Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0189/2006

Συζήτηση :

PV 22/03/2006 - 12
CRE 22/03/2006 - 12

Ψηφοφορία :

PV 23/03/2006 - 11.9
CRE 23/03/2006 - 11.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 366kWORD 92k
Πέμπτη 23 Μαρτίου 2006 - Βρυξέλλες
Ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση
P6_TA(2006)0110RC-B6-0189/2006

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ουσιαστική συνιστώσα της συνολικής έννοιας της ασφάλειας και ότι έχει αυξανόμενο αντίκτυπο στη συνολική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ενέκρινε την Πράσινη Βίβλο της σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM(2006)0105),

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ είναι τρεις: η ασφάλεια του εφοδιασμού, η ανταγωνιστικότητα και η προστασία του περιβάλλοντος,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάρτηση της ΕΕ των 25 από τις εισαγωγές προκειμένου για την ενέργεια ανέρχεται σε 48% (2002) και ότι το ποσοστό αυτό προβλέπεται να ανέλθει σε 71% έως το 2030 εάν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα και ότι η βεβαιότητα του εφοδιασμού είναι μια από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το 76,6% της ζήτησης της ΕΕ για πετρέλαιο, το 53% της ζήτησης για φυσικό αέριο, το 35,4% για άνθρακα και σχεδόν το 100% της ζήτησης για ουράνιο και προϊόντα ουρανίου καλύπτονται από εισαγωγές,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση στην ΕΕ των 25 ανερχόταν σε 1.700 εκατ. τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) το 2005, εκ των οποίων 38% πετρέλαιο, 23% φυσικό αέριο, 18% άνθρακας και στερεά καύσιμα, 15% πυρηνική ενέργεια και 6% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ),

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική χρήση της ενέργειας στην ΕΕ των 25 το 2004 ήταν 28% στον βιομηχανικό τομέα, 31% για τις μεταφορές και 41% για τα κτίρια,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η μικτή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ των 25 προέρχεται κατά 31% από πυρηνική ενέργεια, 25% από στερεά καύσιμα (κατά κύριο λόγο άνθρακα), 18% από φυσικό αέριο, 14% από ΑΠΕ και 5% από πετρέλαιο,

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική ένταση ενέργειας στην ΕΕ των 25 έχει σημειώσει σταθερή μείωση, με αποτέλεσμα το 2004 να απαιτείται μόνον το 70% περίπου της ενέργειας που καταναλωνόταν για μια μονάδα οικονομικής παραγωγής το 1980, ενώ η συνολική πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ των 25 γνώρισε κατά την ίδια περίοδο μέση αύξηση 0,8% ετησίως, που ισοδυναμεί με 0,5% κατά κεφαλήν ετησίως,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 59% του πετρελαίου που καταναλώθηκε στην Ευρώπη το 2004 χρησιμοποιήθηκε στον τομέα των μεταφορών, το 17% στα κτίρια, το 16% σε μη ενεργειακές χρήσεις και το 8% στη βιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή αναμένει η ενεργειακή ζήτηση στον τομέα των μεταφορών να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% έως το 2030, με αύξηση έως 5% ετησίως για τις αεροπορικές μεταφορές,

ΙΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου το 29% του φυσικού αερίου που καταναλώθηκε στην ΕΕ των 25 το 2004 χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενώ το 71% για άλλες χρήσεις (βιομηχανία, οικιακή χρήση κλπ.),

ΙΒ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση άνθρακα στην ΕΕ σημειώνει εδώ και πολλά χρόνια μείωση, ότι η εξάρτηση από τις εξαγωγές ανέρχεται ήδη στο 35,4% και αυξάνεται ως συνάρτηση της κατανάλωσης άνθρακα,

ΙΓ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 κράτη μέλη παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον πυρηνικό τομέα και ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν δεδηλωμένη πολιτική να καταργήσουν σταδιακά την πυρηνική ενέργεια,

ΙΔ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αγορά ενέργειας της ΕΕ προς το παρόν δεν είναι ολοκληρωμένη και δεν είναι επαρκώς ανταγωνιστική,

ΙΕ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει θέσει στόχους για αύξηση του μεριδίου κατανάλωσης ενέργειας που προέρχεται από ΑΠΕ, από 6% σε 12% και σε 22,1% για την ηλεκτρική ενέργεια και σε 5,75% για καύσιμα έως το 2010· εκτιμώντας ότι οι στόχοι αυτοί μπορούν να επιτευχθούν εάν όλα τα κράτη μέλη προσαρμόσουν αναλόγως τις πολιτικές τους,

P.  ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνουν σύντομα την οδηγία 2006/32/ΕΚ, για την αποδοτική τελική χρήση της ενέργειας και τις ενεργειακές υπηρεσίες, η οποία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν σειρά προγραμμάτων δράσης όπου να εκθέτουν τις στρατηγικές τους για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τα εννέα προσεχή έτη,

ΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΑΠΕ προέρχονται κυρίως από αυτόχθονες πηγές και ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τομείς, δηλαδή ηλεκτρική ενέργεια, θέρμανση, ψύξη και μεταφορές,

ΙΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το τελευταίο ευρωβαρόμετρο για την ενέργεια, σχεδόν οι μισοί πολίτες της ΕΕ (48%) πιστεύουν ότι η εθνική τους κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει την προσοχή της στην ανάπτυξη της χρήσης ηλιακής ενέργειας, και ακολουθούν η προώθηση της προηγμένης έρευνας για νέες ενεργειακές τεχνολογίες (41%) και η ανάπτυξη της χρήσης της αιολικής ενέργειας (31%), ενώ όσοι απάντησαν εκτιμούν λιγότερο τις ρυθμίσεις για μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο (23%) και την ανάπτυξη της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας (12%),

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει το τεράστιο δυναμικό που διαθέτει στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, καθώς και για την ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων ενεργειακών πηγών και τεχνολογιών,

Κ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενέργεια είναι ζωτικός πόρος για την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και ότι οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια και να διακυβεύσουν την ειρήνη,

ΚΑ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Αλγερίας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός "ΟΠΕΚ" του φυσικού αερίου (λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία και η Αλγερία είναι ανάμεσα στους κορυφαίους προμηθευτές φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), κάτι που θα μπορούσε να έχει σημαντικό μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις τιμές του φυσικού αερίου και στην ασφάλεια του εφοδιασμού,

Μιλώντας με μια φωνή

1.   χαιρετίζει τη νέα Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο "Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια'· επισημαίνει ωστόσο, ότι η Πράσινη Βίβλος δεν προτείνει νέους στόχους ούτε διατυπώνει απτές προτάσεις που θα απαντούσαν σε πρόσφατες εκκλήσεις για δημιουργία κοινής ενεργειακής πολιτικής· ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξασφαλίσουν ταχεία πολιτική διαδικασία έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο φιλόδοξη ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, η οποία να περιλαμβάνει απτό πρόγραμμα δράσης, το ταχύτερο δυνατό· ζητεί να γίνει πλήρης διαβούλευση με το Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία·

2.   επισημαίνει ότι η Πράσινη Βίβλος δεν ασχολείται με ζωτικούς τομείς που στηρίζονται έντονα σε εισαγόμενες πηγές ενέργειας, ιδίως τις μεταφορές και την αεροπλοΐα· θεωρεί ότι η Πράσινη Βίβλος είναι λιγότερο φιλόδοξη στον τομέα των μεταφορών απ' ό,τι η τελική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το CARS-21·

3.   παρατηρεί ότι οι πρόσφατες διενέξεις για τις τιμές του φυσικού αερίου μεταξύ της Ρωσίας και των γειτόνων της, καθώς και η πρόσφατη αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου, έχουν αποκαλύψει την ευπάθεια του εφοδιασμού και της διανομής ενέργειας· επισημαίνει ότι η ενεργειακή πολιτική με την στενή έννοια του όρου πρέπει να συνδέεται με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή να ανταποκριθεί στις πρόσφατες εκκλήσεις για κοινή ενεργειακή πολιτική·

4.   καλεί την ΕΕ να αναλάβει την πρωτοβουλία και να συγκροτήσει ευρεία συνεργασία με όλες τις μεγάλες χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες όπως η Ινδία και η Κίνα, ώστε να επεξεργαστούν μια εκτενή και σφαιρική στρατηγική για την οργάνωση της πλευράς της ζήτησης· επιμένει ότι η στρατηγική αυτή πρέπει επίσης να προωθεί την εξοικονόμηση και την αποδοτικότητα της ενέργειας και τη χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας·

5.   αναγνωρίζει τη σημασία των καλών πολιτικών σχέσεων με χώρες εταίρους που είναι σημαντικοί προμηθευτές ενέργειας στην ΕΕ και ιδίως τη Νορβηγία η οποία παραμένει η τρίτη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός χώρα στον κόσμο και προσφέρει σταθερό εφοδιασμό με ενέργεια και επίσης έχει αποδεδειγμένα καλές σχέσεις με τη Ρωσία στον ενεργειακό τομέα·

6.   συμφωνεί με το Συμβούλιο ότι μια κοινή θεώρηση για μια στρατηγική για την ασφάλεια εφοδιασμού πρέπει να σέβεται τις γεωγραφικές, οικονομικές, περιφερειακές, κλιματικές και διαρθρωτικές διαφορές των κρατών μελών·

7.   καλεί κάθε κράτος μέλος να καταρτίσει σχέδιο ενεργειακού προγράμματος σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις της διαχείρισης της προσφοράς και ζήτησης και να αναφέρει τα μέσα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει για να ικανοποιήσει την ενεργειακή ζήτηση, τόσο από πλευράς εθνικής παραγωγής όσο και από πλευράς εισαγωγών, αναφέροντας τις επιπτώσεις του ισοζυγίου αυτού όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου·

8.   υπογραμμίζει ότι μια ενεργητική πολιτική προς υποστήριξη των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων, της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και της κοινωνικής προόδου στις ενεργοπαραγωγούς χώρες, καθώς και στις χώρες με εγκαταστάσεις διαμετακόμισης, θα συνεισφέρει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη πολιτική σταθερότητα, που είναι απαραίτητη για την ασφάλεια του εφοδιασμού και της διανομής ενέργειας·

9.   καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να προτείνουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα διαμεσολάβησης για περιπτώσεις διενέξεων και αντιδικιών σχετικά με την παράδοση και διανομή ενέργειας· πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να δρομολογήσει μια τέτοια διαδικασία αναπτύσσοντας ένα σύστημα διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της πολιτικής της για τους γείτονες, καθώς και με άλλες βασικές προμηθευτικές χώρες και να προωθήσει ενεργά αυτό το σύστημα διαμεσολάβησης σε παγκόσμιο επίπεδο· θεωρεί κατά συνέπεια, ότι η ΕΕ πρέπει να επεξεργαστεί μια πρότυπη προσέγγιση για τη διεθνή διαχείριση της διανομής ενέργειας·

10.   υπογραμμίζει τη σημασία του να συμπεριληφθεί στη νέα ενεργειακή διπλωματία της ΕΕ εποικοδομητικός διάλογος με όλες τις χώρες που είναι βασικές καταναλώτριες ενέργειας, και ιδίως τις αναδυόμενες οικονομίες, με θέμα την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας και με στόχο τον καθορισμό ελάχιστων προδιαγραφών αποδοτικότητας, οι οποίες πρόκειται να εναρμονιστούν σταδιακά, προκειμένου για παγκόσμιου χαρακτήρα αγαθά όπως αυτοκίνητα, οικιακές συσκευές, ηλεκτρονικά καταναλωτικά είδη και εξοπλισμός γραφείου, καθώς και για την προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στις αποφάσεις στον τομέα των μεταφορών και της ενέργειας·

11.   επιμένει ότι πρέπει να αναπτυχθούν νέες στρατηγικές για τη μείωση των πιθανοτήτων χρήσης ουρανίου και πυρηνικών αποβλήτων για την παραγωγή και διασπορά πυρηνικών όπλων· παροτρύνει, κατά συνέπεια, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να παράσχουν αμέριστη υποστήριξη στις προτάσεις της ΔΟΑΕ για να καταστεί πολυμερής ο εφοδιασμός με σχάσιμο υλικό για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας·

Αλληλεγγύη στην ΕΕ

12.   υπογραμμίζει ότι κεφαλαιώδες στοιχείο μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής πρέπει να είναι η ενισχυμένη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση δυσκολιών που συνδέονται με την υλική ασφάλεια των υποδομών και την ασφάλεια του εφοδιασμού· θεωρεί επιπλέον, ότι μια τέτοια ενισχυμένη αλληλεγγύη θα ενίσχυε ουσιαστικά την ικανότητα της ΕΕ να υπερασπίζει την κοινή θέση της σε ενεργειακά ζητήματα σε διεθνές επίπεδο·

13.   τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους γείτονες, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες στον ενεργειακό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής μεταφορών, στην οποία πρέπει να αφιερωθεί ειδική οικονομική ενίσχυση· ζητεί την ολοκλήρωση της συνεργασίας ενεργειακής πολιτικής στα προγράμματα δράσης που καταρτίζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους γείτονες·

14.   ζητεί να υπάρχει, κατά την άσκηση της ενεργειακής πολιτικής, προσέγγιση βασιζόμενη στη δίκαιη αντιμετώπιση και την κοινή ευθύνη σε εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε κατά τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων να γίνεται διαβούλευση και με εκείνους τους εταίρους μεταξύ των κρατών μελών οι οποίοι είναι πιθανότερο να θιγούν από τις εν λόγω αποφάσεις·

Μια καλώς λειτουργούσα εσωτερική αγορά

15.   εκφράζει την πεποίθηση ότι απαραίτητο τμήμα της διατήρησης ασφάλειας εφοδιασμού είναι η ταχεία μεταφορά των τρεχουσών διατάξεων της ΕΕ από όλα τα κράτη μέλη έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πλήρως λειτουργούσα εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια και η αποδοτική χρήση της ενέργειας·

16.   εκφράζει κατά συνέπεια τη βαθιά ανησυχία του για τη στρέβλωση που προκαλείται στην εσωτερική αγορά από την προστατευτική υποστήριξη προς εταιρίες με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και ζητεί επιμόνως από την Επιτροπή να εξασφαλίσει πλήρη εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς έτσι ώστε να διασφαλιστεί δίκαιος και χωρίς διακρίσεις ανταγωνισμός και να αποφευχθεί η λειτουργία ολιγοπωλιακών αγορών ενέργειας·

17.   καλεί την Επιτροπή να αντιδράσει έντονα στην κυριαρχία της αγοράς και στις ατέλειες της αγοράς, όπως περιγράφονται στην "τομεακή διερεύνηση" που διαβιβάστηκε από τη ΓΔ Ανταγωνισμός στις 16 Φεβρουαρίου 2006 και να υποβάλει νέες προτάσεις για την καταπολέμηση της κυριαρχίας της αγοράς και των ατελειών της αγοράς με ένα απτό σύνολο δράσεων και μηχανισμών· ζητεί στενότερη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών ανταγωνισμού έτσι ώστε να δοθεί συντονισμένη και πραγματικά ευρωπαϊκή απάντηση στον αναδυόμενο εθνικό οικονομικό πατριωτισμό·

18.   καλεί το Συμβούλιο να δεχθεί τη θέση του Κοινοβουλίου για τις προτεραιότητες των διευρωπαϊκών δικτύων ενέργειας (ΔΕΔ) έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι ελλείπουσες συνδέσεις στα ΔΕΔ και να βελτιωθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, καθώς επίσης να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, με υποστήριξη συγκεκριμένων έργων όπου απαιτείται·

19.   ζητεί επιμόνως από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν εσωτερική αγορά ενέργειας της ΕΕ επιτυγχάνοντας ισορροπία μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πηγών εφοδιασμού, εξασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα των εθνικών ενεργειακών πλεγμάτων και δημιουργώντας ανταγωνιστικό περιβάλλον για την ενέργεια, μέσω του διαχωρισμού της λειτουργίας του προμηθευτή και του διανομέα, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό μεταξύ των διανομέων·

20.   θεωρεί ότι η εξέλιξη του πλαισίου του Κυότο μετά το 2012 επιβάλλεται να εξεταστεί ενδελεχώς από τώρα προκειμένου οι αγορές να μπορέσουν να συμπεριλάβουν το κόστος του άνθρακα στα βασικά επενδυτικά προγράμματα, αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη ήδη δοκιμάζονται λόγω των υψηλότερων δαπανών για κόστος εργασίας και ηλεκτρικής ενέργειας·

Αειφόρες πηγές ενέργειας

21.   καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να προτείνει απτά μέτρα για την ενέργεια και να επενδύσει επειγόντως και σε μεγάλη κλίμακα σε μια πραγματικά αποδοτική ενεργειακά οικονομία, έτσι ώστε να μειωθεί δραστικά η εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και να γίνει η ΕΕ η αποδοτικότερη ενεργειακά οικονομία στον κόσμο έως το 2020· καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να επιμένει πάντοτε στον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν η εξοικονόμηση ενέργειας και η αποδοτική χρήση της ενέργειας σε σχέση με τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης·

22.   υπογραμμίζει το τεράστιο χάσμα καινοτομίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ενεργειακό τομέα και καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει χάρτη πορείας για την επιτάχυνση της διείσδυσης στην αγορά των βέλτιστων πρακτικών και βέλτιστων τεχνολογιών σε τομείς όπως ο φωτισμός, οι οικιακές συσκευές, ο εξοπλισμός γραφείου, τα ηλεκτρονικά καταναλωτικά είδη, τα κτίρια, τα αυτοκίνητα και η αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με χρήση συνόλου μηχανισμών, όπως δημόσιες προμήθειες και καινοτόμοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, όπως η χρηματοδότηση από τρίτους·

23.   υπογραμμίζει την εξαιρετική σημασία των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση για μια ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική για τον μελλοντικό ενεργειακό εφοδιασμό· ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διατυπώσουν νέους φιλόδοξους στόχους για την περίοδο μετά το 2010 και δράσεις στον τομέα αυτό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ταχύτερη ανάπτυξη σε κάθε κράτος μέλος· εμμένει ότι θα πρέπει να εκδοθεί οδηγία για τη θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ, όπως αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εξασφαλιστεί περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ στην αγορά στον τομέα της θέρμανσης·

24.   επαναβεβαιώνει την ισχυρή στήριξή του στις ΑΠΕ· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να επιτύχουν τους στόχους μεριδίου 12% στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και 22,1% στην ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ έως το 2010 και χαιρετίζει την έγκριση της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας(1)·

25.   χαιρετίζει τις νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στο Πρόγραμμα Δράσης για τη Βιομάζα (COM(2005)0628) και την πρόταση της ΕΕ για στρατηγική για τα βιοκαύσιμα (COM(2006)0034) και καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επιταχύνουν την προσπάθεια για χρήση του δυναμικού ανανεώσιμης ενέργειας από βιομάζα, ενώ παράλληλα τονίζει ότι πρέπει να δίνεται η δέουσα προσοχή στα προβλήματα του περιβάλλοντος·

26.   θεωρεί επείγον να υποβάλει η Επιτροπή προτάσεις και να συνεργαστεί με τον βιομηχανικό κλάδο προκειμένου να επισπευσθεί η εφαρμογή των στοιχείων υδρογόνου και των στοιχείων καυσίμου, έτσι ώστε να υπάρξουν διατηρήσιμες μακροπρόθεσμες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει ότι η βιομάζα γενικά μπορεί να βοηθήσει την ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών στην ΕΕ με συμβατική καύση· καλεί την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη από αυτό το επιπλέον εισόδημα για το γεωργικό και δασοκομικό τομέα, να υλοποιήσει κατεπείγον πρόγραμμα για την ταχύτερη δυνατή οργάνωση της παραγωγής, της συγκέντρωσης γεωργικών και δασικών καταλοίπων, της πυρόλυσης και της χρήσης του παραγόμενου αερίου·

27.   αναγνωρίζει την αυξανόμενη σημασία του φυσικού αερίου, δεδομένου ότι το μερίδιό του στη συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται, καθώς και την ανάγκη να χρησιμοποιούνται διαφορετικές στρατηγικές για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε φυσικό αέριο, όπως η ανάπτυξη τερματικών σταθμών και εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ), καθώς και νέων αγωγών·

28.   πιστεύει ότι η πυρηνική ενέργεια πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή πολιτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το ενεργειακό μίγμα· αναγνωρίζει το ρόλο που η πυρηνική ενέργεια διαδραματίζει σήμερα σε ορισμένα κράτη μέλη για τη διατήρηση της ασφάλειας κατά τον εφοδιασμό ηλεκτρισμού ως μέρους του ενεργειακού μίγματος και ως τρόπος αποφυγής των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· θεωρεί ότι, εάν η παραγωγή πυρηνικής ενέργειας συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο σε ορισμένα κράτη μέλη, οι αποφάσεις για το θέμα αυτό μπορούν να ληφθούν μόνο σε επίπεδο κράτους μέλους, στο πλαίσιο της επικουρικότητας·

29.   συμφωνεί με το συμπέρασμα της Επιτροπής ότι η πρώτη προτεραιότητα δράσης πρέπει να δίωεται στον τομέα των μέτρων διαχείρισης της ζήτησης έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης της ενέργειας και να μειωθεί η κατανάλωση μέσω της εξοικονόμησης· εκφράζει συναφώςτη βαθιά λύπη του για την καθυστέρηση της διατύπωσης προτάσεων για τον τομέα των μεταφορών· επισημαίνει το οικονομικό δυναμικό της εξοικονόμησης τουλάχιστον του 20% της ενέργειας που καταναλώνεται και ότι το δυναμικό αυτό πρόκειται να αυξηθεί με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, τις τεχνολογικές βελτιώσεις και τις οικονομίες κλίμακας·

30.   επισημαίνει ότι ο τομέας των κατασκευών ο οποίος αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40% του συνόλου της ενεργειακής χρήσης στην ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος τομέας κατανάλωσης ενέργειας· επισημαίνει περαιτέρω ότι η αύξηση των τιμών της ενέργειας δεν επηρεάζει απλώς ολόκληρη την οικονομία αλλά θίγει κυρίως τους κοινωνικά μειονεκτούντες· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αποδυθούν σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την αναβάθμιση του συνόλου των κτιρίων της Ευρώπης, στα πλαίσια της οποίας θα προτείνονται καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

31.   αναγνωρίζει ότι η ανάπτυξη αστικών δικτύων θέρμανσης και ψύξης αποτελεί καθοριστικό τρόπο για την ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού των κτιρίων, δεδομένου ότι επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία της χρήσης καυσίμων· επισημαίνει ότι η συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ενέργειας και η τρι-παραγωγή αποτελούν τεχνολογίες που πρέπει να προωθηθούν και που θα μπορούσαν όχι μόνο να συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο μερίδιο του ενεργειακού εφοδιασμού από ΑΠΕ, αλλά και στη βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας, ενώ η βιομηχανική συμπαραγωγή αποτελεί επίσης καθοριστικό τρόπο για μείωση της ευμεταβλητότητας των τιμών της ενέργειας για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές·

Έρευνα και ανάπτυξη

32.   αναγνωρίζει τη σημασία των αυξημένων επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι υφιστάμενες τεχνολογίες και να προωθηθούν νέες με στόχο να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή και να δημιουργηθούν νέες αειφόρες και μακροπρόθεσμες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους στόχους της Ατζέντας της Λισαβόνας, και να τεθούν οι βάσεις για την επίτευξη σε παγκόσμιο επίπεδο του αριθ. 7 Αναπτυξιακού Στόχου της Χιλιετίας σχετικά με την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας·

33.   επισημαίνει ότι υπάρχει αξιόλογο περιθώριο για περαιτέρω βελτιώσεις στις ΑΠΕ και για μια παγκόσμια αγορά σε νέο εξοπλισμό και συστήματα που βασίζονται στις ΑΠΕ· καλεί την ΕΕ να προσφέρει επαρκείς πόρους στις ανανεώσιμες ενεργειακές τεχνολογίες στο Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Ανάπτυξη και να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα να χρησιμοποιήσουν την ηγετική τους θέση στην τεχνολογία ώστε να σημειώσουν επιτυχία στην παγκόσμια αγορά·

34.   επισημαίνει ότι όλες οι προβλέψεις συγκλίνουν ότι οι συμβατικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα συνεχίσουν να αντιπροσωπεύουν μεγάλο μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και μακροπρόθεσμα και κατά συνέπεια τάσσεται υπέρ της προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης στην αποδοτικότητα και στα μέσα αύξησης της αποδοτικότητας τέτοιων σταθμών παραγωγής ενέργειας·

35.   εκφράζει την πεποίθηση ότι η γνώση της τεχνολογίας της πυρηνικής σύντηξης και της εφαρμογής της έχουν στρατηγική αξία και κατά συνέπεια πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω στην ΕΕ·

36.   επισημαίνει ότι οι εθελοντικές συμφωνίες θα ήταν επίσης χρήσιμες για την αύξηση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης των πετρελαϊκών εταιρειών και των εταιριών φυσικού αερίου στο πλαίσιο των εταιρικών κοινωνικών ευθυνών τους για ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα·

37.   ζητεί, στο πλαίσιο του 7ου προγράμματος πλαισίου, να εκπονηθεί έρευνα για τη βιομάζα, για όλες τις ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας των κυμάτων και των παλιρροιών και της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και για την τεχνολογία αεριοποίησης του άνθρακα, έτσι ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων και να δημιουργηθεί παγκόσμια αγορά·

o
o   o

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 283 της 27.10.2001, σ. 33.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου