Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/2247(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0051/2006

Předložené texty :

A6-0051/2006

Rozpravy :

PV 03/04/2006 - 14
CRE 03/04/2006 - 14

Hlasování :

PV 04/04/2006 - 8.8
CRE 04/04/2006 - 8.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0123

Přijaté texty
PDF 252kWORD 120k
Úterý, 4. dubna 2006 - Štrasburk
Ministerská konference WTO v Hongkongu
P6_TA(2006)0123A6-0051/2006

Usnesení Evropského parlamentu o hodnocení jednacího kola z Dohá po konání ministerské konference WTO v Hongkongu (2005/2247(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na ministerské prohlášení ze šesté ministerské konference Světové obchodní organizace (WTO) přijaté dne 18. prosince 2005(1),

-   s ohledem na závěrečná prohlášení parlamentní konference WTO konané v Hongkongu ve dnech 12.–15. prosince 2005 a v Bruselu ve dnech 24.–26. listopadu 2004,

-   s ohledem na své usnesení ze dne 1. prosince 2005 o přípravách šesté ministerské konference WTO v Hongkongu(2),

-   s ohledem na závěry Rady o Rozvojové agendě z Dohá po mimořádném zasedání Rady pro obecné záležitosti a vnější vztahy, které se konalo dne 18. října 2005 v Lucemburku (13378/05),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2005 o hodnocení jednacího kola z Dohá po rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004(3),

-   s ohledem na rozhodnutí Generální rady WTO ze dne 1. srpna 2004(4),

-   s ohledem na prohlášení ministrů z Dohá přijaté na úrovni WTO dne 14. listopadu 2001(5),

-   s ohledem na svá předchozí usnesení ze dne 15. prosince 1999 o třetí ministerské konferenci WTO v Seattlu(6), ze dne 13. prosince 2001 o zasedání WTO v Kataru(7) a ze dne 25. září 2003 o páté ministerské konferenci WTO v Cancúnu(8),

-   s ohledem na Sutherlandovu zprávu "Budoucnost WTO: jak čelit institucionálním výzvám v novém tisíciletí"(9),

-   s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2005 o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí(10),

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanoviska Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Hospodářského a měnového výboru (A6-0051/2006),

A.   vzhledem k tomu, že systém multilaterálního obchodování, který ztělesňuje WTO, by měl přispět k posílení spravedlnosti, bezpečnosti, transparentnosti a stability na mezinárodním trhu a k lepšímu řízení globalizace prostřednictvím multilaterálních pravidel a předpisů a řešením sporů soudní cestou s důrazem na problematiku udržitelného rozvoje a lidských práv,

B.   vzhledem k tomu, že ministerská konference z Dohá, která se konala ve dnech 9.–14. listopadu 2001, zavázala všechny členské státy WTO k účasti na rozvojovém kole (dále jen "jednací kolo z Dohá"), jehož hlavním účelem bude podpora spravedlivějšího systému obchodování příznivějšího pro rozvojovou politiku, založeného na multilaterálních pravidlech,

C.   vzhledem k tomu, že úspěšné završení jednacího kola z Dohá zajišťující skutečné další otevření trhu a přísnější multilaterální pravidla by mohlo významným způsobem přispět k podnícení celosvětového hospodářského růstu, rozvoje a zaměstnanosti a účinně přispět k integraci rozvojových zemí do světové ekonomiky,

D.   vzhledem k tomu, že od zahájení jednacího kola z Dohá hrála EU při jednáních hlavní roli a předložila důvěryhodné a zásadní návrhy ve všech oblastech jednání včetně zemědělství, zatímco jiné vyspělé země a pokročilejší rozvojové země neprokázaly stejnou pružnost a stejnou míru angažovanosti,

E.   vzhledem k tomu, že závěr jednacího kola z Dohá, který povede k další vzájemné liberalizaci světového obchodu se zbožím a službami, bude důležitým prvkem dosažení vyššího růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti v Evropské unii a dosažní cílů Lisabonské strategie,

F.   vzhledem k tomu, že v Hongkongu byla stanovena nová konečná lhůta pro dosažení dohody o plných úpravách na duben 2006 a lhůta pro předložení návrhu na prováděcí harmonogram na červenec 2006,

G.   vzhledem k tomu, že úsilí o splnění lhůt pro rok 2006, kterým bude uzavřeno jednací kolo z Dohá, by nemělo ohrozit dosažení ambiciózního a vyváženého výsledku, který bude odrážet rozvojové cíle obsažené v ministerském prohlášení z Dohá,

H.   vzhledem k tomu, že nezdar při jednáních v roce 2006 představuje riziko neúspěchu jednacího kola z Dauhá, což může dále ohrozit důvěryhodnost multilaterálního systému obchodování, a vést k posunu směrem k bilaterálním a regionálním obchodním dohodám, které často prohlubují nerovnosti mezi rozvinutým a rozvojovým světem,

I.   vzhledem k tomu, že jednací kolo z Dohá musí přinést ve všech oblastech jednání výsledky příznivé pro rozvojovou politiku, zejména v zájmu chudších a ohrožených rozvojových zemí,

J.   vzhledem k existenci rozsáhlé škály situací v rozvojových zemích, které by měly jednak přijímat závazky a zároveň by se jim mělo dostávat zvláštního a diferencovaného zacházení úměrně k míře jejich rozvoje, jakož i k míře jejich celkové konkurenceschopnosti v rámci odvětví, zatímco nejméně rozvinuté a ohrožené země by neměly být nuceny přijímat jakékoli závazky,

K.   vzhledem k tomu, že EU by měla reagovat na požadavky liberalizace obchodu v zemědělství způsobem, který bude zajišťovat udržitelnost, konkurenceschopnost i multifunkční charakter odvětví zemědělství EU,

L.   vzhledem k tomu, že bylo schváleno konečné datum pro odbourání vývozních subvencí na rok 2013; vzhledem k tomu, že obdobného pokroku nebylo dosaženo v oblasti domácí podpory a přístupu na trh,

M.   vzhledem k tomu, že EU je zdaleka největší světový dovozce zemědělských produktů z rozvojových zemí,

N.   vzhledem k tomu, že ochrana geografických ukazatelů zůstává otázkou zásadní důležitosti pro EU, která má konkurenční výhody u řady vysoce kvalitních regionálních produktů,

O.   vzhledem k tomu, že přístup na trh s nezemědělskými produkty (NAMA) představuje značné potenciální obchodní zisky pro EU i pro rozvojové země, protože průmyslové výrobky představují významný podíl jejich obchodu; rozvojové země však mají vysoké tarifní překážky při obchodu s ostatními rozvojovými zeměmi,

P.   vzhledem k tomu, že přístupu na trh rovněž brání významné netarifní překážky,

Q.   vzhledem k tomu, že v oblasti služeb nedospěla jednání ještě k žádným uspokojivým výsledkům; vzhledem k tomu, že objektivním cílem EU je další liberalizace, která by však při zachování cílů vnitrostátních politik členských států WTO a jejich práva regulovat oblast veřejných služeb měla brát ohled i na specifické potřeby rozvojových zemí,

R.   vzhledem k tomu, že zdokonalení pravidel WTO týkajících se pomoci v obchodování, antidumpingu a ostatních oblastí by prospělo všem členským státům WTO, neboť by vedlo ke zlepšení právní jistoty, snížení nákladů na obchodní výměnu a umožnilo by předcházet jejich zneužívání nebo protekcionistickému používání,

S.   vzhledem k tomu, že proces globalizace a role, kterou hraje WTO, jsou často nesprávně vykládány a chápány a že je třeba posílit povinnost zodpovědnosti a transparentnost ve WTO,

1.   znovu opakuje, že je přesvědčeným zastáncem multilaterálního přístupu k obchodní politice a podporuje WTO jakožto garanta mezinárodního obchodu založeného na pravidlech; zdůrazňuje, že neúspěch multilaterálních jednání a posun k bilaterálním/regionálním dohodám by vedl k nevyváženému procesu liberalizace a nerovnoměrnému rozvoji, a to zejména na úkor nejméně rozvinutých zemí;

2.   lituje dosavadního pomalého postupu při jednáních a předem vyjadřovaných nízkých ambic, pokud jde o výsledek ministerské konference v Hongkongu; upozorňuje na to, že takto nízké ambice ohrožují schopnost jednacího kola z Dauhá přinést smysluplné výsledky; vyzývá Komisi, aby pro případ nezdaru při jednáních v Dauhá připravila alternativní akční plán; doufá však, že ministerské prohlášení připraví půdu pro úspěšné uzavření tohoto kola jednání ve všech klíčových oblastech;

3.   zastává přesvědčení, že bude potřebný větší závazek všech významných subjektů včetně EU, USA a nově se rozvíjejících ekonomik; vyzývá všechny členy WTO, zejména vyspělé a pokročilé rozvojové země, aby se konstruktivně zapojily do skutečných jednání s cílem dosažení úspěšné dohody; zejména apeluje na Evropskou unii, aby během bezesporu složitých a obtížných jednání v příštích měsících využila své váhy na podporu dosažení volnějších a spravedlivějších obchodních vztahů na celém světě;

4.   zdůrazňuje, že v situaci, kdy jsou v průběhu tohoto kola mnohé lhůty opomíjeny, nesmí být cíl pro dokončení tohoto jednacího kola v roce 2006 překročen;

5.   znovu potvrzuje svou rozhodnou podporu tomu, aby se rozvoj stal jádrem rozvojové agendy z Dohá, a vyzývá rozvinuté země, jakož i pokročilejší rozvojové země, aby předložily ambiciózní cíle, stanovené v prohlášení z Dohá, s cílem zajistit, aby další kolo jednání bylo kolem rozvojovým;

6.   zdůrazňuje, že se toto kolo nesmí soustředit jen na otázky zemědělství, a proto všechny klíčové oblasti by měly být projednávány paralelně, ve shodě s pojmem jediného závazku a se stejnými ambicemi a se stejným odhodláním přispět k rozvoji;

7.   vítá zvýšenou míru organizovanosti a sebevědomí na straně rozvojových zemí (zejména G-90 a G-20);

8.   zdůrazňuje, že závazky přijaté Komisí během jednání ohledně zemědělství v rámci Světové obchodní organizace nemohou přesáhnout rámec platného režimu SZP ani jejího pověření pro jednání;

9.   soudí, že je nutné zachovat podmínečný charakter současné nabídky Komise v rámci programu Dohá pro rozvoj a zároveň i možnost stáhnout tuto nabídku během jednání v případě neexistence uspokojujících nabídek ze strany ostatních partnerů ve Světové obchodní organizaci;

10.   znovu zdůrazňuje multifunkční povahu evropského zemědělství;

11.   podporuje právo zemědělců na přístup k tradičnímu osivu;

12.   připomíná, že s ohledem na reformu SZP v roce 2003 EU výrazně snížila domácí podporu, která narušuje obchod a požaduje podobné konkrétní závazky od ostatních obchodních partnerů; vítá omezení, které ministerské prohlášení uvaluje na "přesouvání mezi boxy" (box shifting) prostřednictvím závazku výrazněji omezovat domácí podporu, která narušuje obchod;

13.   připomíná význam lucemburské dohody pro reformu SZP, a trvá proto na nutnosti definovat opatření obsažená v "zelené skříňce", včetně nevázané podpory;

14.   zdůrazňuje, že EU navrhla zrušení svého systému vývozních subvencí do konce roku 2013 a trvá na požadavku, aby ostatní členské státy WTO přistoupily k obdobnému kroku v oblasti vývozních úvěrů, státních obchodních podniků a potravinové pomoci; podtrhuje, že lhůtou pro ukončení tohoto procesu je rok 2013, a vyzývá k tomu, aby byla podstatná část vývozních náhrad zrušena v první polovině tohoto období; podporuje názor Komise, že by se mělo zrušení vývozních subvencí vyjadřovat s ohledem na jejich hodnotu;

15.   vítá významný pokrok ohledně rámcové dohody o stanovení nových omezení, která mají zabránit dumpingu potravinové pomoci, která není určená pro mimořádné situace, jež představuje specifickou formu vývozních subvencí a vytváří "bezpečný box" pro výjimky v dobré víře poskytované pomoci při mimořádných situacích;

16.   navrhuje nezávislý audit souboru forem pomoci mezinárodnímu obchodu (vývozní úvěr, systémy záruk, státní podniky, potravinová pomoc atd.); navrhuje, aby cílem tohoto auditu bylo rozlišit rozdíl mezi tím, co závisí na dobročinnosti, což by mělo být pod dohledem veřejné sféry, a tím, co porušuje pravidla hospodářské soutěže mezinárodního obchodu, což by mělo být odstraněno;

17.   domnívá se, že přístup na trh má velký význam pro jednání a pro provedení reformy SZP; že za těchto podmínek musí být obecný rámec snížení celních poplatků zvážen vzhledem k úsilí všech členů WTO vynaloženému při jednání o různých oblastech zemědělství a k úsilí Evropské unie v souvislosti s vnitřní podporou a podporou hospodářské soutěže v oblasti vývozu; ale zároveň musí být zachována možnost vystavit dovážené výrobky stejným požadavkům jako výrobky domácí;

18.   prohlašuje s ohledem na přístup na trh, že jak pro vzorec tarifních škrtů, tak pro stanovení citlivých produktů je potřebná omezená míra pružnosti; vítá zmínky o zvláštních produktech a zvláštních ochranných mechanismech, které odpovídají požadavkům rozvojových zemí a nabízejí jim prostor pro ochranu jejich zabezpečování potravin a obživy venkovského obyvatelstva; v tomto směru vítá stanovení společného souboru specifických ukazatelů;

19.   vítá dohodu o zrušení vývozních subvencí ze strany rozvinutých zemí pro odvětví bavlny do konce roku 2006, zdůrazňuje však, že toto zrušení požaduje již nedávné rozhodnutí WTO a že tyto subvence představují jen malou část subvencí, které svým pěstitelům poskytují USA; zdůrazňuje proto dosažení pozitivních výsledků při snižování a rušení domácích subvencí; vítá zajištění přístupu na trh osvobozeného od cel a kvót na dovoz bavlny z nejméně rozvinutých zemí; nicméně je si vědom omezeného dopadu, který tato dohoda bude mít; zdůrazňuje proto důležitost dosažení pozitivních výsledků při omezování a rušení domácích podpor; domnívá se, že tato opatření by měla být doplněna programy na podporu strukturálních reforem pro zemědělce a průmysl v postižených regionech EU a opatřeními na podporu rozvoje pro rozvojové země ze strany Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, Rozvojového programu OSN a dalších mezinárodních institucí;

20.   žádá Komisi, aby zvážila možnost zařadit do jednání o zemědělství "rozvojový balíček" pro nejméně rozvinuté země, aby tyto země mohly řešit zabezpečení dodávek potravin a zaměstnanost na venkově, které jsou hlavními problémy související s odstraňováním chudoby;

21.   shledává, že je třeba, aby Evropská unie posílila své vztahy se zeměmi, se kterými sdílíme společnou představu o zemědělství, zejména s členskými zeměmi G10 a zeměmi AKT; domnívá se v této souvislosti, že otevření trhu Společenství plynoucí z nových závazků by mělo být vyhrazeno především nejméně rozvinutým zemím a zemím AKT; připomíná, aby byly řádně zohledněny problémy spojené s poklesem preferenční marže, která je jim poskytována;

22.   soudí, že veškeré ústupky rozvojovým zemím a nejméně rozvinutým zemím by měly podléhat přísnému dodržování pravidel původu a mechanismu prevence trojstranných obchodních postupů;

23.   lituje, že nenastal žádný pokrok v souvislosti s vypracováním rejstříku vín a alkoholických nápojů a rovněž v souvislosti s rozšířením chráněných označení původu na další produkty; připomíná, že tyto kroky jsou zásadní pro vyvážený výsledek jednání;

24.   vyzývá k ambiciózním výsledkům jednání o NAMA, které by zaručily skutečně nové možnosti přístupu na trh včetně trhu Jih-Jih prostřednictvím zásadních škrtů v používaných sazbách s ohledem na zvláštní a diferencované zacházení, které vyžadují ohrožené rozvojové země; zdůrazňuje, že vazba mezi mírou ambicí přístupu na trh se zemědělskými produkty a NAMA by měla být znamenat škrty v používaných sazbách; vyzývá pokročilejší rozvojové země, aby převzaly svůj díl odpovědnosti odpovídající míře jejich rozvinutosti a zdůrazňuje, že výsledek by měl odrážet schválenou zásadu neúplné reciprocity;

25.   vítá dohodu o používání švýcarského vzorce pro tarifní srážky; nicméně zdůrazňuje, že význam tohoto vzorce pro harmonizaci by neměl být snížen v důsledku stanovení četných koeficientů; podporuje pokračování v iniciativách v odvětvích, ve kterých má EU vývozní zájmy;

26.   uznává, že zůstává ještě mnoho práce ke stanovení postupů a k ukončení jednání; rovněž zdůrazňuje, že obtížná rozhodnutí by měla být přijata od nynějška do 30. dubna 2006 pro úpravy tarifních srážek v takovém rozsahu jako pro úroveň koeficientů;

27.   domnívá se, že je strategicky důležité, aby všichni obchodní partneři odstranili neodůvodněné netarifní překážky, jelikož brání přístupu na trh a mohou zmařit možné výhody z tarifních škrtů, přitom je třeba, aby v rámci politik vytvořili prostor na ochranu neobchodních zájmů; vyzývá ke zvýšeným snahám v podpoře mezinárodní standardizace a vzájemném uznávání a z tohoto hlediska lituje nedostatku pokroku v rejstřících v Hongkongu;

28.   je znepokojen pomalým vývojem jednání v oblasti služeb a vyzývá k jejich posílení jak na bilaterální, tak multilaterální úrovni s ohledem na zájmy zemí s oslabenou a ohroženou ekonomikou; nenutí tyto země k liberalizaci dalších oblastí služeb, čímž by byla oslabena jejich pozice ; upozorňuje na to, že WTO mění strukturu metod jednání GATS; trvá na tom, že je nezbytné provést včasné posouzení dopadu; vítá, že lhůta pro předložení multilaterálních žádostí, kterou byl konec února 2006, byla dodržena, a domnívá se, že to představuje pozitivní znamení pro další postup jednání; znovu zdůrazňuje, že základní veřejné služby, jako jsou oblasti zdravotní péče, vzdělávání a audiovizuálních služeb, by měly být z liberalizace vyňaty;

29.   vyjadřuje znepokojení ohledně skutečnosti, že přechodné termíny pro úspěšné ukončení jednání o službách jsou vzájemně špatně načasovány se lhůtami stanovenými pro dokončení úprav a předložení návrhů na časový rozvrh v zemědělství a NAMA a že tyto rozdílné harmonogramy mohou zkomplikovat dosažení vyrovnaného výsledku ve všech klíčových oblastech;

30.   trvá na tom, aby EU kladla ve WTO nadále důraz na liberalizaci služeb a otevření trhů, jako jsou odvětví financí, cestovního ruchu a distribuce, která jsou důležitá pro evropské hospodářství;

31.   zdůrazňuje pokrok dosažený při zkoumání vztahu mezi obchodem, dluhem a financemi a žádá Komisi, aby do svých multilaterálních a bilaterálních žádostí pro své obchodní partnery z WTO začlenila nové a dokonalejší závazky GATS v oblasti finančních služeb s cílem zajistit, že je liberalizace obchodu, zejména v oblasti finančních služeb, vzájemně výhodná pro zúčastněné strany;

32.   upozorňuje na to, že WTO souhlasila, že při předkládání návrhů nové právní úpravy bude usilovat o hledání takových řešení, která budou co nejméně narušovat obchod, a zdůrazňuje, že je důležité, aby Evropská unie v tomto ohledu zaujímala vedoucí postavení;

33.   znovu zdůrazňuje, že úspěšné ukončení jednání musí vyústit v dosažení konkrétních rozvojových výhod ve všech oblastech jednání zejména v zájmu nejméně rozvinutých zemí a musí přispět k dosažení rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015, vymýcení chudoby, lepšího přístupu rozvojových zemí na trhy a ekonomickou diverzifikaci rozvojových zemí, přičemž nesmí oslabit nezranitelnější hospodářská odvětví těchto zemí;

34.   vítá soubor rozvojových opatření přijatý v Hongkongu, i když je méně ambiciózní, než se očekávalo; lituje však, že bezcelní a bezkvótový přístup pro produkty z nejméně rozvinutých zemí na trhy, s výjimkou 3% tarifní hranice, která se vztahuje na některé produkty, které jsou pro chudé země klíčové, významně omezuje přínos pro nejméně rozvinuté země; vyzývá všechny rozvinuté a pokročilejší rozvojové země, aby následovaly příkladu evropské iniciativy "Vše kromě zbraní", a zajistily tak neomezený přístup nejméně rozvinutých zemí trhy osvobozeného od cel a kvót; vyzývá EU a nejméně rozvinuté země, aby se společně zasadily o dosažení neomezeného přístupu nejméně rozvinutých zemí na trhy v rozvinutých a pokročilých rozvojových zemí osvobozeného od cel a kvót;

35.   lituje pomalého postupu prací v důležité otázce eroze preferencí; domnívá se, že toto kolo jednání by se mělo rovněž zabývat řešením problémů eroze obchodních preferencí a snižujících se cen komodit; vyzývá Komisi, aby po odstranění stávajícího systému regulace ze strany EU/AKT přispěla k nalezení a navržení možných nových řešení ke stabilizaci cen komodit, a to jak na bilaterální, tak i multilaterální úrovni;

36.   domnívá se, že zvláštní a diferencované zacházení musí být nedílnou součástí dohod WTO, rovněž se domnívá, že další postupný rozvoj trhu Jih-Jih, zejména regionální obchod, a závazek týkající se přísnějších multilaterálních pravidel bude přínosný pro hospodářský rozvoj a integraci rozvojových zemí do globální ekonomiky;

37.   zdůrazňuje, že pro rozvojové země je důležitá přiměřená technická pomoc, která jim pomůže formulovat své obchodní zájmy, účinně se zapojit do jednání, splnit nové povinnosti, vyrovnat se s reformami a účinně uplatňovat pravidla WTO; rovněž zdůrazňuje potřebu přimět země s oslabenou a ohroženou ekonomikou k tomu, aby se obchod stal součástí jejich národních rozvojových politik a strategií k odstranění chudoby, aniž by konkuroval jiným rozvojovým cílům; podporuje rozvoj systému "podpora obchodu" v rozvojových zemích, které potřebují pomoc k vytvoření kapacit potřebných k využití výhod ze zlepšeného přístupu na trh, a lepších obchodních pravidel, která se zaměří na posílení obchodní a vývozní kapacity, diverzifikaci výrobní základny a  nahrazení zdrojů příjmů z cel jinými fiskálními zdroji;

38.   vyzývá Evropskou unii, aby vedle nových zdrojů prostřednictvím doplnění finančního výhledu zajistila financování dodatečné pomoci obchodu oznámené v Hongkongu a aby nepřesouvala zdroje již vyčleněné pro jiné rozvojové iniciativy, jako jsou rozvojové cíle tisíciletí; zároveň vyzývá k větší propojenosti mezi jednotlivými dárci;

39.   vítá rozhodnutí generální rady WTO ze dne 6. prosince 2005 o dodatku k dohodě TRIPS, jehož cílem je usnadnění přístupu k lékům v rozvojových zemích;

40.   vítá pokroky, kterých bylo doposud dosaženo při jednáních o podpoře obchodu; vyzývá ke stanovení multilaterálních závazků s cílem posílit právní bezpečnost, zejména v oblasti opatření na ochranu obchodu a pravidel pro padělky, zjednodušit a modernizovat obchodní postupy; zdůrazňuje zvláštní význam cílené technické pomoci v této oblasti;

41.   vyzývá k posílení vynucovacích mechanismů WTO v rámci Dohody TRIPS, které jsou nezbytné pro boj proti prodeji padělků a porušování patentového práva EU; prohlašuje, že ochrana evropského duševního vlastnictví, včetně zeměpisných označení, zůstává jednou z nejdůležitějších otázek, kterou je třeba se zabývat v rámci WTO; v tomto kontextu vítá skutečnost, že Komise vyšle od 1. dubna 2006 do Pekingu patentového úředníka; zdůrazňuje, že pronikání padělků nepříznivě ovlivňuje příjmy z daní v rozvinutých zemích, pomáhá financovat organizovaný zločin na mezinárodní úrovni a omezuje stimulaci k vývoji a inovaci ve všech zemích, čímž ohrožuje vysoké investice EU do výrobků a služeb vyspělé technologie;

42.   vyzývá Komisi, aby v jednáních s jinými obchodními partnery zřetelně vyjádřila, že EU neschvaluje pravidelné porušování stávajících pravidel WTO, zvláště pokud jde o duševní vlastnictví, pirátství výrobků a netarifní obchodní překážky;

43.   vyzývá k posílení kázně v oblasti antidumpingu a dalších pravidel, aby se zabránilo nekalým únikům k obchodu se zbraněmi, a zároveň k zachování legitimního využívání a účinnosti těchto nástrojů;

44.   trvá na tom, že všechny formy dumpingu musejí být zakázány a definovány jako vývozy za nižší ceny, než jsou průměrné plné výrobní náklady, přičemž je třeba vzít v úvahu veškeré subvence proti směru a ve směru zásobovacího řetězce i křížové subvencování;

45.   upozorňuje na potřebu lepší soudržnosti a větší podpory obchodních a ekologických právních systémů a systémů politik; požaduje pokrok v oblasti obchodu s ekologickým zbožím a jasnější pravidla týkající se vztahu mezi pravidly WTO a multilaterálními dohodami v oblasti životního prostředí;

46.   zdůrazňuje význam zohlednění neobchodních zájmů, jako jsou sociální, ekologické a kulturní otázky v jednacím kole z Dohá;

47.   vyzývá Komisi, aby při nadcházejících jednáních pečlivě zvážila neobchodní otázky (dobré životní podmínky zvířat a životní prostředí) v oblasti zemědělství;

48.   zdůrazňuje, že pokud nebudou muset dovážené produkty splňovat stejné normy jako domácí produkce, budou evropští zemědělci vystaveni silně narušené hospodářské soutěži;

49.   s vědomím rostoucí důležitosti sociálního rozměru obchodních vztahů lituje, že posílení vazeb mezi WTO a mezinárodní organizací práce (MOP) se opět nedostalo výrazu v ministerském prohlášení; je rozhodně přesvědčen o důležitosti norem pro moderní systém obchodování; znovu zdůrazňuje svůj dávný příslib přidělit MOP statut pozorovatele na setkáních WTO a rozhodně podporuje vytvoření společného stálého fóra MOP a WTO k této problematice;

50.   znovu zdůrazňuje svou výzvu k důkladné reformě WTO a k jejímu lepšímu začlenění do celkového rámce globální správy; vyzývá k větší koordinaci a soudržnosti všech mezinárodních institucí aktivních v oblasti obchodu a rozvoje, včetně orgánů OSN odpovědných za lidských rozvoj, zdravotní péči, životní prostředí, a vyzývá členské státy WTO, aby poskytly jasný mandát prohloubené spolupráci;

51.   podporuje jednání o zlepšení účinnosti a transparentnosti mechanismů urovnávání sporů s cílem mimo jiné zlepšit pravidla pro složení porot, řešení otázky "posloupnosti", podpory režimů pro kompenzace, posilování práv třetích osob, přiznání pravomoci odvolacímu orgánu, který bude při rozhodování brát v úvahu enviromentální a sociální předpisy a předpisy v oblasti lidských práv a vracet věci k opětovnému projednání a zlepšení dostupnosti pro rozvojové země;

52.   prohlašuje, že investice, konkurenceschopnost a transparentnost při zadávání veřejných zakázek jsou důležitými oblastmi, které musejí být v rámci WTO projednány;

53.   navrhuje vyjednavačům EU v rámci WTO, aby začali pracovat na stanovení postoje EU, pokud jde o energie, který by zavedl vyšší zabezpečení dodávek a silnější tržní síly v oblasti energie, včetně průmyslových aplikací v oblasti energetiky, usnadnění investic do rozvojových zemí a odstranění dvojích cen a dalších forem omezování vývozu nebo zdaňování, které ohrožují přežití mnoha průmyslových odvětví EU;

54.   připomíná, že malé a střední podniky (MSP) představují základ hospodářství EU a rozvojových zemí, že však jejich přežití v globálním systému obchodování vyžaduje, aby byla jednoznačně stanovena práva soukromého vlastnictví, jasná omezení pro monopol v oblasti pronájmu a aby tato práva byla účinně prosazována a fungovala jako motivace pro MSP při poskytování investic na výzkum a inovace; navrhuje, aby se evropská obchodní politika zaměřila na snižování rizik mezinárodního obchodu a investic pro malé a střední podniky významným rozšířením přístupu na trh nově se rozvíjejících zemí prostřednictvím efektivního odstranění tarifních a netarifních bariér v těchto zemích, odstranění omezení evropských obchodních aktivit (investice, zakládání poboček, právo obchodovat) a prostřednictvím vytvoření silnějších zprostředkovacích mechanismů WTO, které by se rychle a účinně zabývaly netarifními překážkami;

55.   navrhuje, aby se na prognostickou ekonomickou a sociální činnost kladl důraz, aby byla měřitelná, kvantitativně i kvalitativně, hospodářské a sociální dopady vývoje vyplývají z dohod o mezinárodním obchodu; bere v úvahu, že tato pomoc podle rozhodnutí je nezbytná jak na pomoc jednání, tak pro předjímání hospodářských změn vycházejících z dohod, které se mohou dotýkat členských států a dotčených hospodářských odvětví;

56.   zdůrazňuje, že pro multilaterální systém obchodování WTO je důležité posílit podporu veřejnosti a politických činitelů; upozorňuje na to, že firmy mají legitimní zájem na tvorbě politik, které ovlivňují jejich podnikání, a že účast různých skupin, včetně nevládních organizací, je rozhodující pro fungování WTO; zdůrazňuje však, že priority podniků a nevládních organizací nepřiměřeně ovlivňují politiku WTO a na závěrečný dokument by mohly mít větší vliv než demokraticky zvolení poslanci parlamentu; vyzývá Komisi, aby důkladně prozkoumala roli firem a nevládních organizací v procesu jednání; vyzývá k větší transparentnosti a omezení privilegií firem a nevládních organizací; zdůrazňuje, že je nutná lepší informovanost veřejnosti a širší konzultace s občanskou společností; v tomto ohledu znovu zdůrazňuje důležitý přínos parlamentní dimenze, která tímto posílí demokratickou zodpovědnost WTO a její otevřenost vůči občanům;

57.   zdůrazňuje potřebu institucionálních reforem ke zlepšení fungování WTO mimo jiné i na základě doporučení výše zmíněné Sutherlandovy zprávy;

58.   zdůrazňuje význam práce parlamentní konference o WTO při posilování demokratického rozměru WTO; upozorňuje však na to, že vyjednávači WTO nevěnovali dostatek pozornosti jejím závěrečným prohlášením; upozorňuje na snahy vyjednávačů EU obrátit se na parlamentní konferenci o WTO, lituje však nedostatečné angažovanosti ostatních vyjednávačů WTO;

59.   vyjadřuje ochotu podpořit pozitivním způsobem jednání prostřednictvím různých kontaktů, které mají poslanci Parlamentu se svými protějšky ze zemí, se kterými EU sdílí společné zájmy;

60.   zdůrazňuje silný duch jednoty mezi třemi hlavními evropskými orgány přítomnými v Hongkongu a podtrhuje přínos zachování úzké spolupráce mezi těmito orgány během těchto měsíců, které jsou pro jednání klíčové; vyzývá Radu a Komisi, aby nadále plně informovaly Parlament o strategii EU po konferenci v Hongkongu a o pokroku v jednáních a aby s ním tuto strategii a pokrok konzultovala, a to i během další Generální rady v Ženevě;

61.   zdůrazňuje, že je důležité, aby byl Evropský parlament zastoupen na všech zasedáních WTO, kde se v průběhu jednání řeší zásadní otázky a jichž se účastní i ministři, a nikoli pouze při příležitosti oficiálních konferencí na úrovni ministrů; žádá proto, aby byla do zasedání, která se mají konat v Ženevě v termínech stanovených v hongkongském prohlášení, a to 30. dubna 2006 a 31. července 2006, účelně zapojena také malá delegace poslanců Evropského parlamentu; vyzývá Radu, aby delegaci poslanců Evropského parlamentu předala pozvání k účasti v roli pozorovatelů alespoň na jednom ze zasedání výboru 133, které se má konat koncem dubna v Ženevě; vyzývá Komisi, aby tuto iniciativu podpořila a zajistila, aby poslanci Evropského parlamentu dostali v průběhu jejich pobytu v Ženevě příslušné informace o postupu jednání;

62.   zdůrazňuje důležitost parlamentního rozměru WTO s cílem prohloubit demokratickou legitimitu a transparentnost při jednáních WTO, jelikož poslanci mohou představovat důležitou vazbu s občany, zejména jako zdroj informací a odpovědí na jejich obavy; vítá výsledky dosažené přijaté na zasedání parlamentní konference o WTO v Hongkongu; vyzývá Komisi a Radu, aby aktivně podpořily odkaz v závěrečném dokumentu rozvojových jednání z Dohá, který zdůrazní úlohu zákonodárců na tvorbě obchodních politik;

63.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi a parlamentům členských států, přistupujícím a kandidátským zemím, generálnímu řediteli WTO a předsedovi MPU.

(1) Dokument číslo 05-6248 (značka WT/MIN(05)/DEC).
(2) Přijaté texty, P6_TA(2005)0461.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2005)0182.
(4) Dokument číslo 04-3297 (značka WT/L/579).
(5) Dokument číslo 01-5859 (značka WT/MIN(01)/DEC/1).
(6) Úř. věst. C 296, 18.10.2000, s. 121.
(7) Úř. věst. C 177 E, 25.7.2002, s. 290.
(8) Úř. věst. C 77 E, 26.3.2004, s. 393.
(9) Zpráva poradní rady generálnímu řediteli Supachaimu Panitchpakdimu, WTO, prosinec 2004.
(10) Přijaté texty, P6_TA(2005)0066.

Právní upozornění - Ochrana soukromí