Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2206(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0025/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0025/2006

Keskustelut :

PV 15/03/2006 - 9
CRE 15/03/2006 - 9

Äänestykset :

PV 16/03/2006 - 9.4
CRE 16/03/2006 - 9.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0096

Hyväksytyt tekstit
PDF 149kWORD 68k
Torstai 16. maaliskuuta 2006 - Strasbourg
Komission vuoden 2005 laajentumisstrategia
P6_TA(2006)0096A6-0025/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma komission vuoden 2005 laajentumisstrategiasta (2005/2206(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon vuoden 2005 laajentumisstrategiasta (KOM(2005)0561),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi Kroatian liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista (KOM(2005)0556),

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvoston päätökseksi Turkin liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista (KOM(2005)0559),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi (KOM(2005)0562) ja komission tähän liittyvän ehdotuksen neuvoston päätökseksi entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista (KOM(2005)0557),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle Bosnia ja Hertsegovinan saavuttamasta edistyksestä niiden ensisijaisten tavoitteiden täytäntöönpanossa, jotka on vahvistettu komission kertomuksessa neuvostolle Bosnia ja Hertsegovinan valmiudesta neuvotella vakautus- ja assosiaatiosopimus Euroopan unionin kanssa (KOM(2005)0529),

–   ottaa huomioon komission edistymiskertomukset Albanian (SEC(2005)1421), Kosovon (SEC(2005)1423), Bosnia ja Hertsegovinan (SEC(2005)1422), Serbia ja Montenegron (SEC(2005)1428), Turkin (SEC(2005)1426) ja Kroatian (SEC(2005)1424) osalta,

–   ottaa huomioon 27. tammikuuta 2006 annetun komission tiedonannon "Länsi-Balkanin maat matkalla kohti EU:ta: vakauden varmistaminen ja hyvinvoinnin lisääminen" (KOM(2006)0027),

–   ottaa huomioon 28. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman neuvottelujen aloittamisesta Turkin kanssa(1),

–   ottaa huomioon 16. syyskuuta 2004(2) ja 29. syyskuuta 2005(3) antamansa päätöslauselmat etnisten ja kansallisten vähemmistöjen tilanteesta Voivodinassa Serbiassa sekä kertomuksen alueelle tammi-helmikuussa 2005 tekemästään tutkimusmatkasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A6-0025/2006),

1.   suhtautuu myönteisesti siihen, että komission laajentumisstrategiassa peräänkuulutetaan ulospäin suuntautuvaa Euroopan unionia, joka esittäytyy edelleen naapurimaille luotettavana kumppanina ja joka on sitoutunut vakaiden demokratioiden ja vauraiden talouksien edistämiseen;

2.   kehottaa jäsenvaltioita ja komissiota laatimaan tiiviissä yhteistyössä tiedottamisstrategian, joka vastaa unionin laajentumista sekä yhdentymistä koskevaan Euroopan suuren yleisön oikeutettuun huoleen;

3.   panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan unionin laajentumisstrategian tarjoama kannustin on epäilemättä auttanut käynnistämään uudistuksia Turkissa, Kroatiassa sekä kaikissa Länsi-Balkanin maissa;

4.   ilmaisee hyväksyntänsä ja kannatuksensa komission korostamalle oikeudenmukaiselle ja tiukalle ehdollisuudelle, jonka mukaisesti komissio määrittelee kullekin liittymisprosessin vaiheelle selkeät ja objektiiviset vaatimukset sekä antaa neuvottelujen edetä vain, mikäli se on täysin tyytyväinen kaikkien asiaankuuluvien ehtojen täyttymiseen; toistaa näin ollen, että kunkin ehdokasvaltion edistyminen riippuu kyseisen valtion omista saavutuksista;

5.   muistuttaa, että unionin vastaanottokapasiteetti, joka määritettiin vuonna 1993 Kööpenhaminassa pidetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, on edelleen yksi uusien jäsenvaltioiden liittymisehdoista; uskoo, että Euroopan unionin luonteen ja sen maantieteellisten rajojen määrittäminen on keskeisellä sijalla vastaanottokapasiteetin ymmärtämisessä; pyytää komissiota esittämään joulukuun 31. päivään 2006 mennessä kertomuksen, jossa määritellään tällaista lähestymistapaa tukevat periaatteet; kehottaa komissiota ottamaan tämän tekijän huomioon koko neuvotteluaikataulussa; kehottaa myöntämään parlamentin ulkoasioiden valiokunnalle ja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle luvan valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimiseen asiasta;

6.   katsoo, että Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ratifioinnin lukkiutuminen estää unionia parantamasta vastaanottokapasiteettiaan;

7.   muistuttaa neuvostoa siitä, että ennen lopullisen päätöksen tekemistä Euroopan unioniin mahdollisesti liittyvistä uusista jäsenvaltioista sen on varmistettava, että käytettävissä on riittävät budjettivarat Euroopan unionin politiikanalojen rahoittamiseksi asianmukaisella tavalla;

8.   toistaa vaatimuksensa 2,5 miljardin euron lisäyksestä ja 1,2 miljardin euron uudelleenjakamisesta otsakkeessa 4 (Euroopan unioni kansainvälisenä toimijana) asiaa koskevaan komission ehdotukseen verrattuna etenkin liittymistä valmistelevan tullivälineen sekä Euroopan naapuruuspoliittisen kumppanuusvälineen osalta;

9.   muistuttaa, että pitkän aikavälin eurooppalainen näkökulma on tavoite, johon on pyrittävä jo mainittujen perusteiden ja ehtojen pohjalta, joihin liittyy myös unionin vastaanottokapasiteetti, ja samoin on sovellettavana perustana unionin sitoumuksia, jotka kaikki on otettava huomioon mahdollisessa neuvotteluaikataulussa;

10.   kehottaa siksi komissiota ja neuvostoa siinä tapauksessa, että tämä näkökulma edellyttäisi laajempia toimintamahdollisuuksien valikoimaa, esittämään kaikille sellaisille Euroopan maille, joiden näköpiirissä jäsenyys ei tällä hetkellä ole, ehdotuksia tiiviistä monenkeskisestä suhteesta Euroopan unionin kanssa; korostaa, että kaikki tunnustetun liittymismahdollisuuden omaavat maat voivat liittyä tähän monenväliseen kehykseen välivaiheena matkalla kohti täysjäsenyyttä;

11.   katsoo, että kyseisellä vaihtoehdolla tarjottaisiin myös eurooppalainen näkökulma, joka on välttämätön kyseisissä maissa tarvittavien monien sisäisten uudistusten toteuttamiseksi;

12.   vahvistaa, että Euroopan unionin yhdentymiskehitystä ei voida ohjata ainoastaan teknokraattisilla perusteilla, vaan siihen tarvitaan kokonaisvaltainen sitoutuminen vapauden, demokratian ja oikeusvaltion sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen perusperiaatteisiin; katsoo näiden arvojen noudattamisen olevan ratkaiseva tekijä arvioitaessa valtion valmiutta liittyä unionin jäseneksi;

13.   kehottaa Euroopan unionin jäsenvaltioita kunnioittamaan sitoumuksiaan, jotka koskevat kyseisten maiden mahdollista liittymistä; korostaa, että poliittisen ehdollisuuden tehokas soveltaminen riippuu myös Euroopan unionin uskosta sekä sen tiukasta sitoutumisesta päätöksiinsä, jotka koskevat näiden maiden Euroopan unioniin liittyviä näkymiä;

14.   muistuttaa kuitenkin ehdokasvaltioita ja mahdollisia ehdokasvaltioita siitä, että yhteisön lainsäädännön mukainen hyväksytty lainsäädäntö on tärkeää panna täytäntöön ja saattaa voimaan tinkimättä; on tässä yhteydessä vakuuttunut siitä, että tosiasiallisesti riippumaton ja toimiva julkishallinto sekä oikeusjärjestelmä, joilla on tarpeelliset logistiset ja taloudelliset resurssit, ovat ehdottomia ennakkoedellytyksiä; kehottaa siksi kyseisiä valtioita ryhtymään komission avustuksella konkreettisiin toimenpiteisiin tavoitteiden saavuttamiseksi;

15.   katsoo, että ehdokasvaltioiden on osoitettava kykynsä suojella unionin ulkorajoja, kun ne ovat liittyneet Schengenin sopimukseen;

16.   toistaa, että on tarpeen edistää alueellista yhteistyötä Länsi-Balkania koskevissa tärkeissä kysymyksissä, joita ovat esimerkiksi etninen ja uskonnollinen sovinto, rajat ylittävä yhteistyö ja henkilöiden vapaa liikkuvuus, järjestäytyneen rikollisuuden torjuminen, pakolaisten paluun helpottaminen, ulkomaisia sijoituksia houkuttamaan kykenevän vapaakauppa-alueen perustaminen, ympäristöresurssien jakaminen ja yhdentyneiden rajatylittävien verkostojen luominen; uskoo kuitenkin, että komission pitäisi aktiivisesti edistää tämän tavoitteen toteutumista eri neuvottelufoorumeilla sekä tarjoamalla todellisia kannustimia käytössään olevien erilaisten avustusohjelmien välityksellä; muistuttaa vakaussopimuksen vaikutuksesta tässä asiassa ja tukee siihen sisältyviä pyrkimyksiä lisätä Länsi-Balkanin valtioiden itsehallintaa alueellisessa yhdentymisprosessissa;

17.   katsoo, että alueellisten kehitys- ja investointiohjelmien, yhteisten koulutus- ja työllisyysaloitteiden sekä yhteisten liikenne- ja matkailuhankkeiden avulla tulisi toteuttaa yhteisiä mekanismeja, kuten Länsi-Balkanin tulliliitto, jo paljon ennen kaikkien asianomaisten maiden jäsenyyttä Euroopan unionissa;

18.   kehottaa Länsi-Balkanin maita takaamaan vähemmistöjen oikeudet sekä niihin kuuluvien henkilöiden oikeuden palata kotipaikkoihinsa;

19.   pitää Kroatian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbia ja Montenegron 31. tammikuuta 2005 Sarajevossa allekirjoittamaa julistusta pakolaisten paluusta ja menetetyn omaisuuden korvaamisesta myönteisenä ja tärkeänä askeleena käsiteltäessä noin kolmen miljoonan pakolaisen ja maan sisäisen pakolaisen ongelmaa; kehottaa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita olemaan pienentämättä tukeaan jälleenrakentamista ja taloudellista kestävyyttä koskeville hankkeille ja mahdollisuuksien mukaan asettamaan kotiseuduilleen palaavien henkilöiden työmahdollisuudet lahjoitusten, lainojen sekä investointien ehdoksi;

20.   panee merkille, että taloudellisesta kasvusta huolimatta työttömyyseste on edelleen liian korkea Länsi-Balkanilla; kehottaa siksi komissiota ottamaan työpaikkojen luonnin yhdeksi prioriteeteistaan aluetta koskevassa kokonaispolitiikassaan;

Turkki

21.   katsoo, että demokraattisella ja uskontokuntiin sitoutumattomalla Turkilla voisi olla rakentava rooli sivilisaatioiden välisen ymmärryksen edistämisessä;

22.   toteaa, että Turkissa on parhaillaan meneillään poliittinen siirtymävaihe, vuonna 2005 muutosvauhti on hidastunut ja että uudistusten täytäntöönpano on ollut epätasaista; toivoo, että neuvottelujen aloittaminen toimisi alkusysäyksenä myöhemmille uudistuksille, jotka Turkin on toteutettava täyttääkseen jäsenyyden poliittiset ja taloudelliset edellytykset; odottaa komission tutkivan perusteellisesti Turkissa tapahtuneen kehityksen lainsäädännön täytäntöönpanon osalta erityisesti liittyen ihmisoikeuksiin, perusvapauksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja demokratiaan;

23.   kehottaa Turkkia poistamaan kaikki olemassa olevat oikeudelliset ja tosiasialliset esteet, jotka estävät kaikkia Turkin kansalaisia käyttämään täysimääräisesti perusoikeuksiaan ja -vapauksiaan, kuten ilmaisunvapautta, uskonnonvapautta, kulttuurisia oikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia yleensä ja etenkin ekumeenisen patriarkan oikeuksia sekä kreikkalaisen vähemmistön oikeuksia Istanbulissa, Imbrosissa ja Tenedosissa;

24.   odottaa Turkin varmistavan oikeuslaitoksensa täyden riippumattomuuden ja sen asianmukaisen toiminnan, kitkevän välittömästi kidutuksen ja pahoinpitelyt sekä ponnistelevan voimakkaasti naisten aseman edistämiseksi ja naisiin kohdistuvan väkivallan käsittelemiseksi oikeudessa; kehottaa Turkkia tarjoamaan suojapaikkoja väkivallan uhan alla oleville naisille;

25.   panee tyytyväisenä merkille pääministeri Erdoganin myönteiset huomautukset tarpeesta ratkaista kurdikysymys demokraattisin keinoin; pahoittelee kuitenkin turvallisuustilanteen tämänhetkistä huononemista maan kaakkoisosassa ja erityisesti väkivallan lisääntymistä; muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että uudet provokaatiot tai väkivallan kiihtyminen vaikuttaisivat vakavasti alueen ihmisiin ja olisivat samalla esteenä neuvotteluprosessissa;

26.   pitää myönteisenä Turkin oikeusviranomaisten päätöstä olla jatkamatta Orhan Pamukin syytettä, mutta tuomitsee muiden rauhanomaisesti mielipiteensä ilmaisseiden syytteeseen asettamisen; kehottaa siksi Turkin viranomaisia tarkistamaan säännöksiä, joita tuomarit toisinaan soveltavat jopa vastikään hyväksytyn rikoslain nojalla rauhanomaisesti mielipiteensä ilmaisseiden syyttämiseen ja tietyissä tapauksissa tuomitsemiseen;

27.   pahoittelee yksipuolista julistusta, jonka Turkki antoi EY–Turkki-assosiaatiosopimukseen (Ankaran sopimus) liitetyn lisäpöytäkirjan allekirjoittamisen yhteydessä; muistuttaa Turkkia siitä, että kaikkien jäsenvaltioiden tunnustaminen on liittymisprosessin välttämätön osatekijä;

28.   kehottaa Turkin viranomaisia panemaan täysimääräisesti täytäntöön tulliliitosta tehdyn sopimuksen määräykset sekä liittymiskumppanuuden prioriteetit ja poistamaan välittömästi kaikki tavaroiden vapaata liikkuvuutta haittaavat esteet, jotka koskevat muun muassa Kyproksen tasavallan lipun alla purjehtivia aluksia, Kyproksen tasavallasta lähteneitä Turkin satamiin saapuvia aluksia ja kyproslaisia lentokoneita; kehottaa Turkin hallitusta toteamaan selkeästi, että julistus ei kuulu Turkin kansalliskokouksen ratifiointiprosessiin, jolloin Euroopan parlamentti pystyisi ratifioimaan edellä mainitun lisäpöytäkirjan;

29.   suhtautuu myönteisesti siihen, että 27. helmikuuta 2006 yleisten asioiden neuvostossa päästiin sopimukseen asetuksesta, jolla perustetaan taloudellista tukea koskeva väline, jolla edistetään Kyproksen turkkilaisen yhteisön taloudellista kehitystä; kehottaa neuvostoa toteuttamaan uusia toimia 26. huhtikuuta 2004 annettujen päätelmien perusteella ja ottaen huomioon Luxemburgin puheenjohtajakauden aikana toteutetut kuulemiset sekä Kyproksen tasavallan liittymisasiakirjan pöytäkirjan nro 10, jotta päästäisiin sopimukseen Kyproksen pohjoisosaa koskevasta kauppaa helpottavasta asetuksesta;

30.   toistaa kantansa, jonka mukaan poliittisia edellytyksiä koskevat liittymiskumppanuuden ensisijaiset tavoitteet on toteutettava neuvottelujen ensimmäisessä vaiheessa; panee tyytyväisenä merkille, että komissiokin on nyt ilmaissut kannattavansa parlamentin näkemystä vaatimalla kyseisten kriteerien täyttämistä yhden tai kahden vuoden kuluessa; kehottaa Turkkia esittämään mahdollisimman pian suunnitelman, johon sisältyy aikataulu ja erityisiä toimenpiteitä näiden määräaikojen noudattamiseksi; kehottaa komissiota ja neuvostoa edistymään neuvotteluissa, joiden ehtona on ensisijaisten tavoitteiden saavuttaminen määräajassa;

31.   odottaa, että Turkki ei estä EU:n ja NATOn välisen Berliini Plus -sopimuksen soveltamista;

Kroatia

32.   pitää myönteisenä Euroopan unionin päätöstä aloittaa jäsenyysneuvottelut Kroatian kanssa lokakuussa 2005 entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen pääsyyttäjän arvioitua, että Kroatia toimii täysipainoisesti yhteistyössä kyseisen tuomioistuimen kanssa, ja kiittää Kroatiaa saavutetusta hyvästä edistyksestä; kehottaa Kroatian viranomaisia jatkamaan uudistusohjelman toteuttamista, toimimaan jatkossakin täysipainoisesti yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja vahvistamaan hallinnollisia ja oikeudellisia valmiuksiaan;

33.   pitää myönteisenä sitä, että Espanjan viranomaiset ovat pidättäneet kenraali Gotovinan; toivoo, että tämä lisää Serbiaan ja Srpskan tasavaltaan kohdistuvaa painetta toimia täysin yhteistyössä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja että hänen oikeudenkäyntinsä edistää avointa keskustelua entisen Jugoslavian tasavallan sodanaikaisista tapahtumista, joihin kenraali Gotovinalla oli osallinen;

34.   panee tyytyväisenä merkille, että Kroatia täyttää tarvittavat poliittiset kriteerit, mutta huomauttaa, että oikeudellisten uudistusten alalla sillä on vastassaan useita huomattavia haasteita, jotka liittyvät erityisesti monien oikeustapausten käsittelyn viivästymiseen sekä sotarikostuomioihin, jotka on langetettu vastaajina olleita serbejä kohtaan puolueellisesti etnisin perustein; korostaa lisäksi, että ponnistuksia korruption vähentämiseksi on lisättävä ja että kansallisia vähemmistöjä koskevan perustuslain voimassaolosta huolimatta on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin romanivähemmistön tilanteen parantamiseksi;

35.   tunnustaa, että alueellisen yhteistyön alalla on edistytty sekä suhteessa Kroatian naapureihin että alueellisiin aloitteisiin; katsoo, että nyt tarvitaan suuria ponnistuksia selvittämättä olevien kahdenvälisten kysymysten ratkaisemiseksi erityisesti raja- ja omistuskysymysten osalta; kehottaa Kroatiaa ja Sloveniaa ratkaisemaan kahdenväliset ongelmansa hyvän naapuruuden ja keskinäisen kunnioituksen hengessä; pahoittelee, että huolimatta Kroatian hallituksen äskettäisestä päätöksestä lähettää parlamentin ratifioitavaksi sopimusluonnos Kroatian sekä Bosnia ja Hertsegovinan valtionrajasta sopimusta ei voitu ratifioida, koska Srpskan tasavalta vastusti tiettyjä sopimuskohtia; kannustaa molempien valtioiden hallituksia tarttumaan diplomaattisiin välineisiin, jotta rajakysymys saataisiin ratkaistua lopullisesti;

36.   korostaa, että on tehtävä entistä enemmän sellaisten olosuhteiden luomiseksi, jotka edistävät pakolaisten pysyvää paluuta edellä mainitun Sarajevon julistuksen mukaisella tavalla; pitää tässä yhteydessä myönteisenä Etyjin Kroatian-edustuston, Kroatian hallituksen, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun, sekä Euroopan yhteisön Kroatian-valtuuskunnan yhteistä aloitetta pakolaisten paluuta koskevan yleisen tiedotuskampanjan käynnistämiseksi; uskoo, että aloitteet, joilla pyritään aktiivisesti edistämään erilaisten etnisten ryhmien välistä sovintoa, ovat olennaisen tärkeitä maan ja koko alueen tulevan vakauden kannalta;

37.   pitää myönteisenä, että Kroatian voidaan katsoa olevan toimiva markkinatalous ja että Kroatia pystyy vastaamaan kilpailuun, mikäli se jatkaa uudistusten toteuttamista; kiinnittää Kroatian huomion jäljellä oleviin heikkouksiin, kuten valtion liialliseen puuttumiseen talouteen ja julkishallinnon monimutkaisiin sääntöihin ja puutteisiin, jotka haittaavat yksityisen sektorin ja ulkomaisten suorien sijoitusten kehitystä; pyytää Kroatian viranomaisia sallimaan ilman syrjintää kaikkien Euroopan unionin kansalaisten pääsyn asuntomarkkinoille;

38.   pitää myönteisenä allekirjoitettua yhteisymmärryspöytäkirjaa kansallisen rahaston perustamisesta, sillä se on oikeusperustana otettaessa käyttöön Euroopan unionin liittymistä edeltävän avun hajautettu täytäntöönpanojärjestelmä;

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

39.   suhtautuu myönteisesti neuvoston päätökseen myöntää ehdokasvaltion asema entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle; katsoo tämän aseman olevan ansaittu tunnustus kyseisen valtion ponnistuksille Ohrid-sopimuksen panemiseksi täysimääräisesti täytäntöön sekä vakaan, demokraattisen ja eri etnisistä ryhmistä koostuvan valtion ja yhteiskunnan luomiseksi, oikeus- ja poliisilaitoksen rakenteiden uudistamiseksi ja toimivan markkinatalouden perustamiseksi;

40.   katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä uusien strategioiden kehittämiseen Ohrid-sopimuksen vahvistamista varten, mikä edistäisi maan vakautta tulevaisuudessa;

41.   panee tyytyväisenä merkille entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ponnistukset yhteisön normien ja lainsäädännön noudattamiseksi; pitää huolestuttavina viipeitä sellaisilla aloilla kuin tavaroiden vapaa liikkuvuus, teollis- ja tekijänoikeudet, kilpailupolitiikka ja varainhoidon valvonta; yhtyy komission entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian viranomaisille osoittamiin kehotuksiin lisätä ponnistuksia lainsäädännön täytäntöön panemiseksi useilla painopistealueilla, kuten oikeus- ja sisäasioissa, ja panna täytäntöön Etyjin/demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston suositukset ennen seuraavia parlamenttivaaleja; korostaa tässä yhteydessä, että on tärkeää varmistaa, että vaalilautakunta ja sen alaiset elimet ovat täysin riippumattomia poliittisesta painostuksesta, mutta ottavat kuitenkin huomioon kaikkien poliittisten puolueiden etunäkökohdat ja näkemykset;

42.   on vakuuttunut, että yhteisön säännöstön käyttöönottamisessa olisi noudatettava tarvittavien täytäntöönpano- ja lainvalvontavalmiuksien kehityksen mukaista aikataulua, jottei yhteisön lainsäädännön yleinen uskottavuus kärsisi; kiittää tässä yhteydessä Kroatian tasavallan ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian lisääntyvää yhteistyötä, jonka tavoitteena on jakaa kokemuksia ja asiantuntemusta;

43.   kehottaa entisen Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa pyrkimään rakentavalla ja joustavalla tavalla yhdessä Kreikan kanssa pikaiseen ja molempien osapuolten hyväksyttävissä olevaan ratkaisuun vielä ratkaisematta olevassa maan nimeä koskevassa kysymyksessä; katsoo, että tasavallan nimeä koskeva ongelma ei ole esteenä jatkettaessa maan yhdentymistä Euroopan unioniin;

Muut Länsi-Balkanin valtiot

44.   muistuttaa Thessalonikissa 19. ja 20. kesäkuuta 2003 pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen puheenjohtajan päätelmistä ja tukee niitä täysin; toteaa, että tällöin valtioiden ja hallitusten päämiehet toistivat olevansa sitoutuneita Länsi-Balkanin maiden Euroopan unioniin liittyvien näkymien täysimääräiseen ja tehokkaaseen tukeen ja että näistä maista tulee olennainen osa Euroopan unionia, kunhan ne täyttävät asetetut ehdot;

45.   uskoo, että eurooppalainen yhdentymisstrategia, johon liittyy mahdollisuus Euroopan unionin jäsenyyteen, on paras mahdollinen kannustin tarpeellisille uudistuksille pysyvän rauhan ja vakauden luomiseksi Länsi-Balkanille, tälle Euroopan alueelle, joka on pian kokonaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden ympäröimä;

46.   katsoo, että Länsi-Balkanin tuleva liittyminen on nähtävä seuraavana vaiheena kylmän sodan jälkeisessä Euroopan jälleenyhdistymisessä;

47.   toteaa, että Länsi-Balkanin liittymistä edeltävä etenemissuunnitelma edellyttää yksityiskohtaista ja konkreettista lähestymistapaa sekä kyseisille heikoista keskushallinnon instituutioista kärsiville valtioille suunniteltua kannusteisiin perustuvaa menettelyä, jota ohjataan enemmän politiikalla ja jonka ansiosta uudistusvauhtia pystytään ylläpitämään todennäköisesti pitkään;

48.   kehottaa komissiota jatkamaan alueelle osoitettavan yhteisön avun uudelleensuuntaamista ja keskittämään Euroopan unionin tuen tehokkaan valtionhallinnon ja oikeuslaitoksen kehittämiseen, uudenaikaisten, syrjimättömien koulutusjärjestelmien perustamiseen sekä paluumuuttajille suunnattavien sosiaalisesti ja taloudellisesti osallistavien toimenpiteiden edistämiseen; pitää tarpeellisena, että tukea suunnataan myös kyseisiä maita koskevan nykyistä enemmän tulevaisuuteen suuntautuvan viisumipolitiikan luomiseen, jotta järjestäytynyttä rikollisuutta voitaisiin vastustaa haittaamatta kuitenkaan yritysmaailman, työmarkkinaosapuolten, akateemisen henkilöstön ja opiskelijoiden rajatylittävää vaihtoa;

49.   pitää myönteisenä sitä, että Albania on lähellä vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen loppuunsaattamista, mikä todistaa kyseisen valtion ponnistuksista yhteisön normien täyttämisessä, mutta kehottaa poliittisia vallanpitäjiä panemaan hyväksytyt lait täytäntöön ja odottaa niiden saavuttavan ennen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemistä konkreettisia tuloksia korruption vastustamisessa ja vapaan, riippumattoman tiedonvälityksen edistämisessä; kehottaa hallitusta ja parlamenttia muuttamaan vaalilakia ennen seuraavia vaaleja, jotta voitaisiin taata Albanian kansalaisten tukemien poliittisten voimien oikeudenmukainen edustus parlamentissa ja jotta voitaisiin estää tämänhetkinen taktisen äänestämisen käytäntö;

50.   kehottaa komissiota auttamaan Albaniaa lopettamaan käynnissä olevan verisen selkkauksen, joka muun muassa estää lapsia käymästä koulua ja muita käyttämästä äänioikeuttaan;

51.   pitää myönteisenä yleisten asioiden neuvoston ja ulkosuhteiden neuvoston päätöstä aloittaa vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvottelut Bosnia ja Hertsegovinan kanssa, mutta kehottaa kyseisen valtion viranomaisia komission sekä seuraavan korkean tason edustajan tuella tarkastelemaan Daytonin perustuslaillisia menettelyjä uudelleen ja vakiinnuttamaan valtion elimiä edelleen varmistaen samalla, että toimivallan siirtoon oikeus-, puolustus- ja poliisialalla osoitetaan varoja riittävässä suhteessa; korostaa, että tällaisilla perustuslakiuudistuksilla pyritään yhdistämään demokratia ja tehokkuus edustuksellisuuden ja monietnisyyden kanssa; panee pahoitellen merkille, että maan perustuslaillisesta uudistuksesta käytävät neuvottelut ovat ajautuneet pattitilanteeseen, ja kehottaa uutta korkeaa edustajaa toimimaan välitystehtävässään kyseisen prosessin jatkamiseksi, muistuttaa Bosnia ja Hertsegovinan viranomaisia siitä, että täysipainoinen yhteistyö entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa on EU:n kanssa käytävien vakautus- ja assosiaatiosopimusneuvottelujen perusedellytys;

52.  Palauttaa mieliin Bosnia ja Hertsegovinan edellisen korkean edustajan lausunnot, joiden mukaan valtio on jättämässä Daytonin sopimuksen taakseen ja siirtymässä määrätietoisesti kohti Euroopan unionia; pitää myönteisenä Christian Schwarz-Schillingin päättäväisyyttä auttaa maata ottamaan merkittäviä poliittisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia edistysaskeleita; uskoo, että yhteisön yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan operaatioita olisi yhteensovitettava tiiviisti tässä ratkaisevan tärkeässä vaiheessa, ja kehottaa siksi asianmukaisia EU:n toimijoita ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että Euroopan unionilla olisi aiheesta yksi yhteinen kanta;

53.   katsoo, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta neuvoteltaessa etusijalle on asetettava kansainvälisen asioihin puuttumisen tarpeen vähentäminen entisestään Bosnia ja Hertsegovinan hallinnoinnissa; kehottaa neuvostoa ja komissiota valmistelemaan varovasti korkean edustajan toimiston vähittäistä lakkauttamista;

54.   kunnioittaa Montenegron viranomaisten toivetta kansanäänestyksen järjestämisestä Montenegron asemasta, mikä on Serbia ja Montenegron perustuslain säännösten sekä yhteisön normien mukaista; luottaa siihen, että hallitus ja oppositio onnistuvat, Euroopan unionin välityksellä, vahvistamaan yhdessä kansanäänestyksen järjestämistä koskevat säännöt ja menettelyt, niin että vaalitulos on kansallisesti ja kansainvälisesti täysin laillinen; kehottaa äänestyksen lopputuloksesta riippumatta näiden kahden tasavallan viranomaisia toimimaan vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liittyvien neuvottelujen osalta läheisessä ja rakentavassa yhteistyössä ja ottamaan käyttöön toimenpiteitä, joita tarvitaan kummankin maan markkinoiden täysimääräiseen taloudelliseen yhdentymiseen;

55.   antaa tunnustusta Serbia ja Montenegron viranomaisten merkittävälle edistymiselle yhteistyössään entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa; tunnustaa ja toistaa YK:n pääsyyttäjän Carla del Ponten kehotuksen, että entinen komentaja Ratko Mladic ja Srpskan tasavallan entinen johtaja Radovan Karadzic on luovutettava välittömästi entisen Jugoslavian alueen kansainväliseen rikostuomioistuimeen; palauttaa mieliin, että vakautus- ja assosiaatiosopimuksesta käytävät neuvottelut edellyttävät täysimääräistä ja aktiivista yhteistyötä entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa; kehottaa tästä syystä Serbian viranomaisia tarttumaan niille tarjottuun mahdollisuuteen ja toteuttamaan Euroopan unioniin yhdentymisen jatkamiseen tähtäävää politiikkaa; muistuttaa kyseisiä viranomaisia välttämättömyydestä varmistaa, että entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen osalta toteutettava politiikka nauttii täyttä luottamusta hallinnon, poliisin, oikeuslaitoksen ja armeijan keskuudessa kaikilla tasoilla;

56.   panee merkille Voivodinan alueen nykyisen monietnisen luonteen säilyttämisen strategisen merkityksen;

57.   on tyytyväinen siihen, että ensimmäisissä neuvotteluissa vallitsi keskinäinen kunnioitus; on kuitenkin huolissaan siitä, että, kuten erityisedustajan raportissa kaavaillaan, etnisten ryhmien välisten suhteiden ja vähemmistöjen oikeuksien tila on edelleen erittäin huono etenkin serbi- ja romanivähemmistöjen osalta; kehottaa paikallishallinnon väliaikaisia elimiä esittämään hajauttamista koskevien keskustelujen yhteydessä ehdotuksia ongelman ratkaisemiseksi;

58.   yhtyy komission kantaan ja korostaa Kosovossa saavutettua edistystä, mutta panee myös merkille monet puutteet YK:n normien täytäntöönpanossa;

59.   muistuttaa, että asemaa koskevien neuvottelujen saattaminen päätökseen edellyttää YK:n normien täydellistä noudattamista, ja yhtyy neuvoston kantaan, jonka mukaan Kosovon aseman osalta ainoa vaihtoehto on monista etnisistä ryhmistä muodostuva Kosovo, jossa kaikki kansalaiset voivat elää, työskennellä ja matkustaa vapaasti ja jossa alueellisen koskemattomuuden takaavat YK ja Euroopan unioni; korostaa, että lopullisen ratkaisun olisi oltava sellainen, että Kosovon kansa voi hyväksyä sen; katsoo, että kysymystä olisi tarkasteltava Kosovon Euroopan unioniin yhdentymisen valossa ja että sen tulee edistää rauhaa, turvallisuutta sekä vakautta alueella;

60.   katsoo myös, että lopullista asemaa koskevaan päätökseen tulisi liittää päätöksen toteuttamista koskeva etenemissuunnitelma, jossa esitetään yksityiskohtaisesti alueen epävakauden välttämisen edellyttämät ehdot;

61.   kehottaa Euroopan unionia ja Euroopan komissiota toimimaan johtavassa roolissa tiiviissä yhteistyössä YK:n ja yhteysryhmän kaikkien jäsenten (Ranska, Saksa, Venäjä, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat) kanssa, kun neuvotellaan Kosovon tulevasta asemasta; katsoo, että kyseiset neuvottelut ovat haaste koko alueelle ja että kaikkien asianomaisten valtioiden on tuettava tätä prosessia ja kannatettava sen lopputulosta;

o
o   o

62.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille sekä Turkin, Kroatian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Serbia ja Montenegron parlamenteille ja hallituksille, Kosovon itsehallinnon väliaikaisille elimille ja Yhdistyneiden Kansakuntien Kosovon väliaikaishallinnolle.

(1) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0350.
(2) EUVL C 140 E, 9.6.2005, s. 163.
(3) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0369.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö