Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0042B(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0032/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0032/2006

Keskustelut :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0107

Hyväksytyt tekstit
PDF 345kWORD 95k
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
Yhteisön toimintaohjelma kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ***I
P6_TA(2006)0107A6-0032/2006
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) – kuluttajanäkökohdat (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2005)0115)(1),

–   ottaa huomioon puheenjohtajakokouksen 30. kesäkuuta 2005 tekemän päätöksen jakaa ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisön toimintaohjelmasta terveyden ja kuluttajansuojan alalla (2007–2013) ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan ja sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan kesken siten, että laaditaan kaksi erillistä mietintöä,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0225/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön ja budjettivaliokunnan sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A6-0032/2006),

1.   hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   huomauttaa, että komission ehdotuksessa mainitut määrärahat vuoden 2006 jälkeiselle kaudelle riippuvat seuraavaa monivuotista rahoituskehystä koskevasta päätöksestä;

3.   kehottaa komissiota seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen hyväksymisen jälkeen esittämään tarvittaessa ehdotuksen ohjelman ohjeellisten rahoituspuitteiden tarkistamisesta;

4.   pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1) Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. maaliskuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o .../2006/EY tekemiseksi yhteisön toimintaohjelmasta kuluttajansuojan alalla (2007–2013)
P6_TC1-COD(2005)0042B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 153 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Yhteisö voi myötävaikuttaa kansalaistensa turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen toteuttamalla toimia kuluttajansuojan alalla.

(2)  Tämän vuoksi olisi perustettava kuluttajansuoja-alaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, jolla korvataan kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004–2007 8 päivänä joulukuuta 2003 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY(4). Kyseinen päätös olisi sen vuoksi kumottava.

(3)  Kuluttajien etujen sisällyttäminen kaikkeen yhteisön politiikkaan perustamissopimuksen 153 artiklan mukaisesti olisi asetettava etusijalle tässä ohjelmassa vahvistettujen kuluttajapolitiikkaa koskevien tavoitteiden ohella. Yhteisön politiikkojen ja ohjelmien koordinoiminen on keskeinen osa kuluttajansuojan sisällyttämistä muihin politiikan aloihin. Yhteisvaikutusten lisäämiseksi ja päällekkäisyyksien välttämiseksi yhteisön muista rahastoista ja ohjelmista olisi tuettava kuluttajien etujen sisällyttämistä kulloiseenkin alaan.

(4)  Euroopan yleinen etu on, että palveluiden ja muiden kuin elintarvikkeiden turvallisuutta ja kansalaisten taloudellisia etuja samoin kuin kuluttajien etunäkökohtia tuote- ja palvelustandardien kehittämisessä puolustetaan yhteisön tasolla. Ohjelman avaintavoitteet voivat olla riippuvaisia myös erityisverkostoista, jotka tarvitsevat yhteisön tukea kehittyäkseen ja toimiakseen. Kun otetaan huomioon kyseeseen tulevien organisaatioiden erityisluonne, erityisen hyödyllisissä tapauksissa tällaisten organisaatioiden toimintaan annettavaan yhteisön tuen uusimiseen ei pitäisi soveltaa yhteisön tuen asteittaisen vähentämisen periaatetta.

(5)  Ohjelman täytäntöönpanon olisi pohjauduttava kuluttajansuoja-alan nykyisiin toimiin ja rakenteellisiin järjestelyihin ja siinä olisi laajennettava näitä toimia ja järjestelyitä. Ohjelma olisi pantava täytäntöön läheisessä yhteistyössä asiaankuuluvien organisaatioiden ja virastojen kanssa.

(6)  Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(5) mukaisesti ottaen huomioon avoimuuden tarve sekä kohtuullinen tasapaino ohjelman eri tavoitteiden välillä.

(7)  Ohjelmaa toteutettaessa olisi otettava huomioon, etteivät sisämarkkinat voi toimia moitteettomasti, jos kuluttajia ei suojata joissain jäsenvaltioissa yhtä hyvin kuin muissa. Tämän vuoksi ohjelmassa olisi keskityttävä erityisesti kuluttajansuojan ja kuluttajavalistuksen vahvistamiseen uusissa jäsenvaltioissa kuluttajien etujen edistämisestä ja suojelusta uusissa jäsenvaltioissa 15 päivänä joulukuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman(6) mukaisesti.

(8)  Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (jäljempänä 'ETA-sopimus') määrätään kuluttajansuoja-alan yhteistyöstä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Euroopan talousalueeseen kuuluvien Euroopan vapaakauppaliiton valtioiden (jäljempänä 'EFTA-/ETA-valtiot') välillä. Olisi myös säädettävä muiden maiden, etenkin yhteisön naapurimaiden, yhteisön jäsenyyttä hakevien maiden, ehdokasmaiden sekä liittymässä olevien maiden, osallistumisesta ohjelmaan.

(9)  Olisi edistettävä soveltuvia suhteita ohjelmaan osallistumattomiin kolmansiin maihin ohjelman tavoitteiden edistämiseksi ottaen huomioon mahdolliset asiaan vaikuttavat sopimukset kyseisten maiden ja yhteisön välillä. Tämä voi tarkoittaa sitä, että kolmannet maat toteuttavat tämän ohjelman kautta rahoitettuja toimia täydentäviä toimia yhteistä etua koskevilla aloilla, mutta eivät saa rahoitustukea ohjelmasta.

(10)  Olisi kehitettävä yhteistyötä asiaan kuuluvien organisaatioiden kanssa, jotta ohjelma voidaan panna täytäntöön maksimoimalla yhteisön ja kansainvälisellä tasolla toteutettavien kuluttajansuojaa koskevien toimien tehokkuus ja vaikuttavuus ottaen huomioon eri organisaatioiden erityiset valmiudet.

(11)  Jotta ohjelman arvoa ja vaikuttavuutta voitaisiin lisätä, toteutettavia toimenpiteitä olisi seurattava ja arvioitava säännöllisin väliajoin myös ulkopuolisten riippumattomien arviointien avulla. Kuluttajapolitiikan arvioitavuutta silmällä pitäen olisi syytä määritellä mahdollisimman monta mitattavissa olevaa tavoitetta ja kehittää myös mahdollisimman monta tarkoituksenmukaista indikaattoria.

(12)  Kun otetaan huomioon pienyritysten ja käsiteollisuusyritysten jokapäiväinen merkitys kuluttajille tiedottamisessa ja näiden valistamisessa tuotteiden ja palvelujen terveydellisten seurausten tai tiettyjen materiaalien käyttöön liittyvien riskien suhteen, on syytä tukea tällaisten yritysten ja niitä edustavien järjestöjen kuluttajiin kohdistamia toimia kaikilla tasoilla ja huolehtia, että ne voivat soveltaa yhteisön säännöksiä.

(13)  Kuluttajansuojaa koskevan toiminnan tavoitteita ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin kyseeseen tulevien asioiden kansainvälisen luonteen vuoksi ja ne voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, koska yhteisön toiminnan avulla kansalaisten turvallisuutta ja taloudellisia etuja voidaan suojella tehokkaammin ja vaikuttavammin, ja tämän vuoksi yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(14)  Komission olisi varmistettava asianmukainen siirtyminen korvattavasta ohjelmasta tähän ohjelmaan etenkin monivuotisten toimenpiteiden jatkuvuuden, edellisen ohjelman menestyksekkyyden arvioinnin sekä enemmän huomiota edellyttävien alojen osalta.

(15)  Mikäli komissio päättää siirtää toimivaltaa tämän ohjelman täytäntöönpanon logististen ja hallinnollisten näkökohtien osalta, sen pitäisi tehdä sitä ennen myönteisen tuloksen tuottava kustannushyötyanalyysi ja selvittää, eikö olisi parempi laajentaa kansanterveysalan toimintaohjelmaa varten luodun toimeenpanoviraston toimivaltaa kuin perustaa uusi toimeenpanovirasto,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Ohjelman perustaminen

Perustetaan kuluttajansuoja-alaa koskeva yhteisön toimintaohjelma, jäljempänä 'ohjelma', joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2007 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2013.

2 artikla

Päämäärä ja tavoitteet

1.  Ohjelmalla täydennetään ja tuetaan lisäarvoa tuottavilla toimilla jäsenvaltioiden politiikkaa ja edistetään kansalaisten turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamista.

2.  Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitettuun päämäärään pyritään tämän päätöksen liitteessä I vahvistettujen toimien ja toteutusvälineiden avulla seuraavien tavoitteiden kautta:

   a) lisätään kuluttajiin ja markkinoihin liittyvien näkökohtien ymmärtämystä kiinnittäen erityistä huomiota eri ikäryhmien toisistaan poikkeaviin tarpeisiin,
   b) parannetaan kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä ja lisätään kuluttajien edustajien, kansalaisyhteiskunnan muiden toimijoiden ja tutkimuslaitosten osallistumista tavalla, joka sopii pienyrityksille ja käsiteollisuusyrityksille,
   c) parannetaan soveltamisen valvontaa, seurantaa sekä yksittäisen kansalaisen ja ryhmän käytettävissä olevan oikeussuojan saatavuutta tuomioistuimissa ja niiden ulkopuolella,
   d) lisätään kuluttajille suunnattua tiedotusta ja valistusta.

3 artikla

Täytäntöönpanomenetelmät

1.  Edellä olevassa 2 artiklassa vahvistettuihin päämäärään ja tavoitteisiin pyrittäessä on hyödynnettävä täysimääräisesti asianmukaisia käytettävissä olevia täytäntöönpanomenetelmiä, etenkin seuraavia:

   a) komission suoraan tai välillisesti toteuttama keskitetty täytäntöönpano, ja
   b) hallinnointi yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa.

2.  Edellä olevan 1 kohdan a alakohtaa varten yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään:

   a) 50 prosenttia sellaisen toimen osalta, jolla pyritään edistämään tavoitetta, joka on osa yhteisön politiikkaa kuluttajansuojan alalla, lukuun ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön osuus saa olla enintään 80 prosenttia liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti,
   b) 50 prosenttia sellaisen elimen toimintakustannuksista, joka ajaa yleistä eurooppalaista etua, jos tuki on tarpeen sen varmistamiseksi, että kuluttajansuojaa koskevia etunäkökohtia puolustetaan yhteisön tasolla, tai ohjelman avaintavoitteiden toteuttamiseksi liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti, ja
   c) 95 prosenttia sellaisten yhteisön kuluttajajärjestöjen toimintamenoista, jotka edustavat kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevia standardeja kehitettäessä liitteessä II vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3.  Edellä 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettujen toimien rahoitusta uusittaessa voidaan poiketa tuen asteittaisen vähentämisen periaatteesta.

4.  Edellä 1 kohdan a alakohtaa varten yhteisön rahoitustukeen voi tapauksen mukaan ja saavutettavan tavoitteen luonne huomioon ottaen sisältyä yhteisön ja vähintään yhden jäsenvaltion yhteisrahoitusta tai yhteisön ja osallistuvien maiden toimivaltaisten viranomaisten yhteisrahoitusta. Tällöin yhteisön rahoitustuki saa olla enintään 50 prosenttia lukuun ottamatta poikkeuksellisen hyödyllisiä tapauksia, joissa yhteisön rahoitusosuus saa olla enintään 70 prosenttia.

5.  Edellä 1 kohdan a alakohtaa varten yhteisön rahoitusosuus voidaan antaa myös kiinteämääräisenä rahoituksena silloin, kun tämä muoto soveltuu kyseisten toimien luonteeseen. Tällaisiin rahoitustukiin ei sovelleta edellä 2 ja 4 kohdassa vahvistettuja prosenttirajoja. Näiden toimien valinta-, seuranta- ja arviointiperusteita mukautetaan tarvittaessa.

6.  Kriteerit sen määrittämiseksi, onko kyseessä 2 kohdan a alakohdassa ja 4 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellisen hyödyllinen tapaus, on vahvistettava etukäteen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitussa vuotuisessa työsuunnitelmassa.

4 artikla

Ohjelman täytäntöönpano

Komissio varmistaa ohjelman täytäntöönpanon 7 artiklan säännösten mukaisesti.

5 artikla

Rahoitus

1.  Ohjeelliset rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi 1 artiklassa tarkoitetuksi 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavaksi seitsemän vuoden kaudeksi ovat 233 460 000 EUR.

2.  Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoitusnäkymien rajoissa.

3.  Ohjelman kokonaishallintomenojen, ohjelman hallinnoimiseksi perustetun toimeenpanoviraston sisäiset menot ja hallintomenot mukaan lukien, olisi vastattava asianomaiseen ohjelmaan kuuluvia tehtäviä, ja ne riippuvat budjetti- ja lainsäädäntövallan käyttäjien päätöksestä.

6 artikla

Komitea

1.  Komissiota avustaa komitea (jäljempänä 'komitea').

2.  Viitattaessa tähän kohtaan sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa ja otetaan huomioon mainitun päätöksen 8 artikla.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetty määräaika on kolme kuukautta.

3.  Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

7 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

1.  Tämän päätöksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä, jotka koskevat seuraavia seikkoja, päätetään 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen:

   a) ohjelman täytäntöönpanoa koskeva vuotuinen työsuunnitelma, jossa esitetään painotusalueet ja toteutettavat toimet, myös määrärahojen jako ja asiaan liittyvät perusteet, mukaan lukien ne, jotka koskevat sovellettavan yhteisön rahoituksen prosenttiosuuden valintaa ja myöntämistä,
   b) 10 artiklassa tarkoitetut ohjelman arviointijärjestelyt.

2.  Komissio vahvistaa tämän päätöksen täytäntöönpanemisessa tarvittavat mahdolliset muut toimenpiteet. Niistä ilmoitetaan komitealle.

8 artikla

Kolmansien maiden osallistuminen

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

   a) EFTA-/ETA-maat ETA-sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti, ja
   b) kolmannet maat, etenkin yhteisön naapurimaat, yhteisön jäsenyyttä hakevat maat, ehdokasmaat ja liittymässä olevat maat sekä vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvat Länsi-Balkanin maat niiden ehtojen mukaisesti, jotka on vahvistettu maiden kanssa tehdyissä kahden- tai monenvälisissä sopimuksissa yleisperiaatteista, jotka koskevat näiden maiden osallistumista yhteisön ohjelmiin.

9 artikla

Kansainvälinen yhteistyö

Ohjelman täytäntöönpanon yhteydessä on kannustettava suhteita ohjelmaan osallistumattomiin kolmansiin maihin ja asiaankuuluviin kansainvälisiin organisaatioihin.

10 artikla

Seuranta, arviointi ja tulosten tunnetuksi tekeminen

1.  Komissio seuraa säännöllisesti läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ohjelman toimien toteuttamista sen tavoitteiden pohjalta. Se raportoi seurannasta komitealle ja tiedottaa siitä Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

2.  Jäsenvaltioiden on annettava komission pyynnöstä tietoja tämän ohjelman täytäntöönpanosta ja vaikutuksista.

3.  Komissio varmistaa, että ohjelma arvioidaan kolmen vuoden kuluttua sen käynnistymisestä ja ohjelman päätyttyä. Komissio toimittaa arvioinnin päätelmät ja omat huomautuksensa Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle.

4.  Komissio saattaa toteutettujen toimien tulokset yleisön saataville ja varmistaa niiden tunnetuksi tekemisen.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös N:o 20/2004/EY.

12 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Komissio vahvistaa tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan siirtyminen päätöksellä N:o 20/2004/EY hyväksytyistä toimenpiteistä tämän ohjelman mukaisesti toteutettaviin toimenpiteisiin.

13 artikla

Loppusäännös

Tämä päätös tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE I

Tämän päätöksen 2 artiklassa tarkoitetut toimet ja välineet

Tavoite I – Ymmärretään paremmin kuluttajia ja markkinoita.

Toimi 1: Seurataan ja arvioidaan kuluttajien taloudellisiin ja muihin etuihin vaikuttavaa markkinoiden kehitystä seuraavin tavoin: hintatutkimukset, kuluttajien valitusten kokoaminen ja analysointi, rajatylittävän markkinoinnin ja kuluttajakaupan analysointi sekä selvitykset markkinarakenteiden muutoksista.

Toimi 2: Kerätään ja vaihdetaan tietoja tarkoituksena koota tietopohja kuluttajapolitiikan kehittämiseen ja kuluttajien etujen huomioimiseen unionin muussa politiikassa seuraavin tavoin: selvitykset kuluttajien ja yritysten asenteista, kulutus- ja muut markkinatutkimukset rahoituspalvelualalla, tilastollisten ja muiden merkityksellisten tietojen keruu ja analysointi; tilastollinen osuus kehitetään hyödyntäen tarpeen mukaan yhteisön tilasto-ohjelmaa.

Toimi 3: Kerätään, vaihdetaan ja analysoidaan tietoja ja kehitetään arviointivälineitä tieteellisen näytön saamiseksi kulutustuotteiden ja -palveluiden turvallisuudesta sekä kuluttajien altistumisesta tuotteista vapautuville kemikaaleille.

Toimi 4: Otetaan käyttöön Euroopan markkinoilla ilmenevää kulutusta ja kuluttajansuojaa koskeva säännöllinen raportointijärjestelmä, joka perustuu kuluttajille suunnattuun jatkuvaan tiedottamiseen ja seurantajärjestelmään Euroopan tasolla ja jolla kootaan, käsitellään ja analysoidaan tietoja ja saadaan puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tuloksia, joiden avulla yhteisö ja jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimia suojatakseen kuluttajia, arvioidakseen toimien vaikutuksia, edistääkseen parhaita käytänteitä koskevaa tiedonvaihtoa ja varmistaakseen, että kansalaisille jaetaan asianmukaista tietoa sisämarkkinoilla kuluttajia koskevista asioista.

Toimi 5: Kartoitetaan jäsenvaltioissa sovellettavat säädökset, säännökset ja parhaat käytänteet ja arvioidaan yhteisön lainsäädännön kansallista täytäntöönpanoa.

Tavoite II – Parannetaan ja yhdenmukaistetaan kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä.

Toimi 6: Valmistellaan asianomaisten toimijoiden, kuten pk-yrityksiä, mikroyrityksiä ja käsiteollisuusyrityksiä edustavien järjestöjen, osallistumisen takaavia lainsäädännöllisiä ja muita sääntelyyn ja itsesääntelyn edistämiseen liittyviä aloitteita mukaan luettuina seuraavat:

   6.1. Vertaileva markkina- ja sääntelyjärjestelmäanalyysi
   6.2. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus palvelujen turvallisuuteen liittyvän politiikan suunnittelua varten
   6.3. Tekninen asiantuntemus tuoteturvallisuusstandardien tarve-arviointia sekä tuotteita ja palveluja koskevien CEN-standardointitoimeksiantojen laatimista varten
   6.4. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus kuluttajien taloudellisiin etuihin liittyvän politiikan kehittämistä varten
   6.5. Seminaarit sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa
   6.6. Yhteisön kuluttajajärjestöjen ja yritysmaailman edustajien sekä komission välinen vuoropuhelu, jossa otetaan huomioon erityisesti pk-yritykset
   6.7. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus kuluttajansuojaa ja rajatylittäviä sopimuksia koskevan yhdenmukaistamisvälineen kehittämistä varten
   6.8. Oikeudellinen ja tekninen asiantuntemus hyvää kaupankäyntitapaa koskevan ohjeistuksen laatimista varten, mihin sisältyy, että tuottajan on voitava pyydettäessä todentaa tuotetta tai palvelua koskevat ilmoitukset ja annettava kuluttajalle etukäteen tietoa ostoehdoista.

Tavoite III – Parannetaan soveltamisen valvontaa, seurantaa ja muutoksenhakukeinoja.

Toimi 7: Koordinoidaan kuluttajasuojalainsäädännön soveltamisen seuranta- ja valvontatoimia mukaan luettuina seuraavat:

   7.1. Tietoteknisten välineiden (esim. tietokantojen ja tieto- ja viestintäjärjestelmien) kehittäminen ja ylläpito
   7.2. Soveltamisen valvontaa koskeva koulutus, seminaarit ja konferenssit
   7.3. Yhteisten täytäntöönpanotoimien suunnittelu ja kehittäminen
   7.4. Yhteisten täytäntöönpanotoimien testaaminen
   7.5. Soveltamisen valvonnan ongelmien analysointi ja niiden ratkaisut.

Toimi 8: Luodaan institutionaalinen ja yleinen oikeudellinen kehys lainsäädännön soveltamisessa harjoitettavaa jäsenvaltioiden yhteistyötä varten.

Toimi 9: Annetaan rahoitustukea erityisiin yhteisiin soveltamisen seuranta- ja valvontatoimiin, joilla pyritään parantamaan yhteisön kuluttajansuojalainsäädäntöön, yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY(7) mukaan luettuna, liittyvää hallinto- ja täytäntöönpanoyhteistyötä, sekä muihin hallinnolliseen yhteistyöhön liittyviin toimiin.

Toimi 10: Seurataan ja arvioidaan muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden ja palvelujen turvallisuutta seuraavat toimet mukaan luettuina:

   10.1. RAPEX-järjestelmän (yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän) vahvistaminen ja sen soveltamisalan ja toiminnan laajentaminen ottaen huomioon markkinavalvontaa koskevan tiedonvaihdon kehitys
   10.2. Kiireellisten ilmoitusten tekninen analysointi
   10.3. Kulutustavaroiden ja -palvelujen aiheuttamia riskejä koskevien tietojen keruu ja arviointi
   10.4. Tieteellisen neuvonnan ja riskinarvioinnin sekä tiedekomiteoiden perustamisesta kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden ja ympäristön aloilla 3 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/210/EY(8) perustettujen riippumattomien tiedekomiteoiden tehtävien tukeminen
   10.5. Direktiivissä 2001/95/EY tarkoitetun kulutustavaroiden turvallisuutta käsittelevän verkon jatkokehittäminen
   10.6. Vammoja koskevien tietojen analysointi ja kulutustavaroihin ja -palveluihin liittyvien parhaiden toimintatapojen ohjeistojen kehittäminen sekä niitä koskevien tietojen toimittaminen kansalaisten saataville helppokäyttöisesti
   10.7. Menetelmien ja tietokannan ylläpidon kehittäminen kulutustavaroiden ja -palvelujen turvallisuuteen liittyviä vahinkoja koskevien tietojen keräämistä varten.

Toimi 11: Seurataan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenetelmien toimintaa ja arvioidaan niiden vaikutuksia.

Toimi 12: Seurataan kuluttajansuojalainsäädännön ja etenkin sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11 päivänä toukokuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi)(9) sekä kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä 27 päivänä lokakuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 (asetus kuluttajansuojaa koskevasta yhteistyöstä)(10) saattamista osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä, lainsäädännön täytäntöönpanoa sekä jäsenvaltioiden kuluttajapolitiikkaa.

Toimi 13: Tarjotaan kuluttajajärjestöille ja erityisesti uusien jäsenvaltioiden kuluttajajärjestöille teknistä ja oikeudellista asiantuntemusta, jolla tuetaan niiden osallistumista lainsäädännön soveltamisen valvontaan ja seurantaan.

Tavoite IV – Lisätään kansalaisten valmiuksia tehdä päätöksiä eduistaan kuluttajina – lisätään kuluttajien tietoa, koulutusta ja vastuuta.

Toimi 14: Parannetaan kuluttaja-asioita koskevaa tiedonvaihtoa EU:n kansalaisten kanssa mukaan lukien:

   14.1. Konferenssit ja seminaarit sekä asiantuntijoiden ja sidosryhmien kokoukset
   14.2. Kuluttajapolitiikan aiheita käsittelevät julkaisut
   14.3. Online-tiedon tarjoaminen.

Toimi 15: Kehitetään ja ylläpidetään helppokäyttöisiä julkisia tietokantoja, joiden aiheena on yhteisön kuluttajansuojalainsäädännön soveltaminen ja siihen liittyvä oikeuskäytäntö.

Toimi 16: Tiedotetaan kuluttajansuojatoimenpiteistä ja kuluttajien oikeuksista etenkin uusissa jäsenvaltioissa yhteistyössä niiden kuluttajajärjestöjen kanssa.

Toimi 17: Annetaan kuluttajavalistusta myös nuorille kuluttajille, iäkkäille kuluttajille ja tietyille selkeästi muita heikommassa asemassa oleville kuluttajaryhmille suunnatuin erityistoimin ja kehitetään interaktiivisia kuluttajavalistusvälineitä.

Toimi 18: Edustetaan eurooppalaisia kuluttajia kansainvälisillä foorumeilla, kuten kansainvälisissä standardointielimissä ja kauppajärjestöissä.

Toimi 19: Järjestetään koulutusta alueellisten, kansallisten ja yhteisön tason kuluttajajärjestöjen henkilöstölle ja toteutetaan muita toimintavalmiutta lisääviä toimia.

Toimi 20: Annetaan rahoitustukea yhteisiin toimiin julkisille tai voittoa tavoittelemattomille elimille, jotka muodostavat yhteisön tason verkkoja, jotka tarjoavat kuluttajille tietoa ja apua, jotta nämä voivat hyödyntää oikeuksiaan ja käyttää oikeusapua ja -neuvontaa, sovittelua ja muita vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä, mukaan lukien komission SOLVIT-järjestelmä, joiden kaikkien on määrä olla EU-kuluttajaneuvontakeskusten verkon alaisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitetään uusien jäsenvaltioiden ja jäseneksi liittyvien valtioiden avustamiseen.

Toimi 21: Rahoitetaan yhteisön tason kuluttajajärjestöjen ja kuluttajien etuja tuotteita ja palveluja koskevien yhteisön tason standardien kehittämisessä edustavien järjestöjen toimintaa.

Toimi 22: Annetaan rahoitusta yhteisön kuluttajajärjestöjen toimintaan.

Toimi 23: Kehitetään kuluttajajärjestöjen valmiuksia jäsenvaltioissa, joissa kuluttajansuojaa ja kuluttajien osallistumista politiikan määrittelyyn koskeva perinne on vielä kehittymätön, tarjoamalla heille koulutusta asiantuntemuksen hankkimiseksi ja rahoitusta tiedotuskampanjoita ja yhteisön kuluttajasuojalainsäädännön noudattamisen valvontaa varten.

Toimi 24: Tarjotaan kuluttajajärjestöille teknistä ja oikeudellista asiantuntemusta, jolla tuetaan niiden osallistumista kuulemismenettelyyn yhteisön lainsäädäntö- ja muista hankkeista asiaankuuluvilla politiikan aloilla, kuten sisämarkkinapolitiikassa ja yleishyödyllisten palveluiden ja kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevan kymmenvuotisen puiteohjelman yhteydessä.

Tavoite V – Lisätään kansalaisyhteiskunnan, tutkimuslaitosten ja sidosryhmien osallistumista kuluttajansuojaa koskevan politiikan määrittelyyn ja kuluttaja-asioita koskevan tutkimuksen alalla tehtävän yhteistyön kehittämiseen, jotta voidaan vastata yhteiskunnan tarpeisiin ja välttää päällekkäisyys.

Toimi 25: Edistetään ja vahvistetaan yhteisön tason kuluttajajärjestöjen toimintaa.

Toimi 26: Verkotetaan hallituksista riippumattomia kuluttajajärjestöjä ja muita sidosryhmiä.

Toimi 27: Vahvistetaan yhteisön tason neuvoa-antavia elimiä ja järjestelmiä.

Tavoite VI – Sisällytetään kuluttajapolitiikan tavoitteet muuhun politiikkaan.

Toimi 28: Kehitetään menetelmiä kuluttajien etuja koskevan yhteisön politiikan ja toimien arvioimiseksi ja sovelletaan niitä.

Toimi 29: Vaihdetaan kansallisia toimintalinjoja koskevia parhaita toimintatapoja jäsenvaltioiden kesken.

Tavoite VII – Lisätään kuluttajansuojaa koskevaa kansainvälistä yhteistyötä.

Toimi 30: Yhteistyö kansainvälisten järjestöjen kanssa.

Toimi 31: Yhteistyö ohjelmaan osallistumattomien kolmansien maiden kanssa.

Toimi 32: Kuluttajajärjestöjen välisen vuoropuhelun kannustaminen.

Kaikkia tavoitteita koskeva toimi

Toimi 33: Rahoitetaan yhteisön tai jäsenvaltioiden tasolla toteutettavia yksittäisiä hankkeita, joilla tuetaan kuluttajapolitiikan tavoitteita, kuten hankkeita, joilla tuetaan rajatylittävää tietojen ja parhaiden käytänteiden vaihtoa.

LIITE II

Edunsaajat – 3 artiklan soveltamisperusteet

1.  Rahoitustukea voidaan myöntää 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja toimia varten kaikille sellaisille oikeushenkilöille tai oikeushenkiöiden muodostamille yhteenliittymille asianmukaiset riippumattomat julkiset elimet ja alueelliset kuluttajajärjestöt mukaan lukien, jotka toimivat riippumattomasti teollisuudesta ja kaupasta ja ovat vastuussa hankkeiden toteuttamisesta.

2.  Rahoitustukea voidaan myöntää 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja toimia varten yhteisön kuluttajajärjestöille, jotka:

   a) ovat hallituksista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia sekä riippumattomia teollisuudesta, kaupasta ja yrityksistä tai muista ristiriidassa olevista eduista ja joiden ensisijaisena tavoitteena ja toimintana on kansanterveyden, turvallisuuden ja kuluttajien taloudellisten etujen edistäminen ja suojaaminen yhteisössä,
   b) ovat saaneet kansallisilta kuluttajajärjestöiltä valtuudet edustaa kuluttajien etuja yhteisön tasolla ainakin puolessa jäsenvaltioista ja jotka edustavat kansallisten sääntöjen ja käytäntöjen mukaan kuluttajia ja jotka toimivat alueellisella tai kansallisella tasolla, ja
   c) ovat toimittaneet komissiolle riittävät tiedot jäsenistöstään, sisäisistä säännöistään ja rahoituslähteistään.

3.  Rahoitustukea voidaan myöntää 3 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja toimia varten yhteisön kuluttajajärjestöille, jotka:

   a) ovat hallituksista riippumattomia, voittoa tavoittelemattomia sekä riippumattomia teollisuudesta, kaupasta ja yrityksistä tai muista ristiriidassa olevista eduista ja joiden ensisijaisena tavoitteena ja toimintana on edustaa kuluttajien etuja yhteisön tason standardointiprosessissa,
  b) on nimennyt vähintään kahdessa kolmasosasta jäsenvaltioita edustamaan kansalaisten etuja yhteisön tasolla:
   kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava elin kansallisten määräysten tai käytänteiden mukaisesti, tai
   ellei edustavaa elintä ole, kansalliset kuluttajajärjestöt, jotka edustavat kuluttajia ja toimivat kansallisella tasolla kansallisten määräysten tai käytänteiden mukaisesti, ja
   c) ovat antaneet komissiolle riittävät tiedot jäsenistöstään, sisäisistä säännöistään sekä rahoituslähteistään.

4.  Rahoitustukea 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimia varten voidaan myöntää julkiselle elimelle tai voittoa tavoittelemattomalle taholle, jonka kyseinen jäsenvaltio tai toimivaltainen viranomainen on nimennyt ja jonka komissio on hyväksynyt.

(1) Lausunto annettu 14. helmikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2) Lausunto annettu 16. helmikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(3) Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. maaliskuuta 2006.
(4) EUVL L 5, 9.1.2004, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 786/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 7).
(5) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
(6) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2005)0526.
(7) EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.
(8) EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45.
(9) EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22.
(10) EUVL L 364, 9.12.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/29/EY.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö