Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2022(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0055/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0055/2006

Keskustelut :

PV 22/03/2006 - 18
CRE 22/03/2006 - 18

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.8

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0109

Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 50k
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet
P6_TA(2006)0109A6-0055/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma aiheesta "Euroopan sopimusoikeus ja yhteisön säännöstön tarkistaminen: jatkotoimet" (2005/2022(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan lausunnon (A6-0055/2006),

A.   katsoo, että vaikka Euroopan sopimusoikeutta koskevassa aloitteessa, jota kuvataan 11. lokakuuta 2004 annetussa komission tiedonannossa (KOM(2004)0651) ja jonka etenemisestä tiedotetaan komission ensimmäisessä edistymistä käsittelevässä vuosikertomuksessa (KOM(2005)0456), näyttäisi ensisijaisesti olevan kyse pyrkimyksestä parantaa lainsäädäntöä Euroopan unionin tasolla, ei kuitenkaan ole lainkaan selvää, mihin aloite käytännössä johtaa tai mikä on mahdollisesti annettavien säädösten ja muiden välineiden oikeusperusta,

B.   ottaa huomioon, että monet hankkeen parissa työskentelevät tutkijat ja sidosryhmät uskovat selvästi, että pitkän aikavälin tuloksena on eurooppalainen velvoiteoikeudellinen lainsäädäntö tai jopa kattava eurooppalainen siviilioikeudellinen lakikoonnos, vaikka komissio kieltääkin tämän olevan tavoitteena; katsoo lisäksi, että kyseinen hanke on joka tapauksessa selvästi tärkein siviilioikeuden alalla meneillään oleva aloite,

C.   katsoo, että päätöksen tekeminen tällaisen lainsäädännön valmistelusta ja antamisesta kuuluu poliittisille päättäjille, sillä päätös lakikoonnoksen hyväksymisestä on pohjimmiltaan poliittinen ja lainsäädännön sinänsä oikeudellinen sisältö määräytyy sosiaalisten ja poliittisten tavoitteiden perusteella; pitää ensiarvoisen tärkeänä, että meneillään oleva työ tehdään hyvin ja poliittisen tahon asianmukaisella myötävaikutuksella, sillä tulevaisuudessa voi hyvinkin olla riittävästi poliittista tahtoa tällaisen lainsäädännön antamiseksi,

D.   pitää ensisijaisen tärkeänä, että poliittiset päättäjät paneutuvat huolellisesti prosessiin, vaikka aloitteessa sen nykymuodossa pitäydytäänkin kuluttajansuojan alalla vallitsevan säännöstön järkeistämiseen ja karsimiseen sekä valinnaisten vakiosopimuslausekkeiden ja -ehtojen muotoilemiseen; katsoo, että tässä yhteydessä voitaisiin ottaa mallia Alankomaiden uuden siviililakikoonnoksen säätämisestä äskettäin saaduista kokemuksista,

E.   katsoo, että pyrittäessä kuluttajansuojasäännöstön tarkistamiseen yleisön luottamuksen lisäämiseksi sisämarkkinoihin on välttämätöntä varmistaa kuluttajansuojan korkea taso,

F.   katsoo, että Euroopan yhteisön lainsäätäjällä olisi oltava mahdollisuus tehdä lopulliseen aloitteeseen tarkistuksia ja että aloitteelle olisi saatava lainsäätäjän virallinen hyväksyntä,

G.   katsoo, että koska nykyinen kuluttajansuojasäännöstö on erillinen osa-alue yhteisön lainsäädännössä, mikä ilmentää yhteisön lainsäätäjän halua varmistaa perustamissopimusten mukaisesti kuluttajansuojan korkea taso, ja vaikka on selvää, että Euroopan sopimusoikeutta koskeva aloite turvaa laajemmin koko sopimusoikeuden yhtenäisyyden ja parantaa sitä, tämä toimenpide ei saisi vesittää nykyisen kuluttajansuojasäännöstön keskeisiä arvoja,

Taustalla vaikuttavat periaatteet ja tavoitteet

1.   toistaa 26. toukokuuta 1989(1), 6. toukokuuta 1994(2), 15. marraskuuta 2001(3) ja 2. syyskuuta 2003(4) hyväksymissään päätöslauselmissa esittämänsä kannan, että yhtenäisten sisämarkkinoiden toteutuminen edellyttää siviilioikeuden yhtenäistämiseen tähtääviä toimia;

2.   kehottaa komissiota heti hyödyntämään Euroopan sopimusoikeutta valmistelevien tutkimusryhmien ja yhteisten puitteiden asiantuntijaverkoston (CFR-Net(5)) käynnissä olevaa työtä, jotta niiden tuloksia voitaisiin käyttää ensisijaisesti yhteisön siviilioikeudellisen säännöstön tarkistamiseen ja toissijaisesti yhteisön siviilioikeuden luomiseen;

Aineellisoikeudelliset seikat

3.   suosittaa painokkaasti, että yhteisiä puitteita ja sopimusoikeutta ei pitäisi suunnitella niin, että ne yksipuolisesti suosivat yhtä oikeustoimiin osallistuvien suppeaa ryhmää;

4.   muistuttaa komissiota siitä, että käsite "yritys" kattaa muitakin kuin vain suuret yritykset ja siihen sisältyvät myös pienet, jopa yhden hengen yritykset, jotka tarvitsevat usein erityisesti niiden tarpeisiin laadittuja sopimuksia, joissa otetaan huomioon näiden yritysten suhteellisesti heikompi asema niiden tehdessä sopimuksia suurten yritysten kanssa;

5.   huomauttaa, että laadittavaa lainsäädäntöä pitää voida soveltaa sekä yritysten välisiin että yrityksen ja kuluttajan välisiin oikeustoimiin;

6.   kehottaa komissiota tarvittavin osin erottelemaan yritysten välisiin toimiin sovellettavat säännökset yritysten ja kuluttajien välisiin toimiin sovellettavista säännöksistä ja pitämään nämä järjestelmällisesti erillään toisistaan;

7.   korostaa, että on tärkeää ottaa huomioon sopimuksen tekemisen vapautta koskeva perusperiaate erityisesti yritysten välillä;

8.   korostaa, että sopimusoikeudellista lainsäädäntöä yhdenmukaistettaessa on tärkeää ottaa huomioon eurooppalainen sosiaalinen malli;

9.   kehottaa kunnioittamaan erilaisia oikeusperinteitä ja -järjestelmiä;

10.   kehottaa komissiota tulevissa ehdotuksissaan asianmukaisesti ja täsmällisesti määrittelemään näiden ehdotusten suhteen yhteisön lainvalintasääntöihin ja kansallisiin oikeusjärjestelmiin erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat lainvalinnan oikeellisuuden määrittämisperusteita, pakottavia säännöksiä sekä oikeuspaikan lain (lex fori) merkitystä;

11.   panee merkille, että jos sopimusoikeuden yksittäisistä näkökohdista annetaan liian yksityiskohtaisia säännöksiä, on vaarana, ettei muuttuneisiin oikeudellisiin olosuhteisiin kyetä reagoimaan joustavasti, ja pitää tämän vuoksi parempana, että annettavat säädökset ovat yleisluontoisia eikä niihin sisältyviä oikeudellisia käsitteitä määritellä yksityiskohtaisesti, jotta tuomioistuimille jää riittävästi harkintavaltaa ratkaisutoiminnassaan;

12.   pyytää komissiota teettämään perusteellisen arvion kaikkien yksityisoikeutta koskevien lainsäädäntötoimien oikeudellisista ja taloudellisista vaikutuksista;

Menettelytapaa koskevat seikat

13.   suhtautuu myönteisesti komission ensimmäiseen edistymistä käsittelevään vuosikertomukseen ja tukee sen maltillista ja oikeasuhtaista asennoitumista kuluttajansuojasäännöstön tarkistamiseen;

14.   kehottaa koko komissiota, oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioiden pääosaston johdolla ja yhdessä sisämarkkinoiden ja palvelujen sekä terveyden ja kuluttajasuojan pääosaston kanssa, osallistumaan tähän työhön ja katsoo, että siihen olisi oltava käytettävissä tarvittavat materiaali- ja henkilöstöresurssit ottaen huomioon hankkeen tärkeyden ja laajuuden;

15.   kehottaa komissiota toimittamaan viipymättä selvän lainsäädäntösuunnitelman, jossa esitetään tulevat säädökset, joilla komissio aikoo saattaa tutkimusryhmien ja CFR-Netin työn tulokset käytettäviksi oikeustoimissa;

16.   kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille virallisen suunnitelman parlamentin kuulemisesta uudelleen työn edistyessä ja tutkijoiden ja CFR-netin työn tulosten lopullisesta täytäntöönpanosta;

17.   kehottaa komissiota varmistamaan, että verkoston saavuttamat tulokset otetaan asianmukaisesti huomioon tutkimusryhmien työssä;

18.   tukee komissiota sen pyrkimyksissä lainsäädännön parantamiseksi mutta korostaa, että tutkijoiden on yhteistä viitekehystä luodessaan noudatettava Euroopan yhteisön lainsäätäjän vahvistamia selkeitä suuntaviivoja;

19.   pyytää komissiota edistämään tutkimus- ja sidosryhmäprosessien selvittämistä laatimalla organisaatiokaavion ja/tai vuokaavion, jossa määritellään selvästi kaikki eri ryhmät, työryhmät ja osapuolet ja muut sellaiset tahot, jotka ovat mukana prosessissa, ja ilmoitetaan niiden tehtävä ja asema prosesseissa;

20.   pitää toivottavana, että komissio tekee parlamentille selkoa tutkijoiden loppuraportin perusteella erilaisista mahdollisista juridisista vaihtoehdoista, ja muistuttaa, että yhteinen viitekehys voidaan hyväksyä lopullisesti vasta, kun se on saanut parlamentin ja neuvoston poliittisen hyväksynnän;

21.   pyytää komissiota tiedottamaan parlamentille toistuvasti, vähintäänkin neljännesvuosittain, tutkimusryhmien ja verkoston työn etenemisestä ja sen tuloksista;

22.   vaatii, että neljännesvuosittain annettavista tiedonannoista ilmenee tiedot ainakin seuraaviin kolmeen ryhmään kuuluvista asioista:

   a) tiivistelmä työryhmien merkittävimmistä siihenastisista tuloksista
   b) tutkimusryhmien vastaukset
   c) komission lausuma siitä, kuinka se aikoo ottaa nämä tulokset huomioon tulevassa työssään;

23.   kehottaa komissiota toimimaan mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa yhteisen viitekehyksen luomisen kaikissa vaiheissa; on sitä mieltä, että ennen kuin parlamenttia kuullaan lopullisesta asiakirjasta, sitä olisi kuultava virallisesti ensin asiakirjan alustavasta rakenteesta ja yhteisen viitekehyksen valmistuttua sen jokaisesta osastosta tai jaksosta (riippuen sen lopullisesta rakenteesta);

24.   pyytää komissiota kuulemaan parlamenttia ennen uusiin suunnittelutoimenpiteisiin ryhtymistä;

25.   pyytää komissiota antamaan sidosryhmiä edustaville asiantuntijoille enemmän aikaa valmistella CFR-Netin työryhmien monipuolista työtä ja keskustella sen sisällöstä;

26.   pyytää, että asiantuntijaverkostossa sidosryhmiä edustavat järjestöt voisivat päättää itse siitä, ketkä osallistuvat kokouksiin niiden edustajina;

27.   kehottaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ja niitä valiokuntia, joilta on pyydetty lausuntoa Euroopan sopimusoikeudesta, seuraamaan jatkuvasti komission, tutkimusryhmien ja verkoston työtä ja antamaan tarvittaessa lausuntoja tuloksista, joista komissio tiedottaa säännöllisesti;

28.   kehottaa neuvoston kulloistakin puheenjohtajavaltiota järjestämään yhdessä komission ja Euroopan parlamentin kanssa foorumin, jossa voidaan esitellä työn edistymistä ja tuloksia ja keskustella niistä;

29.   harkitsee huolellisesti, miten asia pitäisi parhaiten käsitellä itse parlamentissa, jotta tämä kunnianhimoinen ja pitkäaikainen hanke saisi ansaitsemansa näkyvyyden ja huomion, ja ehdottaa tämän vuoksi perustettavaksi sellaisen parlamentaarisen hankeryhmän, jolla on asianmukaiset resurssit tämän pitkäaikaisen hankkeen hoitamiseen meneillään olevan vaalikauden ajan ja joka ilmentää valiokuntien välistä tehostettua yhteistyömenettelyä;

o
o   o

30.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL C 158, 26.6.1989, s. 400.
(2) EYVL C 205, 25.7.1994, s. 518.
(3) EYVL C 140 E, 13.6.2002, s. 538.
(4) EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 95.
(5) Kuluttajajärjestöjen, teollisuuden, liike-elämän ja oikeusalan edunsaajien edustajien verkosto (ns. CFR-Net).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö