Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2005/0808(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0064/2006

Iesniegtie teksti :

A6-0064/2006

Debates :

Balsojumi :

PV 05/04/2006 - 5.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2006)0126

Pieņemtie teksti
PDF 447kWORD 71k
Trešdiena, 2006. gada 5. aprīlis - Strasbūra
Kopīgu to sadarbības koordinatoru izmantošana, ko dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādes norīkojušas darbā ārzemēs *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Eiropas Parlamenta normatīvā rezolūcija par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iniciatīvu, lai pieņemtu Padomes lēmumu, ar ko groza Lēmumu 2003/170/TI par kopīgu to sadarbības koordinatoru izmantošanu, ko dalībvalstu tiesību aizsardzības iestādes norīkojušas darbā ārzemēs (10706/2005 – C6-0255/2005 –2005/0808 (CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iniciatīvu (10706/2005),

–   ņemot vērā ES līguma 34.  panta 2.  punkta c) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39.  panta 1.  punktu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C6-0255/2005),

–   ņemot vērā Reglamenta 93.  pantu un 51.  pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0064/2006),

1.   apstiprina grozīto Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iniciatīvu;

2.   aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi atkāpties no Parlamenta apstiprinātā teksta;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes iniciatīvu;

5.   uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdībai.

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1.A APSVĒRUMS (jauns)
1.a Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju šis lēmums, atskaitot tā 1. panta 1. un 2. punktu, ir to Šengenas acquis noteikumu turpinājums saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē1, kuri attiecas uz jomu, kas noteikta 1. panta H punktā Padomes 1999. gada 17. maija Lēmumā Nr. 1999/437/EK par dažiem pasākumiem, lai piemērotu minēto nolīgumu2.
______________________
1 OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.
2 OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp
Grozījums Nr. 2
1. PANTA 1. PUNKTS
1. panta 1. punkta 1.a daļa (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
Šajā lēmumā "Eiropola sadarbības koordinators" ir Eiropola darbinieks, kas norīkots darbā ārzemēs vienā vai vairākās trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās, lai atbalstītu un koordinētu sadarbību ar šo valstu iestādēm vai starptautiskām organizācijām un Eiropolu, atvieglojot informācijas apmaiņu starp tiem.
Šajā lēmumā "Eiropola sadarbības koordinators" ir Eiropola darbinieks, kas norīkots darbā ārzemēs vienā vai vairākās trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās, lai atbalstītu un koordinētu, no vienas puses, sadarbību ar šo valstu iestādēm vai starptautiskām organizācijām un Eiropolu, un, no otras puses, ar sadarbības koordinatoriem, kurus dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes ir norīkojušas darbā trešā valstī vai kādā starptautiskā organizācijā, atvieglojot informācijas apmaiņu starp tiem.
Grozījums Nr. 3
1. PANTA 2. PUNKTS
1. panta 2. punkta 1.a daļa (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
Šis lēmums neskar Eiropola sadarbības koordinatora uzdevumus saistībā ar Eiropola Konvenciju, tās izpildes režīmu un sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti starp Eiropolu un attiecīgo trešo valsti vai attiecīgo starptautisko organizāciju.
Šis lēmums neskar Eiropola sadarbības koordinatora uzdevumus saistībā ar Eiropola Konvenciju, noteikumiem tās īstenošanai un sadarbības nolīgumiem, kas noslēgti starp Eiropolu un attiecīgo trešo valsti vai attiecīgo starptautisko organizāciju.
Grozījums Nr. 4
1. PANTA 2.A PUNKTS (jauns)
2. panta 1. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
2.a)  Šī lēmuma 2. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"1. Ikviena dalībvalsts pienācīgi nodrošina, ka, no vienas puses, Eiropola sadarbības koordinatori izveido un uztur tiešus kontaktus ar uzņēmējas valsts atbildīgajām iestādēm vai starptautiskām organizācijām, lai veicinātu un pasteidzinātu informācijas vākšanu un apmaiņu, un, no otras puses, lai sadarbības koordinatori nekavējoties un tieši veic iegūtās informācijas apmaiņu ar Eiropolu."
Grozījums Nr. 5
1. PANTA 2.B PUNKTS (jauns)
2. panta 3. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
2.b)  Šī lēmuma 2. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"3. Sadarbības koordinatori darbojas saskaņā ar tiem uzticētajām pilnvarām un ievērojot savas valsts normatīvo aktu un Eiropola Konvencijas noteikumus, kā arī tos nolīgumus, kuri ir noslēgti ar uzņēmējām valstīm vai starptautiskām organizācijām, tostarp noteikumus attiecībā uz personas datu aizsardzību."
Grozījums Nr. 6
1. PANTA 2.C PUNKTS (jauns)
2. panta 3.a punkts (jauns) (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
2.c)  2. pantam pievieno šādu punktu:
"3.a) Ja dažādu dalībvalstu sadarbības koordinatori ir norīkoti darbā vienā un tajā pašā trešā valstī vai vienā un tajā pašā starptautiskā organizācijā, viņi saskaņo savu rīcību un darbību tādējādi, lai pēc iespējas samazinātu veicamā darba pārklāšanos. Tāpēc viņi organizē darbu kopīgi un cenšas attīstīt sakarus ar tiem citās valstīs norīkotiem sadarbības koordinatoriem, ar kuriem sadarbība būtu nepieciešama vai noderīga, lai vāktu, papildinātu un apvienotu informāciju, kas attiecas ne tikai uz valsti, vairākām valstīm vai organizācijām, kurās viņi ir norīkoti darbā."
Grozījums Nr. 7
1. PANTA 3. PUNKTS
4. panta 1. punkta jauns teikums (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
Šādas sanāksmes var notikt arī pēc jebkuras citas dalībvalsts iniciatīvas, jo īpaši to dalībvalstu, kas darbojas kā "vadošā valsts" ES sadarbībai konkrētā valstī vai reģionā."
Šādas sanāksmes var notikt arī pēc Eiropola vai jebkuras citas dalībvalsts iniciatīvas, jo īpaši to dalībvalstu, kas darbojas kā "vadošā valsts" ES sadarbībai konkrētā valstī vai reģionā."
Grozījums Nr. 8
1. PANTA 3.A PUNKTS (jauns)
4. panta 2. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
3.a)  Šī lēmuma 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"2. Dalībvalstis nodrošina, ka sadarbības koordinatori, kurus tās ir norīkojušas darbā vienā un tajā pašā trešā valstī vai vienā un tajā pašā starptautiskā organizācijā, cits citam palīdz veidot kontaktus ar uzņēmējas valsts iestādēm. Dalībvalstis tiecas savstarpēji vienoties par veicamo uzdevumu sadali starp sadarbības koordinatoriem, kurus tās norīkojušas darbā vienā un tajā pašā trešā valstī vai vienā un tajā pašā starptautiskajā organizācijā, raugoties, lai visu Eiropas Savienības dalībvalstu intereses tiktu apzinātas un pienācīgi ņemtas vērā. Ja šāda uzdevumu sadale starp dalībvalstīm nav notikusi, Eiropols un tā sadarbības koordinators, kurš norīkots darbā tajā pašā trešā valstī vai tajā pašā starptautiskā organizācijā, šo sadali nodrošina un praktiski īsteno."
Grozījums Nr. 9
1. PANTA 3.B PUNKTS (jauns)
4. panta 3. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
3.b)  Šī lēmuma 4. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"3. Dalībvalstis divpusējā vai daudzpusējā līmenī uzdod sadarbības koordinatoriem, kurus kāda no tām ir norīkojusi darbā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā, nodrošināt vienas vai vairāku citu dalībvalstu īpašo interešu ievērošanu un savā darbībā kopumā ņem vērā ES intereses."
Grozījums Nr. 10
1. PANTA 3.C PUNKTS (jauns)
5. panta 1. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
3.c)  Šī lēmuma 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"1. Dalībvalstis nodrošina, lai trešā valstī vai starptautiskā organizācijā norīkotie sadarbības koordinatori saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, Eiropola Konvenciju, atbilstīgajiem starptautiskajiem instrumentiem, kā arī noteikumiem attiecībā uz personas datu aizsardzību paziņo savas valsts varas iestādēm un Eiropolam informāciju par nopietniem sodāmiem draudiem citām dalībvalstīm, kuras nav norīkojušas savu sadarbības koordinatoru darbam trešā valstī vai attiecīgajā starptautiskajā organizācijā. Saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem un Eiropola Konvenciju, kā arī atkarībā no draudu nopietnības dalībvalstis un Eiropols izvērtē nepieciešamību informēt attiecīgās dalībvalstis."
Grozījums Nr. 11
1. PANTA 3.D PUNKTS (jauns)
5. panta 2. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
3.d)  Šī lēmuma 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"2. Sadarbības koordinatori, kas norīkoti darbā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā, saskaņā ar savas dalībvalsts tiesību aktiem, Eiropola Konvenciju, atbilstīgiem starptautiskiem instrumentiem, kā arī noteikumiem par personas datu aizsardzību paziņo informāciju par nopietniem krimināliem draudiem kādai citai dalībvalstij tieši šīs dalībvalsts sadarbības koordinatoram. ja tas ir pārstāvēts attiecīgajā trešā valstī vai starptautiskā organizācijā, un Eiropolam."
Grozījums Nr. 12
1. PANTA 3.E PUNKTS (jauns)
5. panta 4. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
3.e)  Šī lēmuma 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:
"4. Ikvienu 3. punktā minēto pieprasījumu dalībvalstis izskata, ievērojot savas valsts tiesību aktus, Eiropola Konvenciju, kā arī atbilstīgos starptautiskos instrumentus un pēc iespējas drīz paziņo, vai varēs to izpildīt."
Grozījums Nr. 13
1. PANTA 4. PUNKTS
8. panta 3. punkts (Lēmums Nr. 2003/170/TI)
3.  Saskaņā ar valstu tiesību aktiem un Eiropola Konvenciju dalībvalstis var Eiropolam lūgt izmantot Eiropola sadarbības koordinatorus, kas nosūtīti uz trešām valstīm vai starptautiskām organizācijām, lai apmainītos ar atbilstošu informāciju. Lūgumus adresē Eiropolam ar dalībvalstu biroju starpniecību, saskaņā ar Eiropola Konvenciju.
3.  Sakaņā ar Eiropola Konvenciju dalībvalstis, ja iespējams un nepieciešams, iesniedz Eiropolam pieprasījumu par iespēju izmantot tā sadarbības koordinatorus, kas norīkoti darbā trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās, lai varētu pilnībā izmantot Eiropola kanālus atbilstīgas informācijas apmaiņai. Pieprasījumus adresē Eiropolam ar dalībvalstu biroju starpniecību saskaņā ar Eiropola Konvenciju.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika