Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2162(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0053/2006

Předložené texty :

A6-0053/2006

Rozpravy :

PV 22/03/2006 - 16
CRE 22/03/2006 - 16

Hlasování :

PV 23/03/2006 - 11.12
CRE 23/03/2006 - 11.12

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0113

Přijaté texty
PDF 250kWORD 92k
Čtvrtek, 23. března 2006 - Brusel
Dopad dohod o hospodářském partnerství na rozvoj
P6_TA(2006)0113A6-0053/2006

Usnesení Evropského parlamentu o dopadu dohod o hospodářském partnerství (EPA) na rozvoj (2005/2162(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Dohodu o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000(1) (Dohoda z Cotonou),

-   s ohledem na prohlášení ministrů Africké unie (AU) o vyjednávání EPA učiněné na 3. řádném zasedání konference ministrů obchodu AU v Káhiře ve dnech 5.–9. června 2005,

-   s ohledem na deklaraci z Kapského města přijatou na čtvrtém zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU dne 21. března 2002(2),

-   s ohledem na prohlášení z 81. zasedání Rady ministrů AKT v Bruselu ve dnech 21.–22. června 2005,

-   s ohledem na závěrečné prohlášení Sira Johna Kaputina na schůzce regionálních vyjednavačů EPA AKT v Londýně dne 4. října 2005,

-   s ohledem na pracovní dokument zaměstnanců Komise nazvaný "Aspekty obchodu a rozvoje jednání EPA" ze dne 9. listopadu 2005 (SEK(2005)1459),

-   s ohledem na společnou zprávu o stádiu jednání EPA pro celé AKT-ES vydanou v Bruselu dne 2. října 2003 (AKT/00/118/03 Rev.1, AKT-ES/NG/43),

-   s ohledem na Deklaraci tisíciletí OSN ze dne 18. září 2000, která stanoví rozvojové cíle tisíciletí (MDG) jako kritéria, jež společně vytvořila mezinárodní komunita s cílem vymýtit chudobu,

-   s ohledem na výsledný dokument Světového summitu OSN 2005 (Milénium + 5) přijatý v New Yorku dne 16. září 2005(3),

-   s ohledem na zprávu pracovní skupiny pro projekt tisíciletí OSN v čele s profesorem Jeffreym Sachsem nazvanou "Investice do rozvoje: praktický plán, jak dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí",

-   s ohledem na zprávu Komise ze dne 29. října 2004 o rozvojových cílech tisíciletí 2000–2004 (SEK(2004)1379),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 12. dubna 2005 nazvané: "Urychlení procesu směřujícímu k dosažení rozvojových cílů tisíciletí – přínos Evropské unie" (KOM(2005)0132),

-   s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. července 2005 nazvané "Návrh společného prohlášení Rady, Evropského parlamentu a Komise o rozvojové politice Evropské unie – Evropský konsensus" (KOM(2005)0311),

-   s ohledem na Hospodářskou zprávu o Africe 2004 nazvanou "Otevírání obchodního potenciálu Afriky" vydanou Hospodářskou komisí OSN pro Afriku,

-   s ohledem na zprávu osobních zástupců skupiny G8 pro Afriku o pokroku při provádění Akčního plánu pro Afriku, vydanou dne 1. července 2005 skupinou G8 v Londýně,

-   s ohledem na sdělení z Gleneagles vydané dne 8. července 2005 skupinou G8 v Gleneagles,

-   s ohledem na závěry Rady pro všeobecné záležitosti konané ve dnech 23.–24. května 2005,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A6-0053/2006),

A.   vzhledem k tomu, že od roku 1975 do roku 2000 se obchodní vztahy EU se zeměmi AKT řídily úmluvami z Lomé, které udělovaly zemím AKT nereciproční a přednostní přístup na trh EU,

B.   vzhledem k tomu, že podepsání Dohody z Cotonou v roce 2000 bylo začátkem nové éry ve vztazích mezi AKT a EU, včetně vytvoření podmínek pro nové obchodní vztahy,

C.   vzhledem k tomu, že prvotním cílem partnerství AKT–EU a Dohody z Cotonou je zlepšení perspektiv sociálního a hospodářského rozvoje pro země AKT,

D.   vzhledem k tomu, že EU i nadále dodržuje závazky rozvojových cílů tisíciletí, měly by tyto cíle být pouze prvním krokem při vymýcení chudoby,

E.   vzhledem k tomu, že cíle Dohody z Cotonou a EU jsou jasné, přesto se vzhledem k očekávanému dopadu EPA, jež v současné době stojí na křehkých ekonomikách zemí AKT a různých úrovních rozvoje ekonomik EU a AKT, stává úloha EPA při dosahování těchto cílů stále problematičtější, jak to prohlásili různí účastníci včetně afrických ministrů, některých členských států EU a zástupců evropské a občanské společnosti v rozvojovém světě,

F.   vzhledem k tomu, že integraci trhů v rámci EU doprovází opatření pro soudržnost na podporu hospodářsky slabších zemí,

G.   vzhledem k tomu, že Dohoda z Cotonou zdůrazňuje potřebu využívání iniciativ pro regionální integraci zemí AKT, jelikož vytváření širších regionálních trhů a hlubší regionální integrace bude na obchodníky a investory působit jako pobídka,

H.   vzhledem k tomu, že Dohoda z Cotonou stanoví, aby smluvní strany uzavíraly nové dohody o obchodních režimech v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO), postupně mezi sebou odstraňovaly obchodní bariéry a prohlubovaly spolupráci ve všech oblastech souvisejících s obchodem,

I.   vzhledem k tomu, že stávající obchodní režimy (příloha V k Dohodě z Cotonou "Obchodní režimy platné během přípravného období podle čl. 37 odst. 1") jsou zahrnuty do výjimky WTO, jejíž platnost vyprší koncem roku 2007,

J.   vzhledem k tomu, že EPA by měly určovat nové obchodní vztahy mezi členskými státy EU a zeměmi AKT, účinnost liberalizace obchodu mezi nerovnými partnery jako nástroje rozvoje se historicky ukázala jako neúčinná a dokonce kontraproduktivní,

K.   vzhledem k tomu, že regionální aspekt EPA je nezbytný nejen pro posilování obchodu mezi Severem a Jihem, ale i vzájemného obchodu mezi partnery na Jihu,

L.   vzhledem k tomu, že nejméně rozvinuté země AKT získaly přístup na trh EU na principu režimu "Všechno kromě zbraní" (EBA),

M.   vzhledem k tomu, že článek 19 Dohody z Cotonou umožňuje, aby byl rámec spolupráce AKT-EU přizpůsoben individuálním podmínkám jednotlivých zemí AKT,

N.   vzhledem k tomu, že v závěrech Evropské rady z listopadu 2005 členské státy EU schválily potřebu zřídit a zavést do praxe zlepšený kontrolní mechanismus, který by určoval pokrok při dosahování rozvojových cílů procesu EPA,

O.   vzhledem k tomu, že podle čl. 37 odst. 6 Dohody z Cotonou mají země AKT právo hledat alternativy k EPA,

P.   vzhledem k tomu, že jednání EPA probíhají nyní čtvrtý rok, zdá se však, že je ještě mnoho překážek, mají-li být jednání ukončena do 31. prosince 2007, jak je stanoveno v Dohodě z Cotonou; vzhledem k tomu, že článek XXIV GATT požaduje plán a harmonogram pro dokončení zóny volného obchodu "v rozumné době",

1.   chápe, že jednání o EPA vycházejí z potřeby učinit obchodní vztahy AKT-EU slučitelnými s pravidly WTO, vyzývá však Komisi k obezřetnosti, aby slučitelnost nebyla nadřazena celkovému cíli rozvoje; vyzývá Komisi, aby se soustředila nejen na slučitelnost s pravidly WTO, ale aby se ve spolupráci s rozvojovými zeměmi zaměřila na zlepšení pravidel WTO tak, aby tato pravidla více působila na rozvoj;

2.   je přesvědčen, že vhodně navržené EPA jsou příležitostí k oživení obchodních vztahů AKT-EU, podpoře hospodářské diversifikace a regionální integrace AKT a snížení chudoby v zemích AKT;

3.   vítá opakovaný důraz Komise na skutečnost, že rozvoj zůstává prvotním úkolem a cílem jakékoli EPA;

4.   vyjadřuje své znepokojení, že byla zahájena jednání o EPA/Dohoda o volném obchodu, která se dostávají do fáze zásadních rozhovorů v situaci, kdy ve většině zemí AKT neexistuje skutečně demokratická diskuse; vyzývá proto ke skutečné veřejné diskusi zahrnující občanskou společnost, zákonodárné a vládní orgány – a k vytvoření řádných mechanismů zpětné vazby a konzultačních mechanismů, které by tuto situaci změnily a umožnily demokratickou účast;

5.   je přesvědčen, že k dosažení těchto rozvojových cílů by se měly EPA soustředit zejména na podporu řádné hospodářské správy, podporu regionální integrace ekonomik AKT a získání a udržení vyšší úrovně investic v zemích AKT;

6.   v důsledku toho vyzývá Komisi a regiony AKT, aby navrhovaly EPA na základě zásad: asymetrie ve prospěch regionů AKT, podpory regionální integrace AKT, zavedení zdravého a předvídatelného rámce pro podporu obchodu a investic v regionech AKT;

7.   bere však na vědomí, že není dostatek konkrétních výsledků jednání příznivých pro rozvoj, jak to dokazují rostoucí obavy a nespokojenost zemí AKT s ohledem na neposkytnutí opatření na podporu rozvoje nezbytných pro dosažení konkrétních přínosů EPA, jako jsou závazné povinnosti v oblasti rozvojové spolupráce, konkrétní regulační opatření, která mají za úkol překonat účinky preferenční eroze, převody technologií a zlepšení konkurenceschopnosti;

8.   zdůrazňuje, že výsledky jednání o EPA by měly poskytnout dostatek času pro přizpůsobení domácích a regionálních trhů výrobců AKT, jakož i poskytnout zemím AKT potřebný prostor pro politiky k prosazení vlastních rozvojových strategií;

9.   naléhá na Komisi, aby jednala v souladu s cílem z Cotonou vymýtit chudobu a aby podporovala sociální a hospodářský rozvoj všech regionálních uskupení, zejména v hospodářsky slabších zemích každého uskupení, které by se jinak mohly ocitnout na okraji, a aby uznala potřebu větší pružnosti – z hlediska časového programu jednání týkajících se progresivního otevření trhu, délky přechodného období a míry, do které se budou vztahovat na produkty, – pokud má být celkovým výsledkem EPA dlouhodobý udržitelný rozvoj; zdůrazňuje, že EPA by měly zemím AKT pomoci integrovat se do světového hospodářství tím, že budou stimulovat rozvoj prostřednictvím obchodu a zohledněním asymetrie jejich ekonomik;

10.   zdůrazňuje, že prohlášení o rozvojové politice (DPS), zejména bod 36, nabízí vodítka pro účastníky jednání o EPA; v tomto ohledu naléhá na Generální ředitelství pro obchod, aby se drželo zásady asymetrie a flexibility s cílem umožnit "rozvojovým zemím rozhodování o své obchodní politice a reformovat ji v souladu se svými národními rozvojovými plány" a aby zcela upravilo svou vyjednávací strategii tak, aby byla souladu s hlavní zásadou DPS, kterou je soudržná politika rozvoje;

11.   zdůrazňuje důležitost veřejných služeb pro rozvoj a demokracii a v důsledku toho žádá Komisi, aby za prioritu vždy považovala finanční dostupnost služeb pro všechny, pokud bude zvažovat podporu liberalizace či jiná řešení, například v oblastech distribuce vody, hygieny, zdraví, vzdělávání, dopravy a energie;

12.   je si vědom zásadně odlišné úrovně hospodářského rozvoje v EU a zemích AKT, a proto je velmi znepokojen tím, že by příliš rychlá reciproční liberalizace obchodních vztahů mezi EU a AKT mohla mít negativní důsledky na zranitelné ekonomiky a státy AKT a to přesně v době, kdy by se mezinárodní komunita měla maximálně snažit podporovat tyto státy v jejich snaze splnit rozvojové cíle tisíciletí; a proto vyzývá Komisi, aby zajistila, že se v souladu s čl 34 odst. 4 Dohody z Cotonou zemím AKT dostane v rámci dohod EPA zvláštního a diferencovaného zacházení;

13.   zdůrazňuje, že plné respektování práv zaměstnanců je nezbytnou součástí boje proti chudobě a za dosažení rozvojových cílů tisíciletí, jelikož podporuje rozvoj udržitelné obživy a udržitelných sociálních podmínek tam, kde může být posílena rovnost a demokracie;

14.   zdůrazňuje, že úmluvy z Lomé neuspěly ve snaze podpořit odpovídající rozvoj v rámci AKT, že pouhé zlepšení přístupu na trhy nestačí ke stimulování rozvoje a že eroze preferencí vyžaduje vytvoření nových nástrojů; zdůrazňuje však, že EPA nebudou o nic úspěšnější, jestliže se plně nezaměří na udržitelný rozvoj a žádá proto, aby jednání o EPA skutečně vytvořily nové a lepší možnosti přístupu na trh pro vývoz zboží a služeb ze zemí AKT;

15.   zdůrazňuje důležitost iniciativ Komise ke stimulaci diverzifikace výrobků a vytváření přidané hodnoty;

16.   naléhá na Komisi, aby podporovala mechanismy umožňující výrobcům tam, kde to bude možné, podíl a účast na tvorbě cen, jak to stanoví kompendium k Dohodě z Cotonou; vyzývá EU, aby podporovala spravedlivý obchod jakožto mechanismus ke zlepšení podmínek malých a opomíjených výrobců a chudých pracovníků;

17.   naléhá na Komisi, aby zohlednila rozpočtovou důležitost příjmů z celních tarifů v mnoha státech AKT, které budou jakoukoli dohodou o reciprocitě s EU značně sníženy; vyzývá Komisi, aby před úplným vzájemným otevřením trhu navrhla a finančně podpořila programy komplexních daňových reforem; vyzývá k zavedení bezpečnostních mechanismů slučitelných s pravidly WTO, které by umožňovaly dočasná omezení dovozu v případě, že by nárůst dovozů poškozoval nebo ohrožoval domácí průmysl;

18.   uznává, že existuje možnost, aby tato ztráta příjmů byla nahrazena jinými přímými daněmi nebo DPH, zdůrazňuje však regresivní povahu některých takových daňových systémů, které by neúměrně postihly chudé, a také technické problémy související s jejich zavedením a praktickým uskutečňováním;

19.   vyzývá Komisi, aby do EPA zavedla bezpečnostní mechanismy, jež by zemím AKT poskytly dostatečný prostor v rámci politik, a bude-li to nutné, i možnost zakročit v případě problémů s platební bilancí nebo makroekonomických šoků;

20.   zdůrazňuje důležitost toho, aby Komise splnila slib, který dal pan Barroso, poskytnout 1 miliardu EUR na pomoc obchodu rozvojovým zemím, a vyzývá, aby kromě stávajících závazků Evropského rozvojového fondu byly v případě potřeby uvolněny další peníze, lituje nedostatečného zajištění jak v této oblasti, tak v případě navrhovaných 190 milionů EUR ročně, které byly přislíbeny účastnickým zemím protokolu o cukru v dohodě Rady o příštím finančním výhledu;

21.   je si vědom důležitosti investic pro ekonomický rozvoj zemí AKT a vybízí Komisi, aby usilovala o změny v činnosti investiční facility Evropské investiční banky, aby mohla podporovat další a pro rozvojové investice;

22.   je toho názoru, že zlepšení vzdělávání a infrastruktury jsou nezbytné předpoklady pro otevření trhů AKT a žádá proto Komisi, aby zaručila zemím AKT větší zdroje a mechanismy umožňující včasné platby, které budou řešit omezení na straně nabídky, vnější účinky reformy společné zemědělské politiky a stále náročnějších regulačních norem EU;

23.   vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost potřebám nejméně rozvinutých zemí a poskytla odpovídající podporu tvorbě kapacit a řešila omezení na straně dodavatelů, aby tak bylo těmto zemím umožněno využít přístupu na trh v rámci programu "Všechno kromě zbraní";

24.   žádá, aby vedoucí představitelé zemí AKT využívali zdroje účinněji, v rámci větší odpovědnosti, řádné správy věcí veřejných a demokracie;

25.   požaduje, aby byla každá liberalizace prováděná v rámci EPA podmíněna dosažením specifických rozvojových cílů a zajištěním přiměřených prostředků pro všechny dodatečné náklady;

26.   zdůrazňuje důležitost dosažení podstatné integrace v rámci regionu před zahájením programu meziregionální integrace;

27.   naléhá na to, aby byla zemím a regionům AKT garantována včasná a účinná pomoc týkající se obchodu k posílení jejich obchodních kapacit v začátcích jednání EPA;

28.   upozorňuje, že v některých případech vedla jednání EPA k vytvoření nových regionálních hospodářských uskupení, zahrnujících země na podstatně odlišné úrovni rozvoje, což způsobilo v zemích AKT problémy a přispělo k překrývání regionálních hospodářských společenství;

29.   vítá úlohu regionálních integračních procesů stimulovaných dohodami EPA a označovaných v Dohodě z Cotonou za prioritu, které pomáhají zemím ve vytváření vnitřních trhů, získávání investorů a řešení překážek na straně dodavatele; vyzývá však Komisi, aby zvážila potřebu přechodného období v zájmu ochrany strategických produktů a průmyslových odvětví a v zájmu zavedení ochranných mechanismů, které jsou v souladu s pravidly WTO, a nalezla náhradu za ztráty příjmů z celních tarifů;

30.   připomíná Komisi, že se zdá neproveditelné, aby všechna regionální uskupení byla schopna začít postupně provádět asymetrické reciproční dohody o volném obchodu s EU do roku 2008, nebudou-li přijata odpovídající podpůrná opatření;

31.   vyzývá Komisi k zajištění větší propojenosti a soudržnosti mezi obsahem EPA souvisejícím s obchodem, doprovodnými a přizpůsobovacími opatřeními a včasným a účinným dodáním podpory; a vyzývá k větší spolupráci mezi Generálním ředitelstvím pro rozvoj, Generálním ředitelstvím pro obchod, Generálním ředitelství pro vnější vztahy a Úřadem pro spolupráci EuropaAid, jakož i členských států EU při hledání nejlepšího způsobu poskytování rozvojové podpory v rámci EPA;

32.   naléhá na Komisi, aby upřednostnila a zaměřila pozornost na zlepšení výrobních a zpracovatelských kapacit a na vnitrostátní a regionální obchod v rámci;

33.   vyslovuje politování nad rychlostí, se kterou byla prováděna počáteční fáze jednání o EPA všech zemí AKT, a lituje, že se zde nedospělo k jakýmkoli skutečným závěrům;

34.   zastává názor, že úloha sekretariátu AKT při koordinaci těchto jednání by měla být posílena, jestliže poskytl příslušné informace o stavu jednání v různých regionech AKT;

35.   vyzývá Komisi, aby respektovala přání vedoucích představitelů AKT, pokud si přejí znovu otevřít fázi pro všechny země AKT, a vyřešila všechny zbývající neshody;

36.   vyzývá Komisi, aby začala vytvářet alternativy, které by zemím AKT umožnily informovaný výběr, a aby zvážila zejména lepší provádění režimu GSP+;

37.   připomíná, že Dohoda z Cotonou stanoví, že v případě, že některá země či region si nepřeje podepsat EPA/Dohodu o volném obchodu, neměly by se dostat do horšího postavení, pokud jde o jejich přístup na trh; vyzývá Komisi, aby prozkoumala všechny alternativní možnosti včetně nerecipročních režimů podle čl. 37 odst. 6 Dohody z Cotonou, jehož ustanovení musí být respektováno;

38.   připomíná, že k prosazení větší flexibility musí Komise a země AKT pracovat na základě partnerství a v duchu Dohody z Cotonou, trvat na rozvojově zaměřené revizi článku XXIV dohody GATT, aby bylo umožněno uzavření nerecipročních dohod o hospodářském partnerství; z tohoto důvodu vyzývá Komisi, aby zvážila, že EU a země AKT jsou dohromady dostatečně velkou skupinou, aby mohly požadovat případné reformy pravidel WTO tak, aby byla spravedlivější a více vyhovovala potřebám rozvojových zemí i malých evropských producentů;

39.   naléhavě žádá Komisi, aby netrvala na pravidlech pro investice, hospodářskou soutěž a na zadávání vládních zakázek v rámci jednání o EPA předtím, než bude dosaženo výslovného konsenzu s regiony AKT;

40.   požaduje větší transparentnost s ohledem na pokrok a podstatu jednání, jakož i poskytnutí rozvojové pomoci EPA, a větší zapojení zástupců občanské společnosti ze zemí AKT, soukromého sektoru, parlamentů na národní úrovni, místních vlád, Evropského parlamentu a Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU do jednání;

41.   vítá revizi jednání o EPA, ke které má dojít v roce 2006, jak to stanoví čl. 37 odst. 4 Dohody z Cotonou, a věří, že bude chápána jako příležitost zabývat se komplexním a reálným vyhodnocením rozsahu, ve kterém bude EPA podporovat vhodné podmínky pro vymýcení chudoby a pro rozkvět dlouhodobého sociálního a hospodářského rozvoje;

42.   připomíná a podporuje deklaraci z Kapského města, jednomyslně přijatou Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU v březnu 2002, která požadovala vytvoření rozvojových měřítek, vůči nimž by se vyhodnocovaly výsledky obchodních jednání AKT-EU; a vyzývá k dalšímu využívání těchto měřítek při všech prováděných revizích dosaženého pokroku;

43.   naléhá na Komisi, aby při provádění nového monitorování postupovala těmito směry za plného zapojení členů parlamentů a občanské společnosti, aby byla zajištěna politická kontrola a odpovědnost vůči rozvojovým cílům nebo stanoveným měřítkům po celou dobu vyjednávacího procesu;

44.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států EU a zemí AKT, Radě AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Úř. věst. C 231, 27.9.2002, s. 63.
(3) http://www.un.org/summit2005

Právní upozornění - Ochrana soukromí