Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0168/2006

Debatter :

PV 16/03/2006 - 16.1
CRE 16/03/2006 - 16.1

Omröstningar :

PV 16/03/2006 - 17.1

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 120kWORD 43k
Torsdagen den 16 mars 2006 - Strasbourg
Mänskliga rättigheter i Moldavien, särskilt Transnistrien
P6_TA(2006)0099RC-B6-0168/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution Europaparlamentets resolution om de mänskliga rättigheterna i Moldavien och framför allt i Transnistrien

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Moldavien, i synnerhet resolutionen av den 18 december 2003(1), resolutionen av den 24 februari 2005(2) om parlamentsvalet i Moldavien och resolutionen av den 28 april 2005(3) om årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen 2004 och EU:s politik på detta område,

–   med beaktande av det slutliga uttalandet och de slutliga rekommendationerna från den parlamentariska kommittén för samarbete mellan EU och Moldavien av den 6-7 oktober 2005,

–   med beaktande av partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Moldavien och Europeiska unionen (EU), vilket undertecknades den 28 november 1994 och trädde i kraft den 1 juli 1998,

–   med beaktande av uttalandena från det toppmöte som hölls av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Istanbul 1999 samt uttalandena från OSSE:s ministerråds möte i Oporto 2002,

–   med beaktande av handlingsplanen för Moldavien, vilken antagits av det sjunde rådet för samarbete mellan EU och Moldavien den 22 februari 2005,

–   med beaktande av den slutliga rapporten för det valobservatörsuppdrag som ordnats av OSSE och dess byrå för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter (ODIHR) och där det framhölls att valen den 6 mars 2005 överlag förrättats i enlighet med de flesta av de åtaganden som gjorts till OSSE samt med Europarådets normer och andra internationella normer för demokratiska val, trots de brister som framkommit i fråga om villkoren för valkampanjen och tillgången till massmedier,

–   med beaktande av rådets beslut 2006/96/GUSP om genomförande av gemensam ståndpunkt 2004/179/GUSP om restriktiva åtgärder mot de styrande i regionen Transnistrien i Republiken Moldavien(4) och rådets gemensamma ståndpunkt 2006/95/GUSP(5) om förlängning av dessa åtgärder med ytterligare tolv månader,

–   med beaktande av den interimsresolution som antagits av Europarådets ministerkommitté den 1 mars 2006 om domen av den 8 juli 2004 från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i målet Ilascu m.fl. mot Moldavien och Ryska federationen,

–   med beaktande av artikel 115.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I den europeiska grannskapspolitiken erkänns Moldaviens strävanden i riktning mot Europa och Moldaviens betydelse som ett land med djupgående historiska, kulturella och ekonomiska kontakter med medlemsstaterna.

B.  Inom ramen för den europeiska grannskapspolitiken har det antagits en handlingsplan där det ingår förslag för att uppmuntra de politiska och institutionella reformer som kommer att göra det möjligt för Moldavien att så småningom integreras i EU:s politik och program.

C.  Europeiska unionen har nyligen vidtagit viktiga åtgärder för att intensifiera sitt engagemang i Moldavien och söka uppnå en lösning på konflikten i Transnistrien, i form av att det öppnats en ständig delegation för Europeiska kommissionen i Chisinau, utsetts ett särskilt sändebud för EU i Moldavien med bemyndigande att bidra till en varaktig lösning på konflikten i Transnistrien och inrättats ett EU-uppdrag för bistånd till gränsförvaltning i Moldavien och Ukraina (EUBAM).

D.  Transnistrien förklarade sig självständigt 1992 efter en väpnad konflikt där det förekommit militärt stöd från rysk sida, vilket har fått till följd att stabiliteten rubbats i hela landet.

E.  Särskilt Transnistrien är ägnat att inge farhågor på grund av den svåra brottsligheten, en korruption som genomsyrar hela samhället, en inofficiell ekonomi med djupa rötter och brist på respekt för grundläggande rättigheter och mänskliga rättigheter.

F.  De självutnämnda myndigheterna i Transnistrien fortsätter att trakassera de oberoende massmedierna och icke-statliga organisationerna och diskriminera och förfölja den del av befolkningen som talar rumänska.

G.  De självutnämnda myndigheterna i Transnistrien framhärdar i sin vägran att rätta sig efter domen från Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna enligt vilken det olagliga och godtyckliga frihetsberövandet av Andrej Ivantoc och Tudor Petrov-Popa måste upphöra.

H.  Det finns rapporter om att Andrej Ivantoc hungerstrejkat sedan den 27 februari 2006 för att protestera mot den omänskliga och förnedrande behandling som de anställda vid straffanstalten i Tiraspol gör sig skyldiga till.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt det förtryck, de trakasserier och den skrämseltaktik som regimen i Transnistrien bedriver mot oberoende massmedier, mot medborgare som kritiserar de självutnämnda myndigheterna i Transnistrien, mot medlemmar av icke-statliga organisationer och mot oppositionen. Parlamentet fördömer att icke-statliga organisationer förbjudits ta emot medel från utländska givare och beklagar regimens ovilja att helt och fullt gå in för att nå fram till en fredlig och heltäckande lösning på konflikten i Transnistrien och välkomnar därför att EU förlängt förbudet mot viseringar till medlemmar av regimen i Transnistrien.

2.  Europaparlamentet beklagar på det djupaste att de självutnämnda myndigheterna i Transnistrien fortfarande, mer än ett och ett halvt år efter att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna avkunnat sin dom i målet Ilaşcu m.fl., håller tvü av klaganden i det målet i fängsligt förvar. Parlamentet konstaterar att domstolen i sin dom framför allt ålagt de två staterna på svarandesidan att vidta alla nödvändiga åtgärder för att det godtyckliga frihetsberövandet av klagandena skall upphöra och se till att de ögonblickligen försätts på fri fot.

3.  Europaparlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att fortsätta sina ansträngningar så att det olagliga och godtyckliga frihetsberövandet av Andrej Ivantoc och Tudor Petrov-Popa upphör och utverka att de ögonblickligen försätts på fri fot. Parlamentet uppmanar med kraft de ryska myndigheterna att använda sig av alla kanaler så att det olagliga och godtyckliga frihetsberövandet av de bägge fågnarna upphör och utverka att de ögonblickligen försätts på fri fot samt uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att vädja för att dessa fångar ögonblickligen försätts på fri fot.

4.  Europaparlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att, med beaktande av att f.d. försvarsministern Valeriu Pasat på ett så uppseendeväckande och kontroversiellt sätt blivit fälld inför domstol, att se till att den fortsatta rättegången, efter överklagande till högre instans, tillåts föras på ett sätt som medger insyn, i överensstämmelse med internationella juridiska normer.

5.  Europaparlamentet uttrycker sitt starka och fortsatta stöd till de moldaviska myndigheternas arbete med att framgångsrikt genomföra handlingsplanen, såsom ett led i EU:s grannskapspolitik. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att stöda de moldaviska myndigheterna i demokratiseringsprocessen och använda alla diplomatiska medel för att försvaga den auktoritära och olagliga regimen i Transnistrien.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft den moldaviska regeringen till fortsatt reformarbete för att förbättra rättsstaten och åtgärda korruptionen bland institutionerna, för att på så sätt fullgöra de åtaganden som följer av handlingsplanen, samt att intensifiera kampen mot allt slags handel med människor.

7.  Europaparlamentet noterar den lag som stiftats den 20 oktober 2005 om att hindra och förebygga handel med människor, enligt vilken offren för människohandeln har rätt till fria sociala tjänster. Parlamentet uppmanar de moldaviska myndigheterna att ytterligare klarlägga hur genomförandet av lagen skall finansieras samt betonar vikten av att ytterligare ekonomiska och personella resurser ställs till förfogande för de rådgivande organen i kampen mot handeln med kvinnor, liksom också vikten av bättre samarbete från icke-statliga organisationer med verksamhet inom detta område.

8.  Europaparlamentet välkomnar det konstruktiva samarbetet mellan de olika politiska partierna i Moldaviens parlament och erkänner vikten av reformerna i fråga om rättsväsendets oberoende samt underrättelsetjänsterna, vallagstiftningen och revisionsrätten. Parlamentet uppmanar till en förstärkning av rättsväsendets kapacitet i Moldavien och understryker vikten av att dessa och andra reformer omsätts i praktiken utan dröjsmål.

9.  Europaparlamentet är övertygat om att reformerna i Moldavien kan lyckas endast om de genomförs med aktning för rättsstaten och de grundläggande friheterna. Parlamentet uppmanar med kraft alla berörda parter, bland dem medlemmar av det civila samhället, att gemensamt arbeta för en fortsatt utveckling av demokratin i landet.

10.  Europaparlamentet välkomnar att Ukrainas och Moldaviens premiärministrars gemensamma förklaring av den 30 december 2005 om tullväsendet har genomförts. Parlamentet uppmanar dem som är verksamma inom näringslivet i regionen Transnistrien i Moldavien att registrera sig hos de behöriga myndigheterna i Chisinau för att gynna en oavbruten ström av varor över gränsen samt uppmanar de självutnämnda myndigheterna i Transnistrien att inte lägga hinder i vägen för registreringen.

11.  Europaparlamentet välkomnar EUBAM:s insatser i Moldavien och Ukraina, som kan bidra till att det görs mera till förmån för en livsduglig och hållbar lösning på konflikten i Transnistrien. Parlamentet påpekar att det absolut behövs bättre gränskontroller för att man skall kunna få slut på konflikten, också genom att begränsa handeln med vapen.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och EU:s särskilda sändebud i Moldavien att göra allt för att hindra en upptrappning av den aktuella gränskrisen.

13.  Europaparlamentet noterar den positiva förklaringen från Moldaviens parlament om Ukrainas initiativ om att få till stånd en lösning på konflikten i Transnistrien, även om förklaringen på vissa punkter givit uttryckt för kritik. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att helt och fullt engagera sig i de 5+2 förhandlingar, där Moldavien, regionen Transnistrien i Moldavien, Ryssland, Ukraina och OSSE deltar, med EU och Amerikas förenta stater som observatörer, samt nå fram till en politisk lösning på konflikten i Transnistrien.

14.  Europaparlamentet uppmanar Ryssland att omedelbart upphöra med sitt stöd till regimen i Transnistrien, att än en gång bekräfta sitt åtagande till förmån för Moldaviens territoriella integritet, såsom denna definierats i Moldaviens statsförfattning, samt villkorslöst dra tillbaka sina trupper, också dess tunga vapen och ammunition. Parlamentet konstaterar att trupperna, enligt det beslut som fattats vid OSSE:s toppmöte 1999 i Istanbul, borde ha dragits tillbaka senast vid utgången av 2002 samt uppmanar rådet att ta med den här frågan på dagordningen för nästa toppmöte mellan EU och Ryssland.

15.  Europaparlamentet uppmanar talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Moldaviens regering och parlament, Rumäniens regering, Ukrainas regering, Ryska federationens regering, Amerikas förenta staters regering, OSSE:s generalsekreterare samt Europarådets generalsekreterare.

(1) EUT C 91 E, 15.4.2004, s. 692.
(2) EUT C 304 E, 1.12.2005, s. 398.
(3) EUT C 45 E, 23.2.2006, s. 107.
(4) EUT L 44, 15.2.2006, s. 32.
(5) EUT L 44, 15.2.2006, s. 31.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy