Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0150/2006

Debatai :

PV 15/03/2006 - 13
CRE 15/03/2006 - 13

Balsavimas :

PV 16/03/2006 - 9.5
CRE 16/03/2006 - 9.5

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 277kWORD 52k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 16 d. - Strasbūras
Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komiteto 62-oji sesija (JTŽTK, Ženeva)
P6_TA(2006)0097RC-B6-0150/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl derybų dėl Žmogaus Teisių Tarybos rezultatų ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komisijos 62-osios sesijos (JTŽTK, Ženeva)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes, nuo 1996 m. priimtas rezoliucijas dėl JT Žmogaus teisių komisijos bei į 2004 m. sausio 29 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Tautų santykių(1), 2005 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl Jungtinių Tautų reformos(2) ir į 2005 m. rugsėjo 29 d. rezoliuciją dėl 2005 m. rugsėjo 14–16 d. Jungtinių Tautų pasaulinio aukščiausio lygio viršūnių susitikimo rezultatų(3),

–   atsižvelgdamas į JT Žmogaus teisių komisijos (JTŽTK) 62-ąją sesiją, kuri planuojama 2006 m. kovo 13–21 d.,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus aukšto lygio komisijos dėl grėsmių, iššūkių ir pokyčių 2004 m. gruodžio 1 d. pranešimą "Saugesnis pasaulis – mūsų bendra atsakomybė",

–   atsižvelgdamas į JT Generalinio Sekretoriaus 2005 m. kovo 21 d. pranešimą "Daugiau laisvės, siekiant plėtros, saugumo ir žmogaus teisių visiems",

–   atsižvelgdamas į 2005 m. Niujorke vykusiame JT pasaulio aukščiausio lygio susitikime 2005 m. rugsėjo 16 d. priimtą išvadų dokumentą, kuriame buvo nuspręsta įkurti Žmogaus teisių tarybą, kuri pakeistų Žmogaus teisių komisiją, ir pavesti JT Generalinės Asamblėjos pirmininkui kuo greičiau, 60-osios sesijos metu, užbaigti vykstančias derybas siekiant nustatyti Žmogaus teisių tarybos įgaliojimus ir struktūrą,

–   atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos pirmininko 2006 m. vasario 23 d. pateiktą rezoliucijos dėl Žmogaus teisių tarybos projektą,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 4 dalį,

A.   kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo skatinimas ir apsauga yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio Bendrijos acquis dalis ir vienas pagrindinių Europos bendrumo ir vientisumo ramsčių,

B.   kadangi Jungtinės Tautos potencialiai buvo ir yra viena tinkamiausių organizacijų, padedančių visapusiškai spręsti žmogaus teisių klausimus ir uždavinius, su kuriais šiandien susiduria žmonija,

C.   kadangi rezoliucijos dėl Žmogaus teisių tarybos (ŽTT) projektas yra daugelio mėnesių darbo, siekiant susitarimo, rezultatas,

D.   kadangi ŽTT negali spręsti kai kurių svarbiausių nerimą keliančių ir įvardytų klausimų, ji vis dėto galėtų būti veiksminga JT, kurios, deja, ne visada veiksmingai pasiekdavo norimų rezultatų, platforma stiprinti žmogaus teisių apsaugą ir jas skatinti,

E.   kadangi JT Žmogaus teisių komisijos (JTŽTK) 62-oji sesija bus paskutinė sesija prieš iš tikrųjų įkuriant ŽTT,

F.   kadangi Europos Parlamento ad hoc delegacija buvo sudaryta prieš šių metų JTŽTK metinę sesiją, kaip tai buvo daroma ir per pastaruosius septynerius metus,

Žmogaus teisių taryba

1.   palankiai vertina priimtą rezoliuciją, kuria įkuriama ŽTT; ir atkreipia dėmesį į ES indėlį į šių derybų rezultatą;

2.   palankiai vertina mažesnio, nuolatinio, Generalinės Asamblėjos tiesiogiai renkamo JT organo įkūrimą – pirmą žingsnį siekiant įgyvendinti 2005 m. vykusio Jungtinių Tautų pasaulio aukščiausio lygio susitikimo įsipareigojimą stiprinti Jungtinių Tautų žmogaus teisių struktūrą;

3.   ypač džiaugiasi tuo, kad ŽTT per visus metus galės reguliariai susitikti ir surengti ne mažiau kaip tris sesijas per metus ir, be savo eilinių susitikimų, sušaukti neeilines sesijas siekiant greitai reaguoti į atsirandančias žmogaus teisių krizes;

4.   palankiai vertina JTŽTK nepriklausomų vadinamųjų specialiųjų procedūrų sistemos išsaugojimą; pažymi, kad šias specialiąsias procedūras reikės patikslinti per vienų metų laikotarpį, ir ragina ES išlikti budrią siekiant užtikrinti, kad šios procedūros būtų išlaikytos;

5.   palankiai vertina tai, kad žmogaus teisių NVO ir toliau dalyvaus diskusijose ir tikisi, kad šis dalyvavimas pagerės ir sustiprės ateityje; pakartoja savo raginimą reformuoti JT NVO komitetą siekiant užtikrinti veiksmingą nepriklausomų NVO dalyvavimą;

6.   palankiai vertina tai, kad sukurtas visuotinis periodinio vertinimo, vadinamojo ekspertų vertinimo (angl. peer review), mechanizmas, t.y. priemonė, padėsianti didinti taikymo visuotinumą ir vienodą požiūrį į valstybes nares dėl žmogaus teisių padėties visame pasaulyje stebėjimo; atkreipia dėmesį į sąlygą, kad, taikant šį mechanizmą, neturėtų būti dubliuojamas JT sutarties organų darbas; ragina ŽTT, kuriant šio vertinimo metodus, užtikrinti, kad šiam tikslui skirta sesija neįeitų į rezoliucijoje nurodytą sesijų skaičių, t.y. mažiausiai trys sesijos ir dešimt savaičių;

7.   apgailestauja, kad nebuvo priimtas pasiūlymas ŽTT narius rinkti sustiprinta dviejų trečdalių balsų dauguma; vis dėlto mano, kad procedūra, kai nariai renkami tiesiogiai ir asmeniškai slaptu balsavimu absoliučia Generalinės Asamblėjos balsų dauguma ir vyriausybės turi svarstyti kandidatų veiklą ir įsipareigojimus žmogaus teisių srityje, galėtų užkirsti kelią tam, kad į ŽTT būtų išrinkti aiškūs žmogaus teisių pažeidėjai; palankiai vertina, kad nustatytas narystės teisių ŽTT sustabdymo, kai narys akivaizdžiai ir nuolat pažeidžia žmogaus teises, mechanizmas balsuojant dviem trečdaliams Generalinės Asamblėjos narių;

8.   ragina visas JT valstybes nares stengtis rinkti aukščiausius žmogaus apsaugos standartus atitinkančias šalis kandidates, kurios yra ratifikavusios pagrindines žmogaus teisių sutartis, laikėsi savo įsipareigojimų teikti ataskaitas, atvirai ragino laikytis JT specialiųjų procedūrų ir siekė įgyvendinti jų rekomendacijas; ragina ES primygtinai reikalauti, kad kandidatūros būtų pristatytos likus mažiausia trisdešimčiai dienų iki rinkimų siekiant, kad būtų viešai svarstoma jų veikla ir įsipareigojimai žmogaus teisių srityje;

9.   dar kartą patvirtina savo požiūrį, kad ŽTT gebėjimas ginti žmogaus teises priklausys nuo visų šalių politinės valios siekti, kad ji taptų stipriu ir veiksmingu organu;

10.   taigi ragina visas JT valstybes nares įvykdyti nustatytus įgaliojimus ir įgyvendinti sukurtus mechanizmus siekiant užtikrinti ŽTT gebėjimą prasmingai ginti ir skatinti žmogaus teises;

11.   ragina ES atlikti vadovaujamąjį vaidmenį ŽTT ir rodyti pavyzdį siekiant įsteigti stiprų JT žmogaus teisių organą, galintį spręsti žmogaus teisių klausimus ir reaguoti į žmogaus teisių padėtį visame pasaulyje;

12.   dar kartą patvirtina, kad reikia plėsti ES ir JT, ypač naujosios ŽTT, konsultacijas, bendradarbiavimą ir koordinavimą;

13.   dar kartą patvirtina, kad ES reikia suderintos, bendros ir gerai parengtos strategijos prieš ir per ŽTT sesijas ir po jų siekiant užtikrinti veiksmingą ir naudingą indėlį į jos darbą;

14.   mano, kad, atsižvelgiant į Parlamento dalyvavimo JTŽTK metinėse sesijose praktiką, reikia ir toliau siųsti delegacijas dalyvauti atitinkamose ŽTT sesijose;

JTŽTK 62-oji sesija

15.   atkreipia dėmesį į sprendimą JTŽTK 62-ąją sesiją padaryti pereinamąją, procedūrinę ir trumpesnę;

16.   vis dėlto mano, kad šis sprendimas neturėtų sutrukdyti JTŽTK įvykdyti apsaugos įgaliojimų ir kad visa Komisijos normų nustatymo veikla turėtų būti tinkamai priimta ar kitaip jos laikomasi;

17.   taigi ragina Žmogaus teisių komisijos narius užtikrinti, kad paskutinės sesijos metu numatytas specialių procedūrų darbas, pvz., Generalinio Sekretoriaus pranešimas apie bendradarbiavimą su Jungtinių Tautų žmogaus teisių organizacijų atstovais, būtų pateiktas, pripažintas ir labai gerai apsvarstytas ir kad besibaigiantys įgaliojimai, pvz., JT Generalinio Sekretoriaus specialiojo atstovo žmogaus teisių gynėjų klausimais įgaliojimas, būtų atnaujinti; pabrėžia, kad turi būti išlaikyta galimybė žmogaus teisių gynėjams kreiptis į Komisiją ir dalyvauti diskusijose;

o
o   o

18.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Saugumo Tarybai, JT Generaliniam Sekretoriui, 60-osios Generalinės Asamblėjos pirmininkui ir JT vyriausiajam žmogaus teisių komisarui.

(1) OL C 96 E, 2004 4 21, p. 79.
(2) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0237.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0362.

Teisinė informacija - Privatumo politika