Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2005/0808(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0064/2006

Előterjesztett szövegek :

A6-0064/2006

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2006 - 5.2
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2006)0126

Elfogadott szövegek
PDF 389kWORD 74k
2006. április 5., Szerda - Strasbourg
A tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazása *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezéséről a tagállamok bűnüldöző szervei által külföldre kiküldött összekötő tisztviselők közös alkalmazásáról szóló 2003/170/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadására tekintettel (10706/2005 ‐ C6-0255/2005 ‐ 2005/0808(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

—  ‐ tekintettel Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezésére (10706/2005),

—  ‐ tekintettel az EU-Szerződés 34. cikkének (2) bekezdése c) pontjára,

—  ‐ tekintettel az EU-Szerződés 39. cikkének (1) bekezdésére, amely alapján a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6-0255/2005),

—  ‐ tekintettel eljárási szabályzata 93. és 51. cikkére,

—  ‐ tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6-0064/2006),

1.   jóváhagyja Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezését, annak módosított formájában;

2.   felkéri a Tanácsot, hogy ennek megfelelően változtassa meg a kezdeményezés szövegét;

3.   felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.   felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának kezdeményezését;

5.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányának.

Nagy Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által javasolt szöveg   A Parlament módosításai
Módosítás: 1
(1a) preambulumbekezdés (új)
(1a) Az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság tekintetében e határozat (az 1. cikk (1) és (2) bekezdése kivételével), a schengeni vívmányok rendelkezéseinek továbbfejlesztése az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az utóbbiaknak a schengeni vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás¹ értelmében, amely az említett megállapodás alkalmazására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat² 1. cikkének H. pontjában említett terület alá tartozik.
_____________________
¹HL L 176., 1999.7.10., 36. o.
²HL L 176., 1999.7.10., 31. o.
Módosítás: 2
1. CIKK 1. PONT
1. cikk (1) bekezdés első a albekezdés (2003/170/IB határozat)
E határozatban az "Europol összekötő tisztviselő" az Europol olyan alkalmazottja, akit az Europol egy vagy több harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez küldött ki külföldre ezen országok hatóságai vagy e nemzetközi szervezetek és az Europol közötti együttműködésnek a közöttük történő információcsere megkönnyítése révén való támogatása és összehangolása céljából.
E határozatban az "Europol összekötő tisztviselője" az Europol olyan alkalmazottja, akit az Europol egy vagy több harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez küldött ki külföldre egyrészt ezen országok hatóságai vagy e nemzetközi szervezetek és az Europol, másrészt a tagállamok bűnüldöző hatóságai által az adott harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez akkreditált összekötő tisztviselők közötti együttműködésnek, a közöttük történő információcsere megkönnyítése révén való támogatása és összehangolása céljából.
Módosítás: 3
1. CIKK 2. PONT
1. cikk (2) bekezdés első a albekezdés (2003/170/IB határozat)
E határozat nem sérti az Europol összekötő tisztviselőinek az Europol-egyezmény keretében, annak végrehajtási rendelkezéseiben, valamint az Europol és az érintett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet között megkötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatait.
E határozat nem sérti az Europol összekötő tisztviselőinek az Europol-egyezmény keretében, annak végrehajtására hozott rendelkezésekben, valamint az Europol és az érintett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet között megkötött együttműködési megállapodásokban meghatározott feladatait.
Módosítás: 4
1. CIKK 2A. PONT (új)
2. cikk (1) bekezdés (2003/170/IB határozat)
2a. a 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(1) Mindegyik tagállam megfelelően biztosítja egyrészt, hogy összekötő tisztviselői az információk gyűjtésének és cseréjének megkönnyítése és felgyorsítása érdekében közvetlen kapcsolatokat létesítsenek és tartsanak fenn a fogadó állam hatáskörrel rendelkező hatóságaival vagy a nemzetközi szervezettel, másrészt, hogy összekötő tisztviselői az összegyűjtött információkat azonnal és közvetlenül az Europol rendelkezésére bocsássák."
Módosítás: 5
1. CIKK 2B. PONT (új)
2. cikk (3) bekezdés (2003/170/IB határozat)
2b. a 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(3) Az összekötő tisztviselők hatáskörük keretében végzik feladataikat, tiszteletben tartva nemzeti törvényeikben, az Europolról szóló egyezményben, és az esetlegesen a fogadó államokkal vagy nemzetközi szervezetekkel kötött megállapodásokban szereplő rendelkezéseket, valamint az ezekben szereplő személyes adatok védelméről szóló rendelkezéseket."
Módosítás: 6
1. CIKK 2C. PONT (új)
2. cikk (3a) bekezdés (új) (2003/170/IB határozat)
2c. a 2. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
"(3a) Ha több tagállam egymástól függetlenül egyazon harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe küld összekötő tisztviselőket, a kiküldetések közötti átfedések lehető legnagyobb arányú csökkentése érdekében e tisztviselők tevékenységeiket és munkájukat összehangolják. Ennek érdekében csapatba szerveződnek, és igyekeznek kapcsolatokat kialakítani más országokba kiküldött összekötő tisztviselőkkel is, amennyiben a velük való együttműködés a saját kiküldetésük nemzeti, több országot érintő, vagy szervezeti keretein túlmutató információk összegyűjtése, kiegészítése vagy összeillesztése szempontjából szükséges vagy előnyös lehet."
Módosítás: 7
1. CIKK 3. PONT
4. cikk (1) bekezdés, új mondat (2003/170/IB határozat)
Ilyen üléseket bármely más tagállam kezdeményezésére, de különösen azon tagállamok kezdeményezésére is lehet tartani, amelyek egy adott országban vagy régióban mint az uniós együttműködés "vezető nemzete" járnak el.
Ilyen üléseket az Europol vagy bármely más tagállam is kezdeményezhet, különösen azon tagállamok, amelyek egy adott országban vagy régióban mint az uniós együttműködés "vezető nemzete" járnak el.
Módosítás: 8
1. CIKK 3A. PONT (új)
4. cikk (2) bekezdés (2003/170/IB határozat)
3a. a 4. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(2) A tagállamok biztosítják, hogy ugyanazon harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kiküldött összekötő tisztviselőik segítsék egymást a fogadó állam hatóságaival való kapcsolattartásban. A tagállamok megpróbálnak kölcsönösen megállapodni egymással az azonos harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kiküldött összekötő tisztviselőikre háruló feladatok felosztásában, ügyelve arra, hogy ez valamennyi tagállamnak közös érdekét szolgálja. Ha a feladatok ilyen felosztásáról a tagállamok között nem születik megállapodás, akkor az Europol és a kérdéses harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez kiküldött összekötő tisztviselő ‐ ha van ilyen ‐ feladata a tevékenységek felosztása és azok tényleges végrehajtása."
Módosítás: 9
1. CIKK 3B. PONT (új)
4. cikk (3) bekezdés (2003/170/IB határozat)
3b. a 4. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(3) A tagállamok két- vagy többoldalú megállapodást kötnek arról, hogy egy tagállam által egy harmadik országba vagy egy nemzetközi szervezethez kiküldött összekötő tisztviselők egyúttal egy vagy több más tagállam egyéni érdekeit is képviselik, és tágabb értelemben az EU érdekeinek figyelembe vételével tevékenykednek."
Módosítás: 10
1. CIKK 3C. PONT (új)
5. cikk (1) bekezdés (2003/170/IB határozat)
3c. az 5. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(1) A tagállamok biztosítják, hogy harmadik országokba és nemzetközi szervezetekhez kiküldött összekötő tisztviselőik a nemzeti jognak, az Europolról szóló egyezménynek és a kapcsolódó nemzetközi jogi eszközöknek megfelelően, valamint a személyes adatok védelmét szabályozó vonatkozó rendelkezések betartása mellett saját nemzeti hatóságaik és az Europol részére információt szolgáltassanak más, olyan tagállamokat súlyosan fenyegető bűncselekményekről, amelyeket az érintett harmadik országban vagy nemzetközi szervezetnél nem képvisel saját összekötő tisztviselő. A nemzeti hatóságok és az Europol a nemzeti joggal, az Europolról szóló egyezménnyel és a fenyegetés súlyosságával összhangban értékeli, kell-e értesíteni az érintett tagállamot."
Módosítás: 11
1. CIKK 3D. PONT (új)
5. cikk (2) bekezdés (2003/170/IB határozat)
3d. az 5. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(2) A tagállamok harmadik országokba és nemzetközi szervezetekhez kiküldött összekötő tisztviselői a nemzeti jognak, az Europolról szóló egyezménynek, és a kapcsolódó nemzetközi jogi eszközöknek megfelelően, valamint a személyes adatok védelmét szabályozó vonatkozó rendelkezések betartása mellett más tagállamokat súlyosan fenyegető bűncselekményekről közvetlenül a kérdéses tagállam összekötő tisztviselőinek és az Europolnak szolgáltatnak információt, ha a tagállamnak van képviselője az érintett harmadik országban vagy nemzetközi szervezetnél."
Módosítás: 12
1. CIKK 3E. PONT (új)
5. cikk (4) bekezdés (2003/170/IB határozat)
3e. az 5. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
"(4) A tagállamok saját nemzeti joguk, az Europolról szóló egyezmény, és a kapcsolódó nemzetközi jogi eszközök szerint kezelik a (3) bekezdésben leírt megkereséseket, és a lehető leghamarabb nyilatkoznak arról, hogy az ilyen megkeresés teljesíthető-e."
Módosítás: 13
1. CIKK 4. PONT
8. cikk (3) bekezdés (2003/170/IB határozat)
(3)  A tagállamok a nemzeti joggal és az Europol-egyezménnyel összhangban a megfelelő információk cseréje érdekében harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez kiküldött Europol összekötő tisztek alkalmazására irányuló megkereséssel fordulhatnak az Europolhoz. A megkereséseket az Europol-egyezménnyel összhangban a tagállamok nemzeti egységein keresztül az Europolnak kell címezni.
(3)  Az Europol csatornáinak legteljesebb kihasználása érdekében, amennyiben szükséges és kivitelezhető, a tagállamok az Europol-egyezménnyel összhangban kérik az Europolt, hogy a megfelelő információk cseréje céljából kapcsolatba léphessenek az Europol harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetekhez kiküldött összekötő tisztjeivel. A megkereséseket az Europol-egyezménnyel összhangban a tagállamok nemzeti egységein keresztül az Europolnak kell címezni.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat