Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2005/0180(AVC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0045/2006

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0045/2006

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2006)0103

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 256kWORD 33k
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες
Έγκριση προσαρμοστικών συστημάτων προβολέων για μηχανοκίνητα οχήματα ***
P6_TA(2006)0103A6-0045/2006

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας επί του σχεδίου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την έγκριση προσαρμοστικών συστημάτων προβολέων για μηχανοκίνητα οχήματα (COM(2005)0454 – 14454/2005 – C6-0445/2005 – 2005/0180(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (COM(2005)0454 - 14454/2005)(1),

–   έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερη περίπτωση, της απόφασης 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου(2) (C6-0445/2005),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 75, παράγραφος 1, και το άρθρο 43, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A6-0045/2006),

1.   εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
(2) Απόφαση του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές ("αναθεωρημένη συμφωνία του 1958") (ΕΕ L 346 της 17.12.1997, σ. 78).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου