Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2022(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0055/2006

Předložené texty :

A6-0055/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 18
CRE 22/03/2006 - 18

Hlasování :

PV 23/03/2006 - 11.8

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0109

Přijaté texty
PDF 220kWORD 66k
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel
Evropské smluvní právo a přezkum acquis: cesta vpřed
P6_TA(2006)0109A6-0055/2006

Usnesení Evropského parlamentu o evropském smluvním právu a přezkumu acquis: cesta vpřed (2005/2022(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A6-0055/2006),

A.   vzhledem k tomu, že přestože se zdá, že by iniciativa v oblasti evropského smluvního práva, tak jak je popsána ve sdělení Komise ze dne 11. října 2004 (KOM(2004)0651) a o které Komise podala zprávu ve své první výroční zprávě o pokroku (KOM(2005)0456), měla být považována především za pokus o lepší tvorbu právních předpisů na úrovni EU, není v žádném případě jasné, kam povede z hlediska praktických výsledků, nebo na jakém právním základě bude přijat jakýkoli závazný nástroj nebo nástroje,

B.   vzhledem k tomu, že je zřejmé, že mnoho výzkumných pracovníků a zainteresovaných odborníků, kteří na tomto projektu pracují, se domnívá, že konečným dlouhodobým výsledkem bude evropský závazkový zákoník nebo dokonce plnohodnotný evropský občanský zákoník, přestože Komise popírá, že je to jejím cílem, je tento projekt v každém případě zdaleka nejdůležitější iniciativou, která na poli občanského práva probíhá,

C.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí pracovat na takovém zákoníku musí přijmout politické orgány, protože samotné rozhodnutí zvolit formu zákoníku je politické, a jeho obsah, třebaže právní, je předurčen společenskými a politickými cíli; vzhledem k tomu, že v budoucnu možná bude existovat politická vůle takový zákoník přijmout, je nezbytné, aby byla současná práce provedena dobře a s náležitým politickým vstupem,

D.   vzhledem k tomu, že i když je tato iniciativa ve své současné podobě omezená na racionalizaci a zjednodušení acquis v oblasti ochrany spotřebitele a na vytvoření alternativních standardních smluvních podmínek, je nezbytné, aby se tohoto procesu náležitě účastnily i politické orgány; v této souvislosti by mohla sloužit jako model nedávná zkušenost Nizozemska s přijímáním nového občanského zákoníku,

E.   vzhledem k tomu, že pokud je cílem přezkum acquis na ochranu spotřebitelů, aby se tak zvýšila důvěra veřejnosti na vnitřním trhu, je vhodné přijmout vysokou úroveň ochrany spotřebitelů,

F.   vzhledem k tomu, že konečný produkt této iniciativy by měl být otevřený změnám ze strany zákonodárce ES, který by ho měl oficiálně přijmout,

G.   vzhledem k tomu, že stávající acquis na ochranu spotřebitele je zvláštní oblastí práva Společenství, která odráží snahy zákonodárce ES poskytovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů v souladu se smlouvami, a ačkoli je jasné, že iniciativa v oblasti evropského smluvního práva má širší působnost v zabezpečování a rozvíjení soudržnosti smluvního práva jako celku, nemělo by dojít k tomu, aby hodnoty, které tvoří jádro acquis na ochranu spotřebitele, byly zeslabeny,

Základní principy a cíle

1.   opakuje své přesvědčení, vyjádřené v usnesení ze dne 26. května 1989(1), 6. května 1994(2) , 15. listopadu 2001(3) a 2. září 2003(4), že jednotný vnitřní trh nemůže plně fungovat, pokud dále nepokročí harmonizace občanskoprávních předpisů;

2.   vyzývá Komisi, aby ihned využila probíhající práce výzkumných skupin na přípravě návrhů evropského smluvního práva a práce sdružení pro společný referenční rámec (CFR-Net)(5), a použila jejich výsledky nejprve k přezkumu acquis v oblasti občanského práva a poté k vypracování systému občanského práva Společenství;

Základní právní otázky

3.   naléhavě doporučuje, aby navrhovaný společný referenční rámec a připravované smluvní právo nebyly zpracovány tak, aby jednostranně upřednostňovaly určitou omezenou skupinu účastníků právních transakcí;

4.   připomíná Komisi, že pojem "podnikatelský subjekt" zahrnuje kromě velkých korporací i malé podniky (třeba jen s jediným společníkem), což bude často vyžadovat smlouvy ušité přesně na míru jejich potřebám, které zohledňují jejich poměrnou zranitelnost ve smluvních vztazích s velkými korporacemi;

5.   poukazuje na to, že právo, které se má vytvořit, musí být použitelné nejen v právních transakcích mezi podniky, ale také mezi podniky a spotřebiteli;

6.   vyzývá Komisi k tomu, aby v nutných případech rozlišovala mezi právními ustanoveními platnými pro vztahy mezi podniky a ustanoveními pro vztahy mezi podniky a spotřebiteli, a důsledně dodržovala jejich oddělení;

7.   zdůrazňuje, že je důležité zohlednit základní princip svobody uzavřít smlouvu, zejména pokud jde o vztahy mezi podniky;

8.   zdůrazňuje, že při harmonizaci smluvního práva je důležité mít na zřeteli evropský sociální model;

9.   požaduje, aby byly respektovány odlišnosti právních tradic a systémů;

10.   žádá Komisi, aby ve svých budoucích návrzích v dostatečné míře a přesně vymezila, v jakém vztahu budou tyto návrhy vůči pravidlům Společenství pro řešení kolize právních předpisů a vůči vnitrostátním právním řádům, zejména pokud jde o podmínky pro určení platnosti volby rozhodného práva, mandatorní předpisy a úlohu "lex fori";

11.   konstatuje, že pokud bude právní úprava jednotlivých aspektů smluvního práva zacházet do přílišných podrobností, hrozí nebezpečí, že nebude možné pružně reagovat na změny právních okolností; proto se vyslovuje pro přijetí obecné úpravy a právních pojmů, které nejsou přesně definovány a poskytují soudům v jejich rozsudcích nezbytný prostor pro uvážení;

12.   žádá Komisi, aby provedla podrobnou studii vyhodnocení hospodářského a právního dopadu pro všechna legislativní opatření týkající se občanského práva;

Procedurální otázky

13.   vítá první výroční zprávu Komise o pokroku a schvaluje její pečlivý a promyšlený přístup k přezkumu cquis na ochranu spotřebitele;

14.   vyzývá k tomu, aby se na této práci podílela celá Komise, pod vedením Generálního ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost a zvláště pak za účasti Generálního ředitelství pro vnitřní trh a služby a Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, aby byl tento projekt po hmotné i personální stránce zabezpečen úměrně svému významu a rozsahu;

15.   vyzývá Komisi, aby neprodleně předložila jasný legislativní plán stanovující budoucí právní nástroje, s jejichž pomocí Komise hodlá využít výsledky práce výzkumných skupin a sdružení CFR-Net v právních transakcích;

16.   vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila oficiální plán postupných konzultací probíhající práce s Parlamentem a konečné implementace výsledků práce výzkumných pracovníků a sdružení CFR-Net;

17.   vyzývá Komisi, aby zajistila, že výsledky získané sdružením budou odpovídajícím způsobem zohledněny při práci výzkumných skupin;

18.   podporuje Komisi v její snaze o lepší tvorbu právních předpisů, ale zdůrazňuje, že práce, kterou vykonávají výzkumní pracovníci při rozvoji společného referenčního rámce (CFR), se musí držet jasných hlavních směrů stanovených zákonodárcem ES;

19.   žádá Komisi, aby napomohla k objasnění výzkumu a postupu zainteresovaných subjektů tím, že vytvoří organizační schéma a/nebo vývojový diagram, do kterého budou zaneseny všechny jednotlivé zúčastněné skupiny, pracovní skupiny, strany atd. s odkazem na jejich úlohu a pozici v procesech;

20.   domnívá se, že je žádoucí, aby Komise předložila Parlamentu na základě závěrečné zprávy výzkumných pracovníků různá možná právní řešení, a připomíná, že konečné přijetí společného referenčního rámce se může uskutečnit až po politickém schválení Parlamentem a Radou;

21.   vyzývá Komisi, aby Parlament průběžně informovala – alespoň ve čtvrtletních zprávách – o dosažených výsledcích a postupu práce výzkumných skupin a sdružení;

22.   požaduje, aby čtvrtletní zprávy obsahovaly nejméně tyto tři druhy informací:

   a) souhrn nejvýznamnějších dosavadních výsledků seminářů,
   b) reakce výzkumných skupin
   c) a vyjádření Komise, jak tyto výsledky zohlední ve své další práci;

23.   vyzývá Komisi, aby ve všech svých krocích, které bude podnikat směrem k rozvoji společného referenčního rámce, jednala v co nejužší spolupráci s Parlamentem; je toho názoru, že s Parlamentem by se měla konzultovat nejdříve struktura návrhu a následně každá hlava či oddíl společného referenčního rámce (v závislosti na jeho konečné struktuře) v průběhu jeho dokončování a potom nakonec konečný nástroj;

24.   vyzývá Komisi, aby před přijetím jakýchkoli dalších plánovacích opatření konzultovala s Parlamentem;

25.   vyzývá Komisi, aby poskytla zástupcům zájmů praxe více času na přípravu a projednání celkového obsahu práce pracovních skupin CFR-Net;

26.   vyzývá organizace, které v CFR-Net zastupují zájmové skupiny, aby se samy dohodly, kteří zástupci se zúčastní jednání;

27.   pověřuje Výbor pro právní záležitosti a výbory, které byly požádány o stanovisko k evropskému smluvnímu právu, aby průběžně sledovaly práci Komise, výzkumných skupin a sdružení, a aby v případě potřeby vypracovaly stanovisko k výsledkům, které bude Komise pravidelně předkládat;

28.   vyzývá všechna předsednictví Rady, aby ve spolupráci s Komisí a Parlamentem uspořádala fórum, na němž bude možno předložit a projednat dosažený pokrok a výsledky postupu;

29.   s cílem zviditelnit tento ambiciózní a dlouhodobý projekt a upoutat na něj pozornost, kterou vyžaduje, se Parlament zavazuje pečlivě zvážit, jak by se mu měl nejlépe věnovat on sám, a v souladu s tím navrhuje zřízení projektového týmu Parlamentu, který by měl být přiměřeně zajištěn tak, aby se mohl během funkčního období Parlamentu zabývat tímto dlouhodobým projektem, a který by měl dodržovat postup posílené spolupráce mezi výbory.

o
o   o

30.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 400.
(2) Úř. věst. C 205, 25.7.1994, s. 518.
(3) Úř. věst. C 140 E, 13.6.2002, s. 538
(4) Úř. věst. C 76 E, 25.3.2004, s. 95.
(5) Sdružení těch, kteří zastupují zájmy spotřebitelských organizací, průmyslu, obchodu a právních profesí (CFR-Net).

Právní upozornění - Ochrana soukromí