Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0808(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0064/2006

Ingivna texter :

A6-0064/2006

Debatter :

Omröstningar :

PV 05/04/2006 - 5.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2006)0126

Antagna texter
PDF 378kWORD 56k
Onsdagen den 5 april 2006 - Strasbourg
Gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ *
P6_TA(2006)0126A6-0064/2006

Europaparlamentets lagstiftningsresolution om Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands initiativ inför antagandet av rådets beslut om ändring av beslut 2003/170/RIF om gemensamt utnyttjande av sambandsmän som är utsända av medlemsstaternas brottsbekämpande organ (10706/2005 – C6-0255/2005 – 2005/0808(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands initiativ (10706/2005),

–   med beaktande av artikel 34.2 c i EU-fördraget,

–   med beaktande av artikel 39.1 i EU-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6-0255/2005),

–   med beaktande av artiklarna 93 och 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0064/2006).

1.  Europaparlamentet godkänner Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands initiativ såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att ändra texten i överensstämmelse härmed.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands initiativ.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen och Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands regeringar parlamentets ståndpunkt.

Förenade konungariket Storbritanniens och Nordirlands initiativ   Parlamentets ändringar
Ändring 1
SKÄL 1A (nytt)
(1a) Vad gäller Island och Norge innebär detta beslut, med undantag av punkterna 1 och 2 i dess första artikel, en utveckling – i enlighet med det avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket1 – av bestämmelser i Schengenregelverket som omfattas av artikel 1 H i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtalet2.
_____________
1 EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.
2 EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.
Ändring 2
ARTIKEL 1, LED 1
Artikel 1, punkt 1, stycke 1a (beslut 2003/170/RIF)
"Med Europolsambandsman avses i detta beslut en anställd vid Europol som är utsänd till ett eller flera tredjeländer eller till internationella organisationer för att stödja och samordna samarbetet mellan dessa länders myndigheter eller dessa organisationer och Europol genom att underlätta utbytet av information mellan dem."
"Med Europols sambandsman avses i detta beslut en anställd vid Europol som är utsänd till ett eller flera tredjeländer eller till internationella organisationer för att stödja och samordna samarbetet dels mellan dessa länders myndigheter eller dessa organisationer och Europol, dels mellan de sambandsmän som sänts ut av medlemsstaternas brottsbekämpande organ till samma tredjeland eller internationella organisation som den Europolanställde, genom att underlätta utbytet av information mellan dem."
Ändring 3
ARTIKEL 1, LED 2
Artikel 1, punkt 2, stycke 1a (beslut 2003/170/RIF)
"Detta beslut skall inte påverka de uppgifter som Europolsambandsmännen har inom ramen för Europolkonventionen, dess tillämpningsföreskrifter och de samarbetsavtal som ingåtts mellan Europol och tredjelandet eller den internationella organisationen i fråga."
"Detta beslut skall inte påverka de uppgifter som Europols sambandsmän har inom ramen för Europolkonventionen, åtgärder som vidtagits för konventionens genomförande och de samarbetsavtal som ingåtts mellan Europol och tredjelandet eller den internationella organisationen i fråga."
Ändring 4
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)
Artikel 2, punkt 1 (beslut 2003/170/RIF)
2a. Artikel 2.1 skall ersättas med följande:
"1. Varje medlemsstat skall noggrant sörja för att dess sambandsmän dels upprättar och upprätthåller direkta kontakter med de behöriga myndigheterna i värdstaten eller den internationella organisationen för att främja och påskynda insamling och utbyte av information, och dels gör ett omedelbart och direkt utbyte med Europol av den insamlade informationen".
Ändring 5
ARTIKEL 1, LED 2B (nytt)
Artikel 2, punkt 3 (beslut 2003/170/RIF)
2b. Artikel 2.3 skall ersättas med följande:
"3. Sambandsmännen skall utföra sina uppgifter inom ramen för sina befogenheter och i överensstämmelse med bestämmelserna, inbegripet dem som rör skydd av personuppgifter, i deras nationella lagstiftning, i Europolkonventionen och i eventuella avtal som ingåtts med värdstaterna eller de internationella organisationerna".
Ändring 6
ARTIKEL 1, LED 2C (nytt)
Artikel 2, punkt 3a (ny) (beslut 2003/170/RIF)
2c. I artikel 2 skall följande punkt läggas till:
"3a. När flera sambandsmän placerats av olika medlemsstater i samma tredjeland eller samma internationella organisation skall de samordna sin verksamhet och sitt arbete så att deras uppgifter i så liten utsträckning som möjligt överlappar varandra. Därför skall de organisera sig för att arbeta i team och försöka utveckla kontakter med andra sambandsmän som placerats i andra länder och med vilka ett samarbete kan vara nödvändigt eller till nytta för att samla in, komplettera och sammanställa information, utan att låta sig begränsas av den nationella, internationella eller organisatoriska ram i vilken de placerats".
Ändring 7
ARTIKEL 1, LED 3
Artikel 4, punkt 1, ny mening (beslut 2003/170/RIF)
"Sådana möten kan också hållas på initiativ av någon annan medlemsstat, särskilt den som fungerar som ledande nation för EU-samarbetet i ett bestämt land eller område."
"Sådana möten kan också hållas på initiativ av Europol eller av någon annan medlemsstat, särskilt den som fungerar som ledande nation för EU-samarbetet i ett bestämt land eller område."
Ändring 8
ARTIKEL 1, LED 3A (nytt)
Artikel 4, punkt 2 (beslut 2003/170/RIF)
3a. Artikel 4.2 skall ersättas med följande:
"2. Medlemsstaterna skall försäkra sig om att deras sambandsmän som har utplacerats i samma tredjeland eller internationella organisation bistår varandra när det gäller kontakter med värdstatens myndigheter. Medlemsstaterna skall tillsammans försöka komma överens om fördelningen av arbetsuppgifter mellan de sambandsmän som placerats i samma tredjeland eller i samma internationella organisation, och då sträva efter att samtliga EU-länders intressen beaktas och tas tillvara. Om medlemsstaterna inte kommit överens om fördelningen av arbetsuppgifter skall Europol och dess utsända sambandsman i samma tredjeland eller internationella organisation, om någon sådan finns, ta ansvar för såväl fördelningen som det faktiska genomförandet av arbetsuppgifterna".
Ändring 9
ARTIKEL 1, LED 3B (nytt)
Artikel 4, punkt 3 (beslut 2003/170/RIF)
3b. Artikel 4.3 skall ersättas med följande:
"3. Medlemsstaterna skall bilateralt eller multilateralt ge sambandsmän som har utplacerats av en medlemsstat i ett tredjeland eller en internationell organisation i uppdrag att bevaka en eller flera andra medlemsstaters intressen, och sambandsmännen skall verka mer övergripande och ta hänsyn till EU:s intressen".
Ändring 10
ARTIKEL 1, LED 3C (nytt)
Artikel 5, punkt 1 (beslut 2003/170/RIF)
3c. Artikel 5.1 skall ersättas med följande:
"1. Medlemsstaterna skall se till att deras sambandsmän i ett tredjeland och i internationella organisationer, i enlighet med nationell lag, Europolkonventionen och relevanta internationella instrument och i enlighet med tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, förser sina respektive nationella myndigheter och Europol med upplysningar om allvarliga brottsliga hot mot andra medlemsstater som inte är företrädda med egna sambandsmän i det tredjeland eller den internationella organisation som berörs. De nationella myndigheterna och Europol skall i enlighet med nationell lag och Europolkonventionen samt beroende på hotets allvarlighetsgrad bedöma om de berörda medlemsstaterna bör informeras".
Ändring 11
ARTIKEL 1, LED 3D (nytt)
Artikel 5, punkt 2 (beslut 2003/170/RIF)
3d. Artikel 5.2 skall ersättas med följande:
"2. Medlemsstaternas sambandsmän i ett tredjeland eller i internationella organisationer skall, i enlighet med nationell lag, Europolkonventionen och relevanta internationella instrument och i enlighet med tillämpliga bestämmelser om skydd av personuppgifter, lämna information om allvarliga brottsliga hot mot andra medlemsstater direkt till den berörda medlemsstatens sambandsmän, och till Europol, om medlemsstaten är företrädd i det tredjeland eller den internationella organisation som berörs".
Ändring 12
ARTIKEL 1, LED 3E (nytt)
Artikel 5, punkt 4 (beslut 2003/170/RIF)
3e. Artikel 5.4 skall ersättas med följande:
"4. Medlemsstaterna skall behandla en framställning enligt punkt 3 i enlighet med nationell lag och relevanta internationella instrument och snarast möjligt meddela om en sådan begäran kan tillmötesgås".
Ändring 13
ARTIKEL 1, LED 4
Artikel 8, punkt 3 (beslut 2003/170/RIF)
"3. Medlemsstaterna får i enlighet med nationell lag och Europolkonventionen göra en framställning till Europol om att få utnyttja de Europolsambandsmän som är utsända till tredjeländer eller internationella organisationer för utbyte av relevant information. Framställningar skall ställas till Europol via medlemsstaternas nationella enheter i enlighet med Europolkonventionen.
"3. Medlemsstaterna skall i enlighet med Europolkonventionen, då det är möjligt och nödvändigt, se till att en framställning görs till Europol om att få utnyttja de Europolsambandsmän som är utsända till tredjeländer eller internationella organisationer för att fullt ut utnyttja Europols kanaler för utbyte av relevant information. Framställningarna skall ställas till Europol via medlemsstaternas nationella enheter i enlighet med Europolkonventionen".
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy