Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2005/0808(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0064/2006

Pateikti tekstai :

A6-0064/2006

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2006 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2006)0126

Priimti tekstai
PDF 317kWORD 81k
Trečiadienis, 2006 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendras naudojimas *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą, iš dalies keičiantį Sprendimą 2003/170/TVR dėl ryšių palaikymo pareigūnų, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstų dirbti užsienyje, bendro naudojimo (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą (10706/2005),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 34 straipsnio 2 dalies c pastraipą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0255/2005),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0064/2006),

1.   pritaria Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą iš dalies pakeisti iniciatyvos tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   prašo Tarybos iš naujo konsultuotis su Parlamentu, jeigu ji ketina iš esmės keisti Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės vyriausybei.

Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės siūlomas tekstas,   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
1 A KONSTATUOJAMOJI DALIS (nauja)
(1a) Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo sprendimu, išskyrus 1 straipsnio 1 ir 2 dalis, plėtojamos Šengeno acquis nuostatos pagal Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis1, kuris patenka į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB2 dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą 1 straipsnio H punkte nurodytą sritį,.
____________________
OL L 176, 1999 7 10, p. 36.
2 OL L 176, 1999 7 10, p. 31.
2 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 1 PUNKTAS
1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (Sprendimas 2003/170/TVR)
Šiame sprendime "Europolo ryšių palaikymo pareigūnas" – tai Europolo darbuotojas, pasiųstas į vieną ar daugiau trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų paremti ir koordinuoti tų valstybių institucijų ar organizacijų bendradarbiavimą su Europolu, kad būtų palengvintas jų tarpusavio keitimasis informacija.
Šiame sprendime "Europolo ryšių palaikymo pareigūnas" – tai Europolo darbuotojas, pasiųstas į vieną ar daugiau trečiųjų valstybių ar tarptautinių organizacijų paremti ir koordinuoti tų valstybių institucijų ar organizacijų bendradarbiavimą, pirma, su Europolu, antra, su ryšių palaikymo pareigūnais, valstybių narių teisėsaugos institucijų pasiųstais dirbti į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją, į kurią jie yra paskirti, kad būtų palengvintas jų tarpusavio keitimasis informacija.
3 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 PUNKTAS
1 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (Sprendimas 2003/170/TVR)
Šis sprendimas nepažeidžia Europolo ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių pagal Europolo konvenciją, jos įgyvendinimo priemonių bei Europolo ir atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos bendradarbiavimo susitarimų.
Šis sprendimas nepažeidžia Europolo ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių pagal Europolo konvenciją, jos įgyvendinimo nuostatų bei Europolo ir atitinkamos trečiosios valstybės ar tarptautinės organizacijos bendradarbiavimo susitarimų.
4 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 A PUNKTAS (naujas)
2 straipsnio 1 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
2a) 2 straipsnio 1 dalis pakeičiama šitaip:
"1. Kiekviena valstybė narė tinkamai prižiūri, kad jos ryšių palaikymo pareigūnai užmegztų ir palaikytų tiesioginius ryšius su priimančios valstybės arba tarptautinės organizacijos kompetentingomis institucijomis, siekiant palengvinti ir paspartinti informacijos mainus su Europolu bei užtikrinti nedelsiamą ir tiesioginį jos ryšių palaikymo pareigūnų keitimąsi surinkta informacija su Europolu."
5 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 B PUNKTAS (naujas)
2 straipsnio 3 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
2b) 2 straipsnio 3 dalis pakeičiama šitaip:
"3. Ryšių palaikymo pareigūnai atlieka savo pareigas pagal savo kompetenciją ir laikydamiesi atitinkamų nuostatų, įskaitant su asmeninių duomenų apsauga susijusias nuostatas, numatytas jų šalies teisės aktuose, Europolo konvencijoje ir su priimančiomis šalimis bei tarptautinėmis organizacijomis sudarytose sutartyse."
6 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 2 C PUNKTAS (naujas)
2 straipsnio 3 a dalis (nauja) (Sprendimas 2003/170/TVR)
2c) 2 straipsnis papildomas šia dalimi:
"3a. Kai yra keletas ryšių palaikymo pareigūnų ir jie skirtingų valstybių narių paskirti į tą pačią trečiąją šalį arba tą pačią tarptautinę organizaciją, valstybės narės koordinuoja jų veiksmus taip, kad būtų kuo mažiau dubliuojamos jų misijos. Todėl jie dirba komandoje ir siekia plėtoti ryšius su į kitas šalis paskirtais pareigūnais, su kuriais būtina ir naudinga bendradarbiauti siekiant surinkti, papildyti ir sujungti informaciją, išeinančią už nacionalinės, daugianacionalinės arba organizacinės srities, kuri priklauso jų kompetencijai, ribų".
7 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 3 PUNKTAS
4 straipsnio 1 dalies naujas sakinys (Sprendimas 2003/170/TVR)
Tokius susitikimus taip pat galima rengti bet kurios kitos valstybės narės, pirmiausia valstybių narių, kurios atlieka "vadovaujančios šalies" vaidmenį ES bendradarbiavimo srityje tam tikroje šalyje ar regione, iniciatyva.
Tokius susitikimus taip pat galima rengti Europolo arba bet kurios kitos valstybės narės, pirmiausia valstybių narių, kurios atlieka "vadovaujančios šalies" vaidmenį ES bendradarbiavimo srityje tam tikroje šalyje ar regione, iniciatyva.
8 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 3 A PUNKTAS (naujas)
4 straipsnio 2 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
3a) 4 straipsnio 2 dalis pakeičiama šitaip:
"2. Valstybės narės įsitikina, kad jų ryšių palaikymo pareigūnai, pasiųsti į tą pačią trečiąją šalį arba tą pačią tarptautinę organizaciją, padeda vieni kitiems palaikyti ryšius su priimančios valstybės valdžios institucijomis. Valstybės narės kartu siekia suderinti į tą pačią trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją paskirtų jų ryšių palaikymo pareigūnų uždavinių paskirstymą, prižiūrėdamos, kad būtų nustatyti visų Europos Sąjungos valstybių interesai ir į juos būtų tinkamai atsižvelgta. Jeigu valstybės narės nesutaria dėl uždavinių paskirstymo, Europolas ir jo į tą pačią trečiąją šalį arba tarptautinę organizaciją paskirtas ryšių palaikymo pareigūnas, jeigu toks yra, tampa atsakingas už paskirstymą ir jo efektyvų įgyvendinimą."
9 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 3 B PUNKTAS (naujas)
4 straipsnio 3 dalis 1 (Sprendimas 2003/170/TVR)
3b) 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama šitaip:
"3. Valstybės narės dvišaliu ar daugiašaliu lygmeniu paveda vienos iš jų į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją siunčiamiems ryšių palaikymo pareigūnams rūpintis išskirtiniais vienos ar kelių kitų valstybių narių interesais ir veikti globaliau, atsižvelgiant į ES interesus."
10 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 3 C PUNKTAS (naujas)
5 straipsnio 1 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
3c) 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama šitaip:
"1. Valstybės narės prižiūri, kad laikantis nacionalinių teisės aktų, Europolo konvencijos, nuolatinių tarptautinių dokumentų bei asmeninių duomenų srityje taikomų nuostatų jų į trečiąsias šalis ar tarptautines organizacijas pasiųsti ryšių palaikymo pareigūnai organizacijoms, kurioms jie priklauso, ir Europolui teiktų informaciją apie didelių nusikaltimų grėsmę, kylančią kitoms valstybėms narėms, kurioms neatstovauja jų pačių į atitinkamas trečiąsias šalis ar tarptautinę organizaciją pasiųsti ryšių palaikymo pareigūnai. Remdamosi savo nacionaliniais teisės aktais ir Europolo konvencija bei atsižvelgdamos į grėsmės dydį, nacionalinės valdžios institucijos ir Europolas nusprendžia dėl galimybės informuoti su tuo susijusias valstybes nares."
11 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 3 D PUNKTAS (naujas)
5 straipsnio 2 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
3d) 5 straipsnio 2 dalis pakeičiama šitaip:
"2. Valstybių narių į trečiąsias šalis arba tarptautines organizacijas pasiųsti ryšių palaikymo pareigūnai, laikydamiesi nacionalinių teisės aktų, Europolo konvencijos, nuolatinių tarptautinių dokumentų bei asmeninių duomenų srityje taikomų nuostatų, informaciją apie didelių nusikaltimų grėsmę, kylančią kitoms valstybėms narėms, teikia tiesiogiai tos valstybės narės, kai ta valstybė narė yra atstovaujama atitinkamoje trečiojoje šalyje arba tarptautinėje organizacijoje, ir Europolo ryšių palaikymo pareigūnams.
12 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 3 E PUNKTAS (naujas)
5 straipsnio 4 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
3e) 5 straipsnio 4 dalis pakeičiama šitaip:
"4. Valstybės narės visus 3 dalyje numatytus prašymus tiria laikydamosi savo nacionalinių teisės aktų, Europolo konvencijos ir atitinkamų tarptautinių dokumentų bei kuo greičiau nurodo, ar jos turi galimybę tokius prašymus patenkinti."
13 pakeitimas
1 STRAIPSNIO 4 PUNKTAS
8 straipsnio 3 dalis (Sprendimas 2003/170/TVR)
3.  Valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės ir Europolo konvencijos, gali pateikti prašymą Europolui naudoti Europolo ryšių palaikymo pareigūnus, komandiruotus į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, tam, kad būtų keičiamasi atitinkama informacija. Prašymai adresuojami Europolui per valstybių narių nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.
3.  Valstybės narės, laikydamosi Europolo konvencijos, kai tai yra įmanoma ir būtina, užtikrina, kad prašymas būtų pateiktas Europolui, siekiant gauti jo ryšių palaikymo pareigūnų, komandiruotų į trečiąsias valstybes ar tarptautines organizacijas, pagalbą ir visiškai išnaudoti Europolo ryšius keičiantis atitinkama informacija. Prašymai adresuojami Europolui per valstybių narių nacionalinius padalinius, laikantis Europolo konvencijos.
Teisinė informacija - Privatumo politika