Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2005/0808(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0064/2006

Teksty złożone :

A6-0064/2006

Debaty :

Głosowanie :

PV 05/04/2006 - 5.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2006)0126

Teksty przyjęte
PDF 322kWORD 73k
Środa, 5 kwietnia 2006 r. - Strasburg
Wspólne wykorzystywanie oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie inicjatywy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zmierzającej do przyjęcia decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808 (CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając inicjatywę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (10706/2005),

–   uwzględniając art. 34 ust. 2 litera c) Traktatu UE,

–   uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu UE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0255/2005),

–   uwzględniając art. 93 oraz art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A6-0064/2006),

1.   zatwierdza po poprawkach inicjatywę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

2.   zwraca się do Rady o odpowiednią zmianę tekstu;

3.   zwraca się do Rady, jeśli ta uznałaby za stosowne oddalić się od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.   zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli ta uznałaby za stosowne zmienić w sposób znaczący inicjatywę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;

5.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji jak również rządom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Tekst proponowany przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej   Poprawki Parlamentu
Poprawka 1
PUNKT 1 A PREAMBUŁY (nowy)
(1a) W stosunku do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja, z wyłączeniem art. 1 ust. 1 i 2, stanowi rozwój postanowień dorobku Schengen w rozumieniu układu zawartego między Radą Unii Europejskiej oraz Republiką Islandii i Królestwem Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen1, wchodzących w zakres określony w art. 1 pkt H decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r.2 w sprawie niektórych warunków stosowania wspomnianego układu.
__________________
Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.
2 Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 31.
Poprawka 2
ARTYKUŁ 1 PUNKT 1
Artykuł 1 ustęp 1 akapit pierwszy a (Decyzja 2003/170/WSiSW)
W niniejszej decyzji "oficer łącznikowy Europolu" oznacza pracownika Europolu oddelegowanego za granicę do jednego lub więcej państw lub do organizacji międzynarodowych w celu wspierania i koordynowania współpracy między organami w tych państwach lub organizacjami a Europolem poprzez ułatwianie wymiany informacji między nimi.
W niniejszej decyzji "oficer łącznikowy Europolu" oznacza pracownika Europolu oddelegowanego za granicę do jednego lub więcej państw lub do organizacji międzynarodowych w celu wspierania i koordynowania współpracy, z jednej strony, między organami w tych państwach lub organizacjami a Europolem, a z drugiej strony, między oficerami łącznikowymi oddelegowanymi przez organy ścigania Państw Członkowskich do kraju trzeciego lub do organizacji oddelegowania, poprzez ułatwianie wymiany informacji między nimi.
Poprawka 3
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2
Artykuł 1 ustęp 2 akapit pierwszy a (Decyzja 2003/170/WSiSW)
Niniejsza decyzja nie narusza zadań oficerów łącznikowych Europolu wykonywanych w ramach konwencji o Europolu, jej uzgodnień dotyczących realizacji oraz porozumień o współpracy, zawartych między Europolem a państwem trzecim lub daną organizacją międzynarodową.
Niniejsza decyzja nie narusza zadań oficerów łącznikowych Europolu wykonywanych w ramach konwencji o Europolu, przepisów przyjętych w celu jej wdrożenia oraz porozumień o współpracy, zawartych między Europolem a państwem trzecim lub daną organizacją międzynarodową.
Poprawka 4
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 A (nowy)
Artykuł 2 ustęp 1 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
2a) Art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Każde Państwo Członkowskie dba o to, aby, z jednej strony, jego oficerowie łącznikowi ustanawiali i podtrzymywali bezpośrednie kontakty z właściwymi organami w państwie przyjmującym lub w organizacji międzynarodowej w celu ułatwienia i przyspieszenia zbierania i wymiany informacji, a z drugiej strony, aby jego oficerowie łącznikowi dokonywali z Europolem natychmiastowej i bezpośredniej wymiany zebranych informacji."
Poprawka 5
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 B (nowy)
Artykuł 2 ustęp 3 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
2b) Art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Oficerowie łącznikowi wykonują zadania w ramach swoich obowiązków i zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi ochrony danych osobowych, ustanowionymi przez ich prawo krajowe, konwencję o Europolu, oraz postanowieniami wszelkich umów zawartych z państwami przyjmującymi lub organizacjami międzynarodowymi."
Poprawka 6
ARTYKUŁ 1 PUNKT 2 C (nowy)
Artykuł 2 ustęp 3 a (nowy) (Decyzja 2003/170/WSiSW)
2c) Do art. 2 dodany zostaje ustęp w następującym brzmieniu:
"3a) Oficerowie łącznikowi, o ile jest ich kilku i są oddelegowani przez różne Państwa Członkowskie do tego samego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, koordynują swoje działania i prace w taki sposób, aby maksymalnie zredukować pokrywanie się misji. W tym celu organizują się oni do pracy zespołowej i starają się rozwijać kontakty z oficerami łącznikowymi oddelegowanymi do innych krajów, z którymi współpraca okazałaby się konieczna lub przydatna do zebrania, uzupełnienia i powiązania informacji wykraczających poza ramy krajowe, wielonarodowe lub organizacyjne, do których są oddelegowani."
Poprawka 7
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3
Artykuł 4 ustęp 1, nowe zdanie (Decyzja 2003/170/WSiSW)
Spotkania takie mogą również odbywać się z inicjatywy któregokolwiek z Państw Członkowskich, a w szczególności tych Państw Członkowskich, które pełnią funkcję "państwa przewodniego" dla współpracy UE w danym państwie lub regionie.
Spotkania takie mogą również odbywać się z inicjatywy Europolu lub któregokolwiek z Państw Członkowskich, a w szczególności tych Państw Członkowskich, które pełnią funkcję "państwa przewodniego" dla współpracy UE w danym państwie lub regionie.
Poprawka 8
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 A (nowy)
Artykuł 4 ustęp 2 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
3a) Art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Państwa Członkowskie dbają o to, aby oficerowie łącznikowi oddelegowani do tego samego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zapewniali sobie pomoc w kontaktach z władzami państwa przyjmującego. Państwa Członkowskie starają się wzajemnie uzgadniać podział realizowanych zadań pomiędzy oficerów łącznikowych oddelegowanych do tego samego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, dbając, aby został ustalony i należycie uwzględniany interes wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jeżeli pomiędzy Państwami Członkowskimi podział zadań nie został uzgodniony, Europol i jego oficer łącznikowy oddelegowany do tego samego państwa trzeciego lub tej samej organizacji międzynarodowej, o ile taki istnieje, podejmują się jednocześnie jego opracowania i efektywnego wdrożenia."
Poprawka 9
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 B (nowy)
Artykuł 4 ustęp 3 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
3b) Art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"3. Państwa Członkowskie powierzają, na szczeblu dwustronnym lub wielostronnym, oficerom łącznikowym, oddelegowanym przez jedno z nich do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czuwanie nad szczególnymi interesami jednego lub więcej innych Państw Członkowskich i działanie w sposób bardziej globalny, biorąc pod uwagę interes UE."
Poprawka 10
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 C (nowy)
Artykuł 5 ustęp 1 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
3c) Art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Państwa Członkowskie dbają o to, aby, zgodnie z prawem krajowym, konwencją o Europolu, odpowiednimi dokumentami międzynarodowymi oraz stosowanymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, oficerowie łącznikowi, oddelegowani do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przekazywali organom krajowym, którym podlegają, oraz Europolowi, informacje dotyczące poważnych zagrożeń przestępstwami w odniesieniu do Państw Członkowskich niereprezentowanych przez ich własnych oficerów łącznikowych w danym państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Władze krajowe i Europol oceniają, zgodnie z prawem krajowym i konwencją o Europolu oraz ze stopniem zagrożenia, czy zainteresowane Państwa Członkowskie powinny zostać poinformowane."
Poprawka 11
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 D (nowy)
Artykuł 5 ustęp 2 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
3d) Art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Oficerowie łącznikowi Państw Członkowskich w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych przekazują, zgodnie z prawem krajowym, konwencją o Europolu, odpowiednimi dokumentami międzynarodowymi oraz stosowanymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informacje dotyczące poważnych zagrożeń przestępstwami w odniesieniu do innych Państw Członkowskich bezpośrednio oficerom łącznikowym zainteresowanego Państwa Członkowskiego, jeżeli to Państwo Członkowskie jest reprezentowane w danym państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, i Europolowi."
Poprawka 12
ARTYKUŁ 1 PUNKT 3 E (nowy)
Artykuł 5 ustęp 4 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
3e) Art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Państwa Członkowskie postępują z każdym wnioskiem określonym w ust. 3 zgodnie z ich prawem krajowym, konwencją o Europolu i odpowiednimi dokumentami międzynarodowymi oraz decydują w najkrótszym możliwym terminie, czy wniosek ten może zostać przyjęty."
Poprawka 13
ARTYKUŁ 1 PUNKT 4
Artykuł 8 ustęp 3 (Decyzja 2003/170/WSiSW)
3.  Zgodnie z prawem krajowym i konwencją o Europolu, Państwa Członkowskie mogą zwrócić się z wnioskiem do Europolu o wykorzystanie oficerów łącznikowych Europolu oddelegowanych do państw trzecich lub międzynarodowych organizacji, w celu wymiany odpowiednich informacji. Wnioski kierowane są do Europolu przez jednostki narodowe w Państwach Członkowskich, zgodnie z konwencją o Europolu.
3.  Zgodnie z konwencją o Europolu, Państwa Członkowskie zapewniają, o ile jest to możliwe i konieczne, przedłożenie do Europolu wniosku o wykorzystanie jego oficerów łącznikowych oddelegowanych do państw trzecich lub międzynarodowych organizacji, w celu pełnego wykorzystania kanałów Europolu do wymiany odpowiednich informacji. Wnioski kierowane są do Europolu przez jednostki narodowe w Państwach Członkowskich, zgodnie z konwencją o Europolu.
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności