Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0168/2006

Debates :

PV 16/03/2006 - 16.1
CRE 16/03/2006 - 16.1

Balsojumi :

PV 16/03/2006 - 17.1

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 204kWORD 52k
Ceturtdiena, 2006. gada 16. marts - Strasbūra
Cilvēktiesības Moldovā, īpaši Piedņestrā
P6_TA(2006)0099RC-B6-0168/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par cilvēktiesībām Moldovā, īpaši Piedņestrā

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā iepriekšējās Parlamenta rezolūcijas par Moldovu, sevišķi 2003. gada 18. decembra rezolūciju(1), 2005. gada 24. februāra rezolūciju par parlamenta vēlēšanām Moldovā(2) un 2005. gada 28. aprīļa rezolūciju par gada ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē 2004. gadā un ES politiku šajā jomā(3),

–   ņemot vērā ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejas 2005. gada 6. un 7. oktobra sanāksmē pieņemto galīgo paziņojumu un ieteikumus,

–   ņemot vērā Eiropas Savienības Partnerattiecību un sadarbības nolīgumu ar Moldovu, ko parakstīja 1994. gada 28. novembrī un kas stājās spēkā 1998. gada 1. jūlijā,

–   ņemot vērā Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) 1999. gadā Stambulā notikušajā augstākā līmeņa sanāksmē un 2002. gadā Portu notikušajā EDSO Ministru padomes sanāksmē pieņemtos paziņojumus,

–   ņemot vērā Septītās ES un Moldovas parlamentārās sadarbības padomes 2005. gada 22. februāra sanāksmē pieņemto Moldovas rīcības plānu,

–   ņemot vērā EDSO Demokrātisko iestāžu un cilvēktiesību biroja vēlēšanu novērotāju misijas gala ziņojumu par 2005. gada 6. marta vēlēšanām, kurā atzīts, ka, neraugoties uz atklātajiem trūkumiem attiecībā uz priekšvēlēšanu kampaņas veidošanas iespējām un piekļuvi plašsaziņas līdzekļiem, tās kopumā ir bijušas atbilstošas lielākajai daļai EDSO prasību un Eiropas Padomes un citiem starptautiskajiem standartiem,

–   ņemot vērā Padomes Lēmumu 2006/96/KĀDP, ar ko īsteno Kopējo nostāju 2004/179/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Moldovas Republikas Piedņestras apgabala vadību(4) un Padomes Kopējo nostāju 2006/95/KĀDP(5), ar kuru šos ierobežojošo pasākumu piemērošanas periodu pagarina par vēl 12 mēnešiem,

–   ņemot vērā pagaidu rezolūciju par Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) 2004. gada 8. jūlija spriedumu lietā Ilascu un citi pret Moldovu un Krievijas Federāciju, ko 2006. gada 1. martā pieņēma Eiropas Padomes Ministru padome,

–   ņemot vērā Reglamenta 115. panta 5. punktu,

A.   tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikā ir atzīta Moldovas tiekšanās uz Eiropu un Moldovas nozīmīgums, jo tā ir valsts, kurai ir sena vēsturiska, kultūras un ekonomiskā saikne ar dalībvalstīm;

B.   tā kā Eiropas kaimiņattiecību politikas ietvaros tika pieņemts rīcības plāns, kurā ir iekļauti priekšlikumi, kuru mērķis ir veicināt tādas politiskās un administratīvās reformas, kas ļautu Moldovai laika gaitā iekļauties ES politikas virzienos un programmās;

C.   tā kā Eiropas Savienības nesen ir veikusi svarīgus pasākumus, lai veicinātu saikni ar Moldovas Republiku un pieņemtu rezolūciju par Piedņestras konfliktu, izveidojot pastāvīgo Eiropas Komisijas delegāciju Kišiņevā, ieceļot ES īpašo pārstāvi Moldovas jautājumos, kuram ir pilnvaras sniegt ieguldījumu noturīgā Piedņestras konflikta noregulēšanā, un izveidojot ES robežsardzes palīdzības misiju, kas darbojas Moldovā un Ukrainā;

D.   tā kā 1992. gadā pēc bruņota konflikta, kuram bija militārs Krievijas atbalsts, Piedņestra pasludināja savu neatkarību, destabilizējot visu valsti;

E.   tā kā saistībā ar Piedņestru pastāv bažas par augstu noziedzības līmeni, korupciju visos sabiedrības līmeņos, iesakņojušās ēnu ekonomikas pastāvēšanu un pamata brīvību un cilvēktiesību neievērošanu;

F.   tā kā pašpasludinātās Piedņestras varas iestādes turpina vajāt neatkarīgos plašsaziņas līdzekļus un NVO un diskriminēt un vajāt rumāņu tautības iedzīvotājus;

G.   tā kā pašpasludinātās Piedņestras varas iestādes vēl aizvien atsakās ievērot ECT spriedumu un atbrīvot nelikumīgi un patvaļīgi apcietinātos Andrei Ivantoc un Tudor Petrov-Popa;

H.   tā kā ir ziņas, ka Andrei Ivantoc šā gada 2006. gada 27. februārī ir uzsācis badastreiku, lai protestētu pret to, ka Tiraspoles brīvības atņemšanas iestādē pret apcietinātajiem izturas necilvēcīgi un pazemojoši,

1.   asi nosoda to, ka neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, cilvēki, kas kritizē pašpasludinātās Piedņestras režīmu, NVO locekļi un tie, kas pretojas Piedņestras režīmam, tiek apspiesti, vajāti un iebiedēti; nosoda aizliegumu ārvalstu ziedotājiem finansēt NVO; nosoda šī režīma nevēlēšanos iesaistīties pasākumos, lai panāktu mierīgu un vispusīgu Piedņestras konflikta atrisinājumu; tādēļ atzinīgi vērtē to, ka ir pagarināts aizliegums Piedņestras režīma locekļiem izsniegt ES dalībvalstu vīzas;

2.   asi nosoda to, ka pašpasludinātās Piedņestras varas iestādes vairāk nekā pusotru gadu pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma Ilascu u.c. lietā pasludināšanas turpina turēt apcietinājumā divus prasības iesniedzējus; atzīmē, ka šajā spriedumā tiesa jo īpaši uzsvērts, ka abām atbildīgajām valstīm ir jādara viss iespējamais, lai nekavējoties atbrīvotu vēl aizvien patvaļīgā apcietinājumā esošos prasības iesniedzējus;

3.   aicina Moldovas iestādes turpināt rīkoties, lai nekavējoties tiktu atbrīvoti nelikumīgā un patvaļīgā apcietinājumā esošie Andrei Ivantoc un Tudor Petrov-Popa; stingri pieprasa Krievijas iestādēm aktīvi izmantot visus pasākumus, ar kuriem iespējams panākt, ka abi nelikumīgi un patvaļīgi apcietinātie tiek nekavējoties atbrīvoti; aicina Padomi, Komisiju un dalībvalstis lūgt, lai šie apcietinātie tiktu nekavējoties atbrīvoti;

4.   ņemot vērā bijušā aizsardzības ministra Valeriu Pasat lietā pasludināto smago un pretrunīgo spriedumu, aicina Moldovas iestādes nodrošināt, ka apelācijas procesam ļaus noritēt pārredzamā veidā, ievērojot starptautiskos juridiskos principus;

5.   pauž stingru atbalstu Moldovas iestāžu centieniem sekmīgi ieviest Rīcības plānu, kas ir daļa no ES kaimiņattiecību politikas; aicina Padomi un Komisiju atbalstīt Moldovas iestāžu demokratizācijas procesu un izmantot visus diplomātiskos līdzekļus, lai vājinātu nelikumīgo un autoritāro Piedņestras režīmu;

6.   mudina Moldovas valdību turpināt reformu procesu, lai uzlabotu tiesiskumu, atbilstoši saistībām, kas izriet no Rīcības plāna, risinātu iestāžu korumpētības problēmu un ieviestu stingrākus pasākumus cīņā pret cilvēku tirdzniecību;

7.   ņem vērā likumu par cilvēku tirdzniecības novēršanu un cīņu pret to, kas pieņemts 2005. gada 20. oktobrī un paredz bezmaksas sociālos pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem; aicina Moldovas iestādes paskaidrot, kā tiks finansēti ar šī likuma piemērošanu saistītie pasākumi; uzsver to, ka ir svarīgi konsultatīvajām iestādēm sieviešu tirdzniecības jautājumos piešķirt lielāku finansējumu un palielināt darbinieku skaitu tajās, kā arī aktīvāk sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, kas darbojas šajā jomā;

8.   atzinīgi vērtē dažādo Moldovas parlamentā pārstāvētu partiju konstruktīvo sadarbību; atzīst, ka reformas tādās jomās kā tiesu iestāžu neatkarība, izlūkdienesti, kā arī vēlēšanas un revīzijas palātu reglamentējošie tiesību akti ir ļoti svarīgas; aicina palielināt Moldovas tiesu iestāžu jaudu; uzsver, ka ir svarīgi nekavējoties īstenot šīs un citas reformas;

9.   pauž pārliecību, ka reformas Moldovā būs sekmīgas tikai tad, ja tās noritēs, ievērojot tiesiskuma principus un pamatbrīvības; mudina visas iesaistītās puses, tostarp pilsonisko sabiedrību sadarboties, lai sekmētu tālāku valsts demokrātijas attīstību;

10.   atzinīgi vērtē to, ka tiek ievērota 2005. gada 30. decembrī Moldovas un Ukrainas premjerministru pieņemtā kopīgā deklarācija par muitu; aicina Moldovas Piedņestras reģiona uzņēmējus reģistrēties attiecīgajās iestādēs Kišiņevā, lai sekmētu netraucētu preču plūsmu pāri robežai; aicina pašpasludinātās Piedņestras varas iestādes netraucēt šo reģistrāciju;

11.   atzinīgi vērtē Eiropas robežsardzes palīdzības misijas nosūtīšanu uz Moldovu un Ukrainu, kas varētu būt ieguldījums pasākumos, kuru mērķis ir rast ilgtspējīgu un stabilu Piedņestra konflikta atrisinājumu; uzsver, ka konflikta izbeigšanai ir svarīgi uzlabot robežkontroli un ierobežot ieroču tirdzniecību;

12.   aicina Komisiju, Padomi un ES īpašo pārstāvi Moldovas jautājumos darīt visu iespējamo, lai izvairītos no robežstrīda saasināšanās;

13.   ņem vērā pozitīvo Moldovas parlamenta paziņojumu par Ukrainas iniciatīvu atrisināt Piedņestras konfliktu, kurā gan ir arī dažas kritiskas piezīmes; aicina visas iesaistītās puses pilnībā iesaistīties 5+2 sarunās, kurās piedalītos Moldova, Moldovas Piedņestras reģions, Krievija, Ukraina un EDSO, Eiropas Savienībai un ASV piedaloties novērotāju statusā, un panākt politisku Piedņestras konflikta atrisinājumu;

14.   aicina Krieviju nekavējoties pārtraukt atbalstīt Piedņestras režīmu, apstiprināt, ka tā atbalsta Moldovas konstitūcijā paredzēto Moldovas teritoriālo integritāti un bez nosacījumiem izvest savas karaspēka vienības, smagos ieroču un munīciju; uzsver, ka saskaņā ar 1999. gadā Stambulā notikušajā EDSO augstākā līmeņa sanāksmē pieņemto lēmumu karaspēka daļām bija jābūt izvestām līdz 2002. gada beigām; aicina Padomi iekļaut šo jautājumu nākamās ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes darba kārtībā;

15.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Moldovas valdībai un parlamentam, Rumānijas valdībai, Ukrainas valdībai, Krievijas Federācijas valdībai, Amerikas Savienoto Valstu valdībai, EDSO ģenerālsekretāram un Eiropas Padomes ģenerālsekretāram.

(1) OV C 91 E, 15.4.2004., 692. lpp..
(2) OV C 304 E, 1.12.2005., 398. lpp.
(3) OV C 45 E, 23.2.2006., 107. lpp.
(4) OV L 44, 15.2.2006., 32. lpp.
(5) OV L 44, 15.2.2006., 31. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika