Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/2539(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B6-0190/2006

Ingivna texter :

B6-0190/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 13
CRE 22/03/2006 - 13

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.10
CRE 23/03/2006 - 11.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0111

Antagna texter
PDF 112kWORD 44k
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel
Europeiska unionens kriterier för EU:s fredsframtvingande insatser, särskilt i Demokratiska republiken Kongo
P6_TA(2006)0111B6-0190/2006

Europaparlamentets resolution om kriterier för EU:s fredsframtvingande insatser i Demokratiska republiken Kongo

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av "ansvaret att skydda" som ingår i det slutdokument som antogs den 16 september 2005 vid FN:s världstoppmöte 2005,

–   med beaktande av den avgörande betydelsen av stabilitet i Demokratiska republiken Kongo för stabiliteten i hela centrala Afrika och Stora sjöregionen,

–   med beaktande av att Demokratiska republiken Kongo kämpar för att återhämta sig från en ödeläggande konflikt som krävt mer än fyra miljoner människors liv,

–   med beaktande av den känsliga övergångsperioden i Demokratiska republiken Kongo och den svåra uppgiften att inrätta demokratiska institutioner,

–   med beaktande av att FN har 17 000 fredsbevarande soldater i Demokratiska Republiken Kongo med uppdraget att stabilisera landet,

–   med beaktande av att EU engagerat sig för stabiliteten i Demokratiska republiken Kongo genom de två pågående operationerna inom ramen för EU:s säkerhets- och försvarspolitik, EU:s rådgivningsuppdrag för säkerhetsreformer ("EUSEC DRK") och EU:s polisuppdrag i Kinshasa ("EUPOL-Kinshasa"),

–   med beaktande av de hoppingivande resultaten från folkomröstningen om konstitutionen i december 2005,

–   med beaktande av de förestående valen i Demokratiska republiken Kongo i juni 2006,

–   med beaktande av att FN begärt assistans under valet i Demokratiska republiken Kongo,

–   med beaktande av artikel 103.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har endast ett begränsat antal tillgängliga soldater att sätta in och bör prioritera att upprätthålla fred och stabilitet på Balkan och i EU:s omedelbara geografiska närhet.

B.  FN har emellertid begärt assistans och EU har som övergripande mål inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den europeiska säkerhetsstrategin att stärka FN som organ inom ramen för en effektiv multilateralism, såsom anges i den europeiska säkerhetsstrategin.

1.  Europaparlamentet anser att följande villkor måste uppfyllas för det komplexa och potentiellt riskfyllda åtagandet att sända EU-ledda soldater.

   En sådan insats bör ha ett starkt och tydligt mandat som endast omfattas säkerheten under president- och parlamentsvalen 2006.
   Den militära insatsen bör vara begränsad till den tid som valen pågår. Det måste finnas en tydlig strategi för hur uppgifterna skall övertas av FN och/eller Kongos polis och militär efter det att insatsens mandat gått ut.
   Säkerheten i landet, framför allt i Katangaregionen och i gränstrakterna till Rwanda, bör även fortsättningsvis höra till FN:s ansvarsområde. EU-mandatets geografiska räckvidd bör fastställas i överensstämmelse med antalet tillgängliga soldater samt deras säkerhetskrav och operationens insatskrav.
   Under inga omständigheter bör den militära insatsen bestå av soldater från endast en medlemsstat. Insatsens europeiska karaktär bör komma till uttryck genom att flera medlemsstater deltar.
   En EU-insats kan endast komma till stånd på en formell begäran från den kongolesiska övergångsregeringen.
   Insättandet av EU-ledda soldater skall ha det dubbla syftet att avskräcka eventuella upprorsmakare och att uppmuntra medborgarna i Demokratiska republiken Kongo att utöva sin rösträtt. En lämplig och trovärdig storlek på EU:s insats är därför nödvändig.
   För att uppnå dessa mål måste rådet utarbeta en tydlig plan för hur de nödvändiga militära och polisiära styrkorna (möjligen gendarmeristyrkor) skall sättas in.
   En tidsbegränsad militär insats bör ha en nära koppling till det internationella samfundets ansträngningar att återuppbygga Demokratiska republiken Kongo efter inbördeskriget.
   Det internationella samfundet bör klart och tydligt åta sig att förbättra den kongolesiska polisens och militärens långsiktiga effektivitet och varaktighet.

2.  Europaparlamentet uppmanar rådet att inför parlamentet lägga fram ett tydligt förslag med ett tydligt mandat som till fullo bygger på välgrundade behov, inbegripet en tidsplan. Europaparlamentet noterar att för en eventuell EU-operation i Demokratiska republiken Kongo krävs ett specifikt EU-mandat som grundar sig på FN-stadgan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, Demokratiska republiken Kongos övergångsregering och FN:s generalsekreterare.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy