto 1 įtrauka
- kaip kilusį iš tam tikro regiono, apibrėžtos vietovės ar šalies,
- kaip kilusį iš tam tikro regiono, apibrėžtos vietovės ar, išskirtiniais atvejais, šalies,
51 pakeitimas
2 straipsnio 1 dalies b punkto 1 a pastraipa (nauja)
Pasibaigus tinkamos trukmės pereinamajam laikotarpiui, kuris negali būti ilgesnis kaip 10 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, visa gamyba, perdirbimas ir paruošimas turi vykti apibrėžtoje geografinėje teritorijoje.
Tada, kai pirminės žaliavos gaunamos iš kitos geografinės teritorijos arba iš teritorijos, didesnės nei perdirbimo regionas, tai gali būti leista 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, jeigu:
i) teritorija, kurioje yra gaminama žaliava, yra apibrėžta,
ii) šiai žaliavai gaminti reikia specialių sąlygų, ir
iii) egzistuoja ii punkte numatytų sąlygų laikymosi kontrolės sistema.
11 pakeitimas
2 straipsnio 2 dalis
2.  Tam tikri tradiciniai geografiniai ar negeografiniai pavadinimai, nurodantys iš kurio nors regiono ar apibrėžtos vietovės kildinamą kurį nors žemės ūkio ar maisto produktą, atitinkantį 1 dalies a punkto antros ir trečios įtraukų sąlygas, taip pat laikomi kilmės vietos nuorodomis.
2.  Tam tikri tradiciniai geografiniai ar negeografiniai pavadinimai, nurodantys iš kurio nors regiono ar apibrėžtos vietovės kildinamą kurį nors žemės ūkio ar maisto produktą, atitinkantį 1 dalies a punkto antros ir trečios įtraukų sąlygas ir b punktą, taip pat laikomi kilmės vietos arba geografinėmis nuorodomis.
12 pakeitimas
2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, pagal išsamias 16 straipsnio a punkte nurodytas taisykles tam tikros geografinės nuorodos laikomos kilmės vietos nuorodomis, kai tų produktų tam tikros žaliavos yra kilusios iš didesnės geografinės vietovės arba vietovės, kuri skiriasi nuo perdirbimo vietovės, su sąlyga, kad:
3.  Nukrypstant nuo 1 dalies a ir b punktų, pagal išsamias 16 straipsnio a punkte nurodytas taisykles tam tikros geografinės nuorodos laikomos kilmės vietos nuorodomis arba geografinėmis nuorodomis, kai tų produktų tam tikros žaliavos yra kilusios iš didesnės geografinės vietovės arba vietovės, kuri skiriasi nuo perdirbimo vietovės, su sąlyga, kad:
13 pakeitimas
2 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos c a punktas (naujas)
ca) leidimo nukrypti gavėjas ant etiketės arba pakuotės nurodytų žaliavų kilmę.
14 pakeitimas
2 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa
Tokie pavadinimai kilmės šalyje turi būti pripažinti kilmės vietos nuorodomis iki 2004 m. gegužės 1 d.
Išbraukta.
16 pakeitimas
4 straipsnio 2 dalies h punktas
h) visos specialios to žemės ūkio ar maisto produkto ženklinimo etiketėmis taisyklės;
h) visos specialios to žemės ūkio ar maisto produkto ženklinimo etiketėmis taisyklės ir, tam tikrais atvejais, saugomų geografinių pavadinimų naudojimo sąlygos, ženklinant etiketėmis produktus, kuriuos gaminant kaip sudedamosios dalys naudojami saugomos kilmės vietovės nuoroda (SKVN) ar saugoma geografine nuoroda (SGN) pažymėti produktai;
17 pakeitimas
4 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas)
ha) kai tinkama, gamintojo sprendimas atlikti tam tikrus pakavimo darbus tik gamybos zonoje, siekiant užtikrinti f punkte minimą ryšį įrodančius duomenis;
18 pakeitimas
5 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktis
ii) trumpas produkto ryšio su geografine aplinka ar 2 straipsnio 1 dalies a ar b punkte (priklausomai nuo atvejo) nurodyta geografine kilme, aprašymas, įskaitant, tam tikrais atvejais, specifinius produkto ar gavimo metodo aprašymo elementus, pagrindžiančius šį ryšį.
ii) trumpas produkto ryšio su geografine aplinka ar 2 straipsnio 1 dalies a ar b punkte (priklausomai nuo atvejo) nurodyta geografine kilme, aprašymas, įskaitant su gamtine aplinka susijusius ir sociokultūrinius veiksnius bei, tam tikrais atvejais, specifinius produkto ar gavimo metodo aprašymo elementus, pagrindžiančius šį ryšį.
48 ir 19 pakeitimai
5 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Valstybė narė nagrinėja paraišką naudodama tinkamas priemones, siekdama patikrinti, ar ji pagrįsta ir ar atitinka šio reglamento sąlygas.
Valstybė narė, jei reikia, bendradarbiaudama su regionų valdžios institucijomis, nedelsdama nagrinėja paraišką naudodama tinkamas priemones, siekdama patikrinti, ar ji pagrįsta ir ar atitinka šio reglamento sąlygas.
20 pakeitimas
5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa
5. 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto nagrinėjimo metu valstybė narė surengia prieštaravimų procedūrą nacionaliniu lygiu, užtikrinančią tinkamą minėtos paraiškos paskelbimą ir pakankamą laikotarpį, per kurį bet kuris teisiškai susijęs ar nuolat esantis jos teritorijoje asmuo gali pareikšti prieštaravimą paraiškoje nurodyto pavadinimo įregistravimui.
5. 4 dalies antroje pastraipoje nurodyto nagrinėjimo metu valstybė narė nacionaliniu lygiu inicijuoja prieštaravimų procedūrą, užtikrinančią tinkamą minėtos paraiškos paskelbimą ir trijų mėnesių laikotarpį, per kurį prieštaravimą paraiškai gali pareikšti bet kuris teisėtą interesą turintis ar nuolat valstybės narės teritorijoje esantis asmuo.
21 pakeitimas
5 straipsnio 7 dalies a a punktas (naujas)
aa) 4 straipsnyje numatyta produkto specifikacija;
22 pakeitimas
5 straipsnio 9 dalies 1 pastraipa
9.  Kai įregistravimo paraiška susijusi su trečiojoje šalyje esančia geografine vietove, joje pateikiama 3 dalyje nurodyta informacija ir įrodymai, kad tas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje.
9.  Kai įregistravimo paraiška susijusi su trečiojoje šalyje esančia geografine vietove, joje pateikiama 3 dalyje nurodyta informacija ir įrodymai, kad tas pavadinimas yra saugomas jo kilmės šalyje. Jeigu Komisija nėra patenkinta paraiškos turiniu, ji turi teisę reikalauti, kad paraiškos pateikėjas iš trečiosios šalies pateiktų visą atitinkamą papildomą informaciją, įskaitant specifikacijos kopiją.
23 pakeitimas
6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa
1.  Komisija nagrinėja paraišką naudodama tinkamas priemones, siekdama patikrinti, ar ji pagrįsta ir ar atitinka šio reglamento sąlygas.
11.  Per šešis mėnesius nuo 5 straipsnio 7 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos Komisija išnagrinėja paraišką naudodama tinkamas priemones, siekdama patikrinti, ar ji pagrįsta ir ar atitinka šio reglamento sąlygas.
24 pakeitimas
6 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa
2.  Jeigu yra įvykdytos šio reglamento sąlygos, Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bendrąjį dokumentą ir 5 dalies penktoje pastraipoje nurodyto specifikacijos paskelbimo nuorodą.
2.  Jeigu yra įvykdytos šio reglamento sąlygos per ne ilgesnį kaip šešių mėnesių nuo 7 straipsnio 6 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos laikotarpį Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bendrąjį dokumentą ir 5 straipsnio 5 dalies penktoje pastraipoje nurodyto specifikacijos paskelbimo nuorodą.
49 pakeitimas
7 straipsnio 1 pastraipa
Per keturis mėnesius nuo 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje datos, bet kuri valstybė narė ar trečioji šalis, gali pateikti prieštaravimą numatomam įregistravimui, Komisijai perduodama tinkamai pagrįstą pareiškimą.
Per šešis mėnesius nuo 6 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje datos, bet kuri valstybė narė ar trečioji šalis gali pateikti prieštaravimą numatomam įregistravimui, Komisijai perduodama tinkamai pagrįstą pareiškimą.
25 pakeitimas
7 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
Apie įregistravimą paskelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Apie įregistravimą skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir internete bei pridedama 5 straipsnio 5 dalyje numatytos specifikacijos paskelbimo detalės. Jei paraiška dėl įregistravimo susijusi su trečiosios šalies geografine vietove, Komisija skelbia specifikaciją pagal 5 straipsnio 5 dalį.
26 pakeitimas
7 straipsnio 6 dalis
6.  Komisija atnaujina saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą.
6.  Komisija atnaujina saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą ir skelbia jį internete.
27 pakeitimas
8 straipsnio 2 a pastraipa (nauja)
Bendrijos simboliai atskiriami pagal kiekvienam suteikiamą spalvos kodą.
47 pakeitimas
8 straipsnio 3 pastraipa
Antroje pastraipoje nurodyti įrašai ir su jais susiję Bendrijos simboliai taip pat gali būti nurodomi trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio ar maisto produktų, kurie pateikiami į rinką įregistruotu pavadinimu pagal šį reglamentą, etiketėse.
Antroje pastraipoje nurodyti įrašai, tačiau ne su jais susiję Bendrijos simboliai taip pat gali būti nurodomi trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio ar maisto produktų, kurie pateikiami į rinką įregistruotu pavadinimu pagal šį reglamentą, etiketėse.
28 pakeitimas
8 straipsnio 3 a pastraipa (nauja)
Kiekvieno žemės ūkio arba maisto produkto, kuris pateikiamas į rinką įregistruotu pavadinimu pagal šį reglamentą, kilmės ir perdirbimo vieta aiškiai ir matomai nurodoma etiketėje.
29 pakeitimas
10 straipsnio 3 dalis
3.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 4 straipsnį valstybės narės paskiria kompetentingas institucijas, konkrečiai atsakingas už su šiuo reglamentu susijusios kontrolės sistemos taikymą.
3.  Pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 4 straipsnį valstybės narės paskiria oficialią instituciją, atsakingą už Bendrijos nuostatų dėl geografinių nuorodų laikymosi kontrolę.
30 pakeitimas
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a. Teisių turėtojai gali kreiptis į atitinkamą nacionalinės kontrolės tarnybą, pateikti skundą ir prašyti jos įsikišimo, kad būtų apsaugoti jų registruoti pavadinimai.
31 pakeitimas
10 straipsnio 3 b dalis (nauja)
3b. Šių kontrolės tarnybų sąrašas yra skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir reguliariai atnaujinamas.
52 pakeitimas
11 straipsnio 4 dalis
4.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų paskirtų oficialių kontrolės įstaigų ir įgaliotų privačių kontrolės įstaigų pavadinimą ir kontaktinius duomenis, jų atitinkamas užduotis ir visus šios informacijos pakeitimus.
4.  Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos, 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų paskirtų oficialių kontrolės įstaigų ir įgaliotų privačių kontrolės įstaigų pavadinimus ir kontaktinius duomenis, jų atitinkamus įgaliojimus ir visus šios informacijos pakeitimus.
Kai pavadinimo geografinė vietovė yra trečiojoje šalyje, grupė tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas perduoda Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.
Kai pavadinimo geografinė vietovė yra trečiojoje šalyje, grupė tiesiogiai arba per atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijas perduoda Komisijai pirmoje pastraipoje nurodytą informaciją.
Komisija viešai skelbia pirmoje ir antroje pastraipose nurodytą informaciją, kuri yra reguliariai atnaujinama.
Komisija paskelbia pirmoje ir antroje pastraipose nurodytą informaciją Oficialiajame Europos Bendrijų leidinyje bei internete ir ją reguliariai atnaujina.
32 pakeitimas
11 straipsnio 6 dalis
6.  Šiame straipsnyje nurodytos kontrolės išlaidas padengia tikrinti ūkio subjektai.
6.  Šiame straipsnyje nurodytos kontrolės išlaidas gali padengti tikrinti ūkio subjektai.
33 pakeitimas
12 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Dėl panaikinimo paraiškų konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis atitinkamoje valstybėje narėje.
53 pakeitimas
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a. Saugoma nuoroda penkerius metus nuo jos panaikinimo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje dienos, vadovaujantis 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo1 arba panašiomis nacionalinėmis nuostatomis, negali būti naudojama prekiniam ženklui registruoti.
Pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką galima patvirtinti specifines nuostatas.
_____________________
1 OL L 11, 1994 1 14, p. 1.
34 pakeitimas
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas
a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais produktams, kuriems netaikomas įregistravimas, jeigu šie produktai panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu, naudojantis tuo pavadinimu, naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija;
a) bet kokio tiesioginio ar netiesioginio įregistruoto pavadinimo naudojimo komerciniais tikslais (viso arba jo dalies, ypač ant bet kokios rūšies ir formos etikečių ir pakuočių) produktams, kuriems netaikomas įregistravimas, jeigu šie produktai panašūs į tuo pavadinimu įregistruotus produktus arba jeigu, naudojantis tuo pavadinimu, naudojamasi saugomo pavadinimo reputacija;
35 pakeitimas
13 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a a punktas (naujas)
aa) komercinis įregistruoto pavadinimo naudojimas maisto produktams, iš anksto negavus teisės turėtojo sutikimo;
36 pakeitimas
13 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)
Jeigu perdirbto produkto sudėtyje yra žemės ūkio arba maisto produkto, kuris buvo įregistruotas pagal šį reglamentą, perdirbto produkto etiketėje atitinkamą įrašą galima naudoti tik gavus pareiškėjų grupės, kuriai buvo suteiktas pripažinimas, išduotą reikiamą leidimą.
37 pakeitimas
13 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a. Jei žemės ūkio arba maisto produktai turi saugomos kilmės vietovės nuorodą (SKVN) ar saugomą geografinę nuorodą (SGN), kiti geografiniai pavadinimai, įtraukti į saugomą geografinę zoną, negali būti panaudoti panašiems produktams, neturintiems tos SKVN arba SGN.
50 pakeitimas
14 straipsnio 1 dalies b punktas
b) pagal šį reglamentą įregistruotų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atveju – po prašymo įregistruoti kilmės vietos nuorodą ar geografinę nuorodą pateikimo Komisijai datos.
b) pagal šį reglamentą įregistruotų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų atveju – po prašymo įregistruoti kilmės vietos nuorodą ar geografinę nuorodą pateikimo valstybei narei ar Komisijai, priklausomai nuo to, kuriai jis pateikiamas anksčiau, dienos.
54 pakeitimas
15 straipsnio 3 dalis
3)  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.
Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.
Išbraukta.
38 pakeitimas
I priedo 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e ir 6 f įtraukos (naujos)
– vyno actas,
  Korinto vynuogių actas,
– uogų vynas arba fermentuoti uogų pagrindo gėrimai (be sidro ir kriaušių sidro),
- druska, tradicinė jūros druska ir jūros druska "Fleurs de sel",
- prieskoniai,
- žolelių mišiniai,
39 pakeitimas
II priedo 7 įtrauka
- vytelės,
- vytelės ir gaminiai iš vytelių,

(1) Dar neskelbta OL.
(2) OL L 208, 1992 7 24, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika