Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B6-0191/2006

Debatai :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Balsavimas :

PV 23/03/2006 - 11.11

Priimti tekstai :


Priimti tekstai
PDF 211kWORD 54k
Ketvirtadienis, 2006 m. kovo 23 d. - Briuselis
Kotonu susitarimo pakeitimas ir lėšų sumos 10 - ajam EVF nustatymas
P6_TA(2006)0112RC-B6-0191/2006

Europos Parlamento rezoliucija dėl Kotonu susitarimo peržiūros ir lėšų sumos Dešimtajam Europos vystymosi fondui (EVF) nustatymo

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Partnerystės susitarimą tarp Afrikos, Karibų jūros baseino ir Ramiojo vandenyno baseino šalių grupės (AKR), iš vienos pusės, bei Europos Bendrijos ir jos valstybių narių, iš kitos pusės, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu(1), su pakeitimais, padarytais 2005 m. birželio 24 d. Liuksemburge (pakeistas susitarimas toliau vadinamas Kotonu susitarimu), ir ypač į jo I a priedą dėl daugiamečios bendradarbiavimo struktūros pagal Kotonu susitarimą,

–   atsižvelgdamas į 2003 m. spalio 8 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos Parlamentui pavadinimu "Siekiant visiškos integracijos ES biudžete bendradarbiaujant su AKR šalimis" (KOM(2003)0590),

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 15 ir 16 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvadas ir ypač 70 punktą ir II priedą dėl atitinkamų valstybių narių įnašų AKR šalims,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas: 2004 m. balandžio 1 d. rezoliuciją dėl Europos vystymosi fondo įtraukimo sudarant biudžetą(2), 2005 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl Politinių iššūkių ir biudžeto lėšų Sąjungoje po plėtros 2007–2013 m. laikotarpiu(3) ir 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Afrikos vystymosi strategijos(4),

–   atsižvelgdamas į valstybių narių 2005 m. prisiimtus įsipareigojimus ir ypač:

   - įsipareigojimą, kad ES ir jos valstybės narės pasieks Jungtinių Tautų tikslą – 0,70 proc. nuo ES bendrųjų nacionalinių pajamų iki 2015 m., o tai padidins ES indėlį į Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT) nuo 33 000 mln. EUR 2003 m. iki daugiau kaip 84 000 mln. EUR 2015 m. (Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvados, 2005 m. birželio 16-17 d.),
   - įsipareigojimą pasiekti tarpinį ES tikslą – 0,56 proc. iki 2010 m., o tai ES oficialios vystymosi pagalbos (OVP) srautus padidins iki 67 000 mln. EUR (Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkavimo išvados, 2005 m. birželio 16-17 d.),
   - įsipareigojimą, kad ES ir kiti paramos teikėjai dvigubai padidins pagalbą Afrikai, taip suteikdami Afrikai 25 000 mln. USD dydžio OVP sumą iki 2010 m.(5) (Gleneagles komunikatas, paskelbtas Didžiojo aštuoneto grupės susitikime Gleneagles 2005 m. liepos 8 d.),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 5 dalį straipsnį,

A.   kadangi Kotonu susitarimo 1 a priede teigiama, kad "šiuo naujuoju laikotarpiu Europos Sąjunga privalo išlaikyti savo pastangas teikti paramą AKR šalims bent jau tokiame pačiame lygyje, koks numatytas 9-ajame EVF, neįskaitant likučių; prie šito, remiantis Bendrijos vertinimais, reikia pridėti infliacijos, Europos Sąjungos plėtros ir padidėjimo 10-čia valstybių narių po 2004 m. poveikį";

B.   kadangi, nors Komisija iš pradžių numatė 24 948 mln. EUR dydžio sumą 10-ajam EVF 2008–2013 m. laikotarpiu (6 metams), Europos Vadovų Taryba savo posėdžio Briuselyje 2005 m. gruodžio 15–16 d. metu pritarė tik 22 682 mln. EUR dydžio sumai;

C.   kadangi šis sumažinimas 2 000 mln. EUR pažeidžia Sąjungos įsipareigojimus pagal Kotonu susitarimo 1a priedą ir neatspindi daugelio politinių įsipareigojimų dėl žymaus vystymosi paramos padidinimo, padarytų 2005 m.;

D.   kadangi AKR šalys nebūtų davusios sutikimo Kotonu susitarimui, jeigu nebūtų įtrauktas 1 a priedas dėl finansavimo, todėl ES valstybės narės privalo laikytis savo įsipareigojimų;

E.   kadangi reikalingi kai kurie paaiškinimai prieš Europos Parlamentui suteikiant savo pritarimą Kotonu susitarimui;

F.   kadangi EVF įtraukimas į biudžetą nėra nei stebuklingas vaistas nuo visų problemų, nei kliūtis ES-AKR partnerystės efektyvumui;

G.   kadangi praėjus 40 metų nuo EVF sukūrimo yra pagrįsta apsvarstyti jo reformas, o dabartinė sistema nesugeba išspręsti problemų, susijusių su laiku, reikalingu lėšų suteikimui ir nepanaudotų asignavimų surinkimui (11 000 mln. EUR);

H.   kadangi ES plėtra apimant Rumuniją ir Bulgariją numatyta 2007 m;

I.   kadangi Rytų Timoras prisijungė prie Kotonu susitarimo 2005 m. gruodžio 15 d.;

J.   atsižvelgdamas į susirūpinimus, išreikštus Užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT) dėl jų izoliacijos 10 -ajame EVF ir neapibrėžtumo UŠT bendradarbiaujant su ES;

K.   kadangi pirminis Kotonu susitarimo tikslas yra skurdo naikinimas, tvarus vystymasis ir progresyvi AKR šalių integracija į pasaulio ekonomiką; kadangi visos AKR šalys ir ES valstybės narės yra įsipareigojusios siekti TVT;

L.   kadangi politinis dialogas turi didelę reikšmę Kotonu susitarimui, o vystymosi metu turi būti siekiama pagarbos žmogaus teisėms, demokratijos principų ir tinkamo valdymo, o taip pat vystymosi tvarumo;

1.   apgailestauja, kad visa 10-ojo EVF suma, dėl kurios nusprendė Europos Vadovų Taryba, yra mažesnė nei buvo iš pradžių apskaičiuota Komisijos;

2.   apgailestauja, kad 2005 m. padaryti politiniai įsipareigojimai remiant OVP padidėjimą nesukėlė žymesnio padidėjimo valstybių narių įnašuose į EVF; pabrėžia, kad siūlyta 10-ojo EVF suma sudarytų tik 0,028 proc. valstybių narių BVP;

3.   apgailestauja dėl fakto, kad, viena vertus, valstybės narės įsipareigojo padidinti vystymosi pagalbą, tačiau, kita vertus, jeigu 10-asis EVF liks tokio dydžio, kokį patvirtino Europos Vadovų Taryba, bendri Komisijos valdomi OVF dydžiai iki 2015 m. nuo 19 proc. sumažės iki 14 proc., taigi de facto vystymosi politika bus renacionalizuojama;

4.   ragina valstybes nares apsvarstyti žymų savo įnašų padidinimą 10-ajame EVF;

5.   ragina Tarybą ir Komisiją paaiškinti, kaip bus finansuojamas EPS susitarimų, dėl kurių šiuo metu vyksta derybos, vystymosi aspektas;

6.   ragina Tarybą suteikti naujų lėšų "pagalbos už prekybą" programoms ir reikalauja, kad tokios programos neperkeltų kitoms vystymosi iniciatyvoms jau paskirtų lėšų, pvz., lėšų, skirtų TVT;

7.   ragina Tarybą užtikrinti, kad Rumunijos ir Bulgarijos įnašai į 10-ąjį EVF bus papildomi, kai pastarosios prisijungs prie ES;

8.   ragina Tarybą atsižvelgti į Rytų Timoro prisijungimą prie Kotonu susitarimo ir į faktą, kad šiai naujai šaliai nukreipta parama turėtų būti tik papildoma atsižvelgiant į formulę, aprašytą Kotonu susitarimo 1a priede;

9.   ragina Tarybą ir Komisiją kaip galima greičiau paaiškinti galimą ateityje iškilsiantį klausimą dėl bendradarbiavimo su UŠT finansavimo;

10.   ragina Tarybą ir Komisiją paaiškinti būsimą Afrikos Sąjungos finansavimą, įskaitant tai, koks finansavimo lygis turėtų būti gaunamas iš MEDA programos;

11.   primena, kad EVF išlaidos privalo tenkinti OVF tinkamumo kriterijus, kaip apibrėžta EBPO Vystymosi pagalbos komiteto;

12.   ragina Komisiją imtis vadovaujančio vaidmens užtikrinant bendradarbiavimą tarp valstybių narių siekiant sustiprinti tiek ES, tiek dvišalio vystymosi finansavimo veiksmingumą;

13.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, ES valstybių narių ir AKR šalių vyriausybėms.

(1) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(2) OL C 103 E, 2004 4 29, p. 833.
(3) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0224.
(4) Priimti tekstai, P6_TA(2005)0445.
(5)1 Palyginus su 2004 m. kiekiais, šis paramos kiekis padidinamas du kartus.

Teisinė informacija - Privatumo politika