Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/2224(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0042/2006

Esitatud tekstid :

A6-0042/2006

Arutelud :

PV 22/03/2006 - 17
CRE 22/03/2006 - 17

Hääletused :

PV 23/03/2006 - 11.13
CRE 23/03/2006 - 11.13
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0114

Vastuvõetud tekstid
PDF 144kWORD 59k
Neljapäev, 23. märts 2006 - Brüssel
Euroopa tasandi erakonnad
P6_TA(2006)0114A6-0042/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Euroopa tasandi erakondade kohta (2005/2224(INI))

Euroopa Parlament,

−   võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklit 191 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 12 lõiget 2 ning Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 4;

−   võttes arvesse Euroopa põhiseaduse lepingu artikli I-46 lõiget 4;

−   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 2004/2003 Euroopa tasandi erakondi reguleerivate määruste ja erakondade rahastamise eeskirjade kohta(1) (edaspidi "määrus"), eriti selle artiklit 12

−   võttes arvesse peasekretäri 21. septembri 2005. aasta aruannet juhatusele Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta vastavalt juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsuse määruse rakendamisest(2) artiklile 15;

−   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

−   võttes arvesse põhiseaduskomisjoni raportit ja õiguskomisjoni arvamust (A6-0042/2006),

A.   arvestades, et kodanikulähedase ja demokraatliku liidu edasiarendamine on eelduseks Euroopa integratsiooni järgmiste sammude heakskiitmisele kodanike poolt ning seetõttu tuleb käsitleda Euroopa demokraatia teostamist kõrge prioriteedina;

B.   arvestades, et erakonnad, sealhulgas Euroopa tasandi erakonnad, kujutavad endast olulist elementi ühtse Euroopa poliitilise ruumi loomisel, mis tuleb omakorda kasuks demokraatiale Euroopa tasandil;

C.   arvestades, et erakondadel on oluline roll demokraatlike väärtuste – nagu vabadus, sallivus, solidaarsus ja sooline võrdõiguslikkus – edendamisel;

D.   arvestades, et sügavam järelemõtlemine Euroopa tuleviku üle nõuab ulatuslikku dialoogi kodanikega ja et selle raames peavad võtmerolli mängima Euroopa tasandi erakonnad;

E.   arvestades, et paljudes ELi liikmesriikides toetatakse erakondi nende poliitilise teavitustöö ja poliitilise tahte kujundamisega seotud ülesannete täitmisel riiklikest vahenditest;

F.   arvestades, et poliitilised "pered" on ühinenud Euroopa tasandi erakondadeks ja et nende tegevust on toetatud ühenduse vahenditest;

G.   arvestades, et Euroopa tasandi erakondade rahastamine liidu tasandil ühenduse vahenditest toimub EÜ asutamislepingu artikli 191 alusel;

H.   arvestades, et Euroopa tasandi erakondadel ei ole lubatud moodustada reserve toetussummade mittekasutamise või omavahendite säästmise teel; arvestades, et erakondade positiivse bilansi (kasumi) puhul arvatakse ülejääk toetuse lõppsummast maha;

I.   arvestades, et määrusega on astutud esimene samm Euroopa tasandi erakondadele õigusliku raamistiku loomise suunas;

J.   arvestades, et erakonnad on esitanud terve rea soove seoses erakondade rahastamise tulevase kujundamisega Euroopa tasandil(3);

K.   arvestades, et Euroopa Parlamendi peasekretär on esitanud määruse kohaldamise kohta aruande;

L.   arvestades, et erakondade rahastamisega avaliku sektori vahenditest vastavalt määrusele ei taheta Euroopa tasandi erakondade jaoks omakapitali reservide moodustamist (annetused, liikmemaksud, tasud) raskemaks või isegi võimatuks muuta, vaid et neil on üksnes keelatud niisuguse rahalise toetuse vahendite abil eelarveaasta lõpus kasumit teenida;

M.   arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad, nagu mis tahes muud tulundus- või mittetulundusorganisatsioonid, vajavad pikaajaliste plaanide tegemiseks vähemalt minimaalset rahalist tagatist, kasvõi selleks, et nad peavad täitma oma pikaajalisi kohustusi töötajate, tarnijate ja töövõtjate ees;

N.   arvestades, et praeguse korra kohaselt ei saa Euroopa tasandi erakonnad rahalisi tagatisi kauemaks kui üheks aastaks; arvestades et erakondadele antavad toetused määratakse kindlaks iga aasta jaoks eraldi ning need sõltuvad täielikult tunnustamist taotlevate erakondade ja nendesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arvust; arvestades, et vastavad toetused võivad aastate lõikes oluliselt muutuda, kui tekib uusi erakondi või muutub erakondadesse kuuluvate Euroopa Parlamendi liikmete arv;

O.   arvestades, et hiljuti taotlesid tunnustamist ning esitasid Euroopa Parlamendile taotlused toetuse saamiseks kaks uut erakonda, tõstes seega Euroopa tasandi erakondade arvu kaheksalt kümnele;

P.   arvestades, et praegune olukord muudab erakonnad rahaliselt Euroopa Parlamendist tugevalt sõltuvaks, sest nad saavad oma pikaajalisi kohustusi rahastada ainult seni, kuni on tagatud püsiv toetuste saamine Euroopa Parlamendilt;

Q.   arvestades, et praegune olukord ei julgusta Euroopa tasandi erakondi finantsjuhtimist nõuetekohaselt korraldama, sest puudub tõeline stiimul majandusliku tasuvuse põhimõtete rakendamiseks kulude juhtimises;

R.   arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad on kohustatud esitama igal aastal viie kategooria vahel jaotatud eelarve; arvestades, et eelarve struktuuri määrab kindlaks Euroopa Parlament;

S.   arvestades, et Euroopa Parlamendi ja Euroopa tasandi erakonna vahelise toetuslepingu tüüpvormi(4) artikli I.3.3 sätestab, et ümberpaigutused eelarveridade vahel ei tohi ületada 20% iga eelarverea summast;

T.   arvestades, et piirangud, mida kohaldatakse raha ümberpaigutamisele eelarveridade vahel, ei võimalda Euroopa tasandi erakondadel aasta jooksul oma poliitilisi prioriteete muuta;

U.   arvestades, et Euroopa tasandi erakonnad võivad nüüd omada õiguslikku seisundit, mis põhineb erakondade juriidilise isiku staatusel nende asukohariigis; arvestades, et mõned erakonnad on valinud õiguslikuks vormiks Belgia mittetulundusühingu ja teised on valinud rahvusvahelise mittetulundusühingu vormi;

V.   arvestades, et vaatamata sellele on lõhe Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa institutsioonide fiskaalse käsitamise vahel väga suur;

W.   arvestades, et määrusega tehti Euroopa Parlamendile ülesandeks avaldada määruse kohaldamise kohta raport ja osutada selles võimalikele muudatustele,

Poliitiline taust

1.   märgib, et paljude kodanike ja Euroopa institutsioonide vahele on tekkinud lõhe, mis tuleneb sellest, et senine Euroopa poliitikat puudutav poliitiline kommunikatsioon ja teavitamine on olnud ebapiisavad;

2.   väljendab veendumust, et Euroopa tasandi erakonnad peavad üksnes katusorganisatsioonide rolli täitjatest arenema edasi Euroopa poliitika elavateks, ühiskonna kõikidel tasanditel juurdunud osalejateks, pakkudes Euroopa poliitikas valikut ning töötades kodanike tõelise kaasatuse suunas mitte ainult seoses Euroopa Parlamendi valimistega, vaid ka kõikides teistes Euroopa poliitilise elu aspektides;

3.   arvab, et Euroopa tasandi erakonnad kujutavad endast Euroopa avaliku arvamuse kujundamisel ja väljendamisel olulist osa, ilma milleta liidu edasiarendamine ei õnnestu;

4.   rõhutab vajadust jõuda lisaks Euroopa tasandi erakondade rahastamise eeskirjadele Euroopa tasandi erakondade tõelise põhikirja koostamiseni, mis sätestaks nende õigused ja kohustused ning annaks neile võimaluse saada ühenduse õigusel põhinev ja liikmesriikides toimiv õiguslik staatus; palub, et parlamendi põhiseaduskomisjon kontrolliks Euroopa tasandi erakondade Euroopa põhikirja küsimust õiguslikust ja maksudega seotud vaatepunktist lähtuvalt ja töötaks sellega seoses välja konkreetsed ettepanekud;

5.   nõuab tungivalt, et kõnealune põhikiri sisaldaks Euroopa tasandi erakondade üksikisikute liikmesust, erakondade juhtimist, kandidaatide esitamist ja valimisi puudutavaid eeskirju, samuti erakondade kongresside ja koosolekute korraldamise üksikasjadega ja toetamisega seonduvat;

Kogemused ja ettepanekud olukorra parandamiseks

6.   palub komisjonil uurida võimalust kehtestada määruse (EÜ) nr 2004/2003 läbivaatamisega seoses Euroopa tasandi erakondade ühenduse eelarvest rahastamise eeskirjad, mis ei põhine toetuste mõistel finantsmääruse esimese osa VI jaotise tähenduses, pidades meeles, et selle mõiste puhul ei võeta arvesse erakondade eripära;

7.   võtab teadmiseks, et määruse tühistamise taotlemiseks on esitatud kolm hagi, mille esimese astme kohus 11. juulil 2005 vastuvõetamatutena tagasi lükkas, kusjuures ühe nimetatud otsuse suhtes on esitatud edasikaebus;

8.   tervitab asjaolu, et alates 2004. aasta juunis toimunud Euroopa Parlamendi valimistele järgnenud ametiaja algusest on aset leidnud liikmesriikide erakondade kaheksa ühinemist Euroopa tasandi erakondadeks ja et neil on olnud võimalus määruse sätete alusel rahaliselt toetada;

9.   märgib, et rahaliste toetuste eraldamine 2004. eelarveaastaks summas 4,648 miljonit EURi algas 18. juunil 2004 ettepanekute esitamise kutsega ja lõpetati nõuetekohaselt juhatuse 6. juuli 2005 otsusega rahaliste toetuste lõpliku kindlaksmääramise kohta;

10.   märgib rahuloluga, et Euroopa tasandi erakonnad on töötajate ametisse nimetamisel suuresti arvestanud meeste ja naiste võrdsete võimaluste põhimõtet, ning ergutab neid tagama meeste ja naiste võrdsemat esindatust nimekirjades ja valitud liikmete hulgas;

11.   juhib tähelepanu asjaolule, et Euroopa Liidu 2005. aasta eelarve nägi ette erakondade rahastamise vahendid summas 8,4 miljonit EURi, mille juhatus jagas vastavalt määrusega kehtestatud jaotuskoodile avaldused esitanud kaheksa erakonna vahel;

12.   võtab teadmiseks, et Euroopa tasandi erakondadele esitati 2004. aastal arve kogusummas 20 071 EURi tehnilise abi (saalide, tehnika ja eriti tõlketeenuse)eest, mida neile Euroopa Parlamendi määruse alusel tasu eest võimaldatakse;

13.   peab seniste praktiliste kogemuste alusel ja eelarvet puudutavaid sätteid silmas pidades vajalikuks rahastamissüsteemi järgmisi muudatusi:

   a) taotluste esitamise menetlus on määruses sätestatud ainult põhijoontes. Vältimaks taotluste esitajate asjatut tööd taotluste esitamise menetluse käigus, tuleks see muuta kaheastmeliseks sellisel viisil, et esmalt otsustatakse esimesel astmel, kas erakond põhimõtteliselt vastab toetuse saamise eelduseks olevatele nõuetele, ja seejärel määratakse teisel astmel kindlaks vahendite maht;
   b) vahendite väljamaksmise rütm ei ole optimaalselt saajate töökorraga kooskõlastatud. Seda tuleks muuta nii, et 80% rahalistest toetustest kuulub väljamaksmisele pärast rahastamiskokkuleppe allkirjastamist ning ülejäänud osa makstakse välja saajate poolt esitatud arvete alusel pärast eelarveaasta lõppu;
   c) tagamaks saajatele finantsmääruses kehtestatud kohustuslike eelarvepõhimõtete raames suuremat kindlust rahaliste vahendite plaanimisel, peaksid iga-aastaste esialgse eelarvestamise koostamisel osalevad organid – juhatus ja eelarvekomisjon – leppima ametiaja alguses kokku mitmeaastase rahastamiskava, seda nii igale erakonnale ette nähtud põhisumma osas (15% eelarve üldsummast) kui ka iga erakonda kuuluva Euroopa Parlamendi liikme kohta ette nähtud täiendava summa osas (85% eelarve üldsummast), mis näeb nii ette ka paindliku lähenemise uute erakondade asutamisele;
   d) Euroopa tasandi erakondadele tuleb võimaldada rahaliste vahendite pikaajalist plaanimist. Seetõttu on vajalik, et erakondadel oleks võimalik kasutada reservide loomiseks omavahendeid, eelkõige annetusi ja liikmemakse, mis ületavad kulude katteks ettenähtud rahastamise omavahendite arvel 25% ulatuses;
   e) praegu kehtiva finantsmääruse läbivaatamise menetluse käigus või määruse muutmise kaudu tuleks püüelda piiratud erandi kehtestamise poole, mis lubab kasutada 25% eelarveaastaks eraldatud vahenditest veel järgneva aasta esimeses kvartalis;
   f) rahaliste vahendite jäik jaotus viie eelarverubriigi vahel ja piiratud võimalused vahendite ümberpaigutamiseks nende eelarverubriikide raames ei vasta Euroopa tasandi erakondade vajadustele. Sellest tulenevalt tuleks muuta rahastamiskokkulepet nii, et eelarverubriikide vahel oleks võimalik ümber paigutada suuremat osa vahenditest eeldusel, et antud menetlusega seotud halduskoormus on võimalikult väike;
   g) lisaks sellele tuleks luua võimalus käsitleda erakondade poolt esitatavat aasta tööprogrammi nii paindlikult, et erakonnad saaksid oma poliitilise töö käigus reageerida kohaselt ka ettenägematutele sündmustele;
   h) rahastamise korraldamise tõhusamaks muutmise huvides tuleks nihutada erakondade lõpparuannete esitamise tähtaeg järgmise eelarveaasta 15. maile;
   i) selleks, et saavutada eesmärgiks seatud Euroopa tasandi erakondade tugevdamine Euroopa demokraatia osana, ja silmas pidades seoses laienemisega kasvavaid nõudeid nende poliitilisele tööle (tõlkekulud, reisikulud jne), tundub olevat soovitav erakondade rahalise toetamise asjakohane edasiarendamine;

14.   peab kohaseks arutada Euroopa Liidu tuleviku üle järelemõtlemise faasis lisaks eelnevale järgmisi küsimusi:

   a) Millises vormis on võimalik toetada Euroopa poliitilisi fonde, et täiustada Euroopa erakondade poliitilist teavitus- ja haridustööd? Euroopa Parlament palub komisjonil teha antud küsimuse osas vastavaid ettepanekuid.
   b) Millisel viisil on võimalik koostada Euroopa Parlamendi valimisteks Euroopa tasandi erakondade Euroopa nimekirjad, et edendada Euroopa poliitilise avalikkuse kujundamist?
   c) Milline võiks olla Euroopa tasandi erakondade mõju Euroopa teemasid, Euroopa Parlamendi valimisi ja komisjoni presidendi valimist puudutavate rahvahääletuste puhul?
   d) Millises viisil oleks võimalik suurendada ja toetada Euroopa poliitiliste noorteorganisatsioonide rolli, mis kujutavad endast olulist vahendit Euroopa teadlikkuse ja nooremate põlvkondade euroopaliku identiteedi tugevdamiseks ja kujundamiseks? Parlament soovitab luua institutsioonisisese töörühma, kuhu kuuluvad esindajad asjaga seotud komisjonidest, Euroopa tasandi erakondadest ning poliitilistest noorteorganisatsioonidest. Töörühm esitaks aasta jooksul juhatusele aruande parteipoliitiliste noorteorganisatsioonide rolli kohta ning parimate võimaluste kohta toetada neid praegu ja tulevases statuudis.

o
o   o

15.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 297, 15.11.2003, lk 1.
(2) Dokument PE 362.124/BUR/AN.2.
(3) Järgmiste parlamendiliikmete 1. juuni 2005. aasta ühine kiri Euroopa Parlamendi presidendile: Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou ja Ruttelli.
(4) Euroopa Parlamendi juhatuse 29. märtsi 2004. aasta otsus määruse (EÜ) nr 2004/2003 rakendamisest (ELT C 155, 12.6.2004, lk 1), 2. lisa.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika