Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/2224(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0042/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0042/2006

Keskustelut :

PV 22/03/2006 - 17
CRE 22/03/2006 - 17

Äänestykset :

PV 23/03/2006 - 11.13
CRE 23/03/2006 - 11.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0114

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 57k
Torstai 23. maaliskuuta 2006 - Bryssel
Euroopan tason poliittiset puolueet
P6_TA(2006)0114A6-0042/2006

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan tason poliittisista puolueista (2005/2224(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 191 artiklan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 12 artiklan 2 kohdan sekä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan perustuslakisopimuksen I-46 artiklan 4 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöksistä 4. marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003(1) ja erityisesti sen 12 artiklan (jäljempänä "asetus"),

–   ottaa huomioon pääsihteerinsä puhemiehistölle 21. syyskuuta 2005 antaman mietinnön Euroopan tason puolueiden rahoituksesta puhemiehistön 29. maaliskuuta 2004 tekemän päätöksen 15 artiklan ja asetuksen soveltamissääntöjen mukaisesti(2),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0042/2006) ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon,

A.   katsoo, että kansalaisläheisen ja demokraattisen unionin kehittäminen on edellytyksenä sille, että unionin kansalaiset kannattavat Euroopan integraation seuraavia vaiheita, ja että sen tähden eurooppalaisen demokratian toteuttamisen täytyy olla ensisijainen tavoite,

B.   ottaa huomioon, että poliittiset puolueet, mukaan lukien eurooppalaiset poliittiset puolueet, ovat ratkaiseva tekijä kehitettäessä yhtenäistä eurooppalaista poliittista aluetta, joka edistää demokratiaa yhteisön tasolla,

C.   katsoo, että poliittisilla puolueilla on tärkeä tehtävä vapauden, suvaitsevaisuuden, solidaarisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon kaltaisten demokraattisten arvojen edistämisessä,

D.   katsoo, että syvällinen pohdinta Euroopan tulevaisuudesta vaatii laajamittaista unionin kansalaisten kanssa käytävää keskustelua, ja että tässä Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy olla keskeisessä roolissa,

E.   ottaa huomioon, että monissa Euroopan unionin valtioissa poliittisia puolueita tuetaan julkisin varoin niiden tehtävässä poliittisen informaation jakajina ja mielipiteen muodostajina,

F.   ottaa huomioon, että poliittiset "perheet" ovat yhdistyneet eurooppalaisiksi poliittisiksi puolueiksi, ja että niiden toimintaa rahoitetaan yhteisön varoista,

G.   ottaa huomioon, että eurooppalaisten puolueiden julkinen rahoitus Euroopan unionin tasolla hoidetaan perustamissopimuksen 191 artiklan mukaisesti,

H.   ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet eivät saa luoda varantoja jättämällä niille myönnettyjä määrärahoja käyttämättä tai säästämällä omista varoista; ottaa huomioon, että kun tase osoittaa puolueiden päässeen positiiviseen taloudelliseen tulokseen (tehneen voittoa), vähennetään ylijäämä lopullisesta määrärahasta,

I.   katsoo, että asetuksella on otettu ensimmäinen askel kohti Euroopan tason poliittisten puolueiden oikeudellisia puitteita,

J.   ottaa huomioon, että poliittiset puolueet ovat esittäneet joukon toiveita Euroopan tason puoluerahoituksen tulevasta kehityksestä(3),

K.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin pääsihteeri on esittänyt mietinnön asetuksen soveltamisesta,

L.   ottaa huomioon, että julkisella puoluerahoituksella ei asetuksen mukaan aiota hankaloittaa tai poistaa eurooppalaisten poliittisten puolueiden mahdollisuutta tehdä varausta omista varoistaan (lahjoituksista, jäsenmaksuista, palveluista saaduista korvauksista) vaan kiellettyä on ainoastaan käyttää tästä rahoituksesta saatuja varoja ylijäämän saavuttamiseen varainhoitovuoden lopussa,

M.   katsoo, että eurooppalaiset poliittiset puolueet, kuten mitkä tahansa voittoa tavoittelevat tai voittoa tavoittelemattomat järjestöt, tarvitsevat pitkäaikaisia suunnitelmiaan varten taloudellista vähimmäisturvaa jo pelkästään henkilöstöön, tavaran- ja palveluntoimittajiin ja sopimuskumppaneihin liittyvien sitoumustensa täyttämiseksi pitkällä aikavälillä,

N.   ottaa huomioon, että nykyisten asetusten mukaisesti eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat saada taloudellisia takeita enintään yhdeksi vuodeksi; ottaa huomioon, että puolueille myönnettävät määrärahat määritellään vuosittain ja että varojen määrä on täysin riippuvainen hyväksyntää hakeneiden puolueiden ja niissä jäseninä olevien Euroopan parlamentin jäsenten lukumäärästä; ottaa huomioon, että kyseisten varojen määrä voi suuresti vaihdella vuodesta toiseen, jos uusia poliittisia puolueita perustetaan tai jos puolueisiin kuuluvien parlamentin jäsenten lukumäärässä tapahtuu muutoksia,

O.   ottaa huomioon, että kaksi uutta puoluetta haki Euroopan parlamentilta vastikään hyväksyntää ja jätti tälle määrärahahakemuksen nostaen näin eurooppalaisten poliittisten puolueiden määrän kahdeksasta kymmeneen,

P.   katsoo, että nykyisessä tilanteessa puolueet ovat suuresti riippuvaisia Euroopan parlamentista, koska ne voivat rahoittaa pitkän aikavälin sitoumuksiaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti takaa niille määrärahojen jatkuvuuden,

Q.   katsoo, että nykyinen tilanne ei rohkaise eurooppalaisia poliittisia puolueita harjoittamaan omaa taloudenhoitoa niin kauan kuin taloudellisten tehokkuusperiaatteiden soveltamiseksi menojen hallintaan ei ole olemassa mitään todellisia kannustimia,

R.   ottaa huomioon, että eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat velvollisia esittämään vuosittaisen talousarvion, joka jaetaan viiteen luokkaan ja että Euroopan parlamentti vaatii kyseistä budjettirakennetta,

S.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin ja eurooppalaisten poliittisten puolueiden välisen määrärahojen myöntämistä koskevan standardisopimuksen(4) I artiklan 3 kohdan 3 alakohdan mukaan budjettikohtien (luokkien) välillä tehtävien siirtojen suuruus voi olla enintään 20 prosenttia kunkin luokan suuruudesta,

T.   ottaa huomioon, että budjettiluokkien välillä tehtäviin siirtoihin sovellettavat rajoitukset estävät eurooppalaisia poliittisia puolueita muuttamasta ensisijaisia poliittisia tavoitteitaan kesken vuoden,

U.   ottaa huomioon, että eurooppalaisilla poliittisilla puolueilla voi nyt olla oikeudellinen asema, joka perustuu oikeushenkilön asemaan siinä maassa, missä niiden päätoimipaikka sijaitsee; ottaa huomioon, että jotkut puolueet ovat valinneet belgialaisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman ja toiset taas kansainvälisen voittoa tavoittelemattoman yhteisön oikeusaseman,

V.   katsoo, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden ja unionin toimielinten verotuskohtelussa on edelleen suuria eroavaisuuksia,

W.   ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti velvoitettiin asetuksessa julkaisemaan mietintö asetuksen soveltamisesta ja viittaamaan tässä mietinnössä mahdollisiin muutoksiin,

Poliittinen tausta

1.   toteaa, että monien Euroopan unionin kansalaisten ja Euroopan unionin toimielinten välillä on kuilu, mikä johtuu osittain siitä, että tähän mennessä poliittinen viestintä ja tiedotus Eurooppa-politiikasta on ollut riittämätöntä;

2.   ilmoittaa olevansa vakuuttunut, että Euroopan tason poliittisten puolueiden täytyy kehittyä katto-organisaatioista Eurooppa-politiikan eri vaihtoehtojen aktiivisiksi eläviksi toimijoiksi ja juurtua kaikille yhteiskunnan tasoille ja että niiden on ponnisteltava sen puolesta, että kansalaiset osallistuvat aktiivisesti Euroopan parlamentin vaalien lisäksi myös kaikkiin muihin eurooppalaisen politiikan ilmenemismuotoihin;

3.   katsoo, että Euroopan tason poliittiset puolueet ovat merkittävä tekijä muodostettaessa ja ilmaistaessa Euroopan julkista mielipidettä, jota ilman unionin kehittyminen ei voi onnistua;

4.   korostaa, että on välttämätöntä päästä Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitussäännöksistä aitoon eurooppalaiseen puolueohjesääntöön, joka määrittää puolueiden oikeudet ja velvollisuudet ja antaa puolueille mahdollisuuden hakea yhteisön lainsäädäntöön perustuvan ja jäsenvaltioissa pätevän oikeushenkilön asemaa; pyytää perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaa tutkimaan eurooppalaiseen puolueohjesääntöön liittyviä oikeudellisia ja verotuksellisia näkökohtia sekä antamaan konkreettisia asiaa koskevia ehdotuksia;

5.   kehottaa sisällyttämään kyseiseen ohjesääntöön sääntöjä, jotka koskevat yhteisön tason puolueiden henkilöjäsenyyttä, niiden hallintoa, ehdokasasettelua ja vaaleja sekä puolueiden kongressien ja kokousten järjestämisen yksityiskohtia ja tukemista;

Kokemuksia ja parannusehdotuksia

6.   pyytää komissiota tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa asetuksen (EY) N:o 2004/2003 tarkistamisen yhteydessä käyttöön Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta yhteisön talousarviosta koskevat säännöt, jotka eivät perustu avustusten käsitteeseen sellaisena kuin se on määriteltynä varainhoitoasetuksen ensimmäisen osan VI osastossa, koska mainitussa käsitteessä ei oteta huomioon poliittisten puolueiden erityispiirteitä;

7.   ottaa huomioon, että asetuksen mitätöimiseksi on nostettu kolme kannetta, jotka ensimmäisen asteen tuomioistuin hylkäsi perusteettomina 11. heinäkuuta 2005, joskin yhdestä tuomiosta on pantu muutoksenhaku vireille;

8.   pitää myönteisenä sitä, että kesäkuussa 2004 järjestettyjen Euroopan parlamentin vaalien jälkeisen lainsäädäntökauden alkamisen jälkeen on jäsenvaltioiden poliittisten puolueiden kahdeksasta yhteenliittymästä perustettu Euroopan tason poliittiset puolueet ja niitä voitiin tukea taloudellisesti asetuksen säännösten mukaisesti;

9.   toteaa, että 4,648 miljoonan euron suuruisen taloudellisen tuen antaminen varainhoitovuodelle 2004 aloitettiin kesäkuun 18. päivänä 2004 vaatimuksella ehdotusten jättämisestä ja päätettiin järjestyksenmukaisesti puhemiehistön 6. heinäkuuta 2005 tekemällä päätöksellä tuen lopullisesta vahvistamisesta;

10.   panee tyytyväisenä merkille, että palkatessaan työntekijöitä Euroopan tason poliittiset puolueet ovat ottaneet merkittävässä määrin huomioon miesten ja naisten tasapuolista kohtelua koskevan periaatteen ja rohkaisee niitä varmistamaan eri sukupuolten paremman edustuksen ehdokaslistoillaan ja valittujen jäsentensä keskuudessa;

11.   viittaa siihen, että Euroopan unionin talousarviossa varattiin vuodeksi 2005 varoja puolueiden rahoitukseen 8,4 miljoonaa euroa, jotka puhemiehistö on jakanut asetuksessa kirjatun jakoperusteen mukaan niille kahdeksalle puolueelle, jotka ovat tehneet anomuksen;

12.   ottaa huomioon, että Euroopan tason poliittisille puolueille Euroopan parlamentin asetuksen mukaan korvausta vastaan myönnettävää teknistä tukea on laskutettu yhteensä 20 071 euroa vuodelta 2004 salien käytöstä, teknikkojen ja erityisesti tulkkien palveluista;

13.   pitää tähänastisten käytännön kokemusten perusteella ja ottaen huomioon budjettioikeudelliset periaatteet seuraavia rahoitusjärjestelmän muutoksia tarpeellisina:

   a) hakemusmenettelystä on asetuksessa säädetty vain pääpiirteissään; jotta hakijat välttyisivät turhalta työltä, pitäisi menettely tehdä kaksiportaiseksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa päätetään siitä, täyttääkö puolue periaatteessa edellytykset tukeen, ja toisessa vaiheessa määritetään tuen suuruus;
   b) tuen maksamisen ajoitus ei ole ihanteellinen suhteessa vastaanottajien toimintatapaan; ajoitusta pitäisi muuttaa niin, että 80 prosenttia rahoitustuesta maksetaan rahoitussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ja loppusumma varainhoitovuoden päättymisen jälkeen avun vastaanottajien tilinpäätöksen mukaan;
   c) jotta vastaanottajille voitaisiin varainhoitoasetuksessa sitovasti määriteltyjen budjettiperiaatteiden puitteissa antaa enemmän varmuutta taloudelliseen suunnitteluun, pitäisi vuosittaiseen ennakkoarvion tekemiseen osallistuvien tahojen, puhemiehistön ja budjettivaliokunnan, päästä yksimielisyyteen lainsäädäntökauden alkuun mennessä monivuotisesta rahoitussuunnitelmasta, joka koskee sekä puoluekohtaista perussummaa (15 prosenttia kaikista määrärahoista) että kunkin puolueen saamaa Euroopan parlamentin jäsentensä lukumäärän mukaista lisäsummaa (85 prosenttia kaikista määrärahoista) ja jonka on oltava myös joustava sellaisten tapausten varalle, että uusia puolueita perustetaan;
   d) eurooppalaisten poliittisten puolueiden on vastedes kyettävä suunnittelemaan rahoitustaan pitemmällä aikavälillä; niiden on siksi voitava käyttää erityisesti lahjoituksista ja jäsenmaksuista peräisin olevia omia varoja, jotka ylittävät säädetyn 25 prosentin rajan niiden menojen omarahoitusosuudesta, varausten muodostamiseen;
   e) tällä hetkellä käynnissä olevalla varainhoitoasetuksen tarkistuksia koskevalla menettelyllä tai asetuksen muutoksella pitäisi pyrkiä rajoitettuun poikkeusmenettelyyn, joka sallisi käyttää 25 prosenttia budjettivuodeksi myönnetyistä varoista vielä seuraavan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä;
   f) rahavarojen kaavamainen jakaminen viiden kategorian kesken ja rajoitettu mahdollisuus siirtää varoja niiden välillä ei vastaa eurooppalaisten puolueiden tarpeita; rahoitussopimusta pitäisi sen tähden muuttaa niin, että on mahdollista siirtää suurempi osa varoista kategoriasta toiseen tilanteen mukaan, pitäen kuitenkin huolta siitä, että kyseiseen menettelyyn liittyvä hallinnollinen taakka pysyy mahdollisimman vähäisenä;
   g) lisäksi puolueille pitäisi antaa mahdollisuus tehdä vuoden työsuunnitelma niin joustavaksi, että ne voivat poliittisessa työssään reagoida myös odottamattomiin tapahtumiin;
   h) jotta rahoituksen käsittely sujuisi tehokkaasti, pitäisi puolueiden loppukertomusten jättäminen aikaistaa seuraavan vuoden toukokuun 15. päivään;
   i) poliittisten puolueiden taloudellisen tukemisen kohtuullinen kehittäminen vaikuttaa toivottavalta, jotta tavoite Euroopan tason poliittisten puolueiden vahvistamisesta eurooppalaisen demokratian perustekijöinä voitaisiin saavuttaa ja ottaen huomioon laajentumisen myötä kasvavat puolueiden poliittiseen työhön kohdistuvat vaatimukset (käännöskustannukset, matkakustannukset jne.);

14.   pitää aiheellisena keskustella tämän Euroopan unionin tulevaisuutta koskevan pohdinnan lisäksi seuraavista kysymyksistä:

   a) Missä muodossa eurooppalaisia poliittisia säätiöitä voidaan tukea ja siten täydentää eurooppalaisten poliittisten puolueiden poliittista tiedotus- ja sivistystyötä? Parlamentti kehottaa komissiota antamaan tätä kysymystä koskevia ehdotuksia.
   b) Millä tavoin Euroopan parlamentin puolueiden vaalilistat voitaisiin tehdä niin, että ne edistäisivät Euroopan poliittisen julkisen elämän muotoutumista?
   c) Mitä mahdollisuuksia eurooppalaisilla puolueilla on vaikuttaa Eurooppaa koskevista aiheista järjestettyihin kansanäänestyksiin, Euroopan parlamentin vaaleihin ja Euroopan komission puheenjohtajan valintaan?
   d) Miten uusissa sukupolvissa kehittyvän eurooppalaisen tietoisuuden ja identiteetin avainasemassa olevia eurooppalaisia puoluepoliittisia nuorisojärjestöjä ja -liikkeitä voidaan hyödyntää ja tukea? Parlamentti suosittaa, että asetetaan sisäinen työryhmä, jossa on edustajia asiasta vastaavista valiokunnista, Euroopan tason poliittisista puolueista ja puoluepoliittisista nuorisojärjestöistä ja joka antaisi puhemiehistölle vuoden kuluessa kertomuksen puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen roolista ja parhaista keinoista tukea niitä nykyään ja tulevaisuudessa.

o
o   o

15.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

(1) EYVL L 297, 15.11.2003, s. 1.
(2) Asiakirja PE 362.124/BUR/AN2.
(3) Hoyerin, Rasmussenin, Martensin, Francescaton, Maesin, Bertinottin, Kaminskin, Bayroun ja Ruttellin 1. kesäkuuta 2005 päivätty yhteinen kirjelmä Euroopan parlamentin puhemiehelle.
(4) Asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta 29 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin puhemiehistön päätöksen liite 2 (EUVL C 155, 12.6.2004, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö