Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2005/0808(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0064/2006

Esitatud tekstid :

A6-0064/2006

Arutelud :

Hääletused :

PV 05/04/2006 - 5.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2006)0126

Vastuvõetud tekstid
PDF 217kWORD 65k
Kolmapäev, 5. aprill 2006 - Strasbourg
Liikmesriikide õiguskaitseorganite välismaale lähetatud kontaktametnike ühine kasutamine *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatuse kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2003/170/JSK liikmesriikide õiguskaitseorganite välismaale lähetatud kontaktametnike ühise kasutamise kohta (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatust (10706/2005);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0255/2005);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit (A6-0064/2006);

1.   kiidab Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatuse muudetud kujul heaks;

2.   palub nõukogul algatuse teksti vastavalt muuta;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb kõrvale kalduda Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi algatust oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusele.

Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
PÕHJENDUS 1 A (uus)
(1 a) Islandi ja Norra puhul arendatakse käesoleva otsusega, välja arvatud artikli 1 lõigetes 1 ja 2, edasi Schengeni acquis' sätteid seoses Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel nimetatud kahe riigi osalemise kohta Schengeni acquis' rakendamises, kohaldamises ja edasiarendamises sõlmitud lepinguga1, kusjuures kõnealune Schengeni acquis' edasiarendus jääb kõnealuse lepingu teatavaid rakenduseeskirju käsitleva nõukogu 17. mai 1999. aasta otsuse 1999/437/EÜ2 artikli 1 punkti H kohaldamisalasse.
____________________
1 ELT L 176, 10.7.1999, lk 36.
2 EÜT L 176, 10.7.1999, lk 31.
Muudatusettepanek 2
ARTIKLI 1 PUNKT 1
Artikli 1 lõike 1 esimene lõik a (otsus 2003/170/JSK)
Käesolevas otsuses tähendab "Europoli kontaktametnik" Europoli töötajat, kes on lähetatud välismaale ühte või mitmesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, et toetada ja koordineerida nende riikide asutuste või organisatsioonide koostööd Europoliga, hõlbustades nendevahelist teabevahetust.
Käesolevas otsuses tähendab "Europoli kontaktametnik" Europoli töötajat, kes on lähetatud välismaale ühte või mitmesse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, et toetada ja koordineerida koostööd ühelt poolt nende riikide asutuste või organisatsioonide ja Europoli vahel ning teiselt poolt vastavasse kolmandasse riiki või vastava rahvusvahelise organisatsiooni juurde lähetatud liikmesriikide õiguskaitseorganite kontaktametnike vahel, hõlbustades nendevahelist teabevahetust.
Muudatusettepanek 3
ARTIKLI 1 PUNKT 2
Artikli 1 lõike 2 esimene lõik a (otsus 2003/170/JSK)
Käesolev otsus ei piira Europoli kontaktametniku ülesannete täitmist, mis on ametnikule pandud Europoli konventsiooniga, selle rakenduskorraga ning Europoli ja asjaomase kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud koostöölepingutega.
Käesolev otsus ei piira Europoli kontaktametniku selliste ülesannete täitmist, mis on ametnikule pandud Europoli konventsiooniga, selle rakendussätete ning Europoli ja asjaomase kolmanda riigi või rahvusvahelise organisatsiooni vahel sõlmitud koostöölepingutega.
Muudatusettepanek 4
ARTIKLI 1 PUNKT 2 A (uus)
Artikli 2 lõige 1 (otsus 2003/170/JSK)
2 a) Artikli 2 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:
"1. Iga liikmesriik tagab ühelt poolt, et tema kontaktametnikud loovad ja hoiavad otsesidemeid vastuvõtjariigi pädevate asutuste või rahvusvahelise organisatsiooniga teabe kogumise ja vahetamise hõlbustamiseks ja kiirendamiseks, ning teiselt poolt selle, et kontaktametnikud edastavad kogutud teabe viivitusteta ja otse Europolile."
Muudatusettepanek 5
ARTIKLI 1 PUNKT 2 B (uus)
Artikli 2 lõige 3 (otsus 2003/170/JSK)
2 b) Artikli 2 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:
"3. Kontaktametnikud täidavad oma ülesandeid volituste piires ning kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni ja vastuvõtjariikide või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud lepingute sätetega, sealhulgas kooskõlas isikuandmete kaitset käsitlevate sätetega."
Muudatusettepanek 6
ARTIKLI 1 PUNKT 2 C (uus)
Artikli 2 lõige 3 a (uus) (otsus 2003/170/JSK)
2 c) Artiklile 2 lisatakse järgmine lõige:
"3 a. Kui ühes ja samas kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis on mitu kontaktametnikku, kelle on sinna lähetanud erinevad liikmesriigid, kooskõlastavad nad oma tegevuse, et hoida nii palju kui võimalik ära missioonide kattumist. Sel eesmärgil püüavad kontaktametnikud töötada meeskonnana ja arendada suhteid teistesse riikidesse lähetatud kontaktametnikega, kellega koostöö tegemine on vajalik või kasulik selleks, et koguda, täiendada või kokku panna teavet, mis hõlmab laiemat teemaderingi kui üksnes selle riigi, riikidegrupi või rahvusvahelise organisatsiooniga seotud küsimused, mille juurde neid on lähetatud."
Muudatusettepanek 7
ARTIKLI 1 PUNKT 3
Artikli 4 lõike 1 uus lause (otsus 2003/170/JSK)
Selliseid kohtumisi võib samuti korraldada mis tahes muu liikmesriigi algatusel ning eelkõige nende liikmesriikide algatusel, kes tegutsevad ELi koostöö "juhtriigina" vastavas riigis või piirkonnas.
Selliseid kohtumisi võib samuti korraldada Europoli või mis tahes muu liikmesriigi algatusel ning eelkõige nende liikmesriikide algatusel, kes tegutsevad ELi koostöö "juhtriigina" vastavas riigis või piirkonnas.
Muudatusettepanek 8
ARTIKLI 1 PUNKT 3 A (uus)
Artikli 4 lõige 2 (otsus 2003/170/JSK)
3 a) Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:
"2. Liikmesriigid tagavad, et nende kontaktametnikud, kes on lähetatud samasse kolmandasse riiki või rahvusvahelisse organisatsiooni, abistavad üksteist kontakti võtmisel vastuvõtjariigi asutustega. Liikmesriigid püüavad vastastikku kokkuleppele jõuda ülesannete jagamises oma kontaktametnike vahel, kes viibivad samas kolmandas riigis või sama rahvusvahelise organisatsiooni juures, tagades, et nõuetekohaselt arvestatakse ja püütakse rahuldada kõigi ELi liikmesriikide huve. Kui liikmesriigid pole ülesannete jagamise suhtes kokku leppinud, tagab vastava kokkuleppe sõlmimise ja selle tegeliku elluviimise Europol, tehes seda vastavasse kolmandasse riiki või rahvusvahelise organisatsiooni juurde lähetatud kontaktametniku kaudu (juhul kui vastavasse riiki või vastava rahvusvahelise organisatsiooni juurde on lähetatud Europoli kontaktametnik)."
Muudatusettepanek 9
ARTIKLI 1 PUNKT 3 B (uus)
Artikli 4 lõige 3 (otsus 2003/170/JSK)
3 b) Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:
"3. Liikmesriigid teevad vajadusel kahe- või mitmepoolsete kokkulepete alusel ühest liikmesriigist kolmandasse riiki või rahvusvahelise organisatsiooni juurde lähetatud kontaktametnikule kohustuseks esindada ka teiste asjaomaste liikmesriikide erihuve ning tegutseda sealjuures üldisemalt Euroopa Liidu huvides."
Muudatusettepanek 10
ARTIKLI 1 PUNKT 3 C (uus)
Artikli 5 lõige 1 (otsus 2003/170/JSK)
3 c) Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmise tekstiga:
"1. Liikmesriigid tagavad, et nende kontaktametnikud kolmandates riikides ja rahvusvaheliste organisatsioonide juures edastavad kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni, asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide ja kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate sätetega oma asjaomasele siseriiklikule asutusele ja Europolile teavet raske kuritegevuse kohta, mis ohustab teist liikmesriiki, kes ei ole kõnealuses kolmandas riigis või rahvusvahelise organisatsiooni juures oma kontaktametnikega esindatud. Siseriiklikud asutused ja Europol hindavad siseriikliku õiguse ja Europoli konventsiooni kohaselt ning vastavalt ohu suurusele, kas teatada sellest asjaomasele liikmesriigile."
Muudatusettepanek 11
ARTIKLI 1 PUNKT 3 D (uus)
Artikli 5 lõige 2 (otsus 2003/170/JSK)
3 d) Artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmise tekstiga:
"2. Liikmesriikide kontaktametnikud kolmandates riikides või rahvusvaheliste organisatsioonide juures edastavad kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni, asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktide ja kehtivate isikuandmete kaitset reguleerivate sätetega teavet teist liikmesriiki ohustava raske kuritegevuse kohta Europolile ja otse kõnealuse liikmesriigi kontaktametnikule, kui see liikmesriik on asjaomases kolmandas riigis või rahvusvahelises organisatsioonis esindatud."
Muudatusettepanek 12
ARTIKLI 1 PUNKT 3 E (uus)
Artikli 5 lõige 4 (otsus 2003/170/JSK)
3 e) Artikli 5 lõige 4 asendatakse järgmise tekstiga:
"4. Liikmesriigid käsitlevad iga lõikes 3 kirjeldatud taotlust kooskõlas siseriikliku õiguse, Europoli konventsiooni ja asjakohaste rahvusvaheliste õigusaktidega ning teatavad nii kiiresti kui võimalik, kas seda taotlust saab täita."
Muudatusettepanek 13
ARTIKLI 1 PUNKT 4
Artikli 8 lõige 3 (otsus 2003/170/JSK)
3.  Vastavalt siseriiklikule õigusele ja Europoli konventsioonile võivad liikmesriigid esitada Europolile taotluse kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatud Europoli kontaktametnike kasutamiseks, et vahetada asjakohaste teavet. Taotlused esitatakse Europolile liikmesriikide siseriiklike üksuste kaudu kooskõlas Europoli konventsiooniga.
3.  Kooskõlas Europoli konventsiooniga esitavad liikmesriigid juhul, kui see on vajalik ja võimalik, Europolile taotluse kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistesse organisatsioonidesse lähetatud Europoli kontaktametnike kasutamiseks, et kasutada asjakohase teabe vahetamisel täiel määral ära Europoli kanaleid. Taotlused esitatakse Europolile liikmesriikide siseriiklike üksuste kaudu kooskõlas Europoli konventsiooniga.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika