Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2005/0041(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0076/2006

Předložené texty :

A6-0076/2006

Rozpravy :

PV 04/04/2006 - 15
CRE 04/04/2006 - 15

Hlasování :

PV 05/04/2006 - 5.5
CRE 05/04/2006 - 5.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0127

Přijaté texty
PDF 595kWORD 217k
Středa, 5. dubna 2006 - Štrasburk
Program "Občané pro Evropu" (2007-2013) ***I
P6_TA(2006)0127A6-0076/2006
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Občané pro Evropu" na podporu aktivního evropského občanství (KOM(2005)0116 – C6-0101/2005 – 2005/0041(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

-   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2005)0116)(1),

-   s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 151 a 308 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0101/2005),

-   s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro kulturu a vzdělávání a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Výboru pro ústavní záležitosti (A6-0076/2006),

1.   schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.   zdůrazňuje, že přidělené částky uvedené v legislativním návrhu na období po roce 2006 závisejí na rozhodnutí týkajícím se příštího víceletého finančního rámce;

3.   vyzývá Komisi, aby v případě potřeby a poté, co bude přijat příští finanční rámec, předložila návrh na úpravu finanční referenční částky pro tento program;

4.   vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1) Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.


Postoj Evropského parlamentu příjatý v prvním čtení dne 5. dubna 2006 k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2006/ES, kterým se pro období 2007–2013 stanoví program "Evropa pro občany" na podporu aktivních evropských hodnot, jak jsou stanoveny v Listině základních práv Evropské unie, a aktivního evropského občanství
P6_TC1-COD(2005)0041

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 151 a 308 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

s ohledem na stanovisko Výboru regionů(2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Smlouva zavádí občanství Unie, které doplňuje státní občanství členských států. Je důležitým prvkem při posilování a zajišťování procesu evropské integrace.

(2)  Společenství by mělo občany zcela informovat o jejich evropském občanství, o jeho přínosu i o právech a povinnostech, která se mají prosazovat s řádným ohledem na subsidiaritu a v zájmu soudržnosti.

(3)  Je zvláště naléhavé, aby si evropští občané byli plni vědomi svého evropského občanství ve světle výsledku některých referend o návrhu Smlouvy o Ústavě pro Evropu. Program Evropa pro občany by proto měl doplňovat, ale ne překrývat, plán D Komise pro demokracii, dialog a diskusi.

(4)  Aby občané mohli evropskou integraci plně podporovat a plně se jí účastnit, měl by být kladen větší důraz na jejich společné hodnoty, historii a kulturu jako na klíčové prvky jejich identity a členství ve společnosti založené na zásadách svobody, demokracie a dodržování lidských práv, na kulturní rozmanitosti, toleranci a solidaritě zcela v souladu s Listinou základních práv Evropské unie vyhlášenou dne 7. prosince 2000.

(5)  Povzbuzování aktivního občanství je klíčovým faktorem v posilování nejen boje proti rasismu, xenofobii a netoleranci, ale rovněž integrace, soudružnosti a rozvoje demokracie.

(6)  V souvislosti s informační a komunikační strategií EU by mělo být zajištěno rozsáhlé rozšiřování a výrazný dopad činností podporovaných tímto programem.

(7)  S cílem přiblížit Evropu občanům a umožnit jim plně se účastnit budování ještě užšího svazku v Evropě je třeba oslovit všechny občany a zapojit je do nadnárodních výměn a spolupráce, a přispět tak k utváření pocitu sounáležitosti ke společným evropským ideálům.

(8)  Imigranti a potomci imigrantů by neměli být opomínáni. Je proto důležité pomoci jim maximálně využívat svého nově nabytého občanství.

(9)  Aby se občané zapojili do evropských záležitosti, je zapotřebí poskytnout jim informace o konkrétních právech plynoucích z evropského občanství, jako např. o právech, která se týkají volného pohybu a pobytu na území členských států, a to zejména po vstupu v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(4).

(10)  Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 15. dubna 1988 o návrhu Komise o akci na podporu Evropské kultury(5) pokládal za žádoucí vyvinout velké úsilí k posílení styků mezi občany různých členských států a konstatoval, že zvláštní podpora rozvoje twinningového partnerství obcí nebo měst různých členských států ze strany Evropské unie je odůvodněná a žádoucí.

(11)  Evropská rada při několika příležitostech uznala, že je třeba Evropskou unii a její orgány a instituce více přiblížit občanům členských států. Vyzvala orgány a instituce Unie, aby i nadále udržovaly a rozvíjely otevřený, transparentní a pravidelný dialog s organizovanou občanskou společností a tím podporovaly zapojení občanů do veřejného života a rozhodovacího procesu, přičemž zdůraznila základní hodnoty, které občané Evropy sdílejí(6).

(12)  Rada svým rozhodnutím 2004/100/ES ze dne 26. ledna 2004(7) zavedla akční program Společenství na podporu aktivního evropského občanství (účast občanů), kterým se potvrdila potřeba prosazovat udržitelný dialog s obcemi, organizacemi občanské společnosti a občany obecně. Tento dialog by měl rovněž zahrnovat organizace zastupující příslušníky třetích zemí, kteří mají povolený trvalý pobyt v Evropské unii. Stejně tak Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 8. června 2005 o politických výzvách a rozpočtových prostředcích rozšířené Unie v letech 2007–2013(8) uvádí, že program občanské účasti zůstává prioritou, což umožní přiblížit Evropu jejím občanům prostřednictvím procesu ,,zdola-nahoru".

(13)  Projekty občanů, jež nejsou omezeny hranicemi států ani jednotlivých sektorů, jsou významnými nástroji při oslovování občanů a při podporování evropského povědomí, evropské politické integrace, sociálního začlenění a vzájemného porozumnění prostřednictvím akcí a činností, které organizují občané a místní organizace a které se zaměřují na projekty, v jejichž rámci se mohou různé skupiny občanů setkávat, jako jsou knihovny, nadace nebo amatérské sportovní kluby, a tím bojují proti rasismu v souladu s Listinou základních práv.

(14)  Sdílení společného evropského občanství musí stále více posilovat vztahy mezi občany členských států a musí být zohledněno tvůrci právních předpisů na národní i regionální úrovni, orgány na místní úrovni a všemi, kdo jsou povoláni k tomu, aby na vnitrostátní úrovni ochraňovali občanská práva, ať už to jsou orgány zodpovědné za bezpečnost nebo za soudní ochranu či za právní pomoc, jako jsou veřejní ochránci práv; je tudíž v zájmu Společenství podporovat dialog a výměnu osvědčených postupů mezi těmito orgány a jejich kontaktními sítěmi na evropské úrovni.

(15)  Organizace občanské společnosti na evropské, národní, regionální a místní úrovni jsou významnými prvky aktivní účasti občanů ve společnosti a pomáhají oživovat všechny aspekty veřejného života. Jsou také prostředníky mezi Evropou a jejími občany. Jejich nadnárodní spolupráce by proto měla být prosazována a podporována, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost kandidátským zemím a pomoci jim vytvořit a rozvíjet podobné orgány.

(16)  Evropské organizace zabývající se výzkumem veřejné politiky mohou svými myšlenkami a úvahami přispět do diskuse na evropské úrovni. Proto se rovněž doporučuje jako vazba mezi evropskými orgány a institucemi a občany podpora činností, které odrážejí jejich závazek vytvářet evropskou identitu a občanství tím, že stanoví postupy s průhlednými kritérii, jejichž cílem je podpořit sítě pro informace a výměnu.

(17)  Tento program by měl být přístupný všem občanům, včetně státních příslušníků třetích zemí s povoleným trvalým pobytem v členském státě, a z tohoto důvodu je třeba věnovat zvláštní pozornost vyváženému začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech členských států do nadnárodních projektů a činností.

(18)  Prohlášení o sportu přijaté na zasedání Rady v Nice (7.–9. prosince 2000) zdůraznilo, že Společenství musí při svých činnostech v souladu s různými ustanoveními Smlouvy zohlednit společenský, vzdělávací a kulturní význam, který ke sportu neodmyslitelně patří.

(19)  Kandidátské země a země ESVO, které jsou smluvními stranami dohody o EHP, jsou v souladu s dohodami, jež s nimi byly uzavřeny, uznávány za případné účastníky programů Společenství.

(20)  Na zasedání Evropské rady v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 byla přijata "Soluňská agenda pro země západního Balkánu: směřování k evropské integraci", která vyzvala země západního Balkánu k účasti na programech a agenturách Společenství; země západního Balkánu by tudíž měly být považovány za případné účastníky programů Společenství.

(21)  Program by měl být pravidelně sledován a nezávisle vyhodnocován ve spolupráci s Komisí a členskými státy, aby bylo možné provést úpravy nezbytné k řádnému provádění opatření.

(22)  Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(9) (dále jen "finanční nařízení"), a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 2342/2002 ze dne 23. prosince 2002 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství(10), která chrání finanční zájmy Společenství, musejí být uplatňována s ohledem na zásady jednoduchosti a konzistence při volbě rozpočtových prostředků, omezování počtu případů, kdy si Komise ponechává přímou odpovědnost za jejich provádění a řízení, a vyžadovanou proporcionalitu mezi zdroji a administrativním zatížením plynoucím z jejich využívání.

(23)  Je třeba přijmout vhodná opatření k zamezení nesrovnalostí a podvodů a k získání prostředků, které byly ztraceny, chybně vyplaceny nebo nesprávně použity.

(24)  Rozhodnutí stanoví pro celou dobu trvání programu finanční rámec, který pro rozpočtový orgán představuje hlavní odkaz ve smyslu bodu 33 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu(11).

(25)  Protože cílů programu "Evropa pro občany" nemohou dostatečně dosáhnout členské státy, a lze jich tedy, z důvodů nadnárodní a vícestranné povahy činností a opatření v rámci daného programu, lépe dosáhnout na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality podle daného článku nepřekročí toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(26)  Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí se přijmou v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi(12).

(27)  V souladu s rozhodnutím 2004/100/ES se přijmou přechodná opatření ke sledování činností zahájených před 31. prosincem 2006,

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

Předmět a oblast působnosti programu

1.  Tímto rozhodnutím se pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 zřizuje program "Evropa pro občany".

2.  Tento program přispívá k těmto obecným cílům:

   - nabádat občany ke spolupráci a zapojení se do společného budování Evropy jako užšího svazku, který bude mnohostranný, spravedlivý, demokratický a orientovaný na svět, sjednocený a obohacený díky své kulturní rozmanitosti, a tím k i podporování rozvoje pojetí evropského občanství;
   - utvářet a posilovat evropskou identitu, vycházející ze společných hodnot, historie a kultury a evropské občanství, které je zdrojem legitimity institucí;
   - posilovat vzájemné poznávání a porozumění mezi evropskými občany a podporovat respekt ke kulturní rozmanitosti a mnohojazyčnosti a jejich oceňování, a zároveň i přispívat k mezikulturnímu dialogu, zejména potíráním rasismu, xenofobie a všech forem diskriminace a netolerance;
   - zajistit lepší zohledňování požadavků spojených s evropským občanstvím ze strany volených národních, regionálních i místních orgánů zodpovědných za správu či za poskytování pomoci občanům.

Článek 2

Konkrétní cíle programu

Program má tyto konkrétní cíle uskutečňované na nadnárodní úrovni, které jsou v souladu s hlavními cíli Smlouvy:

   a) sdružovat občany z různých místních komunit po celé Evropě a umožnit jim sdílet zkušenosti, názory a hodnoty, poučit se z historie a utvářet budoucnost;
   b) prostřednictvím spolupráce v rámci občanské společnosti na evropské úrovni podporovat činnost, diskusi a úvahy související s evropským občanstvím a demokracií, sdílenými hodnotami, společnou historií a kulturou;
   c) podporovat výměnu zkušeností týkající se evropského občanství mezi volenými orgány na místní, regionální a národní úrovni a mezi orgány zodpovědnými za soudní ochranu a za pomoc občanům ve správních záležitostech a utužovat tak přeshraniční spolupráci a vytváření evropských kontaktních sítí nebo posílení sítí stávajících;
   d) učinit koncepci Evropy pro její občany hmatatelnější tak, že budou propagovány a oslavovány evropské hodnoty a úspěchy, jichž Evropa dosáhla, a zároveň bude uchovávána vzpomínka na její minulost;
   e) podnítit vyvážené začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech členských států, přispět k mezikulturnímu dialogu a upřednostňovat rozmanitost i jednotu Evropy, přičemž by se zvláštní pozornost měla věnovat činnostem uskutečňovaným společně s členskými státy, které nedávno přistoupily k Evropské unii.

Článek 3

Činnosti

1.  Cílů programu se dosahuje prostřednictvím podpory následujících činností, jejichž podrobnosti jsou obsaženy v části I přílohy:

a)  Aktivní občané pro Evropu:

-   twinningová partnerství měst;

-   projekty občanů a podpůrná opatření.

b)  Aktivní občanská společnost v Evropě:

-   strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů, angl. think-tanks);

-   strukturální podpora organizací občanské společnosti, sdružením, sítím na evropské úrovni;

-   podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti.

c)  Společně pro Evropu:

-   viditelné akce, jako jsou oslavy, udělování cen, umělecké události, celoevropské konference;

-   studie, přehledy a průzkumy veřejného mínění;

-   nástroje pro šíření informací a propagaci.

d)   aktivní evropská vzpomínka na minulost spočívající:

-   v podpoře projektů na připomenutí obětí hromadných deportací a hromadného vyhlazování během nacismu a stalinismu.

2.  V rámci každé činnosti lze upřednostnit vyvážené začleňování občanů a organizací občanské společnosti ze všech členských států, jak stanoví konkrétní cíl obsažený v čl. 2 písm. e).

3.  Opatření Společenství mohou spočívat např. v grantech nebo v zadávání veřejných zakázek.

4.  Přidělené granty Společenství mohou mít zvláštní formu, např. provozních grantů, grantů na činnost, stipendií nebo cen.

5.  Zadávání veřejných zakázek se vztahuje na pořízení služeb, jako je organizování akcí, studie a výzkum, nástroje pro šíření informací a propagaci, sledování a vyhodnocování.

6.  Příjemci jsou způsobilí pro přidělení grantu Společenství, pokud splňují požadavky uvedené v části II přílohy.

Článek 4

Účast v programu

Program je otevřen účastníkům z těchto zemí (dále jen "účastnící se země"):

   a) členské státy;
   b) státy ESVO, které jsou smluvními stranami Dohody o EHP, a to v souladu s ustanoveními této dohody;
   c) kandidátské země, jež jsou příjemci pomoci z předvstupní strategie, v souladu s obecnými zásadami a obecnými podmínkami pro účast těchto zemí v programech Společenství stanovenými v rámcové dohodě a v rozhodnutích příslušných rad přidružení;
   d) země západního Balkánu, v souladu s režimy, které mají být s těmito zeměmi stanoveny podle rámcových dohod, pokud jde o obecné zásady jejich účasti v programech Společenství.

Článek 5

Přístup k programu

Program je otevřen všem zúčastněným stranám posilujícím svou činností cíle programu, a zejména:

   - občanským a společenským skupinám, místním sdružením, organizacím a orgánům, vzdělávacím centrům, výzkumným střediskům zabývajícím se výzkumem veřejné politiky, platformám, sítím,
   - evropským nadacím činným v oblasti evropských záležitostí, jako je Evropské hnutí a jiné organizace občanské společnosti.

Za účelem usnadnění přístupu k financování se použije princip proporcionality na dokumenty, které mají být předloženy, a na zřízení databáze pro předkládaní žádostí.

Článek 6

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Program může zahrnovat nebo se vztahovat na činnosti prováděné společně s mezinárodními organizacemi působícími v oblasti aktivního občanství – a v tomto rámci zejména v oblasti evropského občanství –, jako jsou Rada Evropy a UNESCO, na základě společných příspěvků a v souladu s finančním nařízením a různými pravidly dané instituce nebo organizace.

Článek 7

Prováděcí opatření

1.  Komise přijme opatření nezbytná k provádění programu postupem uvedeným v čl. 8 odst. 2.

2.  Komise může pro každou z činností uvedenou v příloze vypracovat pokyny s cílem přizpůsobit program jakýmkoli změnám priorit v oblasti evropského aktivního občanství.

3.  V rámci informační a komunikační strategie EU a také prostřednictvím jiné informační, publikační a propagační činnosti zajistí Komise široké povědomí o činnostech podporovaných tímto programem a jejich významný dopad.

Článek 8

Výbor

1.  Komisi je nápomocen výbor, dále jen "výbor".

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

3.  Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 9

Soudržnost s ostatními nástroji Společenství a Evropské unie

1.  Komise zajistí soudržnost a komplementaritu tohoto programu s nástroji v ostatních oblastech činnosti Společenství, zejména v oblasti vzdělávání, odborného vzdělávání, kultury, mládeže, sportu, životního prostředí, v audiovizuální oblasti a v oblasti sdělovacích prostředků, základních práv a svobod, sociálního začlenění, rovnosti mužů a žen, boje proti všem formám diskriminace, rasismu, xenofobii, vědeckého výzkumu a vnějšího působení Společenství, obzvláště na úrovni evropské politiky sousedských vztahů.

2.  S cílem uskutečnit činnosti, jež splňují cíle tohoto programu a jiných nástrojů Společenství a Unie, sdílí program zdroje s těmito ostatními nástroji a řídí se novými zásadami informování.

Článek 10

Rozpočtové zdroje

1.  Orientační finanční rámec pro provádění tohoto programu je stanoven na 235 000 000 EUR pro období sedmi let uvedené v čl. 1 odst. 1 počínaje 1. lednem 2007.

2.  Roční rozpočtové položky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního výhledu.

3.  Celkové správní výdaje programu včetně interních výdajů a výdajů na řízení pro výkonnou agenturu by měly být přiměřené úkolům stanoveným v příslušném programu a vztahují se na ně rozhodnutí rozpočtových a legislativních orgánů.

Článek 11

Finanční ustanovení

1.  Podle čl. 176 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 může Komise na základě charakteru příjemců a povahy činností osvobodit příjemce od povinnosti dokazovat své odborné schopnosti a kvalifikace požadované k provedení navrhované činnosti nebo pracovního programu.

2.  Finanční podpora má podobu grantů udělovaných právnickým osobám nebo evropským sdružením vnitrostátních veřejných orgánů, které působí v oblasti ochrany občanů. Granty lze v určitých případech podle čl. 114 odst. 1 finančního nařízení udělit i fyzickým osobám.

3.  Za činnosti či projekty prováděné v rámci tohoto programu může Komise fyzickým nebo právnickým osobám udělit ceny.

4.  V souladu s článkem 181 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002 a v závislosti na povaze dané činnosti může být povoleno paušální financování nebo uplatnění sazeb jednotkových nákladů.

5.  Provozní granty udělované v rámci tohoto programu subjektům, které sledují cíl obecného evropského zájmu, jak je vymezeno v článku 162 nařízení (ES, Euratom) č. 2342/2002, se v případě opětovného poskytnutí automaticky nesnižují podle čl. 113 odst. 2 finančního nařízení.

6.  V případě nízkých grantů lze povolit spolufinancování prostřednictvím nefinančních příspěvků.

7.  V případě nízkých grantů, jako jsou stipendia a granty na podporu individuální mobility, může být množství informací omezené.

8.  V konkrétních případech, jako je udělení nízkého grantu, nemusí příjemce dokazovat svou finanční způsobilost provést plánovaný projekt nebo pracovní program.

Článek 12

Ochrana finančních zájmů Společenství

1.  Komise zajistí, aby v případě, že jsou prováděny činnosti financované podle tohoto rozhodnutí, byly finanční zájmy Společenství chráněny prostřednictvím uplatnění preventivních opatření proti podvodům, korupci a jakýmkoliv jiným protiprávním činnostem, a to pomocí účinných kontrol a vymáháním neoprávněně vyplacených částek, a v případě, že budou zjištěny nesrovnalosti, prostřednictvím účinných, přiměřených a odrazujících sankcí v souladu s nařízeními Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 ze dne 18. prosince 1995 o ochraně finančních zájmů Evropských společenství(13) a (Euratom ,ES) č. 2185/96 ze dne 11. listopadu 1996 o kontrolách a inspekcích na místě prováděných Komisí za účelem ochrany finančních zájmů Evropských společenství proti podvodům a jiným nesrovnalostem(14) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 ze dne 25. května 1999 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(15).

2.  U činností Společenství financovaných v rámci toho programu se oznámením o nesrovnalosti uvedeným v čl. 1 odst. 2 nařízení (ES, Euratom) č. 2988/95 rozumí jakékoliv porušení práva Společenství nebo smluvních závazků vyplývající z jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, v důsledku kterého je nebo by mohl být poškozen souhrnný rozpočet Společenství nebo rozpočty Společenstvím spravované, a to formou neoprávněného výdaje.

3.  Komise sníží, pozastaví či bude vymáhat zpět částku finanční podpory udělenou pro jakoukoli činnost, pokud zjistí nesrovnalosti, včetně porušení ustanovení tohoto rozhodnutí nebo individuálních rozhodnutí či smlouvy nebo dohody o přidělení dané finanční podpory, nebo v případě, že jejich platnost skončila, pokud vyjde najevo, že činnost byla bez vyžádání předchozího souhlasu Komise pozměněna tak, že je v rozporu s povahou nebo podmínkami pro provádění projektu.

4.  Pokud nebyly dodrženy dané lhůty nebo pokrok učiněný při provádění činnosti opravňuje k udělení pouze části finanční podpory, požádá Komise příjemce, aby ve stanovené lhůtě předložil své vyjádření. Neposkytne-li příjemce uspokojivou odpověď, může Komise zrušit zbývající finanční podporu a žádat navrácení částek, které již byly vyplaceny.

5.  Neoprávněně vyplacené částky se navrátí Komisi. Z částek, které nejsou včas splaceny, se účtuje úrok z prodlení za použití pravidel stanovených finančním nařízením.

Článek 13

Sledování a hodnocení

1.  Komise zajistí pravidelné sledování programu. Výsledky sledování a hodnocení se využijí při provádění programu.

Sledování zahrnuje zejména vypracovávání zpráv uvedených v odst. 3 písm. a) a c).

Na základě zpráv o sledování lze přezkoumat konkrétní cíle.

2.  Komise zajistí pravidelné, externí a nezávislé hodnocení programu a pravidelně informuje příslušné výbory Evropského parlamentu.

3.  Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů:

   a) průběžnou hodnotící zprávu o účinnosti programu a o kvalitativních a kvantitativních aspektech provádění programu tři roky po jeho přijetí;
   b) sdělení o pokračování programu čtyři roky po jeho přijetí;
   c) podrobné průběžné hodnocení týkající se provádění a výsledků programu po jeho dokončení, a to nejpozději 31. prosince 2015.

Článek 14

Přechodné ustanovení

Činnosti zahájené podle rozhodnutí 2004/100/ES ještě před 31. prosincem 2006 se i nadále až do svého dokončení řídí daným rozhodnutím.

Článek 15

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2007.

V ... dne […].

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

PŘÍLOHA

I.  Popis činností

Činnost 1: aktivní občané pro Evropu

Tato činnost je součástí programu, jež je přímo zaměřen na činnosti, jejichž prostřednictvím jsou zapojeni občané, ať již přímo, či nepřímo. Tyto činnosti spadají do následujících dvou kategorií opatření:

Twinningová partnerství měst

Cílem tohoto opatření jsou činnosti, které zahrnují nebo prosazují přímou výměnu mezi evropskými občany prostřednictvím jejich účasti v činnostech v rámci twinningových partnerství měst. Může se jednat o jednorázové či pilotní činnosti nebo mohou mít tyto činnosti podobu strukturovaných, víceletých a vícestranných dohod, které zaujímají více programovaný přístup a zahrnují řadu činností od setkávání občanů jako jsou akce pořádané twinningovými sportovními kluby až po zvláštní konference nebo semináře věnované oblastem společného zájmu, spolu se souvisejícími publikacemi, jež jsou organizovány v kontextu činností v rámci twinningových partnerství měst. Toto opatření aktivně přispěje k posílení znalostí a porozumění občanů a jednotlivých kultur o sobě a mezi sebou navzájem.

S cílem napomoci provádění tohoto opatření lze poskytnout strukturální podporu přímo Radě evropských obcí a regionů (angl. Council of European Municipalities and Regions - CEMR), což je subjekt, jenž sleduje cíl obecného evropského zájmu a aktivně působí v oblasti twinningových partnerství měst.

Projekty občanů a podpůrná opatření

V rámci tohoto opatření bude podporována celá škála projektů, které nebudou omezeny hranicemi států ani jednotlivých sektorů a budou do nich přímo zapojeni občané. Upřednostňují se projekty usilující o podporu účasti aktivních organizací na místní úrovni, jako jsou místní amatérské sportovní kluby. Rozsah a působnost těchto projektů bude záležet na vývoji ve společnosti a bude se za použití inovativních přístupů zabývat možnostmi, jak reagovat na zjištěné potřeby. Pro projekty v souladu s tímto opatření nejsou potřeba žádné zkušenosti s twinningovým partnerstvím měst. Mělo by být podporováno využívání nových technologií, zejména technologií informační společnosti. Tyto projekty sdruží občany z různých míst, kteří budou spolupracovat nebo diskutovat o společných evropských otázkách, a rozvíjet tak vzájemné porozumění a zvyšovat povědomí o procesu evropské integrace.

Aby bylo možné zlepšit projekty zaměřené na občany, je nutné vypracovat podpůrná opatření, která by zajistila správné postupy, výměnu zkušeností mezi zástupci zúčastněných stran na místní i regionální úrovni, včetně orgánů veřejné moci, a rozvoj nových kvalifikací, např. prostřednictvím školení.

Orientačně bude z celkového rozpočtu daného programu na tuto činnost přiděleno zhruba 40 % prostředků.

Činnost 2: aktivní občanská společnost v Evropě

Strukturální podpora evropských organizací zabývajících se výzkumem v oblasti veřejné politiky (skupiny expertů, angl. think-tanks)

Subjekty, které jsou zdrojem nových myšlenek a úvah týkajících se evropských záležitostí, jsou důležitými institucionálními partnery, kteří jsou schopni orgánům a institucím EU poskytnout nezávislá strategická doporučení přesahující hranice jednotlivých odvětví atd. Mohou provádět činnosti, kterými přispívají do diskuse o občanství Evropské unie a o evropských hodnotách a kulturách. Toto opatření se zaměřuje na posilování institucionální kapacity těchto organizací, které jsou reprezentativní, poskytují skutečnou evropskou přidanou hodnotu, mohou se významně podílet na šíření informací a jsou schopny spolupracovat s ostatními příjemci tohoto programu. Důležitým prvkem v této oblasti je posilování transevropských sítí. Granty lze udělit v rámci víceletých pracovních programů, které v sobě spojují celou řadu témat či činností.

Strukturální podporu lze poskytnout přímo sdružení "Groupement d'études et de recherches Notre Europe" a berlínskému "Institut für Europäische Politik", což jsou subjekty, jenž sledují cíl obecného evropského zájmu.

Strukturální podpora organizací občanské společnosti, sdružení a sítí na evropské úrovni

Organizace občanské společnosti jsou důležitou součástí občanských, vzdělávacích, kulturních a politických činností pro účast ve společnosti. Je třeba, aby existovaly a byly schopny fungovat a spolupracovat na evropské úrovni. Měly by být schopny podílet se na vytváření politiky prostřednictvím konzultace. Toto opatření jim poskytne kapacitu a stabilitu k tomu, aby na své členy a občanskou společnost na evropské úrovni působily napříč sektory i v mezioborovém a horizontálním rozměru jako "nadnárodní katalyzátory" a přispívaly tím k cílům tohoto programu. Důležitým prvkem v této oblasti činnosti je posilování transevropských sítí a evropských sdružení. Granty lze udělit v rámci víceletých pracovních programů, které v sobě spojují celou řadu témat či činností.

Strukturální podporu lze poskytnout přímo třem subjektům, které sledují cíl obecného evropského zájmu: Platformě evropských sociálních nevládních organizací, Evropskému hnutí a Evropské radě pro uprchlíky a exulanty.

Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti

Organizace občanské společnosti, jako jsou nevládní organizace, odborové svazy, federace, skupiny expertů, instituce poskytující neformální vzdělávání dospělých atd., mohou podnítit účast občanů nebo zastupovat jejich zájmy prostřednictvím diskusí, publikací, zastání v určitých záležitostech, školících činností a prostřednictvím jiných konkrétních nadnárodních projektů. Zavádění evropské dimenze do činností organizací občanské společnosti či pokračování v jejím zohledňování umožní těmto organizacím posílit své kapacity a získat širší škálu cílových skupin. Přímá spolupráce organizací občanské společnosti z různých členských států přispěje ke vzájemnému porozumění, pokud jde o různé kultury a názory, a ke ztotožnění se se sdílenými zájmy a hodnotami. Ačkoli může probíhat formou jednotlivých projektů, dlouhodobější přístup rovněž zajistí udržitelnější dopad a rozvoj sítí a součinností.

Orientačně bude z celkového rozpočtu daného programu na tuto činnost přiděleno zhruba 38 % prostředků.

Činnost 3: spolu pro Evropu

Viditelné akce

Toto opatření podpoří akce organizované Komisí nebo ve spolupráci s ní, které jsou významné svým rozsahem a oblastí působnosti, do velké míry se zaměřují na národy Evropy, pomáhají zvýšit jejich vnímání sounáležitosti ke stejnému společenství a jejich povědomí o historii, dosažných úspěších a hodnotách Evropy, zapojují je do mezikulturního dialogu a přispívají k rozvoji jejich evropské identity.

Mezi tyto akce mohou patřit oslavy historických událostí, připomínání evropských úspěchů, umělecké akce, zvyšování povědomí o konkrétních problematikách, celoevropské konference, evropské amatérské sportovní akce a udělování cen pořádané s cílem zdůraznit významné úspěchy. Mělo by být podporováno využívání nových technologií, zejména technologií informační společnosti.

Studie

S cílem lépe porozumět aktivnímu občanství na evropské úrovni Komise vypracuje studie a přehledy a provede výzkumy veřejného mínění.

Nástroje pro šíření informací a propagaci

Jelikož je toto opatření zaměřeno na občany a na širokou škálu iniciativ v oblasti aktivního občanství, je třeba poskytovat komplexní informace o jednotlivých aktivitách tohoto programu, o ostatních evropských činnostech týkajících se problematiky občanství a o dalších souvisejících iniciativách, a to prostřednictvím internetového portálu a jiných nástrojů. Zejména je nutno považovat za prioritu informaci o směrnici 2004/38/ES. Termín pro její provedení v členských státech byl stanoven na 30. dubna 2006.

Strukturální podporu lze poskytnout přímo těmto subjektům: "Association Jean Monet", "Centre européen Robert Schuman" a "Maisons de l'Europe", které jsou sdruženy na národní a evropské úrovni, jako subjektům sledujícím cíl obecného evropského zájmu.

Orientačně bude z celkového rozpočtu daného programu na tuto činnost přiděleno zhruba 8 % prostředků.

Činnost 4: aktivní evropská vzpomínka na minulost

V rámci této činnosti lze poskytnout podporu projektům těchto typů:

   - projekty zaměřené na péči o nejznámější lokality a památníky připomínající masové deportace, bývalé koncentrační tábory a jiná místa, kde v dobách nacismu zemřelo na útrapy nebo bylo vyhlazeno velké množství osob, a rovněž o archivy dokumentaující tyto události, aby vzpomínka na oběti, k nimž na těchto místech došlo, byla stále živá;
   - projekty zaměřené na uchování vzpomínek na ty, kteří ve velmi těžkých podmínkách zachraňovali lidi před holocaustem;
   - projekty pro připomenutí obětí hromadného vyhlazování a hromadných deportací spojených se stalinismem a také pro zachování památek a archivů, které tyto události dokládají.

Projetky v rámci této činnosti by měly mít nadnárodní význam nebo přeshraniční prvek a měly by u národů Evropy podporovat porozumění pro principy demokraice, svobody a respektování lidksých práv.

II.  Orientačně bude z celkového rozpočtu daného programu na tuto činnost přiděleno zhruba 4 % prostředků.

Řízení programu

Provádění programu se bude řídit zásadami transparentnosti a otevřenosti vůči široké škále organizací a projektů. V důsledku toho budou projekty a činnosti zpravidla vybírány na základě otevřených výzev k předkládání návrhů. Odchýlit se bude možné pouze za velmi specifických okolností a v plném v souladu s čl. 168 odst. 1 písm. c) a d) prováděcích pravidel k finančnímu nařízení.

Program bude rozvíjet zásadu víceletých partnerství, přičemž bude vycházet ze schválených cílů a z analýzy výsledků, aby se zajistily vzájemné výhody plynoucí jak pro občanskou společnost, tak i pro Evropskou unii. Maximální doba financování přiděleného prostřednictvím jedné grantové dohody bude v rámci tohoto programu omezena na 3 roky.

Pro některé činnosti, zvláště pro činnost 1, bude nutné schválit nepřímé centralizované řízení. Ve vhodných případech by pro řízení programu mělo být použito stávající řízení a prováděcí zdroje a struktury.

Veškeré činnosti budou prováděny na nadnárodní bázi. Budou podporovat mobilitu občanů a myšlenek v rámci Evropské unie.

Stanovená kritéria výběru a rovněž tabulka použitá pro hodnocení se poskytnou všem zainteresovaným subjektům. Žádosti o poskytnutí financování budou hodnoceny podle těchto kritérií:

   - skloubenost s cílem programu;
   - kvalita předpokládaných činností;
   - pravděpodobný multiplikační účinek těchto činností na veřejnost;
   - geografický dopad prováděných činností;
   - zapojení občanů do struktur organizací, které se ucházejí o financování dotčených orgánů.

Bez ohledu na to, zda daný subjekt obdržel či neobdržel grant, bude mít žadatel právo obdržet informace o důvodech, které vedly ke konečnému rozhodnutí.

Důležité budou aspekty vytváření sítí a zaměřování se na multiplikační účinky, včetně využívání informačních a komunikačních technologií, a tyto aspekty se promítnou do druhu činností i do škály organizací, které do nich budou zapojeny. Bude podporován rozvoj vzájemných vztahů a součinností mezi různými typy zúčastněných stran zapojených do programu.

Z rozpočtu programu mohou být rovněž hrazeny výdaje spojené s přípravou, následnými opatřeními, sledováním, auditem či hodnocením činností, jež jsou přímo nezbytné k řízení programu a k uskutečnění jeho cílů, zejména výdaje na studie, zasedání, informační a publikační činnost, výdaje související s provozem sítí informačních technologií používaných pro výměnu informací a jiné administrativní výdaje a výdaje na technickou podporu, které může Komise pro řízení daného programu schválit.

Komise může případně uskutečňovat informační, publikační a propagační činnost. Takovou činnost lze financovat z grantových prostředků nebo ji může financovat přímo Komise prostřednictvím zakázek na poskytování služeb.

III.  Kontroly a audity

Pro projekty vybrané postupem uvedeným v čl. 13 odst. 1 bude zaveden systém auditu kontrolních vzorků.

Příjemce grantu musí Komisi po dobu pěti let následujících po poslední platbě poskytnout všechny podklady týkající se výdajů. Příjemce grantu zajistí, aby byly Komisi případně zpřístupněny podklady, jež jsou ve vlastnictví partnerů nebo členů subjektu.

Komise může použití grantu ověřit buď přímo svými zaměstnanci, nebo jiným kvalifikovaným externím subjektem podle vlastního výběru. Takové audity mohou být prováděny po celou dobu platnosti smlouvy a po dobu pěti let ode dne platby zůstatku. Výsledky auditu mohou případně vést Komisi k přijetí rozhodnutí o vymáhání vyplacených částek.

Zaměstnanci Komise a externí osoby schválené Komisí musejí mít dostatečné právo na přístup do kanceláří příjemce a ke všem informacím, včetně informací v elektronické podobě, potřebným k provedení těchto auditů.

Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mají stejná práva jako Komise, zejména co se týká přístupu.

(1) Úř. věst. C 28, 3.2.2006, s. 29.
(2) Úř. věst. C 115, 16.5.2006, s. 81.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. dubna 2006.
(4) Úř. věst. L 158, 30.4.2004, s. 77.
(5) Úř. věst. C 122, 9.5.1988, s. 38.
(6) Závěry zasedání Evropské rady ve dnech 7.–9. prosince 2000, 14.–15. prosince 2001 (včetně připojeného Laekenského prohlášení), 4.–5. listopadu 2004 a 16.–17. prosince 2004.
(7) Úř. věst. L 30, 4.2.2004, s. 6.
(8) Přijaté texty, P6_TA(2005)0224.
(9) Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
(10) Úř. věst. L 357, 31.12.2002, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 1261/2005 (Úř. věst. L 201, 2.8.2005, s. 3.).
(11) Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1.
(12) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(13) Úř. věst. L 312, 23.12.1995, s. 1.
(14) Úř. věst. L 292, 15.11.1996, s. 2.
(15) Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí