Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0042B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0032/2006

Pateikti tekstai :

A6-0032/2006

Debatai :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Balsavimas :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0107

Priimti tekstai
PDF 532kWORD 176k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 23 d. - Briuselis
Bendrijos veiksmų programa vartotojų apsaugos srityje (2007-2013) ***I
P6_TA(2006)0107A6-0032/2006
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje (2007–2013 m.) sukūrimo – vartotojų aspektai (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (KOM(2005)0115)(1),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio 30 d. Pirmininkų sueigos sprendimą padalyti pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Bendrijos veiksmų programos sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje (2007–2013 m.) sukūrimo, kad būtų galima pavesti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetui parengti du atskirus pranešimus,

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į 153 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0225/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto bei Teisės reikalų komiteto nuomones (A6-0032/2006),

1.   pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.   nurodo, kad po 2006 m. Komisijos pasiūlyme nurodyti asignavimai priklauso nuo sprendimo dėl kito daugiamečio finansinio plano;

3.   ragina Komisiją, kai bus priimtas kitas daugiametis finansinis planas, prireikus, pateikti pasiūlymą dėl šios programos orientacinės sumos koregavimo;

4.   ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

(1) Dar nepaskelbtas OL.


Europos Parlamento pozicija priimta per pirmąjį svarstymą 2006 m. kovo 23 d. siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. .../2006/EB dėl Bendrijos veiksmų programos vartotojų apsaugos srityje (2007–2013 m.) sukūrimo
P6_TC1-COD(2005)0042B

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 153 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę(2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos(3),

kadangi:

(1)  Bendrija gali prisidėti prie piliečių saugos ir ekonominių interesų veiksmais vartotojų apsaugos srityje.

(2)  Todėl reikėtų sukurti Bendrijos veiksmų programą vartotojų apsaugos srityje, kuri pakeistų 2003 m. gruodžio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 20/2004/EB, nustatantį Bendrijos veiksmų, kuriais remiama vartotojų politika, finansavimą 2004–2007 m(4). Todėl tas sprendimas turėtų būti panaikintas.

(3)  Vartotojų interesų įtraukimą į visas Bendrijos politikos kryptis pagal Sutarties 153 straipsnį reiktų laikyti svarbiu prioritetu kartu su šioje programoje numatytais vartotojų politikos tikslais. Siekiant įtraukti vartotojų apsaugą į kitas politikos kryptis, svarbiausia yra koordinavimas su kitomis Bendrijos politikos kryptimis ir programomis. Kitos Bendrijos lėšos ir programos turėtų numatyti finansinę paramą vartotojų interesų integravimui į atitinkamas sritis, siekiant skatinti bendradarbiavimą ir išvengti darbo dubliavimo.

(4)  Siekiant bendros visai Europai naudos, reikia, kad piliečių paslaugų ir ne maisto produktų sauga ir ekonominiai interesai bei vartotojų interesai kuriant produktų ir paslaugų standartus būtų atstovaujami Bendrijos lygmeniu. Pagrindiniai programos tikslai taip pat gali būti susiję su tuo, ar egzistuoja specializuoti tinklai, kuriems sukurti ir funkcionuoti taip pat reikalingos Bendrijos lėšos. Atsižvelgiant į konkretų susijusių organizacijų pobūdį ir išskirtinio naudingumo atvejais, Bendrijos parama tokių organizacijų funkcionavimui atnaujinama netaikant laipsniško Bendrijos paramos mažinimo principo.

(5)  Programos įgyvendinimas turėtų būti grindžiamas naudojamais veiksmais ir juos papildyti, bei struktūriniais susitarimais vartotojų apsaugos srityje. Programa turėtų būti įgyvendinama glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis organizacijomis ir agentūromis.

(6)  Šio sprendimo įgyvendinimui reikalingos priemonės turėtų būti pasirenkamos remiantis Tarybos 1999 m. birželio 28 d. sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką(5), atsižvelgiant į skaidrumo poreikį bei poreikį išlaikyti pagrįstą pusiausvyrą tarp skirtingų programos tikslų.

(7)  Įgyvendinant programą reiktų atsižvelgti į tai, kad vidaus rinka tinkamai neveiks, jeigu vienose valstybėse narėse vartotojai bus mažiau saugomi nei kitose. Todėl programoje ypatingą dėmesį reikėtų skirti vartotojų apsaugos ir jų informavimo naujosiose valstybėse narėse stiprinimui, remiantis 2005 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vartotojų apsaugos skatinimo naujosiose valstybėse narėse(6).

(8)  Europos ekonominės erdvės susitarimas (toliau – EEE susitarimas) numato glaudesnį Europos bendrijos ir jos valstybių narių bei Europos ekonominėje erdvėje dalyvaujančių Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) šalių (toliau – ELPA/EEE šalių) bendradarbiavimą vartotojų apsaugos srityje. Reikia parengti priemones, padedančias įtraukti į programą kitas šalis, ypač Bendrijos kaimynystėje esančias šalis, narystės prašančias šalis, narystės Bendrijoje siekiančias šalis.

(9)  Reikėtų palengvinti atitinkamus santykius su programoje nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis, kas padėtų pasiekti programos tikslų, atsižvelgiant į visus susijusius tų šalių ir Bendrijos susitarimus. Abipusio intereso srityse trečiosios šalys gali imtis papildomos veiklos šalia šia programa finansuojamų veiksmų, tačiau pagal šią programą finansinė parama nebūtų teikiama.

(10)  Siekiant šios programos įgyvendinimo metu pagerinti veiksmų, susijusių su vartotojų apsauga, efektyvumą Bendrijos ir tarptautiniu lygmeniu, siūloma plėsti bendradarbiavimą su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis, atsižvelgiant į kiekvienos iš jų specifinius pajėgumus ir vaidmenį.

(11)  Siekiant pagerinti programos vertę ir poveikį, turėtų būti vykdomas sistemingas stebėsena ir vertinimas, taip pat panaudotų priemonių nepriklausomas išorės vertinimas. Siekiant įvertinti vartotojų politiką, turėtų būti suformuluoti kiek galima konkretesni uždaviniai ir nustatyti pagrįsti rodikliai.

(12)  Atsižvelgiant į kasdienį mažų įmonių ir amatų pramonės vaidmenį informuojant vartotojus, patariant jiems dėl produktų, paslaugų ir pavojaus sveikatai ar rizikos, kylančios naudojant tam tikras medžiagas, reikėtų visapusiškai remti tokių įmonių, pramonės bei jų organizacijų vartotojų labui bei užtikrinti, kad jos galėtų laikytis Bendrijos teisės aktų.

(13)  Kadangi valstybės narės, veikdamos atskirai, negali tinkamai įgyvendinti vartotojų apsaugos veiksmų tikslų dėl tos srities problemų tarpvalstybinio pobūdžio ir todėl Bendrijos veiksmai Bendrijos lygmeniu siekiant apsaugoti piliečių saugą ir ekonominius interesus potencialiai būtų efektyvesni negu atskiri nacionaliniai veiksmai, Bendrija gali priimti priemones remdamasi Sutarties 5 straipsnyje nurodytu proporcingumo principu. Pagal proporcingumo principą, nustatytą tame straipsnyje, šis sprendimas neapima daugiau nei yra būtina siekiant šių tikslų.

(14)  Komisija turėtų užtikrinti tinkamą perėjimą prie šios programos nuo ja keičiamos programos, ypač tęsiant daugiametes priemones, taip pat buvusios programos rezultatų įvertinimą bei sritis, į kurias reikia labiau atkreipti dėmesį.

(15)  Jei Komisija priima sprendimą perduoti įgaliojimus dėl logistinių ir administracinių šios programos įgyvendinimo aspektų, ji tai turėtų padaryti gavusi teigiamus sąnaudų ir naudos įvertinimo rezultatus ir turėtų ištirti, ar nebūtų geriau padidinti Visuomenės sveikatos programos vykdomosios agentūros įgaliojimus, o ne steigti dar vieną naują vykdomąją agentūrą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Programos sukūrimas

Šiuo straipsniu sukuriama Bendrijos veiksmų programa vartotojų apsaugos srityje laikotarpiui nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Tikslas ir uždaviniai

1.  Programa papildo ir remia valstybių narių politikas, taip pat prisideda prie piliečių, saugos ir ekonominių interesų apsaugos, vykdanti pridėtinę vertę teikiančius veiksmus.

2.   1 dalyje nurodyto tikslo siekiama vykdant šiuos uždavinius, kurie bus pasiekti vykdant I priede numatytus tikslus ir taikant jame numatytas priemones:

   a) geresnio vartotojų ir rinkų supratimo, atkreipiant ypatingą dėmesį į įvairius skirtingų amžiaus grupių poreikius;
   b) geriau reglamentuoti vartotojų apsaugą, įskaitant vartotojų atstovų, kitų pilietinės visuomenės suinteresuotų asmenų ir mokslo įstaigų aktyvesnį dalyvavimą, nuostatomis, kurių gali laikytis mažos įmonės ir amatų pramonė;
   c) geresnio teisės aktų įgyvendinimo, stebėsenos ir žalos atlyginimo teisminiu ir neteisminiu, individualiu ir kolektyviniu būdu; ir
   d) siekti, kad vartotojai turėtų daugiau informacijos, būtų labiau apsišvietę ir atsakingesni.

3 straipsnis

Įgyvendinimo metodai

1.  Atliekant veiksmus, kuriais siekiama 2 straipsnyje nurodytų tikslo ir uždavinių, visapusiškai naudojami atitinkami įgyvendinimo metodai, ypač:

   a) tiesioginis arba netiesioginis Komisijos centralizuotai atliekamas įgyvendinimas; ir
   b) jungtinis su tarptautinėmis organizacijomis vadovavimas.

2.  Anksčiau minėtos 1 a dalies tikslais Bendrijos finansinis įnašas negali viršyti šio lygio:

   a) 50% veiksmams, kuriais siekiama įvykdyti uždavinį, kuris yra Bendrijos politikos vartotojų apsaugos srities dalis, išskyrus ypatingo naudingumo atvejus, kai Bendrijos indėlis neturi viršyti 80% II priede nustatytomis sąlygomis;
   b) 50% išlaidų bendrų Europai tikslų siekiančios organizacijos funkcionavimui, kai tokia parama yra būtina siekiant užtikrinti vartotojų interesų reprezentavimą Bendrijos lygmeniu arba siekiant įgyvendinti pagrindinius programos uždavinius, II priede nustatytomis sąlygomis; ir
   c) 95% Bendrijos vartotojų organizacijų, atstovaujančių vartotojų interesams Bendrijos lygmeniu kuriant produktų ir paslaugų standartus, veiklos išlaidų, II priede nustatytomis sąlygomis.

3.  Finansinių įmokų dėl 2 straipsnio b ir c punktuose numatytų veiksmų atnaujinimui laipsniško mažinimo principas gali būti netaikomas.

4.  Anksčiau minėtos 1 dalies a punkto tikslais, prireikus ir atsižvelgiant į siekiamo uždavinio pobūdį, Bendrijos finansinį įnašą gali sudaryti bendras Bendrijos ir vienos ar daugiau valstybių narių finansavimas arba Bendrijos ir kitų dalyvaujančių šalių kompetentingų institucijų finansavimas. Tokiu atveju Bendrijos indėlis neturi siekti 50%, išskyrus ypatingo naudingumo atvejus, – tada Bendrijos indėlis neturi viršyti 70%.

5.  Anksčiau minėtos 1 dalies a punkto tikslais, Bendrijos finansiniai įnašai gali būti fiksuoto dydžio, jei tai tinka susijusių veiksmų pobūdžiui. Tokiems finansiniams įnašams anksčiau 2 ir 4 dalyse nurodytos procentų ribos nėra taikomos. Prireikus, tokių veiksmų atrankos, stebėsenos ir vertinimo kriterijai keičiami.

6.   7 straipsnio 1 dalies a punkte numatytame metiniame darbo plane iš anksto nustatomi kriterijai įvertinti, ar esama ypatingo naudingumo, nurodyto 2 dalies a punkte ir 4 dalyje.

4 straipsnis

Programos įgyvendinimas

Komisija užtikrina, kad programa įgyvendinama remiantis 7 straipsnio reikalavimais.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   1 straipsnyje nurodytam dabartinės programos įgyvendinimo 7 metų laikotarpiui, prasidedančiam 2007 m. sausio 1 d. orientacinį finansavimo pagrindą sudaro 233 460  000 EUR.

2.  Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinių perspektyvų ribų.

3.  Bendras programos administravimo išlaidų vertinimas, įskaitant bet kokios vykdomosios agentūros, kuri specialiai įkurta ar išplėsti jos įgaliojimai administruoti šią programą, vidines ir valdymo išlaidas, turėtų būti proporcingas atitinkamoje programoje numatytoms užduotims, o dėl jo sprendimą priimtų už biudžetą ir teisėkūrą atsakingos institucijos.

6 straipsnis

Komitetas

1.  Komisijai padeda komitetas, (toliau – komitetas).

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

3.  Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.  Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės, susijusios su toliau išvardytais dalykais, priimamos laikantis 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros:

   a) programos įgyvendinimo metinis darbo planas, nustatantis reikalingus prioritetus ir veiksmus, taip pat išteklių paskirstymą ir atitinkamus kriterijus, inter alia, atrankos ir skyrimo kriterijus ir Bendrijos finansinio įnašo dydžio procentais nustatymo kriterijus;
   b) 10 straipsnyje nurodyta programos vertinimo tvarka.

2.  Komisija priima visas kitas šio sprendimo įgyvendinimui reikalingas priemones. Apie jas pranešama komitetui.

8 straipsnis

Trečiųjų šalių dalyvavimas

Programoje gali dalyvauti:

   a) ELPA/EEE šalys EEE sutartyje nustatytomis sąlygomis; ir
   b) trečiosios šalys, ypač Europos kaimynystėje esančios šalys, narystės prašančios šalys, narystės Bendrijoje siekiančios šalys ir stabilizavimo ir asociacijos procese dalyvaujančios Vakarų Balkanų šalys, laikantis sąlygų nustatytų abipusiuose arba daugiašaliuose susitarimuose, nustatančiuose tokių šalių dalyvavimo Bendrijos programose bendruosius principus.

9 straipsnis

Tarptautinis bendradarbiavimas

Programos įgyvendinimo metu turi būti skatinami santykiai su programoje nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis ir su atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis.

10 straipsnis

Rezultatų stebėsena, vertinimas ir platinimas

1.  Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, stebi programos veiksmų įgyvendinimą atsižvelgdama į jos uždavinius. Ji apie tai informuoja komitetą, Europos Parlamentą ir Tarybą.

2.  Komisijos prašymu valstybės narės pateikia jai informaciją apie šios programos įgyvendinimą ir reikšmę.

3.  Komisija užtikrina, kad programa bus įvertinta praėjus trims metams nuo jos pradžios ir pabaigos. Išvadas apie tai, kartu su pastabomis, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

4.  Komisija viešai skelbia veiksmų, atliktų pagal šį sprendimą, rezultatus ir pasirūpins tokios informacijos išplatinimu.

11 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas Nr. 20/2004/EB panaikinamas.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Komisija priima priemones reikalingas užtikrinant perėjimą nuo Sprendimu Nr. 20/2004/EB priimtų priemonių prie priemonių priimtų pagal šią programą.

13 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Šis sprendimas įsigalioja pirmą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta ....,

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

Veiksmai ir priemonės, nurodyti 2 straipsnyje

I uždavinys: Geresnis vartotojų ir rinkų supratimas

1 veiksmas: Rinkos vystymosi ir jos įtakos vartotojų ekonominiams ir kitiems interesams stebėsena ir vertinimas, taip pat kainų apžvalgos, vartotojų skundų apžvalga, tarpvalstybinės prekybos ir verslo vartotojui pirkinių analizė, rinkos struktūros pokyčių apžvalga.

2 veiksmas: Duomenų ir informacijos, kurie suteikia įrodymų pagrindą vartotojų politikos plėtrai ir vartotojų interesų integracijai į kitas Bendrijos politikas, rinkimas ir apsikeitimas, taip pat vartotojų ir verslo požiūrio tyrimai, su vartotoju susiję ir kiti rinkos tyrimai finansinių paslaugų srityje, statistinių ir kitų susijusių duomenų rinkimas ir analizė, kurių statistikos sritis bus toliau plečiama prireikus pasinaudojant Bendrijos statistikos programa.

3 veiksmas: Duomenų rinkimas, analizė bei apsikeitimas jais ir įvertinimo priemonių, suteikiančių mokslinių faktų pagrindą apie vartojamų produktų ir paslaugų saugą, įskaitant produktų skleidžiamų chemikalų poveikį vartotojams, kūrimas.

4 veiksmas: Reguliarių ataskaitų apie vartojimą ir vartotojų apsaugą Europos rinkoje teikimo sistemos įvedimas, kurio pagrindas yra nuolatinės vartotojų informavimo ir stebėjimo Europos lygmeniu sistemos sukūrimas siekiant rinkti, apdoroti ir analizuoti duomenis, naudingus teikiant objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją, leidžiančią Bendrijai ir valstybėms narėms imtis priemonių siekiant apsaugoti vartotojus, įvertinti šių priemonių rezultatus, skatinti informacijos apie geriausią praktiką pasikeitimą ir užtikrinti, kad visuomenė būtų tinkamai informuojama vartotojų klausimais vidaus rinkoje.

5 veiksmas: Valstybių narių galiojančių įstatymų, kitų teisės aktų ir praktikos apžvalga ir Bendrijos teisės aktų įgyvendinimo masto valstybėse narėse įvertinimas.

II uždavinys: Geresnis ir vieningas vartotojų apsaugos reglamentavimas

6 veiksmas: Teisinių ir kitų reglamentacinių iniciatyvų rengimas ir savireguliavimo iniciatyvų skatinimas, garantuojant susijusių veikėjų, visų pirma mažų ir vidutinių įmonių, labai mažų įmonių ir amatų pramonės organizacijų dalyvavimą, t. y.:

   6.1. Lyginamoji rinkų ir reguliavimo sistemų analizė.
   6.2. Teisinė ir techninė politikos apie paslaugų saugumą kūrimo patirtis.
   6.3. Poreikio produkto saugumo standartams įvertinimo ir Europos standartizavimo komiteto produktų ir paslaugų standarto mandatų sudarymo techninė patirtis.
   6.4. Politikos apie ekonominius vartotojų interesus juridinė ir techninė patirtis.
   6.5. Seminarai su susijusiais subjektais ir specialistais.
   6.6. Dialogas tarp vartotojų organizacijų, verslo atstovų, ypatingą dėmesį skiriant mažoms ir vidutinėms įmonėms, ir Komisijos.
   6.7. Teisinės ir techninės žinios, reikalingos vartotojų apsaugai ir tarptautiniams susitarimams skirtai plėtojimo ir derinimo priemonei.
   6.8. Teisinės ir techninės žinios, reikalingos nustatant geros verslo praktikos gaires, įskaitant reikalavimus, kad gamintojas gebėtų paprašytas patikrinti teiginius apie produktus ar paslaugas ir iš anksto pateikti klientams informaciją apie pardavimo sąlygas.

III uždavinys: Geresnis teisės aktų taikymas, stebėsena ir žalos atlyginimas

7 veiksmas: Koordinavimas priežiūros ir priverstinio vykdymo veiksmų dėl vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo, t.y.:

   7.1. IT priemonių kūrimas ir priežiūra (pvz. duomenų bazių, informacijos ir ryšių sistemų).
   7.2. Apmokymai, seminarai, konferencijos apie teisės aktų taikymą.
   7.3. Bendrų teisės aktų taikymo veiksmų planavimas ir gerinimas.
   7.4. Bendri bandomieji įstatymų taikymo veiksmai.
   7.5. Teisės aktų taikymo problemų ir sprendimų analizė.

8 veiksmas: Valstybių narių bendradarbiavimo teisės aktų taikymo klausimais bendros institucinės ir teisinės struktūros sukūrimas.

9 veiksmas: Finansinė parama konkretiems bendriems priežiūros ir priverstinio vykdymo veiksmams siekiant pagerinti administracinį ir įstatymų vykdymo bendradarbiavimą Bendrijos vartotojų apsaugos teisės aktų srityje, taip pat taikant 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos(7) bei kitiems veiksmams administracinio bendradarbiavimo srityje.

10 veiksmas: Ne maisto produktų ir paslaugų saugos stebėsena ir vertinimas, t.y.:

   10.1. Greito įspėjimo apie pavojų sistemos RAPEX apimties ir veiklos stiprinimas bei išplėtimas pasinaudojant apsikeičiama rinkos stebėjimo informacija.
   10.2. Greito įspėjimo apie pavojų sistemos pranešimų techninė analizė.
   10.3. Duomenų apie konkrečių vartotojų produktų ir paslaugų keliamus pavojus rinkimas ir įvertinimas.
   10.4. Remti mokslinius patarimus ir pavojų vertinimą, įskaitant nepriklausomų mokslinių komitetų, įsteigtų 2004 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimu 2004/210/EB, įsteigiančiu mokslinius komitetus vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos srityje(8), užduotis.
   10.5. Tolesnė vartotojų produktų saugos tinklo plėtra, kaip tai nurodyta Direktyvoje 2001/95/EB.
   10.6. Informacijos apie sužalojimus analizė ir vartotojų produktų ir paslaugų saugos geriausios praktikos gairių kūrimas bei priėjimo prie tos informacijos palengvinimas vartotojams.
   10.7. Metodologijų kūrimas ir duomenų bazės priežiūra siekiant surinkti duomenų apie sužalojimus, susijusius su vartotojams skirtų produktų ir paslaugų sauga.

11 veiksmas: Alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo būdų įtakos funkcionavimo ir vertinimo stebėsena.

12 veiksmas: Valstybių narių atliekamo Vartotojų apsaugos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo stebėsena, ypač perkeliant ir įgyvendinant 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva)(9) bei 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (reglamentas dėl bendradarbiavimo dėl vartotojų apsaugos)(10) ir nacionalines vartotojų politikas.

13 veiksmas: Konkrečios techninės ir teisinės patirties suteikimas vartotojų organizacijoms, ir ypač naujųjų valstybių narių vartotojų apsaugos asociacijoms, jų teisės aktų taikymo ir stebėjimo veiksmuose.

IV uždavinys: Didinti piliečių sugebėjimą priimti geresnius su savo, kaip vartotojų, interesais susijusius sprendimus, – geriau informuoti, labiau apsišvietę ir atsakingesni vartotojai

14 veiksmas: Bendravimo su ES piliečiais vartotojų apsaugos klausimais gerinimas, įskaitant:

   14.1. Konferencijas, seminarus, ir ekspertų bei suinteresuotų veikėjų susitikimus.
   14.2. Leidinius aktualiais vartotojų politikai klausimais.
   14.3. Informacijos teikimas internetu.

15 veiksmas: Nesudėtingų ir viešai prieinamų duomenų bazių apie Bendrijos vartotojų apsaugos teisės aktų taikymą ir teismų praktiką kūrimas ir priežiūra.

16 veiksmas: Informavimo apie vartotojų apsaugos priemones ir vartotojų teises akcijos, ypač naujosiose valstybėse narėse, bendradarbiaujant su jų vartotojų organizacijomis.

17 veiksmas: Vartotojų švietimas, įskaitant jaunus vartotojus, vyresnius vartotojus ir konkrečias vartotojų grupes, kurios turi aiškiai mažiau galimybių apginti savo interesus, lavinantys veiksmai bei interaktyvių vartotojų švietimo priemonių kūrimas.

18 veiksmas: Bendrijos vartotojų interesų atstovavimas tarptautiniuose susirinkimuose, taip pat tarptautinėse standartizavimo organizacijose ir tarptautinėse prekybos organizacijose.

19 veiksmas: Regioninių, nacionalinių ir Bendrijos vartotojų organizacijų darbuotojų lavinimas ir kiti pajėgumą didinantys veiksmai.

20 veiksmas: Finansinė pagalba bendriems veiksmams su valstybinėmis arba pelno nesiekiančiomis organizacijomis, kurios yra dalis vartotojams informaciją ir pagalbą teikiančių tinklų, kad jie galėtų geriau pasinaudoti savo teisėmis, gauti teisinę pagalbą ir konsultacijas, pasinaudoti tarpininko paslaugomis ar kitomis alternatyviomis ginčų sprendimo priemonėmis, įskaitant galimybę pasitelkti Komisijos SOLVIT sistemą, ir visa tai turėtų būti vykdoma prižiūrint Europos vartotojų centrų tinklo. Ypatingas dėmesys bus skiriamas pagalbai naujoms valstybėms narėms ir narystės Sąjungoje siekiančioms šalims.

21 veiksmas: Finansinė pagalba Bendrijos vartotojų organizacijų, atstovaujančių vartotojų interesus kuriant produktų ir paslaugų standartus Bendrijos lygmeniu, funkcionavimui.

22 veiksmas: Finansinė pagalba Bendrijos vartotojų organizacijų funkcionavimui.

23 veiksmas: Vartotojų organizacijų valstybėse narėse, kurios neturi senų vartotojų apsaugos ir vartotojų dalyvavimo politikos nustatymo klausimuose tradicijų, veikimo pajėgumų stiprinimas, teikiant mokymus, leisiančius joms įgyti patirties, bei finansinę pagalbą, skirtą informacinėms kampanijoms ir Bendrijos vartotojų apsaugos teisės aktų taikymo priežiūrai.

24 veiksmas: Konkrečios techninės ir teisinės patirties teikimas vartotojų organizacijoms remiant jų indėlį ir dalyvavimą konsultaciniame procese apie Bendrijos teisės aktų ir kitas politikos iniciatyvas susijusiose politikos srityse, tarkim, vidaus rinkos politikoje, visuotinio intereso paslaugų teikime, ir 10–ies metų struktūrinėje programoje dėl tvarios gamybos ir suvartojimo.

V uždavinys: Stiprinti pilietinės visuomenės, mokslinių tyrimų organizacijų ir susijusių veikėjų dalyvavimą nustatant vartotojų apsaugos politiką ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą su vartotojais susijusiame tyrimų sektoriuje siekiant užtikrinti, kad vartotojų apsaugos politika atitiktų visuomenės poreikius ir būtų išvengta darbo dubliavimo

25 veiksmas: Bendrijos lygmeniu veikiančių vartotojų organizacijų skatinimas ir stiprinimas.

26 veiksmas: Nevyriausybinių vartotojų organizacijų ir kitų susijusių veikėjų tinklo kūrimas.

27 veiksmas: Bendrijos lygmeniu veikiančių konsultacinių organizacijų ir mechanizmų stiprinimas.

VI uždavinys: Integruoti vartotojų politikos tikslus į kitas politikos kryptis

28 veiksmas: Metodų, skirtų Bendrijos vartotojų interesų politikoms ir veiklos įtakai vertinti, kūrimas ir taikymas.

29 veiksmas: Valstybių narių keitimasis geriausia nacionalinių politikų praktika.

VII uždavinys: Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą vartotojų apsaugos klausimais

30 veiksmas: Bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis priemonės.

31 veiksmas: Bendradarbiavimo su programoje nedalyvaujančiomis trečiosiomis šalimis priemonės.

32 veiksmas: Skatinti vartotojų organizacijų dialogą.

Bendri visiems uždaviniams

33 veiksmas: Finansinė pagalba konkretiems projektams Bendrijos arba nacionaliniu lygmeniu remiant vartotojų politikos uždavinius, įskaitant tarpvalstybinius informacijos ir geriausios praktikos mainus skatinančius projektus.

II PRIEDAS

Naudos gavėjai – 3 straipsnio taikymo kriterijai

1.  Finansinės įmokos 3 straipsnio 2 dalies a punkte numatytiems veiksmams finansuoti gali būti skiriamos bet kuriam juridiniam asmeniui ar juridinių asmenų asociacijai, įskaitant atitinkamas nepriklausomas viešąsias įstaigas ir regionines vartotojų organizacijas, kurios veikia nepriklausomai nuo pramonės ir verslo ir atsako už projektų įgyvendinimą.

2.  Finansinės įmokos 3 straipsnio 2 dalies b punkte numatytiems veiksmams finansuoti gali būti skiriamos Bendrijos vartotojų organizacijoms, kurios:

   a) yra nevyriausybinės, ne pelno siekiančios, nepriklausomos nuo pramonės, prekybos ir verslo ar kitų nesuderinamų interesų ir kurių pagrindiniai tikslai ir veikla susiję su Bendrijos vartotojų sveikatos, saugos ir ekonominių interesų skatinimu ir apsauga;
   b) nacionalinių vartotojų organizacijų buvo paskirtos atstovauti vartotojų interesams Bendrijos lygmeniu mažiausiai pusėje valstybių narių, pagal nacionalines taisykles ar praktiką atstovauja vartotojams ir veikia regioniniu arba nacionaliniu lygmeniu; ir
   c) pateikė Komisijai pakankamai duomenų apie savo narystę, vidaus taisykles ir finansavimo šaltinius.

3.  Finansinės įmokos 3 straipsnio 2 dalies c punkte numatytiems veiksmams finansuoti gali būti skiriamos Bendrijos vartotojų organizacijoms, kurios:

   a) yra nevyriausybinės, ne pelno siekiančios, nepriklausomos nuo pramonės, prekybos ir verslo ar kitų nesuderinamų interesų ir kurių pagrindiniai tikslai ir veikla susiję su atstovavimu vartotojų interesams standartizavimo procese Bendrijos lygmeniu;
  b) bent dviejuose trečdaliuose valstybių narių atstovauti vartotojų interesams Bendrijos lygmeniu buvo įgaliotos:
   įstaigų, pagal nacionalines taisykles ar praktiką atstovaujančių nacionalinėms vartotojų organizacijoms valstybėse narėse; arba
   jei tokių organizacijų nėra, valstybių narių nacionalinių vartotojų organizacijų, kurios pagal nacionalines taisykles ar praktiką atstovauja vartotojams ir veikia nacionaliniu lygmeniu; ir
   c) pateikė Komisijai pakankamai duomenų apie savo narystę, vidaus taisykles ir finansavimo šaltinius.

4.  Finansinės įmokos 3 straipsnio 4 dalyje nurodytiems veiksmams finansuoti gali būti skiriamos viešajai įstaigai ar ne pelno siekiančiai įstaigai, kurią paskiria valstybė narė arba atitinkama kompetentinga institucija ir kurios paskyrimui pritaria Komisija.

(1) 2006 2 14 (Dar nepaskelbta OL).
(2) 2006 2 16 (Dar nepaskelbta OL).
(3) 2006 m. kovo 23 d. Europos Parlamento pozicija.
(4) OL L 5, 2004 1 9, p. 1. Sprendimas su pakeitimais padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).
(5) OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
(6) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0526.
(7) OL L 11, 2002 1 15, p. 4.
(8) OL L 66, 2004 3 4, p. 45.
(9) OL L 149, 2005 6 11, p. 22.
(10) OL L 364, 2004 12 9, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/29/EB.

Teisinė informacija - Privatumo politika