Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0042B(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0032/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0032/2006

Debates :

PV 16/03/2006 - 6
PV 16/03/2006 - 15
CRE 16/03/2006 - 6
CRE 16/03/2006 - 15

Balsojumi :

PV 23/03/2006 - 11.6
CRE 23/03/2006 - 11.6
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0107

Pieņemtie teksti
PDF 464kWORD 134k
Ceturtdiena, 2006. gada 23. marts - Brisele
Kopienas rīcības programma patērētāju aizsardzības jomā (2007 - 2013) ***I
P6_TA(2006)0107A6-0032/2006
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā 2007. līdz 2013. gadam: patērētāju perspektīva (KOM(2005)0115 – C6-0225/2005 – 2005/0042B(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (KOM(2005)0115)(1),

–   ņemot vērā Priekšsēdētāju konferences 2005. gada 30. jūnija lēmumu sadalīt priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju aizsardzības jomā 2007. līdz 2013. gadam, lai Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja un Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja sagatavotu divus atsevišķus ziņojumus,

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 153. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija iesniedza priekšlikumu Parlamentam (C6-0225/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu, kā arī Budžeta komitejas un Juridisko jautājumu komitejas sagatavotos atzinumus (A6-0032/2006),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   uzsver, ka Komisijas priekšlikumā minētās apropriācijas laikposmam pēc 2006. gada ir jāapstiprina, pieņemot lēmumu par nākamo daudzgadu finanšu shēmu;

3.   aicina Komisiju attiecīgā gadījumā iesniegt priekšlikumu, lai precizētu pašreizējā programmā noteikto bāzes finansējumu, kad būs pieņemta nākamā daudzgadu finanšu shēma;

4.   aicina Komisiju vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai to aizstāt ar citu tekstu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

(1) OV vēl nav publicēts.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2006. gada 23. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. .../2006/EK, ar ko izveido Kopienas rīcības programmu veselības un patērētāju tiesību aizsardzības jomā 2007. līdz 2013. gadam
P6_TC1-COD(2005)0042B

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 153pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu(2),

saskaņā ar Līguma 251. pantā paredzēto procedūru(3),

tā kā

(1)  Kopiena var palīdzēt aizsargāt pilsoņu drošību un mantiskās intereses, veicot pasākumus patērētāju tiesību aizsardzības jomā.

(2)  Tāpēc ir lietderīgi sagatavot Kopienas rīcības programmu patērētāju tiesību aizsardzībai, aizstājot Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 8. decembra Lēmumu Nr. 20/2004/EK, ar ko izveido vispārēju sistēmu Kopienas rīcības finansēšanai, atbalstot patērētāju aizsardzības politiku no 2004. līdz 2007. gadam(4). Tāpēc šis lēmums ir jāatceļ.

(3)  Saskaņā ar Līguma 153. pantu vislielākā prioritāte ir piešķirama patērētāju interešu līdzsvarošanai ikvienā Kopienas politikas jomā, kā arī šajā programmā noteiktajiem mērķiem patērētāju tiesību aizsardzības politikas jomā. Saskaņošana ar citām Kopienas politikas jomām un programmām ir pamatelements, lai patērētāju aizsardzību iekļautu citās politikas jomās. Lai veicinātu sinerģiju un izvairītos no pārklāšanās, citiem Kopienas fondiem un programmām ir jānodrošina finansiāls atbalsts patērētāju interešu līdzsvarošanai attiecīgajās jomās.

(4)  Eiropas interesēs ir nodrošināt, lai pakalpojumu un nepārtikas preču drošums, pilsoņu mantiskās intereses, kā arī patērētāju ieinteresētība preču un pakalpojumu standartu pilnveidošanā ir Kopienas līmenī pārstāvētas jomas. Programmas galvenie mērķi var būt atkarīgi arī no tā, vai pastāv specializēti tīkli, kuru izveidei un darbībai tāpat ir vajadzīgs Kopienas devums. Ņemot vērā attiecīgo organizāciju īpašo raksturu, kā arī ārkārtīgas lietderības gadījumā Kopienas atbalsta atjaunošana šādu organizāciju darbības nodrošināšanai nav pakļaujama Kopienas atbalsta pakāpeniskas samazināšanas principam.

(5)  Programma ir īstenojama, pamatojoties uz pašreizējiem pasākumiem un strukturālo darbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Programmu īsteno, cieši sadarbojoties ar attiecīgajām organizācijām un aģentūrām.

(6)  Šā lēmuma īstenošanai nepieciešamie pasākumi jāpieņem saskaņā ar Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību(5), ievērojot pārredzamības nepieciešamību, kā arī saprātīgu līdzsvaru starp programmas dažādajiem mērķiem.

(7)  Īstenojot programmu, ir jāņem vērā, ka iekšējais tirgus pienācīgi nedarbosies, ja dažās dalībvalstīs patērētāji būs mazāk aizsargāti nekā citās. Tāpēc programmā īpaša uzmanība ir jāpievērš tam, lai jaunajās dalībvalstīs tiek stiprināta patērētāju tiesību aizsardzība un patērētāju informētība saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. decembra rezolūciju par patērētāju interešu veicināšanu un aizsardzību jaunajās dalībvalstīs(6).

(8)  Eiropas Ekonomikas zonas līgums (turpmāk tekstā ‐ EEZ līgums) nodrošina sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un, no otras puses, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīm, kuras ir Eiropas ekonomikas zonas dalībnieces (turpmāk tekstā ‐ EBTA/EEZ valstis). Turklāt ir jāparedz iespēja, ka programmas īstenošanā var piedalīties arī citas valstis, jo īpaši Kopienas kaimiņvalstis, kā arī valstis, kas ir iesniegušas pieteikumu, lai pievienotos Kopienai, kas ir Kopienas kandidātvalstis vai kas kļūst par Kopienas dalībvalstīm.

(9)  Jāveicina atbilstošu attiecību uzturēšana ar trešām valstīm, kas nepiedalās programmā, lai palīdzētu panākt programmas mērķu sasniegšanu, ņemot vērā jebkādus attiecīgus nolīgumus starp šīm valstīm un Kopienu. Tādējādi trešās valstis savstarpējas ieinteresētības jomās varētu veikt darbības, kas papildina šīs programmas finansētos pasākumus, bet kas netiktu finansētas saskaņā ar šo programmu.

(10)  Lai īstenotu šo programmu, ir lietderīgi attīstīt sadarbību ar attiecīgajām starptautiskajām organizācijām, paaugstinot ar patērētāju tiesību aizsardzību saistīto darbību efektivitāti un lietderību gan Kopienas, gan starptautiskā līmenī, vienlaikus ņemot vērā dažādo organizāciju īpašās iespējas un lomu.

(11)  Lai vairotu programmas vērtību un ietekmi, ir jānodrošina veikto pasākumu regulāra uzraudzība un novērtējums, tai skaitā arī neatkarīgs ārējais novērtējums. Lai novērtētu patērētāju tiesību aizsardzības politiku, cik vien iespējams ir jādefinē izmērāmi mērķi un jāizstrādā noderīgi rādītāji.

(12)  Ņemot vērā lomu, ko pilda mazie un amatniecības uzņēmumi, ikdienā sniedzot patērētājiem informāciju un ieteikumus gan par precēm un pakalpojumiem, gan par atsevišķu vielu izmantošanas risku un kaitīgo ietekmi uz veselību, šo uzņēmumu un saistīto organizāciju darbība patērētāju interesēs ir jāatbalsta visos līmeņos un ir jānodrošina, lai šiem uzņēmumiem būtu piemērojami Eiropas Savienības tiesību akti.

(13)   Tā kā attiecīgo problēmjautājumu starpvalstu rakstura dēļ dalībvalstis nevar pilnībā sasniegt rīcības mērķus patērētāju tiesību aizsardzības jomā, un tāpēc, ņemot vērā Kopienas iespējas rīkoties efektīvāk un lietderīgāk par dalībvalstīm, aizsargājot pilsoņu drošību un mantiskās intereses, šie mērķi ir labāk sasniedzami Kopienas līmenī, Kopiena var veikt pasākumus saskaņā ar EK līguma 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto samērīguma principu šis lēmums nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs minēto mērķu sasniegšanai.

(14)  Komisijai ir jānodrošina pienācīga pāreja no aizstājamās programmas uz šo programmu, jo īpaši nodrošinot daudzgadu pasākumu nepārtrauktu izpildi, kā arī novērtējot iepriekšējās programmas pozitīvos rezultātus un jomas, kurām jāpievērš lielāka uzmanība.

(15)   Ja Komisija nolemj deleģēt pilnvaras attiecībā uz šīs programmas īstenošanas materiāli tehnisko un pārvaldības jomu, tai šādi jārīkojas pēc tam, kad ir veikta izmaksu un guvumu analīze, kas uzrāda pozitīvus rezultātus, kā arī tai jāizpēta, vai Sabiedrības veselības aizsardzības programmas izpildaģentūras pilnvaru paplašināšana nebūtu vēlamāka par jaunas papildu izpildaģentūras dibināšanu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Programmas izveidošana

Ar šo izveido Kopienas rīcības programmu patērētāju aizsardzības jomā laika posmam no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā ‐ programma).

2. pants

Mērķis un uzdevumi

1.  Ar pasākumiem, kam ir pievienotā vērtība, programma papildina un atbalsta dalībvalstu politiku un palīdz aizsargāt pilsoņu drošību un mantiskās intereses.

2.  Iepriekš 1. punktā minēto mērķi sasniedz, pildot šādus uzdevumus, kas īstenojami ar I. pielikumā minēto darbību un instrumentu palīdzību:

   a) a) labāka izpratne par patērētājiem un tirgiem, īpašu uzmanību pievēršot dažādu vecuma grupu atšķirīgajām vajadzībām;
   b) b) uzlabots patērētāju aizsardzības regulējums, tai skaitā patērētāju pārstāvju, citu pilsoniskās sabiedrības ieinteresēto personu un pētniecības institūciju lielāka līdzdalība, ko var nodrošināt mazie un amatniecības uzņēmumi;
   c) c) tiesību aktu uzlabota piemērošana, uzraudzība, kā arī tiesvedības un ārpustiesas individuālie un kolektīvie kompensācijas mehānismi; un
   d) d) labāk informēti, izglītoti un atbildīgi patērētāji.

3. pants

Īstenošanas metodes

1.  Darbībās 2. pantā minētā mērķa un uzdevumu izpildei pilnībā izmanto attiecīgas piemērotas īstenošanas metodes, jo īpaši ietverot:

   a) Komisijas centralizēti veiktu tiešu vai netiešu īstenošanu;
   b) pārvaldību, kas kopīga ar starptautiskajām organizācijām.

2.  Attiecībā uz 1. punkta a) apakšpunktu Kopienas finanšu ieguldījums nepārsniedz šādus apjomus:

   a) 50 % pasākumam, kas paredzēts, lai palīdzētu izpildīt kādu no Kopienas politikas uzdevumiem patērētāju tiesību aizsardzības jomā, izņemot ārkārtīgi lietderīgus pasākumus, kuros Kopienas ieguldījums nepārsniedz 80 % saskaņā ar II.  pielikumā minētajiem nosacījumiem,
   b) 50 % no izdevumiem tādas organizācijas darbībai, kura strādā visas Eiropas interesēs un kurai šāds atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu patērētāju interešu pārstāvību Kopienas līmenī vai lai īstenotu programmas galvenos uzdevumus saskaņā ar II.  pielikumā minētajiem nosacījumiem, un
   c) 95 % no izdevumiem to Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju darbībai, kuras pārstāv patērētāju intereses saistībā ar preču un pakalpojumu standartu izstrādi Kopienas līmenī saskaņā ar II.  pielikumā minētajiem nosacījumiem.

3.  Uz 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām paredzētā finanšu ieguldījuma atjaunošanu var neattiecināt pakāpeniskas samazināšanas principu.

4.  Vajadzības gadījumā un ņemot vērā īstenojamā uzdevuma raksturu, 1. punkta a) apakšpunktā paredzētajam nolūkam Kopienas finanšu ieguldījumu var veidot Kopienas un vienas vai vairāku dalībvalstu vai arī Kopienas un citu programmas dalībvalstu kompetento iestāžu kopīgs finansējums. Šajā gadījumā Kopienas ieguldījums nepārsniedz 50 %, izņemot ārkārtīgi lietderīgus pasākumus, kuros Kopienas ieguldījums nepārsniedz 70 %.

5.  Attiecībā uz 1. panta a) apakšpunktu Kopienas finanšu ieguldījumu var piešķirt arī fiksēta maksājuma veidā, ja tas ir piemēroti attiecīgajām darbībām. Uz šādu finanšu ieguldījumu neattiecas 2. un 4. pantā noteiktās procentu robežas. Šādu darbību izvēles, uzraudzības un vērtēšanas kritēriji vajadzības gadījumā tiks pielāgoti.

6.  Gada darba plānā, kas minēts 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vispirms nosaka kritērijus, pēc kuriem vērtējama 2. punkta a) apakšpunktā un 4. punktā paredzētā pasākumu ārkārtīgā lietderība.

4. pants

Programmas īstenošana

Komisija nodrošina programmas īstenošanu saskaņā ar 7. panta noteikumiem.

5. pants

Finansējums

1.  Plānotā finansējuma kopējā summa pašreizējās programmas īstenošanai 1. pantā minētajā 7 gadu laikposmā, sākot ar 2007. gada 1. janvāri, ir EUR 233 460 000.

2.  Gada asignējumus apstiprina budžeta lēmējinstitūcija finanšu plāna robežās.

3.  Kopējiem Programmas administratīvajiem izdevumiem, tostarp jebkuras izpildaģentūras, kas izveidota vai pielāgota, lai administrētu šo programmu, iekšējiem un pārvaldības izdevumiem, jābūt samērīgiem ar attiecīgajā programmā paredzētajiem uzdevumiem, un par tiem lemj budžeta lēmējinstitūcijas un likumdevējas iestādes.

6. pants

Komiteja

1.  Komisijai palīdz komiteja (turpmāk – "Komiteja").

2.  Ja ir norāde uz šo punktu, tad piemēro Lēmuma 1999/468/EK 4. un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. panta noteikumus.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais laika posms ir divi mēneši.

3.  Komiteja pieņem savu reglamentu.

7. pants

Īstenošanas pasākumi

1.  Pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai saistībā ar turpmāk minēto, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto procedūru:

   a) gada darba plāns programmas īstenošanai, kurā nosaka prioritātes un veicamās darbības, ieskaitot resursu sadali un atbilstošos kritērijus, cita starpā atlases un piešķiršanas kritērijus, kā arī Kopienas finanšu ieguldījuma īpatsvaram piemērojamos kritērijus;
   b) pasākumi programmas novērtēšanai, kas minēti 10. pantā.

2.  Komisija pieņem jebkurus citus pasākumus, kas vajadzīgi šā lēmuma īstenošanai. Tos dara zināmus Komitejai.

8. pants

Trešo valstu piedalīšanās

Programmā var piedalīties:

   a) EBTA/EEZ valstis saskaņā ar EEZ līguma nosacījumiem;
   b) trešās valstis, jo īpaši valstis Eiropas apkaimē, valstis, kas ir iesniegušas pieteikumus dalībai Kopienā, ir tās kandidātvalstis vai pievienojas tai, Rietumbalkānu valstis, kas ir iekļautas stabilizācijas un asociācijas procesā, saskaņā ar nosacījumiem attiecīgos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos, kuri nosaka vispārējos principus šo valstu līdzdalībai Kopienas programmās.

9. pants

Starptautiskā sadarbība

Programmas īstenošanas laikā tiek veicinātas attiecības ar trešajām valstīm, kas programmā nepiedalās, kā arī ar attiecīgām starptautiskajām organizācijām.

10. pants

Rezultātu uzraudzīšana, novērtēšana un izplatīšana

1.  Ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm Komisija uzrauga programmas īstenošanas darbības, ņemot vērā tās uzdevumus. Tā ziņo Komitejai un informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

2.  Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma sniedz informāciju par šīs programmas īstenošanas gaitu un tās ietekmi.

3.  Komisija nodrošina programmas novērtēšanu trīs gadus pēc tās sākuma un arī pēc tās nobeiguma. Komisija šās novērtēšanas secinājumus kopā ar saviem apsvērumiem paziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai.

4.  Saskaņā ar šo lēmumu Komisija publisko veikto darbību rezultātus un nodrošina to izplatīšanu.

11. pants

Atcelšana

Atceļ Lēmumu Nr. 20/2004/EK.

12. pants

Pārejas posma pasākumi

Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pāreju no Lēmumā Nr. 20/2004/EK paredzētajiem pasākumiem uz tiem, kuri īstenojami saskaņā ar šo programmu.

13. pants

Nobeiguma noteikums

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

,

Eiropas Parlamenta vārdā ‐ Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

I.PIELIKUMS

2. pantā minētie pasākumi un instrumenti

I uzdevums – labāka izpratne par patērētājiem un tirgiem

1. darbība: Tirgus attīstības uzraudzība un novērtējums, ievērojot tā ietekmi uz patērētāju ekonomiskajām un citām interesēm, ieskaitot cenu apsekojumus, uzskaiti un patērētāju sūdzību analīzi, pārrobežu tirdzniecības un tiešās e-komercijas analīzi, kā arī pārskatus par izmaiņām tirgu struktūrā.

2. darbība: Datu un informācijas vākšana un apmaiņa, radot liecību bāzi par patērētāju politikas attīstību un patērētāju interešu integrāciju citās Kopienas politikas jomās, ieskaitot apsekojumus par patērētāju un uzņēmēju attieksmi, ar patērētājiem saistīti un citi tirgus pētījumi finanšu pakalpojumu jomā, statistikas un citu attiecīgu datu vākšana un analīze, kuru statistiskais aspekts tiks attīstīts, pēc vajadzības izmantojot Kopienas Statistikas programmu.

3. darbība: Datu vākšana, apmaiņa, analīze un novērtējuma instrumentu izstrādāšana, veidojot zinātnisko pierādījumu bāzi par patēriņa preču un pakalpojumu drošumu, tai skaitā par produktu sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz patērētājiem.

4. darbība: Mehānisma izveide, kas nodrošina regulāru pārskatu par patēriņu un patērētāju tiesību aizsardzību Eiropas tirgū, pamatojoties uz pastāvīgas patērētāju informēšanas un novērošanas sistēmas izveidi Eiropas līmenī, lai vāktu, apstrādātu un analizētu noderīgus datus, ko iespējams izmantot objektīvas, ticamas un salīdzināmas informācijas sniegšanai, ļaujot Kopienai un dalībvalstīm īstenot patērētāju aizsardzības pasākumus, novērtēt šo pasākumu rezultātus, veicināt informācijas apmaiņu paraugprakses jomā, kā arī nodrošināt, ka plaša sabiedrība tiek pienācīgi informēta par patērētāju jautājumiem iekšējā tirgū.

5. darbība: Pārskats par dalībvalstīs spēkā esošajiem tiesību aktiem, noteikumiem un praksi, kā arī novērtējums tam, cik lielā mērā dalībvalstīs tiek īstenoti Kopienas tiesību akti.

II uzdevums – Uzlabots un vienots patērētāju tiesību aizsardzības regulējums

6. darbība: Likumdošanas un citu reglamentējošu iniciatīvu sagatavošana un pašreglamentējošu iniciatīvu veicināšana, kas nodrošina ieinteresēto personu, piemēram, mazo un vidējo uzņēmumu, mikrouzņēmumu un amatniecības uzņēmumu apvienību līdzdalību, ieskaitot:

   6.1. Tirgu un reglamentējošo sistēmu salīdzinošu analīzi.
   6.2 6.2. Juridisku un tehnisku ekspertīzi, lai izstrādātu politiku pakalpojumu drošuma jomā.
   6.3. 6.3. Tehnisku ekspertīzi, lai novērtētu, vai ir nepieciešami preču drošuma standarti un vai ir jāizstrādā Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) standartizācijas pilnvaras precēm un pakalpojumiem.
   6.4. Juridisku un tehnisku ekspertīzi, lai izstrādātu politiku patērētāju mantisko interešu jomā.
   6.5. Seminārus, kuros piedalās ieinteresētās personas un eksperti.
   6.6. Eiropas patērētāju organizāciju, uzņēmēju pārstāvju ‐ īpašu uzmanību pievēršot mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, ‐ un Komisijas savstarpējo dialogu.
   6.7. Juridisku un tehnisku ekspertīzi, lai izstrādātu saskaņošanas instrumentu patērētāju tiesību aizsardzības un pārrobežu nolīgumu jomā.
   6.8. Juridisku un tehnisku ekspertīzi, lai izstrādātu godīgas uzņēmējdarbības pamatnostādnes, tai skaitā prasības, saskaņā ar kurām ražotājiem pēc pieprasījuma ir jāspēj pierādīt ar precēm vai pakalpojumiem saistīto apgalvojumu patiesumu, kā arī jāsniedz patērētājiem informācija par pārdošanas nosacījumiem, pirms ir izdarīts pirkums.

III uzdevums – labāka izpilde, uzraudzība un kompensācijas

7. darbība: Novērošanas un izpildes darbību koordinācija, kas saistās ar patērētāju aizsardzības tiesību aktu piemērošanu, ieskaitot:

   7.1. IT instrumentu izstrādāšanu un uzturēšanu (piemēram, datu bāzes, informācijas un saziņas sistēmas).
   7. 2. Apmācības, seminārus, konferences par izpildi.
   7.3. Kopīgu izpildes darbību plānošanu un izstrādāšanu.
   7. 4. Eksperimentālas kopīgas izpildes darbības.
   7. 5. Izpildes problēmu un risinājumu analīzi.

8. darbība: Iestāžu un tiesiskā regulējuma vispārējas pamatsistēmas izveide, lai nodrošinātu dalībvalstu savstarpējo sadarbību tiesību aktu piemērošanas jomā.

9. darbība: Finansiāli ieguldījumi īpašās kopīgas novērošanas un izpildes darbībās, lai uzlabotu administratīvu sadarbību un sadarbību izpildes jomā attiecībā uz patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktiem Kopienā, ieskaitot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK (2001. gada 3. decembris) par produktu vispārēju drošību(7).

10. darbība: Nepārtikas preču un pakalpojumu uzraudzība un novērtējums, ieskaitot:

   10. 1. RAPEX reaģēšanas sistēmas pastiprināšanu un darbības jomas paplašināšanu, ņemot vērā attīstību informācijas apmaiņā par tirgus novērošanu.
   10. 2. Brīdinājuma paziņojumu tehnisku analīzi.
   10. 3. Datu vākšanu un novērtējumu par risku, ko izraisa konkrētas patēriņa preces un pakalpojumi.
   10.4. Atbalstu zinātniskiem ieteikumiem un risku novērtējumam, tai skaitā saskaņā ar Komisijas Lēmumu 2004/210/EK (2004. gada 3. marts), ar ko izveido zinātniskās komitejas patērētāju drošības, veselības aizsardzības un vides jomā(8) izveidotu neatkarīgu zinātnisko komiteju darbam.
   10. 5. Patēriņa preču drošības tīkla turpmāka attīstīšana saskaņā ar direktīvu 2001/95/EK.
   10.6. Nodarītā kaitējuma datu analīzi un paraugprakses pamatnostādņu izstrādi patērētājiem piedāvāto preču un pakalpojumu drošuma jomā, kā arī patērētāju netraucētu pieeju šai informācijai.
   10.7. Metodoloģiju izstrādi un datu bāzes uzturēšanu, lai apkopotu datus par kaitējumu, kas nodarīts saistībā ar patēriņa preču un pakalpojumu drošumu.

11. darbība: Alternatīvu strīdu risināšanas shēmu darbības uzraudzīšana un novērtējums to ietekmei uz patērētāju.

12. darbība: Uzraudzība pār to, kā dalībvalstis veic patērētāju aizsardzības jomas tiesību aktu, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/29/EK (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem (Negodīgas komercprakses direktīva)(9) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2006/2004 (2004. gada 27. oktobris) par sadarbību starp valstu iestādēm, kas atbildīgas par tiesību aktu īstenošanu patērētāju tiesību aizsardzības jomā (Regula par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzībai)(10) transponēšanu un ieviešanu, kā arī valsts līmeņa patērētāju aizsardzības politikas uzraudzību.

13. darbība: Tehnisku un juridisku ekspertu īpašu pakalpojumu sniegšana patērētāju organizācijām un jo īpaši patērētāju organizācijām jaunajās dalībvalstīs, atbalstot ieguldījumu, ko tās sniedz tiesību aktu piemērošanas un izpildes uzraudzības jomā.

IV uzdevums – Pilnveidotas pilsoņu spējas pieņemt pārdomātākus lēmumus, kas skar viņu kā patērētāju intereses: labāk informēti, izglītoti un atbildīgi patērētāji

14. darbība: Uzlabota saziņa ar ES pilsoņiem patērētāju aizsardzības problēmu jomā, tai skaitā:

   14.1. Konferences, semināri, ekspertu un ieinteresēto personu sanāksmes.
   14.2. Publikācijas par aktuāliem patērētāju aizsardzības politikas jautājumiem.
   14.3. Informācijas nodrošināšana tiešsaistē.

15. darbība: Viegli un publiski pieejamu datu bāžu izveide un uzturēšana, kuras aptver Kopienas patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu pielietošanu un tiesu praksi.

16. darbība: Informācijas sniegšana par patērētāju tiesību aizsardzības pasākumiem un patērētāju tiesībām, jo īpaši jaunajās dalībvalstīs, sadarbībā ar šo valstu patērētāju organizācijām.

17. darbība: Patērētāju izglītošana, tai skaitā īpaši pasākumi, kuru mērķauditorija ir jaunieši, gados vecāki cilvēki un īpašas patērētāju grupas, kas acīmredzami ir mazāk spējīgi aizstāvēt savas intereses, un interaktīvu instrumentu izstrādāšana patērētāju izglītošanai.

18. darbība: Kopienas patērētāju interešu pārstāvība starptautiskos forumos, ieskaitot starptautiskās standartizācijas institūcijas un starptautiskās tirdzniecības organizācijas.

19. darbība: Reģionālo, valstu un Kopienas patērētāju organizāciju darbinieku apmācība un citas to potenciāla palielināšanas darbības.

20. darbība: Finansējums pasākumiem, kas īstenojami kopīgi ar Kopienas mēroga sistēmas valsts iestādēm vai bezpeļņas organizācijām, kuras sniedz patērētājiem informāciju un atbalstu, lai palīdzētu viņiem īstenot savas tiesības un nodrošinātu iespēju saņemt juridisko palīdzību un konsultācijas, izmantot starpniecību un citas strīdu izšķiršanas iespējas, arī Komisijas "SOLVIT" sistēmu, integrējot visus šos elementus Eiropas Patērētāju aizsardzības centru tīklā. Īpaša uzmanība tiks veltīta palīdzībai, kas sniedzama jaunajām dalībvalstīm un valstīm, kuras gatavojas pievienoties.

21. darbība: Finansiāls ieguldījums Kopienas patērētāju organizāciju darbībā, kuras Kopienas līmenī pārstāv patērētāju intereses produktu un pakalpojumu standartu izstrādāšanā.

22. darbība: Finansiāls ieguldījums Kopienas patērētāju organizāciju darbībā.

23. darbība: Patērētāju organizāciju darbības spēju paplašināšana tajās dalībvalstīs, kurās patērētāju aizsardzības tradīcijām un patērētāju līdzdalībai politikas veidošanā ir īslaicīgāka vēsture, nodrošinot apmācības, kas ļauj iegūt kompetenci, kā arī finansiālu atbalstu informatīvām kampaņām un Kopienas tiesību aktu piemērošanas pārbaudēm patērētāju aizsardzības jomā.

24. darbība: Īpašu tehnisku un juridisku ekspertu pakalpojumu sniegšana patērētāju aizsardzības organizācijām, lai atbalstītu to līdzdalību un ieguldījumu konsultāciju procesā par Kopienas tiesību aktu pieņemšanas politikas iniciatīvām un ar to nesaistītām iniciatīvām attiecīgās politikas jomās, piemēram, iekšējā tirgus politikā, vispārējas nozīmes pakalpojumos un desmit gadu pamatprogrammā par ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu.

V uzdevums ‐ pilsoniskās sabiedrības, pētniecības institūciju un ieinteresēto personu lielāka līdzdalība patērētāju tiesību aizsardzības politikas veidošanā, kā arī starptautiskās sadarbības izveide ar patērētājiem saistītas pētniecības jomā, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības un izvairītos no pārklāšanās.

25. darbība: Kopienas līmeņa patērētāju organizāciju darbības veicināšana un stiprināšana.

26. darbība: Patērētāju nevalstisko organizāciju un citu ieinteresēto personu vienota informācijas tīkla izveide.

27. darbība: Kopienas līmeņa padomdevēju institūciju un mehānismu stiprināšana.

VI uzdevums ‐ patērētāju aizsardzības politikas uzdevumu popularizēšana

28. darbība: Kopienas politikas jomu un darbību ietekmes uz patērētāju interesēm novērtēšanas metožu izstrāde un piemērošana.

29. darbība: Dalībvalstu savstarpēja paraugprakses apmaiņa valsts līmeņa politikas jomā.

VII uzdevums ‐ starptautiskās sadarbības veicināšana patērētāju aizsardzības jomā

30. darbība: Līdzekļi sadarbībai ar starptautiskām organizācijām.

31. darbība: Līdzekļi sadarbībai ar trešām valstīm, kuras nepiedalās programmas īstenošanā.

32. darbība: Patērētāju organizāciju savstarpējā dialoga veicināšana.

Kopīgais visiem uzdevumiem

33. darbība: Finansējums īpašiem projektiem Kopienas vai valstu līmenī patērētāju politikas uzdevumu atbalstam, ieskaitot projektus, kas veicina informācijas un paraugprakses pārrobežu apmaiņu.

II.PIELIKUMS

Saņēmēji ‐ 3. panta piemērošanas kritēriji

1.  Finansējumu 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto pasākumu izpildei var piešķirt ikvienai juridiskai personai vai juridisko personu apvienībai, tai skaitā attiecīgai valsts iestādei un reģionālai patērētāju organizācijai, kuras darbība nav saistīta ar rūpniecību un komerciju un kura ir atbildīga par projektu īstenošanu.

2.  Finansējumu 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzēto pasākumu izpildei var piešķirt šādām Kopienas patērētāju organizācijām:

   a) nevalstiskām, bezpeļņas organizācijām, kuru darbība nav saistīta ar rūpniecību, komerciju un uzņēmējdarbību, kurām nav citu interešu konfliktu un kuru galvenais mērķis un darbības virziens ir sekmēt un aizsargāt patērētāju veselību, drošību un mantiskās intereses Kopienas teritorijā;
   b) kuras valsts līmeņa patērētāju apvienības ir pilnvarojušas Kopienas līmenī pārstāvēt patērētāju intereses vismaz pusē dalībvalstu un kuras saskaņā ar valstu tiesību aktiem vai praksi pārstāv patērētājus un aktīvi darbojas reģiona vai valsts līmenī; un
   c) kuras ir iesniegušas Komisijai pietiekamu pārskatu par savu dalībnieku sastāvu, iekšējiem noteikumiem un finansējuma avotiem.

3.  Finansējumu 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzēto pasākumu izpildei var piešķirt šādām Kopienas patērētāju organizācijām:

   a) nevalstiskām, bezpeļņas organizācijām, kuru darbība nav saistīta ar rūpniecību, komerciju un uzņēmējdarbību, kurām nav citu interešu konfliktu un kuru galvenais mērķis un darbības virziens ir pārstāvēt patērētāju intereses Kopienas līmeņa standartizācijas procesā;
  b) kuras Kopienas līmenī pārstāvēt patērētāju intereses vismaz divās trešdaļās dalībvalstu ir pilnvarojušas:
   iestādes, kas saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem vai praksi pārstāv valsts līmeņa patērētāju organizācijas, vai
   ja šādu iestāžu nav, valsts līmeņa patērētāju organizācijas, kas saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem vai praksi pārstāv patērētājus un aktīvi darbojas valsts līmenī; un
   c) kuras ir iesniegušas Komisijai pietiekamu pārskatu par savu dalībnieku sastāvu, iekšējiem noteikumiem un finansējuma avotiem.

4.  Finansējumu 3. panta 4. punktā paredzēto pasākumu izpildei var piešķirt valsts iestādei vai bezpeļņas organizācijai, kuru ir izraudzījusies dalībvalsts vai kompetentā iestāde un kuru ir apstiprinājusi Komisija.

(1) 14.2.2006. (OV vēl nav publicēts)
(2) 16.2.2006. (OV vēl nav publicēts)
(3) Eiropas Parlamenta 2006. gada 23. marta nostāja.
(4) OV L 5, 9.1.2004., 1. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu Nr. 786/2004/EK (OV L 138, 30.4.2004., 7. lpp.).
(5) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
(6) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0526.
(7) OV L 11, 15.1.2002., 4. lpp.
(8) OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.
(9) OV L 149, 11.6.2005., 22. lpp.
(10) OV L 364, 9.12.2004., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2005/29/EK.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika