Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0808(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0064/2006

Předložené texty :

A6-0064/2006

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/04/2006 - 5.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0126

Přijaté texty
PDF 325kWORD 84k
Středa, 5. dubna 2006 - Štrasburk
Společné využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o podnětu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska s cílem přijmout rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2003/170/SVV o společném využívání styčných důstojníků vyslaných do zahraničí donucovacími orgány členských států (10706/2005 – C6-0255/2005 –2005/0808 (CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (10706/2005),

-   s ohledem na čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0255/2005),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0064/2006),

1.   schvaluje podnět Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v pozměněném znění;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila znění podnětu;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Spojeného království Velké Británie a Severního Irska;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vládám Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Znění navržené Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)
(1a) Pokud jde o Island a Norsko, představuje toto rozhodnutí s vyjímkou čl. 1 odst. 1 a 2 vývoj ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji ustanovení schengenského acquis1, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě H rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody2.
________________________
Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
2 Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.
Pozměňovací návrh 2
ČL. 1 BOD. 1
Čl. 1 odst. 1 odrážka 1a (rozhodnutí 2003/170/SVV)
Pro účely tohoto rozhodnutí se "styčným důstojníkem Europolu" rozumí zaměstnanec Europolu vyslaný do zahraničí do jedné nebo více třetích zemí nebo do mezinárodních organizací za účelem podpory a koordinace spolupráce mezi orgány v těchto zemích nebo organizacích a Europolem usnadněním výměny informací mezi nimi.
Pro účely tohoto rozhodnutí se "styčným důstojníkem Europolu" rozumí zaměstnanec Europolu vyslaný do zahraničí do jedné nebo více třetích zemí nebo do mezinárodních organizací za účelem podpory a koordinace spolupráce mezi orgány v těchto zemích nebo organizacích a Europolem na jedné straně a mezi styčnými důstojníky vyslanými donucovacími orgány členských států do třetí země nebo do mezinárodní organizace, do kterých jsou vysláni, na straně druhé usnadněním výměny informací mezi nimi.
Pozměňovací návrh 3
ČL. 1 ODST. 2
Čl. 1 odst. 2 odrážka 1a (rozhodnutí 2003/170/SVV)
Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny úkoly styčných důstojníků Europolu v rámci úmluvy o Europolu, jejích prováděcích pravidel a dohod o spolupráci uzavřených mezi Europolem a dotyčnou třetí zemí nebo mezinárodní organizací.
Tímto rozhodnutím nejsou dotčeny úkoly styčných důstojníků Europolu v rámci úmluvy o Europolu, opatření přijatých k jejich provádění a dohod o spolupráci uzavřených mezi Europolem a dotyčnou třetí zemí nebo mezinárodní organizací.
Pozměňovací návrh 4
ČL. 1 BOD 2A (nový)
Čl. 2 odst. 1 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
2a. V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. Každý členský stát řádně dbá na jedné straně na to, aby jeho styční důstojníci navázali a udržovali přímé kontakty s příslušnými orgány v hostitelském státě nebo mezinárodní organizací za účelem usnadnění a urychlení shromažďování a výměny informací a na straně druhé na to, aby si jeho styční důstojníci bezodkladně a přímým způsobem vyměňovali s Europolem shromážděné informace.";
Pozměňovací návrh 5
ČL. 1 BOD 2B (nový)
Čl. 2 odst. 3 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
2b. V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
"3. Styční důstojníci vykonávají své úkoly v rámci své působnosti a v souladu s ustanoveními obsaženými v jejich vnitrostátních právních předpisech, v úmluvě o Europolu a v případných dohodách uzavřených s hostitelskými státy nebo mezinárodními organizacemi včetně ustanovení na ochranu osobních údajů.";
Pozměňovací návrh 6
ČL. 1 BOD 2C (nový)
Čl. 2 odst. 3a (nový) (rozhodnutí 2003/170/SVV)
2c. V článku 2 se doplňuje následující odstavec:
"3a. Pokud je několik styčných důstoníků vysláno různými členskými státy do stejné třetí země nebo do stejné mezinárodní organizace, koordinují své kroky a svou činnost takovým způsobem, aby se v nejvyšší možné míře snížilo překrývání úkolů. Z tohoto důvodu pracují jako tým a snaží se rozvíjet vztahy se styčnými důstojníky vyslanými do jiných států, s nimiž je prokazatelně nutná či užitečná spolupráce při shromažďování, doplňování a propojování informací, jež přesahují základní vnitrostátní, mnohonárodní či organizační rámec státu nebo organizace, do které jsou vysláni.";
Pozměňovací návrh 7
ČL. 1 BOD 3
Čl. 4 odst. 1, nová věta (rozhodnutí 2003/170/SVV)
Taková setkání se mohou konat z podnětu každého členského státu, a zejména těch členských států, které jednají jako "vedoucí stát" pro spolupráci EU v konkrétní zemi nebo regionu.
Taková setkání se mohou konat z podnětu Europolu nebo každého členského státu, a zejména těch členských států, které jednají jako "vedoucí stát" pro spolupráci EU v konkrétní zemi nebo regionu.
Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD 3A (nový)
Čl. 4 odst. 2 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
3a. V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
"2. Členské státy zajistí, aby si jejich styční důstojníci vyslaní do stejné třetí země nebo mezinárodní organizace poskytovali navzájem pomoc při kontaktech s orgány hostitelského státu. Členské státy usilují o vzájemnou dohodu týkající se rozdělení stanovených úkolů mezi své styčné důstojníky vyslané do stejné třetí země nebo stejné mezinárodní organizace, přičemž se dbá na to, aby byl hájen a patřičně zohledněn zájem všech států Evropské unie. Pokud se členské státy nedohodnou na rozdělení úkolů, Europol a jeho styčný důstojník vyslaný do stejné třetí země nebo do stejné mezinárodní organizace, pokud zde takový je, se postarají o toto rozdělení a jeho účinné provádění."
Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 3B (nový)
Čl. 4 odst. 3 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
3b. V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
"3. Členské státy se mohou dvoustranně nebo mnohostranně dohodnout, že styční důstojníci vyslaní členským státem do třetí země nebo mezinárodní organizace budou rovněž hájit zájmy jednoho nebo více jiných členských států a budou pracovat v globálnějším měřítku a rovněž zohledňovat zájem EU.";
Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 3C (nový)
Čl. 5 odst. 1 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
3c. V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
"1. Členské státy zajistí, aby styční důstojníci ve třetích zemích a mezinárodních organizacích v souladu s vnitrostátními právními předpisy, úmluvou o Europolu a odpovídajícími mezinárodními nástroji a při dodržení platných předpisů upravujících ochranu osobních údajů poskytovali vlastním vnitrostátním orgánům a Europolu informace týkající se závažné trestné činnosti hrozící jiným členským státům nezastoupeným vlastním styčným důstojníkem v dotyčné třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. Vnitrostátní orgány a Europol zhodnotí v souladu s vnitrostátními právními předpisy a s úmluvou o Europolu a podle závažnosti hrozby potřebu dotyčné členské státy informovat.";
Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 3D (nový)
Čl. 5 odst. 2 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
3d. V článku 5 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
"2. Styční důstojníci členských států ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích budou v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy, úmluvou o Europolu a odpovídajícími mezinárodními nástroji při dodržení platných předpisů upravujících ochranu osobních údajů poskytovat informace týkající se závažné trestné činnosti hrozící jiným členským státům přímo styčným důstojníkům příslušného členského státu, jestliže je zastoupen v dotyčné třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, a Europolu.";
Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 3E (nový)
Čl. 5 odst. 4 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
3e. V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
"4. Členské státy se musí zabývat jakoukoliv žádostí uvedenou v odstavci 3 v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, úmluvou o Europolu a odpovídajícími mezinárodními nástroji a musí co nejdříve uvést, zda jí lze vyhovět.";
Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 4
Čl. 8 odst. 3 (rozhodnutí 2003/170/SVV)
"3. V souladu s vnitrostátními právními předpisy a úmluvou o Europolu mohou členské státy požádat Europol o využití styčných důstojníků Europolu vyslaných do třetích zemí nebo mezinárodních organizací k výměně důležitých informací. Žádosti se podávají Europolu prostřednictvím národních jednotek členských států v souladu s úmluvou o Europolu."
"3. V souladu s úmluvou o Europolu si členské státy, pokud je to možné a nutné, počínají tak, aby byla Europolu předložena žádost o oslovení jeho styčných důstojníků vyslaných do třetích zemí nebo mezinárodních organizací, s cílem plně využívat informačních kanálů Europolu za účelem výměny důležitých informací. Žádosti se podávají Europolu prostřednictvím národních jednotek členských států v souladu s úmluvou o Europolu. "
Právní upozornění - Ochrana soukromí