Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0042B(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0032/2006

Předložené texty :

A6-0032/2006

Rozpravy :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Hlasování :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0107

Přijaté texty
PDF 546kWORD 138k
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel
Akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele (2007-2013) ***I
P6_TA(2006)0107A6-0032/2006
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013) – spotřebitelská hlediska (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0115)(1),

-   s ohledem na rozhodnutí Konference předsedů ze dne 30. června 2005 rozdělit návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti zdraví a ochrany spotřebitele (2007–2013), aby byl přidělen jak Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, tak Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů k vypracování dvou samostatných zpráv,

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 153 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0225/2005),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanovisko Rozpočtového výboru a Výboru pro právní záležitosti (A6-0032/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   zdůrazňuje, že finanční prostředky na období po roce 2006 uvedené v legislativním návrhu závisí na rozhodnutí o příštím víceletém finančním rámci;

3.   vyzývá Komisi, aby v případě potřeby předložila po přijetí příštího víceletého finančního rámce návrh na úpravu finanční referenční částky programu;

4.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. března 2006 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. .../2006/ES, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele (2007-2013)
P6_TC1-COD(2005)0042B

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 153 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Prostřednictvím akcí v oblasti ochrany spotřebitele může Společenství přispět k ochraně bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů.

(2)  Proto je vhodné zavést akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, kterým se nahradí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 20/2004/ES ze dne 8. prosince 2003, kterým se zřizuje obecný rámec financování opatření Společenství na podporu spotřebitelské politiky v letech 2004 až 2007(4). Uvedené rozhodnutí by proto mělo být zrušeno.

(3)  Začlenění zájmů spotřebitele do všech politik Společenství v souladu s článkem 153 Smlouvy by se mělo chápat jako vysoká priorita, stejně tak jako začlenění cílů spotřebitelské politiky, které jsou stanoveny v tomto programu. Koordinace s ostatními politikami a programy Společenství je klíčovým bodem začlenění ochrany spotřebitele do ostatních politik. Ve snaze podpořit součinnost a zabránit dvojímu provádění by další fondy a programy Společenství měly poskytnout finanční podporu na to, aby začlenily zájmy spotřebitele do svých příslušných oblastí.

(4)  Obecným evropským zájmem je, aby bezpečnost služeb a nepotravinářských výrobků a hospodářské zájmy občanů, jakož i zájmy spotřebitelů v rámci vytváření norem pro výrobky a služby, byly zastoupeny na úrovni Společenství. Dosažení klíčových cílů programu může rovněž záležet na existenci specializovaných sítí, které ke svému  fungování a rozvoji vyžadují rovněž příspěvky Společenství. S ohledem na zvláštní povahu příslušných organizací a v případech výjimečné užitečnosti se na obnovení podpory Společenství ve prospěch fungování takovýchto organizací nevztahuje zásada postupného snižování podpory Společenství.

(5)  Provádění programu by mělo vycházet ze stávajících akcí a strukturálních nástrojů v oblasti ochrany spotřebitele a rozvíjet je. Provádění by mělo být zajištěno za úzké spolupráce s příslušnými organizacemi a agenturami.

(6)  Opatření nezbytná k provádění tohoto rozhodnutí se přijmou v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(5), přičemž se zohlední potřeba průhlednosti a rozumná rovnováha mezi různými cíli programu.

(7)  Při provádění programu by se mělo přihlédnout k tomu, že vnitřní trh nebude správně fungovat, pokud budou spotřebitelé v některých členských státech chráněni méně než v ostatních. Program by se proto měl speciálně zaměřit na posílení ochrany spotřebitelů a informování spotřebitelů v nových členských státech v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2005 o podpoře a ochraně zájmů spotřebitele v nových členských státech(6).

(8)  Dohoda o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "dohoda o EHP") umožňuje v oblasti ochrany spotřebitele spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu, které se účastní Evropského hospodářského prostoru (dále jen "země ESVO/EHP"), na straně druhé. Je rovněž třeba stanovit opatření pro otevření programu pro další země, zejména země sousedící se Společenstvím, země, které podaly žádost o přistoupení, kandidátské země nebo země přistupující do Společenství.

(9)  Ve snaze přispět k dosažení cílů programu je třeba podporovat udržování odpovídajících vztahů se třetími zeměmi, které se programu neúčastní, a to s ohledem na veškeré případné dohody mezi těmito zeměmi a Společenstvím. V důsledku toho mohou aktivity prováděné třetími zeměmi doplňovat aktivity financované tímto programem v oblastech společného zájmu, avšak tyto země neobdrží finanční příspěvek v rámci tohoto programu.

(10)  Je vhodné rozvíjet spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi ve snaze provádět program prostřednictvím maximalizace efektivityúčinnosti akcí pro ochranu spotřebitele na mezinárodní úrovni a úrovni Společenství s ohledem na zvláštní povahu a role různých organizací.

(11)  Ve snaze zvýšit hodnotu a dopad programu by se měla pravidelně sledovat a hodnotit přijatá opatření, a to včetně nezávislých externích hodnocení. Pro účely hodnocení politik ochrany spotřebitele by bylo pokud možno potřeba formulovat měřitelné cíle a vyvinout platné ukazatele.

(12)  Vzhledem k úloze, kterou v každodenním životě hrají malé podniky a řemeslná odvětví, když podávají zákazníkům informace a rady jak o výrobcích a službách, tak pokud jde o případy zdravotní krize nebo rizika týkající se používání určitých materiálů, je třeba podpořit činnost těchto podniků a odvětví a  jejich organizací ve prospěch zákazníků na všech úrovních a dbát na to, aby malé podniky a řemeslná odvětví mohly dodržovat právní předpisy Společenství.

(13)  Jelikož sledovaných cílů akce v oblasti ochrany spotřebitele nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a to z důvodu mezistátní povahy těchto otázek, a proto je možné snadněji dosáhnout těchto cílů na úrovni Společenství, neboť akce Společenství v oblasti ochrany bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů jsou účinnější a efektivnější než akce na vnitrostátní úrovni, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle uvedeného článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(14)  Komise by měla zajistit vhodný přechod mezi tímto programem a programem, který nahrazuje, a to zejména s ohledem na pokračování víceletých opatření a rovněž na hodnocení úspěchů předchozího programu a oblastí, kterým je třeba věnovat více pozornosti.

(15)  Pokud se Komise rozhodne přenést pravomoc s ohledem na logistickou a administrativní stránku realizace tohoto programu, měla by tak učinit po analýze nákladů a výnosů, která přinese kladný výsledek, a zjistit, zda není vhodnější rozšířit pravomoci "výkonné agentury pro program veřejného zdraví" než zřídit další výkonnou agenturu.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Zavedení programu

Zavádí se akční program Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, který se vztahuje na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013, dále jen "program".

Článek 2

Účel a cíle

1.  Program doplňuje a podporuje politiky členských států a přispívá k ochraně bezpečnosti a hospodářských zájmů občanů prostřednictvím akcí s přidanou hodnotou.

2.  Cíl uvedený v odstavci 1 je prováděn prostřednictvím následujících cílů, jichž bude dosaženo akceminástroji stanovenýmipříloze I:

   a) lepší znalost spotřebitelů a trhů, přičemž zvláštní pozornost je věnována odlišným potřebám různých věkových skupin;
   b) lepší právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele, včetně větší účasti zástupců spotřebitelů, jiných zúčastněných stran a výzkumných subjektů občanské společnosti, které mohou malé podniky a řemeslná odvětví dodržovat;
   c) lepší vymáhání právních předpisů, kontrola a soudní a mimosoudní individuální a kolektivní prostředky domáhání se práv; a
   d) lepší informovanost, vzdělání a odpovědnost spotřebitelů.

Článek 3

Způsoby provádění

1.  Akce zaměřené na účel a cíle podle článku 2 plně využívají vhodné dostupné metody provádění, a to zejména:

   a) přímé nebo nepřímé centralizované provádění ze strany Komise a
   b) společné řízení s mezinárodními organizacemi.

2.  Pro účely odst. 1 písm. a) nepřekročí finanční příspěvek Společenství tyto stropy:

   a) 50 % nákladů na akci zaměřenou na podporu dosažení cíle, který je součástí politiky Společenství v oblasti ochrany spotřebitele, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 80 %, podle podmínek stanovených v příloze II;
   b) 50 % výdajů na fungování subjektu, který sleduje účel obecného evropského zájmu, pokud je podpora nezbytná pro zajištění zájmů v oblasti ochrany spotřebitele na úrovni Společenství nebo pro provádění klíčových cílů programu, podle podmínek stanovených v příloze II, a
   c) 95 % výdajů na provoz spotřebitelských organizací Společenství zastupujících zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství, podle podmínek stanovených v příloze II.

3.  Obnovení finančních příspěvků na akce stanovené v odst. 2 písm. b) a c) může být osvobozeno od zásady postupného snižování.

4.  Pro účely odst. 1 písm. a) mohou finanční příspěvky Společenství, pokud to odůvodňuje povaha cíle, jehož má být dosaženo, zahrnovat společné financování Společenstvím a jedním nebo více členskými státy či Společenstvím a příslušnými orgány dalších účastnících se zemí. V takovém případě nepřekročí příspěvek Společenství 50 %, kromě případů výjimečné užitečnosti, kdy příspěvek Společenství nepřekročí 70 %.

5.  Pro účely čl. 1 písm. a) mohou být finanční příspěvky Společenství rovněž poskytovány formou paušální podpory, pokud je tento druh podpory vhodný vzhledem k povaze příslušných akcí. V případě takových finančních příspěvků se nepoužijí procentuální stropy stanovené ve výše uvedených odstavcích 2 a 4. Kritéria výběru, sledování a hodnocení takových akcí se upraví podle potřeby.

6.  V ročním plánu práce uvedeném v čl. 7 odst. 1 písm. a) se předem stanoví kritéria, která hodnotí, zda se nejedná o případ výjimečné užitečnosti uvedený v odst. 2 písm. a) a v odstavci 4.

Článek 4

Provádění programu

Komise zajistí provádění programu v souladu s ustanoveními článku 7.

Článek 5

Financování

1.  Orientační finanční rámec pro provádění tohoto programu v sedmiletém období počínaje 1. lednem 2007 uvedeném v článku 1 se stanoví na 233 460 000 EUR.

2.  Roční rozpočet schválí rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

3.  Celkové správní výdaje na tento program, včetně interních výdajů a výdajů na řízení jakékoli výkonné agentury vytvořené nebo rozšířené za účelem správy tohoto programu by měly být přiměřené úkolům stanoveným pro tento program a stanou se předmětem rozhodnutí rozpočtových a legislativních orgánů.

Článek 6

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor (dále jen "výbor").

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 7

Prováděcí opatření

1.  Opatření nezbytná pro provádění tohoto rozhodnutí se přijmou postupem podle čl. 6 odst. 2, pokud jde o:

   a) roční plán práce pro provádění programu, který stanoví priority a akce, které mají být provedeny, včetně přidělení zdrojů a příslušných kritérií; mj. použití výběrových a nabídkových kritérií a kritérií pro procento finančního příspěvku Společenství;
   b) ustanovení o hodnocení programu podle článku 10.

2.  Komise přijme všechna nezbytná opatření pro provádění tohoto rozhodnutí. Výbor je o těchto opatřeních informován.

Článek 8

Účast třetích zemí

Program se otevře pro účast:

   a) zemím ESVO/EHP v souladu s podmínkami stanovenými v Dohodě o EHP a
   b) třetím zemím, zejména evropským sousedním zemím, zemím, které podaly žádost o přistoupení, kandidátským zemím nebo zemím přistupujícím k Unii, a západobalkánským zemím zahrnutým do procesu stabilizace a přidružení v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných dvoustranných nebo vícestranných dohodách o stanovení obecných zásad pro jejich účast na programech Společenství.

Článek 9

Mezinárodní spolupráce

Během provádění programu jsou podporovány vztahy se třetími zeměmi, které se neúčastní programu, a s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Článek 10

Sledování, hodnocení a šíření výsledků

1.  Za úzké spolupráce s členskými státy Komise sleduje provádění akcí programu na základě jeho cílů. Předkládá zprávu výboru a informuje Evropský parlament a Radu.

2.  Na žádost Komise poskytnou členské státy informace o provádění a dopadu tohoto programu.

3.  Komise zajistí, aby bylo hodnocení programu provedeno tři roky po jeho začátku a následně po jeho ukončení. Komise sdělí závěry těchto hodnocení, k nimž doplní své připomínky, Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

4.  Komise zveřejní výsledky provedených akcí v souladu s tímto rozhodnutím a zajistí jejich distribuci.

Článek 11

Zrušení

Zrušuje se rozhodnutí č. 20/2004/ES.

Článek 12

Přechodná opatření

Komise přijme všechna nezbytná opatření, aby zajistila přechod mezi opatřeními přijatými na základě rozhodnutí č. 20/2004/ES a opatřeními, která se mají provádět podle tohoto programu.

Článek 13

Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

V .............., dne […]

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA I

Akcenástroje uvedené v článku 2.

Cíl I: Lepší znalost spotřebitelů a trhů

Akce 1: Sledování a hodnocení rozvoje trhu a dopadu na hospodářské a ostatní zájmy spotřebitelů, včetně průzkumu cen, shromažďování a analýz stížností spotřebitelů, analýz přeshraničního uvádění na trh a nákupů spotřebitelů u obchodníků, jakož i průzkum změn struktury trhu.

Akce 2: Shromažďování a výměna údajů a informací, které představují vědomostní základnu pro rozvoj spotřebitelské politiky a pro začlenění spotřebitelských zájmů do ostatních politik Společenství, včetně průzkumu přístupu spotřebitelů a podniků, výzkumných prací zaměřených na spotřebitele a trhy v oblasti finančních služeb, shromažďování a analýzy statistických a jiných příslušných údajů, jejichž statistické prvky budou v případě potřeby vyvíjeny prostřednictvím statistického programu Společenství.

Akce 3: Shromažďování, výměna, analýza údajů a rozvoj nástrojů hodnocení představujících vědeckou znalostní základnu o bezpečnosti spotřebních výrobků a služeb, včetně vystavení spotřebitelů chemickým látkám uvolňovaným z výrobků.

Akce 4: Zavedení mechanismu pravidelného podávání zpráv o spotřebě a ochraně spotřebitelů na evropském trhu založeného na zřízení stálého systému podávání informací spotřebitelům a sledování vývoje ve spotřebitelské oblasti na evropské úrovni, který bude shromažďovat, zpracovávat a analyzovat údaje, jež lze použít k poskytování objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací, které Společenství a členským státům umožní přijmout opatření na ochranu spotřebitelů, vyhodnotit výsledky těchto opatření, podpořit výměnu informací o nejlepších postupech a zaručit správné informování veřejnosti o spotřebitelských otázkách na vnitřním trhu.

Akce 5: Zjištění stavu platných právních předpisů, nařízení a postupů používaných v různých členských státech a opatření na provedení právních předpisů Společenství v členských státech.

Cíl II – Lepší a jednotné předpisy v oblasti ochrany spotřebitele

Akce 6: Příprava právních předpisů a dalších regulačních iniciativ a podpora samoregulačních iniciativ a dohled na účast dotčených zúčastněných stran, například organizací malých a středních podniků, mikropodniků a řemeslných odvětví, včetně:

   6.1. Komparativní analýzy trhů a právních řádů.
   6.2. Právní a technické odborné znalosti pro tvorbu politiky v oblasti bezpečnosti služeb.
   6. 3. Technické odborné znalosti pro posouzení potřeby norem týkajících se bezpečnosti výrobků a vypracování normalizačních mandátů CEN pro výrobky a služby.
   6. 4. Právní a technické odborné znalosti pro rozvoj politiky týkající se hospodářských zájmů spotřebitelů.
   6.5. Pracovní skupiny se zainteresovanými stranami a odborníky.
   6.6. Dialog mezi spotřebitelskými organizacemi, zástupci podnikatelských kruhů – se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky – a Komisí.
   6.7. Právní a odborné posouzení tvorby nástroje na sladění ochrany spotřebitelů a přeshraničních dohod.
   6.8. Právní a odborné posouzení tvorby vodítek pro správnou obchodní praxi, podle nichž musí výrobce být schopen na požádání prokázat tvrzení o svých výrobcích nebo službách a musí zákazníkům předem předložit informace o podmínkách prodeje.

Cíl III - Lepší vymáhání právních předpisů, kontrola a domáhání se práv

Akce 7: Koordinace dohledu a posílení akcí souvisejících s používáním právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, včetně:

   7.1. Rozvoje a zachování nástrojů informačních technologií (např. databáze, informační a komunikační systémy).
   7.2. Školení, seminářů, konferencí o vymáhání právních předpisů.
   7.3. Plánování a rozvoje společných akcí v oblasti vymáhání právních předpisů.
   7.4. Společných pilotních akcí v oblasti vymáhání právních předpisů.
   7.5. Analýzy problémů při vymáhání právních předpisů a možná řešení.

Akce 8: Zřízení obecného institucionálního a právního rámce pro spolupráci mezi členskými státy při uplatňování právních předpisů.

Akce 9: Finanční příspěvek na společné specifické akce zaměřené na dohled a vymáhání právních předpisů s cílem zlepšit administrativní spolupráci a spolupráci při provádění právních předpisů Společenství na ochranu spotřebitele, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků(7), a ostatní akce v oblasti administrativní spolupráce.

Akce 10: Sledování a hodnocení bezpečnosti nepotravinářských výrobků a služeb, včetně:

   10.1. Posílení a rozšíření oblasti působnosti a fungování varovného systému RAPEX, s ohledem na rozvoj výměny informací v rámci dohledu nad trhem.
   10.2. Technické analýzy varovných oznámení.
   10. 3. Shromažďování a hodnocení údajů o rizicích, která se vyskytují u specifických spotřebitelských výrobků a služeb.
   10.4. Podpora vědeckých doporučení a hodnocení rizik včetně úkolů nezávislých vědeckých výborů zřízených rozhodnutím Komise 2004/210/ES ze dne 3. března 2004 o zřízení vědeckých výborů v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí(8).
   10.5. Další rozvoj sítě pro bezpečnost spotřebitelských výrobků podle směrnice 2001/95/ES.
   10.6. Analýza údajů o zraněních a vypracování pokynů pro nejlepší postupy v oblasti bezpečnosti spotřebitelských výrobků a služeb a zpřístupnění těchto informací spotřebitelům.
   10.7. Vypracování metod a vedení databáze pro shromažďování údajů o zraněních v souvislosti s bezpečností spotřebitelských výrobků a služeb.

Akce 11: Sledování fungování a hodnocení dopadu alternativních systémů na řešení sporů spotřebitelů.

Akce 12: Sledování provedení a uplatňování právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele v členských státech, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu (směrnice o nekalých obchodních praktikách)(9) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci při ochraně spotřebitele)(10), jakož i v oblasti národních spotřebitelských politik.

Akce 13: Poskytnout spotřebitelským organizacím, zejména pak spotřebitelským organizacím v nových členských státech, specifické technické a právní informace a podpořit tak jejich přínos pro akce zaměřené na vymáhání právních předpisů a na dohled.

Cíl IV – Zvýšená schopnost občanů lépe se rozhodovat o svých zájmech jako spotřebitelé: lépe informovaní, vzdělanější a odpovědnější spotřebitelé

Akce 14: Zlepšit komunikaci s občany EU o otázkách ochrany spotřebitelů, zahrnující:

   14.1. konference, semináře a setkání odborníků a zúčastněných stran
   14.2. publikace o otázkách týkajících se spotřebitelské politiky
   14.3. poskytování informací on-line.

Akce 15: Rozvoj a zachování snadno a veřejně dostupných databází poskytujících informace o aplikaci právních předpisů Společenství v oblasti ochrany spotřebitele a související judikatury.

Akce 16: Informační akce o opatřeních na ochranu spotřebitele a o právech spotřebitele, zejména v nových členských státech, ve spolupráci s tamními spotřebitelskými organizacemi.

Akce 17: Vzdělávání spotřebitelů, včetně konkrétních akcí zaměřených na mladé spotřebitele, starší spotřebitele a specifické skupiny spotřebitelů, kteří jsou zjevně méně schopni chránit své zájmy, a rozvoj vzdělávacích interaktivních nástrojů pro spotřebitele.

Akce 18: Zastupování zájmů spotřebitelů Společenství na mezinárodních fórech, včetně mezinárodních normalizačních orgánů a mezinárodních obchodních organizací.

Akce 19: Vzdělávání pro pracovníky regionálních a národních spotřebitelských organizací a spotřebitelských organizací na úrovni Společenství a další akce zaměřené na budování kapacity.

Akce 20: Finanční příspěvky na společné akce s veřejnými nebo neziskovými subjekty, které vytvářejí sítě na úrovni Společenství, poskytující informace a pomoc spotřebitelům s cílem jim pomoci při uplatňování jejich práv a získávání přístupu k právní pomoci a poradenství, zprostředkování a jiným druhům alternativního řešení sporů, včetně systému Komise SOLVIT, přičemž všechny má zaštiťovat síť evropských spotřebitelských center. Zvláštní pozornost bude věnována pomoci novým členským státům a přistupujícím zemím.

Akce 21: Finanční příspěvky na činnost spotřebitelských organizací Společenství, které zastupují zájmy spotřebitelů při vytváření norem pro výrobky a služby na úrovni Společenství.

Akce 22: Finanční příspěvky na činnost spotřebitelských organizací na úrovni Společenství.

Akce 23: Posílení schopností spotřebitelských organizací v členských státech, které mají kratší tradici ochrany spotřebitelů a účasti spotřebitelů na vytváření politik, tím že jim zajistí školení k získání odborných znalostí a finanční podporu na informační kampaně a kontrolu právních předpisů na ochranu spotřebitelů Společenství.

Akce 24: Poskytnout spotřebitelským organizacím specifické technické a právní informace ve snaze podpořit jejich účast a přínos pro konzultační proces týkající se legislativních a nelegislativních iniciativ Společenství v oblastech jako politiky vnitřního trhu, služby obecného zájmu a desetiletý rámcový program pro udržitelnou výrobu a spotřebu.

Cíl V – Zvýšená účast občanské společnosti, výzkumných subjektů a zúčastněných stran na vytváření politik na ochranu spotřebitelů a rozvoj mezinárodní spolupráce v oblasti výzkumu ochrany spotřebitelů, aby se splnily potřeby společnosti a nedošlo k překrývání

Akce 25: Podpora a posílení spotřebitelských organizací na úrovni Společenství.

Akce 26: Vytváření sítě nevládních spotřebitelských organizací a jiných zúčastněných stran.

Akce 27: Posílení poradních orgánů a mechanismů na úrovni Společenství.

Cíl VI – Začlenění cílů politiky ochrany spotřebitele

Akce 28: Rozvoj a používání metod hodnocení dopadu politik a činností Společenství na zájmy spotřebitelů.

Akce 29: Výměna nejlepších postupů s členskými státy v oblasti národních politik.

Cíl VII – Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele

Akce 30: Opatření ke spolupráci s mezinárodními organizacemi.

Akce 31: Opatření ke spolupráci se třetími zeměmi, které se neúčastní programu.

Akce 32: Podpora dialogu mezi spotřebitelskými organizacemi.

Společné akce pro všechny cíle

Akce 33: Finanční příspěvky na specifické projekty na úrovni Společenství nebo na vnitrostátní úrovni za účelem uskutečnění cílů spotřebitelské politiky, včetně projektů na podporu přeshraniční výměny informací a nejlepších postupů.

Příloha II

Příjemci – Kritéria pro uplatnění článku 3

1.  Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 2 písm. a) mohou být přiděleny jakékoli právnické osobě nebo sdružení právnických osob, včetně vhodných nezávislých veřejných subjektů nebo regionálních spotřebitelských organizací, jež jednají nezávisle na průmyslu a obchodu a zodpovídají za provádění projektů.

2.  Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 2 písm. b) mohou být přiděleny spotřebitelským organizacím Společenství, které:

   a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných neslučitelných zájmech a jejich hlavním cílem a náplní je podpora a ochrana zdraví, bezpečnosti a hospodářských zájmů spotřebitelů ve Společenství;
   b) pověřily zastupováním zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství národní spotřebitelské organizace nejméně v polovině členských států, které zastupují spotřebitele v souladu s národními ustanoveními nebo postupy a jsou aktivní na regionální nebo celostátní úrovni, a
   c) předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a finanční zdroje.

3.  Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 2 písm. c) mohou být přiděleny spotřebitelským organizacím Společenství, které:

   a) jsou nevládní, neziskové, nezávislé na průmyslových, obchodních a podnikatelských nebo jiných sporných zájmech a jejich hlavním cílem a náplní je hájit zájmy spotřebitelů v procesech vytváření norem na úrovni Společenství;
  b) byly ve dvou třetinách členských států pověřeny zastupováním zájmů spotřebitelů na úrovni Společenství:
   - subjekty zastupujícími v souladu s národními pravidly nebo postupy národní spotřebitelské organizace členských států nebo
   - neexistují-li takové subjekty, pak národními spotřebitelskými organizacemi členských států, které v souladu s národními ustanoveními a postupy reprezentují spotřebitele a jsou aktivní na celostátní úrovni; a
   c) předložily Komisi uspokojivé údaje, pokud jde o jejich členskou základnu, vnitřní předpisy a finanční zdroje.

4.  Finanční příspěvky na akce stanovené čl. 3 odst. 4 mohou být přiděleny veřejnému subjektu nebo neziskové organizaci určené členským státem nebo příslušným kompetentním úřadem a schválené Komisí.

(1) Stanovisko ze dne 14.2.2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(2) Stanovisko ze dne 16.2.2006 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 23.3.2006.
(4) Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 786/2004/ES (Úř. věst. L 138, 30.4.2004, s. 7).
(5) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Přijaté texty, P6_TA(2005)0526.
(7) Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4.
(8) Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45.
(9) Úř. věst. L 149, 11.6.2005, s. 22.
(10) Úř. věst. L 364, 9.12.2004, s. 1. Nařízení ve znění směrnice 2005/29/ES.

Právní upozornění - Ochrana soukromí