Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2005/0808(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0064/2006

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0064/2006

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 05/04/2006 - 5.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2006)0126

Hyväksytyt tekstit
PDF 272kWORD 68k
Keskiviikko 5. huhtikuuta 2006 - Strasbourg
Jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteinen käyttö *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloitteesta neuvoston päätöksen tekemiseksi jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteisestä käytöstä päätöksen 2003/170/YOS muuttamiseksi (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloitteen (10706/2005),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0255/2005),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0064/2006),

1.   hyväksyy Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloitteeseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan aloite   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
JOHDANTO-OSAN 1 A KAPPALE (uusi)
(1 a) Islannin ja Norjan osalta tällä päätöksellä, 1 artiklan 1 ja 2 kohtaa lukuun ottamatta, kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyssä sopimuksessa1 tarkoitetulla tavalla siltä osin, kuin ne kuuluvat kyseisen sopimuksen tietyistä yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY2 1 artiklan H kohdassa tarkoitettuun alaan.
_________________
1 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.
2 EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.
Tarkistus 2
1 ARTIKLAN 1 KOHTA
1 artiklan 1 kohdan 1 a alakohta (päätös 2003/170/YOS)
Tässä päätöksessä 'Europol-yhteyshenkilöllä' tarkoitetaan Europolin työntekijää, joka lähetetään yhteen tai useampaan kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon tukemaan ja sovittamaan yhteen yhteistyötä kyseisten maiden tai järjestöjen ja Europolin välillä helpottamalla niiden välistä tiedonvaihtoa.
Tässä päätöksessä 'Europolin yhteyshenkilöllä' tarkoitetaan Europolin työntekijää, joka lähetetään yhteen tai useampaan kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon tukemaan ja sovittamaan yhteen yhteistyötä yhtäältä kyseisten maiden tai järjestöjen ja Europolin välillä ja toisaalta jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden välillä siinä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa, johon hänet on lähetetty, helpottamalla näiden välistä tiedonvaihtoa.
Tarkistus 3
1 ARTIKLAN 2 KOHTA
1 artiklan 2 kohdan 1 a alakohta (päätös 2003/170/YOS)
Tätä päätös ei vaikuta Europol-yhteyshenkilöiden tehtäviin, joita he suorittavat Europol-yleissopimuksen puitteissa, eikä Europol-yleissopimuksen täytäntöönpanojärjestelyihin eikä Europolin ja kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen järjestön välillä tehtyihin yhteistyösopimuksiin.
Tätä päätös ei vaikuta Europolin yhteyshenkilöiden tehtäviin, joita he suorittavat Europol-yleissopimuksen puitteissa, Europol-yleissopimuksen täytäntöönpanomääräyksiin eikä Europolin ja kyseisen kolmannen maan tai kansainvälisen organisaation välillä tehtyihin yhteistyösopimuksiin.
Tarkistus 4
1 ARTIKLAN 2 A KOHTA (uusi)
2 artiklan 1 kohta (päätös 2003/170/YOS)
2 a) Korvataan 2 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Kunkin jäsenvaltion on huolehdittava asianmukaisella tavalla siitä, että sen yhteyshenkilöt luovat ja pitävät yllä suoria yhteyksiä vastaanottavan valtion tai kansainvälisen organisaation toimivaltaisiin viranomaisiin tietojen keräämisen ja vaihdon edistämiseksi ja nopeuttamiseksi ja että sen yhteyshenkilöt vaihtavat kerättyjä tietoja viipymättä ja suoraan Europolin kanssa."
Tarkistus 5
1 ARTIKLAN 2 B KOHTA (uusi)
2 artiklan 3 kohta (päätös 2003/170/YOS)
2 b) Korvataan 2 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Yhteyshenkilöiden on suoritettava tehtäviään toimivaltansa mukaisesti sekä kansalliseen lainsäädäntöön, Europol-yleissopimukseen ja vastaanottavan valtion tai kansainvälisen organisaation kanssa mahdollisesti tehtyihin sopimuksiin sisältyvien määräysten säännösten, myös henkilötietojen suojaamista koskevien säännösten, mukaisesti."
Tarkistus 6
1 ARTIKLAN 2 C KOHTA (uusi)
2 artiklan 3 a kohta (uusi) (päätös 2003/170/YOS)
2 c) Lisätään 2 artiklan uusi 3 a kohta seuraavasti:
"3 a. Kun yhteyshenkilöitä on useita ja heidät on lähetetty monesta eri jäsenvaltiosta samaan kolmanteen maahan tai samaan kansainväliseen organisaatioon, he koordinoivat tehtävänsä ja työskentelynsä siten, että päällekkäistä työtä tehdään mahdollisimman vähän. Tätä varten he järjestäytyvät työskennelläkseen työryhmänä ja pyrkivät parantamaan yhteydenpitoa sellaisissa maissa toimiviin yhteyshenkilöihin, joiden kanssa tehtävä yhteistyö saattaa osoittautua välttämättömäksi tai hyödylliseksi sellaisten tietojen keräämiseksi, täydentämiseksi ja yhdistämiseksi, jotka liittyvät yhteyshenkilöiden kansallisia, monikansallisia tai järjestöllisiä työskentelypuitteita laajempaan yhteyteen;"
Tarkistus 7
1 ARTIKLAN 3 KOHTA
4 artiklan 1 kohdan uusi virke (päätös 2003/170/YOS)
Tällaisia tapaamisia voidaan järjestää myös minkä tahansa muun jäsenvaltion ja erityisesti sellaisen jäsenvaltion aloitteesta, joka toimii Euroopan unionin yhteistyön "johtovaltiona" tietyssä maassa tai tietyllä alueella.
Tällaisia tapaamisia voidaan järjestää myös Europolin tai minkä tahansa muun jäsenvaltion ja erityisesti sellaisen jäsenvaltion aloitteesta, joka toimii Euroopan unionin yhteistyön "johtovaltiona" tietyssä maassa tai tietyllä alueella.
Tarkistus 8
1 ARTIKLAN 3 A KOHTA (uusi)
4 artiklan 2 kohta (päätös 2003/170/YOS)
3 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden samaan kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon lähettämänsä yhteyshenkilöt auttavat toisiaan yhteyksien pidossa vastaanottajavaltion viranomaisiin. Jäsenvaltiot pyrkivät keskenään sopimaan suoritettavien tehtävien jaosta samassa kolmannessa maassa tai samassa kansainvälisessä organisaatiossa toimivien yhteyshenkilöiden välillä ja valvomaan, että Euroopan unionin kaikkien jäsenvaltioiden etu on selvitetty ja otettu asianmukaisesti huomioon. Jos tehtävänjaosta ei ole sovittu jäsenvaltioiden välillä, Europol huolehtii kyseisessä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa toimivan Europolin yhteyshenkilön kanssa, jos tällainen on käytettävissä, paitsi tehtäväjaon suorittamisesta myös tehtävien tehokkaasta täytäntöönpanosta."
Tarkistus 9
1 ARTIKLAN 3 B KOHTA (uusi)
4 artiklan 3 kohta (päätös 2003/170/YOS)
3 b) Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:
"3. Jäsenvaltiot valtuuttavat kahden- tai monenvälisesti jonkin jäsenvaltion kolmanteen maahan tai kansainväliseen organisaatioon lähettämät yhteyshenkilöt huolehtimaan myös yhden tai useamman muun jäsenvaltion eduista ja työskentelemään laaja-alaisesti ottaen huomioon Euroopan unionin edut."
Tarkistus 10
1 ARTIKLAN 3 C KOHTA (uusi)
5 artiklan 1 kohta (päätös 2003/170/YOS)
3 c) Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:
"1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kolmansissa maissa tai kansainvälisissä organisaatioissa olevat yhteyshenkilöt toimittavat kansallisen lainsäädännön, Europol-yleissopimuksen ja asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen mukaisesti sekä asiassa sovellettavia henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä noudattaen omille viranomaisilleen ja Europolille tietoja niitä muita jäsenvaltioita uhkaavasta vakavasta rikollisuudesta, joilla ei ole omaa yhteyshenkilöä kyseisessä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa. Kansallisten viranomaisten ja Europolin on arvioitava kansallisen lainsäädännön ja Europol-yleissopimuksen mukaisesti ja uhan vakavuuden perusteella, onko asiasta ilmoitettava kyseisille jäsenvaltioille."
Tarkistus 11
1 ARTIKLAN 3 D KOHTA (uusi)
5 artiklan 2 kohta (päätös 2003/170/YOS)
3 d) Korvataan 5 artiklan 2 kohta seuraavasti:
"2. Kolmansissa maissa tai kansainvälisissä organisaatioissa olevien jäsenvaltioiden yhteyshenkilöiden on kansallisen lainsäädännön, Europol-yleissopimuksen ja asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen mukaisesti sekä asiassa sovellettavia henkilötietojen suojaa koskevia säännöksiä noudattaen ilmoitettava muita jäsenvaltioita vakavasti uhkaavasta rikollisuudesta suoraan kyseisen jäsenvaltion omille yhteyshenkilöille, jos tällä jäsenvaltiolla on edustaja kyseisessä kolmannessa maassa tai kansainvälisessä organisaatiossa, ja Europolille."
Tarkistus 12
1 ARTIKLAN 3 E KOHTA (uusi)
5 artiklan 4 kohta (päätös 2003/170/YOS)
3 e) Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:
"4. Jäsenvaltioiden on käsiteltävä 3 kohdassa tarkoitettua pyyntöä oman kansallisen lainsäädäntönsä, Europol-yleissopimuksen ja asiaa koskevien kansainvälisten asiakirjojen mukaisesti ja ilmoitettava mahdollisimman pian, voidaanko tällaiseen pyyntöön suostua."
Tarkistus 13
1 ARTIKLAN 4 KOHTA
8 artiklan 3 kohta (päätös 2003/170/YOS)
3.  Jäsenvaltiot voivat kansallisen lainsäädäntönsä ja Europol-yleissopimuksen mukaisesti esittää Europolille pyynnön käyttää kolmansiin maihin tai kansainvälisiin järjestöihin lähetettyjä Europol-yhteyshenkilöitä asiaankuuluvien tietojen vaihtamiseksi. Pyynnöt on osoitettava Europolille jäsenvaltioiden kansallisten yksiköiden välityksellä Europol-yleissopimuksen mukaisesti.
3.  Jäsenvaltiot toimivat mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan siten, että ne esittävät Europol-yleissopimuksen mukaisesti Europolille pyynnön käyttää kolmansiin maihin tai kansainvälisiin organisaatioihin lähetettyjä yhteyshenkilöitä, jotta Europolin kanavia käytettäisiin tehokkaasti asiaankuuluvien tietojen vaihtamiseksi. Pyynnöt on osoitettava Europolille jäsenvaltioiden kansallisten yksiköiden välityksellä ja Europol-yleissopimuksen mukaisesti.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö