Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/2022(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0055/2006

Ingivna texter :

A6-0055/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 18
CRE 22/03/2006 - 18

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.8

Antagna texter :

P6_TA(2006)0109

Antagna texter
PDF 126kWORD 56k
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel
Europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk
P6_TA(2006)0109A6-0055/2006

Europaparlamentets resolution om europeisk avtalsrätt och översynen av gemenskapens regelverk: utvecklingen i framtiden (2005/2022(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0055/2006), och av följande skäl:

A.  Det förefaller som om initiativet om europeisk avtalsrätt, såsom kommissionen beskriver det i sitt meddelande av den 11 oktober 2004 (KOM(2004)0651) och redogör för i sin första årliga lägesrapport (KOM(2005)0456), i första hand bör ses som en övning i bättre lagstiftning på EU-nivå. Det framgår emellertid inte på något sätt vilka resultat detta initiativ kommer att leda till i praktiken, och den rättsliga grunden för de bindande rättsakter som kan komma att antas är inte heller klar.

B.  Även om kommissionen förnekar att den har denna målsättning, står det klart att många av de forskare och intressenter som arbetar med detta projekt anser att slutresultatet på lång sikt kommer att bli en europeisk kodex med förpliktelser eller till och med en fullt utvecklad europeisk civillag. I alla händelser är detta projekt det ojämförligt viktigaste initiativet på det civilrättsliga området för närvarande.

C.  Beslutet att arbeta för och med en sådan civillag måste fattas av de politiska myndigheterna, eftersom själva beslutet att välja en civillag är politiskt och dess innehåll, som visserligen är rättsligt, bygger på sociala och politiska målsättningar. I framtiden kan det mycket väl finnas en politisk vilja att anta en sådan civillag, och det är därför nödvändigt att arbetet utförs väl och med lämpliga politiska insatser.

D.  Även om initiativet i dess nuvarande form begränsas till att rationalisera och organisera gemenskapens regelverk på konsumentskyddsområdet och utarbeta frivilliga standardavtalsklausuler och villkor, är det viktigt att de politiska myndigheterna bidrar på lämpligt sätt till processen. I detta sammanhang kan de erfarenheter som nyligen gjorts med antagandet av en ny civillag i Nederländerna tjäna som modell.

E.  Om syftet är att se över gemenskapens regelverk på konsumentskyddsområdet för att öka allmänhetens tilltro till den inre marknaden är det nödvändigt att sörja för en hög konsumentskyddsnivå.

F.  Slutresultatet av initiativet bör vara öppet för ändringar av EG:s lagstiftande myndigheter och antas formellt av dessa.

G.  Gemenskapens gällande regelverk på konsumentskyddsområdet utgör ett väl avgränsat område inom gemenskapslagstiftningen som återspeglar EG:s lagstiftande myndigheters strävan att tillhandahålla en hög nivå av konsumentskydd i enlighet med fördragen. Det är uppenbart att lagstiftningsinitiativet avseende europeisk avtalsrätt har ett vidare syfte att säkerställa och utveckla enhetligheten inom hela det avtalsrättsliga området, med detta får dock inte leda till en utarmning av de värden som utgör de centrala delarna i gemenskapens gällande regelverk på konsumentskyddsområdet.

Grundläggande principer och mål

1.  Europaparlamentet upprepar sin övertygelse, från resolutionerna av den 26 maj 1989(1), den 6 maj 1994(2), den 15 november 2001(3) och den 2 september 2003(4), att det inte går att skapa en fullt fungerande enhetlig inre marknad utan att vidta ytterligare åtgärder för att harmonisera civilrätten.

2.  Europarlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart utnyttja det pågående arbetet inom forskningsgrupperna kopplade till utformningen av en europeisk avtalsrätt och inom nätverket för den gemensamma referensramen (CFR-Net)(5) i syfte att använda resultaten vid översynen av gemenskapens regelverk på civilrättens område, och senare för utvecklandet av ett gemenskapens civilrättssystem.

Materialrättsliga frågor

3.  Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att den föreslagna gemensamma referensramen och den planerade avtalsrätten inte utformas på ett sådant sätt att de ensidigt gynnar en enskild grupp i rättsliga transaktioner.

4.  Europaparlamentet påminner kommissionen om att begreppet "företag" omfattar mer än bara stora företag. Det omfattar även småföretag – även enmansföretag – som ofta behöver avtal som är särskilt anpassade för deras behov och som tar hänsyn till deras relativa sårbarhet när de ingår avtal med stora bolag.

5.  Europaparlamentet påpekar att den lagstiftning som skall utarbetas måste vara tillämplig på rättsliga transaktioner såväl mellan företag som mellan företag och konsumenter.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, vid behov, göra skillnad på de rättsliga bestämmelser som avser förhållanden mellan företag och de bestämmelser som avser förhållanden mellan företag och konsumenter, och att i systematiskt hänseende skilja de båda åt.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av att beakta den grundläggande principen om avtalsfrihet, särskilt när det gäller förhållanden mellan företag.

8.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att ta hänsyn till den europeiska sociala modellen när man harmoniserar avtalsrätten.

9.  Europaparlamentet kräver att de skilda rättstraditionerna och rättsystemen skall respekteras.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sina kommande förslag exakt och precist fastställa hur dessa förslag kommer att växelverka med gemenskapens bestämmelser om lagkonflikter och de nationella rättssystemen, särskilt när det gäller villkoren för att fastställa giltigheten i valet av tillämplig lagstiftning, tvingande bestämmelser och vilken roll domstolslandets egen rättsordning har.

11.  Europaparlamentet noterar att alltför detaljerade bestämmelser om enskilda aspekter av avtalsrätten skulle medföra en risk för bristande flexibilitet i fall av förändrade rättsliga förhållanden, och förordar därför mer allmänna bestämmelser, bl.a. rättsliga begrepp som inte är exakt definierade, vilket på så sätt skulle ge domstolarna nödvändigt utrymme för skönsmässig bedömning i deras avgöranden.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra en noggrann bedömning av de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna i samband med alla lagstiftningsåtgärder som rör civilrätten.

Frågor som rör förfarandet

13.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens första årliga lägesrapport och stöder kommissionens tankeväckande och genomtänkta inställning till översynen av gemenskapens regelverk på konsumentskyddsområdet.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen som helhet att, under ledning av GD Rättvisa, frihet och säkerhet och med deltagande av GD Inre marknaden och tjänster och GD Hälsa och konsumentskydd, delta i detta arbete, och kräver att nödvändiga materiella och personella resurser ställs till förfogande med tanke på projektets betydelse och omfattning.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram en tydlig plan för lagstiftningsarbetet där den redogör för vilka rättsliga instrument den avser att utveckla i framtiden för att resultaten från forskningsgrupperna och CFR-Net i praktiken skall kunna utnyttjas vid rättsliga transaktioner.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en formell plan för parlamentet om det stegvis ökade samrådet med parlamentet allteftersom arbetet framskrider och om det slutliga genomförandet av resultaten av arbetet som bedrivs av forskaren och CFR-Net.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att forskningsgrupperna i sitt arbete tar vederbörlig hänsyn till de resultat som uppnås i nätverket.

18.  Europaparlamentet stöder kommissionens insatser för bättre lagstiftning, men betonar att det arbete som utförs av de forskare som utvecklar den gemensamma referensramen måste följa tydliga riktlinjer som fastställts av EG:s lagstiftande myndigheter.

19.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå med ett klarläggande av de processer som rör forskning och olika aktörer genom att utarbeta ett organisatoriskt diagram och/eller ett flödesdiagram som klart redogör för alla olika grupper, arbetsgrupper, parter o.s.v. som är delaktiga med angivande av deras roll och ställning i processerna.

20.  Europaparlamentet anser att det vore önskvärt att kommissionen på grundval av forskarnas slutrapport lägger fram olika tänkbara juridiska lösningar för parlamentet, och erinrar om att den gemensamma referensramen endast kan antas slutgiltigt efter ett politiskt godkännande från parlamentet och rådet.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet, åtminstone en gång i kvartalet, underrätta Europaparlamentet om hur långt arbetet inom forskningsgrupperna och nätverket har fortskridit och vilka resultat som har uppnåtts.

22.  Europaparlamentet kräver att kvartalsrapporterna omfattar åtminstone följande tre typer av information:

   a) En sammanfattning av de viktigaste resultaten hittills av seminarierna.
   b) Forskningsgruppernas reaktioner.
   c) En redogörelse från kommissionen för hur dessa resultat kommer att beaktas i dess kommande arbete.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att föra ett så nära samarbete som möjligt med parlamentet när det gäller alla åtgärder som vidtas för att utveckla en gemensam referensram och anser att kommissionen bör samråda formellt med parlamentet, först om förslaget till struktur och därefter om varje artikel eller avsnitt av den gemensamma referensramen under arbetets gång (beroende på den slutliga strukturen), och till sist om det slutliga instrumentet.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att rådgöra med Europaparlamentet innan den vidtar ytterligare planeringsåtgärder.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge företrädarna för de intressen som rör praxis mer tid att förbereda och diskutera det komplicerade innehållet i det arbete som utförs av CFR-Net:s arbetsgrupper

26.  Europaparlamentet begär att de organisationer som företräder intressegrupperna inom CFR-Net själva skall få besluta vilka företrädare som skall delta i sammanträdena.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt utskottet för rättsliga frågor och de utskott från vilka yttrande begärts att löpande följa arbetet inom kommissionen, forskningsgrupperna och nätverket, och vid behov avge yttranden om de resultat som kommissionen regelbundet presenterar.

28.  Europaparlamentet uppmanar varje ordförandeskap i rådet att i samarbete med kommissionen och parlamentet anordna ett forum där de framsteg som gjorts i förfarandet och de resultat som uppnåtts presenteras och diskuteras.

29.  Europaparlamentet åtar sig, för att ge detta ambitiösa och långsiktiga projekt den synlighet och uppmärksamhet som det förtjänar, att noggrant överväga hur projektet kan behandlas inom parlamentet på bästa sätt och föreslår därför att det inrättas en parlamentarisk projektgrupp med tillräckliga resurser för att kunna engagera sig i detta långsiktiga projekt under innevarande mandatperiod och som återspeglar förfarandet med förstärkt samarbete mellan utskott.

o
o   o

30.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EGT C 158, 26.6.1989, s. 400.
(2) EGT C 205, 25.7.1994, s. 518.
(3) EGT C 140 E, 13.6.2002, s. 538.
(4) EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 95.
(5) Nätverk bestående av företrädarna för konsumentorganisationernas, industrins, företagens och juristkårens intressen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy