Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0191/2006

Debatter :

PV 22/03/2006 - 14
CRE 22/03/2006 - 14

Omröstningar :

PV 23/03/2006 - 11.11

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 136kWORD 46k
Torsdagen den 23 mars 2006 - Bryssel
Översyn av Cotonouavtalet och fastställande av beloppet för den tionde Europeiska utvecklingsfonden
P6_TA(2006)0112RC-B6-0191/2006

Europaparlamentets resolution om översyn av Cotonouavtalet och fastställande av beloppet för den tionde Europeiska utvecklingsfonden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) och Europeiska gemenskapen, som undertecknades i Cotonou den 23 juni 2000(1), undertecknat i Luxemburg den 24 juni 2005 (Cotonouavtalet), särskilt bilaga Ia om en flerårig finansieringsram för samarbete inom ramen för Cotonouavtalet,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet med titeln "Vägen mot en fullständig integration av samarbetet med AVS-länderna i EU:s allmänna budget" av den 8 oktober 2003 (KOM(2003)0590),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 15-16 december 2005, särskilt punkt 70 och bilaga II om medlemsstaternas respektive bidrag till samarbetet med AVS-länderna,

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om integreringen av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten, av den 1 april 2004(2), om politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–2013 av den 8 juni 2005(3) och om en utvecklingsstrategi för Afrika av den 17 november 2005(4),

–   med beaktande av de åtaganden som gjordes av medlemsstaterna 2005, särskilt att

   - EU och dess medlemsstater senast 2015 skall uppfylla Förenta nationernas biståndsmål på 0,70 procent av bruttonationalinkomsten, vilket skulle öka EU:s bidrag till millennieutvecklingsmålen från 33 000 000 000 EUR 2003 till mer än 84 000 000 000 EUR 2015 (ordförandeskapets slutsatser vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 juni 2005),
   - ett mellanliggande biståndsmål för EU på 0,56 procent skall uppnås senast 2010, vilket kommer att föra EU:s offentliga utvecklingsbistånd till 67 miljarder euro (ordförandeskapets slutsatser vid Europeiska rådets möte i Bryssel den 16-17 juni 2005),
   - EU och andra givare skall fördubbla stödet till Afrika och därmed ge Afrika 25 000 000 000 USD i offentligt utvecklingsbistånd senast 2010(5) (Presskommuniké från G8-mötet i Gleneagles av den 8 juli 2005),

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt bilaga Ia till det ändrade Cotonouavtalet skall Europeiska unionen för denna nya period "upprätthålla sitt bistånd till AVS-staterna på som lägst samma nivå som nivån för 9:e Europeiska utvecklingsfonden, exklusive återstående medel från tidigare europeiska utvecklingsfonder; en uppräkning skall dessutom göras, på grundval av gemenskapens uppskattningar, med hänsyn till effekterna av inflationen, tillväxten i Europeiska unionen och unionens utvidgning med tio nya medlemsstater 2004".

B.  För den tionde europeiska utvecklingsfonden hade kommissionen ursprungligen räknat med ett belopp på 24 948 000 000 EUR för perioden 2008−2013 (sex år). Europeiska rådet kom vid sitt möte i Bryssel den 15−16 december 2005 överens om det lägre beloppet 22 682 000 000 EUR.

C.  Denna minskning med 2 000 000 000 EUR strider mot EU:s åtaganden inom ramen för det ändrade Cotonouavtalets bilaga Ia och återspeglar inte de många politiska löften som gavs 2005 om att kraftigt öka det offentliga utvecklingsbiståndet

D.  AVS-länderna skulle inte ha gett sitt samtycke till Cotonouavtalet om inte bilaga Ia om finansiering införts i avtalet, och det finns därför anledning för EU-medlemsstaterna att hålla sitt löfte.

E.  En rad frågor måste klarläggas innan parlamentet kan ge sitt samtycke till det ändrade Cotonouavtalet.

F.  En integrering av Europeiska utvecklingsfonden i budgeten är varken ett mirakelmedel som kommer att lösa alla problem eller ett hinder för ett välfungerande partnerskap AVS-EU.

G.  En reform av Europeiska utvecklingsfonden bör legitimt kunna övervägas 40 år efter dess inrättande, då problemen i samband med utbetalningstakten och anhopningen av outnyttjade anslag (11 000 000 000 EUR) än idag inte har lösts i det aktuella systemet.

H.  EU:s utvidgning till Rumänien och Bulgarien är planerad till 2007.

I.  Östtimor anslöt sig till Cotonouavtalet den 15 december 2005.

J.  De utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) har uttryckt sin oro över att de uteslutits ur den tionde Europeiska utvecklingsfonden och över den osäkerhet som råder om samarbetet mellan ULT och EU.

K.  Cotonouavtalets främsta mål är utrotningen av fattigdomen, en hållbar utveckling och en gradvis integrering av AVS-länderna i världsekonomin. Alla AVS-länder och EU-medlemsstater har åtagit sig att uppfylla millennieutvecklingsmålen.

L.  Den politiska dialogen har fått större betydelse i det ändrade Cotonouavtalet och utvecklingen måste främja respekten för de mänskliga rättigheterna, de demokratiska principerna och goda styrelseformer, samt en hållbar utveckling.

1.  Europaparlamentet beklagar att det totala anslag till den tionde Europeiska utvecklingsfonden som fastställts av Europeiska rådet är lägre än kommissionens ursprungliga beräkning.

2.  Europaparlamentet beklagar att de många politiska löften som ingicks 2005 om en avsevärd ökning av det offentliga utvecklingsbiståndet inte lett till en kraftig ökning av medlemsstaternas bidrag till Europeiska utvecklingsfonden. Parlamentet understryker att det föreslagna anslaget till den tionde Europeiska utvecklingsfonden endast skulle motsvara 0,028 procent av medlemsstaternas BNP.

3.  Europaparlamentet beklagar att samtidigt som medlemsstaterna har lovat att öka det offentliga utvecklingsbiståndet, medför det belopp till den tionde Europeiska utvecklingsfonden som Europeiska rådet fastställt, under förutsättning att det inte ändras framöver, att det offentliga utvecklingsbistånd som kommissionen förvaltar kommer att minska sin andel i procent från nuvarande nitton till fjorton år 2015, vilket i praktiken innebär en åternationalisering av utvecklingspolitiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att överväga en avsevärd ökning av bidragen till den tionde Europeiska utvecklingsfonden.

5.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att klargöra hur utvecklingsdimensionen i de ekonomiska partnerskapsavtal som nu är under förhandling skall finansieras.

6.  Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att bevilja nya anslag för "bistånd för handel"-programmen, och betonar att dessa program inte bör stuva om belopp som redan öronmärkts för andra utvecklingsinitiativ som exempelvis millennieutvecklingsmålen.

7.  Europaparlamentet uppmanar rådet se till att Rumäniens och Bulgariens bidrag till den tionde Europeiska utvecklingsfonden kommer att utgöra en tilläggssumma den dag länderna ansluter sig till EU.

8.  Europaparlamentet uppmanar rådet att ta hänsyn till Östtimors anslutning till Cotonouavtalet och att stödet till detta nya land klart skall anges som ett extra bidrag i förhållande till formuleringen i bilaga Ia till det ändrade Cotonouavtalet.

9.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att snarast klargöra frågan om den framtida finansieringen av samarbetet med ULT.

10.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att klargöra frågan om den framtida finansieringen av Afrikanska unionen, inbegripet hur stor del av finansieringen som skall komma från Meda-programmet.

11.  Europaparlamentet erinrar om att alla utgifter inom ramen för Europeiska utvecklingsfonden skall uppfylla de kriterier som berättigar till offentligt utvecklingsbistånd och som fastställts av OECD:s kommitté för stöd till utveckling.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att påta sig samordningen mellan medlemsstaterna för att öka effektiviteten av både EU:s och det bilaterala utvecklingsbiståndet.

13.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU-medlemsstaternas regeringar och AVS-ländernas regeringar.

(1) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 833.
(3) Antagna texter, P6_TA(2005)0224.
(4) Antagna texter, P6_TA(2005)0445.
(5) I jämförelse med 2004 års nivåer innebär detta en fördubbling av biståndet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy