Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B6-0191/2006

Debates :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Balsojumi :

PV 23/03/2006 - 11.11

Pieņemtie teksti :


Pieņemtie teksti
PDF 204kWORD 45k
Ceturtdiena, 2006. gada 23. marts - Brisele
Kotonū nolīguma pārskatīšana un finansējuma noteikšana 10. Eiropas Attīstības fondam
P6_TA(2006)0112RC-B6-0191/2006

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Kotonū nolīguma pārskatīšanu un finansējuma noteikšanu 10. Eiropas Attīstības fondam

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Kotonū parakstīto 2000.gada 23.jūnija Partnerības nolīgumu starp Āfrikas, Karību un Klusā okeāna valstīm (ĀKK), no vienas puses, un Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no otras(1), un kas grozīts ar 2005. gada 24. jūnijā Luksemburgā parakstīto ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu un it īpaši Ia pielikumu par "daudzgadu sadarbības programmu saskaņā ar Kotonū nolīgumu",

–   ņemot vērā Komisijas 2003.gada 8.oktobra paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam "Ceļā uz pilnu sadarbības ar ĀKK valstīm integrāciju ES budžetā" (KOM(2003)0590),

–   ņemot vērā Briseles Eiropadomes prezidentūras 2005. gada 15. un 16. decembra secinājumus, it īpaši 70. punktu un II pielikumu par dalībvalstu attiecīgo ieguldījumu ĀKK valstīs,

–   ņemot vērā Parlamenta rezolūcijas: 2004. gada 1. aprīļa rezolūciju par Eiropas Attīstības fonda iekļaušanu budžetā(2), 2005. gada 8. jūnija rezolūciju par paplašinātās Eiropas Savienības politikas uzdevumiem un budžeta līdzekļiem 2007.–2013. gadam(3) un 2005. gada 17. novembra rezolūciju par Āfrikas attīstības stratēģiju(4),

–   ņemot vērā dalībvalstu 2005. gada apņemšanos, it īpaši to, ka:

   ES un tās dalībvalstis līdz 2015. gadam sasniegs ANO noteikto mērķi 0,70% no ES NKI, kas palielinātu ES iemaksas tūkstošgades attīstības mērķiem no EUR 33 miljardiem 2003. gadā līdz vairāk nekā EUR 84 miljardiem 2015. gadā (Briseles Eiropadomes prezidentūras secinājumi, 2005. gada 16. un 17.jūnijs),
   līdz 2010. gadam ES sasniegs vidējā termiņa mērķi 0,56%, kas nodrošinās ES oficiālās attīstības palīdzības (OAP) summu EUR 67 miljardu apmērā (Briseles Eiropadomes prezidentūras secinājumi, 2005. gada 16. un 17.jūnijs);
   ES un citi donori dubultos palīdzību Āfrikai un tādējādi 2010. gadā nodrošinās Āfriku ar OAP USD 25 miljardu apmērā(5) (Glenīglas komunikē, publiskots 2005.gada 8.jūlijā G8 sammitā Glenīglā),

–   ņemot vērā Reglamenta 108. panta 5. punktu,

A.   tā kā Kotonū nolīguma Ia pielikumā teikts, ka "Šajā jaunajā laikposmā Eiropas Savienība turpina atbalstīt ĀKK valstis vismaz tādā pašā mērā kā no 9. EAF, neieskaitot atlikumu; tam, pamatojoties uz Kopienas aplēsēm, pieskaita sekas, ko radījusi inflācija, izaugsme Eiropas Savienībā un 10 jauno dalībvalstu pievienošanās 2004. gadā";

B.   tā kā Komisijas sākotnēji aprēķinātā 10. Eiropas attīstības fonda (EAF) (2008–2013, t.i., 6 gadi) apjoms bija EUR 24 948 miljoni, bet Eiropadome 2005. gada 15. un 16. decembra Briseles sanāksmē vienojās par tikai EUR 22 682 miljoniem;

C.   tā kā šāds samazinājums par EUR 2 miljardiem neatbilst Eiropas Savienības saistībām, kas minētas Kotonū nolīguma Ia pielikumā, un neatspoguļo daudzos 2005. gadā dotos politiskos solījumus par attīstības palīdzības būtisku palielinājumu;

D.   tā kā ĀKK valstis nebūtu piekritušas Kotonū nolīgumam, bez Ia pielikuma par finansēšanu, un tādēļ ES dalībvalstis nedrīkst atkāpties no saviem solījumiem;

E.   tā kā, pirms Eiropas Parlaments var dot piekrišanu Kotonū nolīgumam, ir nepieciešams ieviest skaidrību;

F.   tā kā EAF iekļaušana budžetā nav ne brīnumzāles visu problēmu risināšanai ne šķērslis ES un ĀKK partnerības efektivitātei;

G.   tā kā ir attaisnojoši apsvērt EAF reformu 40 gadus pēc tā dibināšanas, un pašreizējā sistēma nav atrisinājusi visas problēmas saistībā ar līdzekļu atbrīvošanai nepieciešamo laiku un neizmantoto apropriāciju uzkrāšanu (EUR 11 miljardi);

H.   tā kā 2007. gadā ir ieplānota Rumānijas un Bulgārijas pievienošanās ES;

I.   tā kā Kotonū nolīgumam 2005. gada 15. decembrī pievienojās Austrumtimora;

J.   ņemot vērā aizjūras zemju un teritoriju (AZT) pārstāvju paustās bažas par AZT izslēgšanu no 10. EAF un neskaidrību attiecībā uz sadarbību starp AZT un ES;

K.   tā kā Kotonū nolīguma pamatmērķi ir nabadzības izskaušana, ilgtspējīga attīstība un ĀKK valstu pakāpeniska integrācija pasaules ekonomikā; tā kā visas ĀKK un ES valstis ir apņēmušās sasniegt tūkstošgades attīstības mērķus;

L.   tā kā saskaņā ar Kotonū nolīgumu politiskais dialogs ir ļoti nozīmīgs un attīstības palīdzībai jāveicina cilvēktiesību ievērošana, demokrātijas principi un laba pārvaldība, kā arī ilgtspējīga attīstība,

1.   pauž nožēlu, ka 10. EAF kopējā summa, par ko nolēma Eiropadome, ir mazāka nekā Komisijas sākotnēji aprēķinātā;

2.   pauž nožēlu, ka lielais daudzums 2005. gada politisko apņemšanos atbalstīt būtisku palielinājumu OAP neatspoguļojas būtiskā dalībvalstu iemaksu palielinājumā EAF; uzsver, ka piedāvātais apjoms 10. EAF būs tikai 0,028% no dalībvalstu NKP;

3.   pauž nožēlu, ka no vienas puses dalībvalstis ir uzņēmušās saistības palielināt palīdzību attīstības jomā, bet no otras puses, ja 10. EAF finansējums paliek tajā apjomā, ko noteikusi Eiropadome, tad kopējā Komisijas pārvaldītā palīdzība attīstības jomā samazināsies no 19% līdz 14% 2015. gadā, de facto paveicot attīstības politikas renacionalizāciju;

4.   aicina dalībvalstis apsvērt iespēju būtiski palielināt iemaksas 10. EAF;

5.   aicina Padomi un Komisiju paskaidrot, kā tiks finansēti attīstības jautājumi ekonomisko partnerattiecību nolīgumos, par kuriem pašlaik notiek sarunas;

6.   mudina Padomi nodrošināt vairāk naudas programmām "palīdzība tirdzniecībai" un uzstāj, lai šādām programmām nenovirzītu resursus, kas jau paredzēti citām attīstības darbībām, piemēram, tūkstošgades attīstības mērķiem;

7.   aicina Padomi nodrošināt, ka Rumānijas un Bulgārijas iemaksas 10. EAF būs kā papildu ieguldījums, kad šīs valstis pievienosies ES;

8.   aicina Padomi ņemt vērā Austrumtimoras pievienošanos partnerības nolīgumam un to, ka šai jaunajai valstij paredzētā palīdzība jāpiešķir papildus un saskaņā ar formulu, kas aprakstīta Kotonū nolīguma Ia pielikumā;

9.   aicina Padomi un Komisiju pēc iespējas ātrāk paskaidrot jautājumu par turpmāko finansējumu sadarbībai ar AZT;

10.   aicina Padomi un Komisiju paskaidrot Āfrikas Savienības turpmāko finansēšanu, tostarp precizēt finansējuma apjomu no MEDA programmas;

11.   atgādina, ka visiem EAF izdevumiem jāatbilst OAP atbilstības kritērijiem, kā noteikusi ESAO Attīstības palīdzības komiteja;

12.   aicina Komisiju uzņemties vadību sadarbības nodrošināšanā starp dalībvalstīm, lai uzlabotu gan ES, gan divpusējā attīstības finansējuma efektivitāti;

13.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, ES dalībvalstu valdībām un ĀKK valstu valdībām.

(1) OV L 317, 15.12.2000., 3.lpp.
(2) OV C 103 E,29.4.2004., 833.lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0224.
(4) Pieņemtie teksti, P6_TA(2005)0445.
(5) Salīdzinot ar 2004. gadu, palīdzības apjoms ir divreiz lielāks.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika