Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2006/2539(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B6-0190/2006

Indgivne tekster :

B6-0190/2006

Forhandlinger :

PV 22/03/2006 - 13
CRE 22/03/2006 - 13

Afstemninger :

PV 23/03/2006 - 11.10
CRE 23/03/2006 - 11.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2006)0111

Vedtagne tekster
PDF 16kWORD 43k
Torsdag den 23. marts 2006 - Bruxelles
Kriterierne for EU's fredshåndhævelsesoperationer, især i Den Demokratiske Republik Congo
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Europa-Parlamentets beslutning om kriterierne for EU's fredshåndhævelsesoperationer i Den Demokratiske Republik Congo

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til det "beskyttelsesansvar", som er fastlagt i det slutdokument, der blev vedtaget på FN's verdenstopmøde den 16. september 2005,

-   der henviser til, at stabiliteten af Den Demokratiske Republik Congo er af afgørende betydning for stabiliteten i hele det centrale Afrika og De Store Søers Område,

-   der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo kæmper for at komme på fode igen efter den ødelæggende konflikt, der har kostet over 4 millioner mennesker livet,

-   der henviser til, at Den Demokratiske Republik Congo befinder sig i en vanskelig overgangsfase, hvor man bl.a. skal løse den svære opgave at oprette demokratiske institutioner,

-   der henviser til, at FN har 17 000 fredsbevarende styrker i Den Demokratiske Republik Congo, som har til opgave at stabilisere landet,

-   der henviser til, at EU som led i den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP) er involveret i stabiliseringen af Den Demokratiske Republik Congo via de to igangværende ESFP-missioner vedrørende reform af sikkerhedssektoren i Den Demokratiske Republik Congo ("EU SEC DR Congo") og EU's politimission i Kinshasa ("EUPOL Kinshasa"),

-   der henviser til de opmuntrende resultater af folkeafstemningen om forfatningen i december 2005,

-   der henviser til, at der efter planerne skal afholdes valg i Den Demokratiske Republik Congo i juni 2006,

-   der henviser til, at FN har anmodet om bistand i perioden omkring valget i Den Demokratiske Republik Congo,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A.   der henviser til, at Den Europæiske Union kun råder over et begrænset antal tropper til udstationering, og at den bør prioritere bevarelsen af freden og stabiliteten på Balkan og i umiddelbar geografisk nærhed af Den Europæiske Union,

B.   der dog samtidig henviser til det forhold, at anmodningen kommer fra FN, og at det er et overordnet mål for Den Europæiske Union og dens fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) samt den europæiske sikkerhedsstrategi (ESS), at FN skal styrkes som ramme om en effektiv multilateralisme som beskrevet i ESS,

1.   finder, at opfyldelsen af følgende betingelser bør være en forudsætning for denne komplekse og potentielt risikable udstationering af tropper under EU's kommando:

   - en sådan operation bør have et stærkt og klart mandat, som alene skal vedrøre sikkerheden under præsident- og parlamentsvalget i 2006;
   - de militære operationer skal tidsmæssigt være begrænset til perioden omkring valget; der skal foreligge en klar strategi for, hvordan opgaverne efter mandatets udløb skal overdrages til FN og/eller det congolesiske politi og militær;
   - sikkerheden i landet, navnlig i Katanga-regionen og ved grænsen til Rwanda, bør fortsat henhøre under FN's ansvar; det geografiske omfang af EU's mandat skal fastlægges ud fra antallet af disponible tropper, deres sikkerhedsbehov og missionens operationelle behov;
   - den militære operation må under ingen omstændigheder bestå af tropper fra kun en medlemsstat; operationens europæiske karakter bør tilkendegives gennem deltagelse af flere medlemsstater;
   - en EU-intervention kan kun ske efter formel anmodning fra den congolesiske overgangsregering;
   - udstationeringen af tropper under EU's kommando vil skulle tjene to formål: dels afskrækkelse af potentielle uromagere, dels opmuntring af de congolesiske borgere til at gøre brug af deres stemmeret; det er derfor nødvendigt, at den europæiske operation får en passende og troværdig størrelse;
   - med henblik på at nå disse mål må Rådet udforme en klar strategi for, hvordan de nødvendige tropper eller politistyrker (eventuelt gendarmeri) skal udstationeres;
   - en tidsbegrænset militær operation vil skulle kædes tæt sammen med det internationale samfunds bestræbelser på at genopbygge Den Demokratiske Republik Congo efter borgerkrigen;
   - der er behov for klare tilsagn fra det internationale samfunds side om forbedring af de congolesiske militær- og politistyrkers effektivitet og bæredygtighed på længere sigt;

2.   anmoder Rådet om at give møde for Parlamentet for at fremlægge et klart forslag med et stærkt mandat baseret på et velfunderet scenario for behovene, inklusive en tidsplan; bemærker, at en eventuel EU-mission til Den Demokratiske Republik Congo har behov for et specifikt EU-mandat baseret på FN-pagten;

3.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, overgangsregeringen i Den Demokratiske Republik Congo og FN's generalsekretær.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik