Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2006/2036(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0069/2006

Předložené texty :

A6-0069/2006

Rozpravy :

PV 04/04/2006 - 7
CRE 04/04/2006 - 7

Hlasování :

PV 05/04/2006 - 5.7
CRE 05/04/2006 - 5.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2006)0129

Přijaté texty
PDF 232kWORD 68k
Středa, 5. dubna 2006 - Štrasburk
Přechodná opatření, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v Evropské unii
P6_TA(2006)0129A6-0069/2006

Usnesení Evropského parlamentu o přechodných opatřeních, která omezují volný pohyb pracovníků na trhu práce v Evropské unii (2006/2036(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na článek 2 první odrážku Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 3 odst. 1 písm. c) a články 12 a 39 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na Smlouvu o přistoupení, která byla podepsána dne 16. dubna 2003 mezi členskými státy EU-15 na straně jedné a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou na straně druhé (Smlouva o přistoupení)(1),

-   s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. února 2006 s názvem "Zpráva o fungování přechodných opatření stanovených ve Smlouvě o přistoupení z roku 2003 (v období od 1. května 2004 do 30. dubna 2006) (KOM(2006)0048)",

-   s ohledem na usnesení přijaté výkonným výborem Evropské konfederace odborových svazů (ETUC) ve dnech 5. a 6. prosince 2005 s názvem "Směrem k volnému pohybu pracovníků v rozšířené Evropské unii",

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A6-0069/2006),

A.   vzhledem k tomu, že volný pohyb pracovníků je jednou ze základních svobod zakotvených ve Smlouvě o ES a také výrazem solidarity mezi EU-15 a novými členskými státy, a vzhledem k tomu, že volný pohyb osob je právem, ale nesmí uvést do pohybu masivní toky pracovních sil a dalších osob,

B.   vzhledem k tomu, že Smlouva o přistoupení obsahuje možnost zavedení přechodných opatření týkajících se volného pohybu pracovníků ve třech fázích (2 + 3 + 2 roky),

C.   vzhledem k tomu, že se 12 členských států EU-15 v květnu 2004 rozhodlo omezit svobodu pohybu pracovníků z osmi nových členských států a na oplátku tři z nových členských států rovněž omezily volný pohyb pracovníků; vzhledem k tomu, že Německo a Rakousko využily možnosti omezení volného poskytování služeb v určitých odvětvích a spojily to s přechodnými opatřeními týkajícími se volného pohybu pracovníků,

D.   vzhledem k tomu, že "klauzule o zachování současného stavu" stanoví, že pokud některý členský stát EU-15 reguluje přístup na svůj trh práce uplatňováním vnitrostátních právních předpisů v přechodném období, nesmějí se na státní příslušníky nových členských států vztahovat omezení většího rozsahu, než byla omezení uplatňovaná ke dni podpisu Smlouvy o přistoupení; vzhledem k tomu, že toto pravidlo se uplatňuje na přístup udělovaný podle vnitrostátních ustanovení nebo dvoustranných dohod,

E.   vzhledem k tomu, že klauzule o zachování současného stavu rovněž stanoví, že členské státy EU-15 musí dodržovat preferenční pravidlo(2), podle kterého mají být v případě, že je pracovní místo nabízeno státnímu příslušníkovi jiné země, než je EU-15, upřednostňováni státní příslušníci nových členských států před státními příslušníky třetích zemí,

F.   vzhledem k celosvětovým problémům, na které musí EU reagovat, zejména rostoucí význam hospodářských činitelů, jako jsou Čína a jihovýchodní Asie, a stárnutí obyvatelstva Evropy, které by mohlo postupně vést ke zhroucení financování systémů sociálního zabezpečení; vzhledem k tomu, že v důsledku toho je pro EU nezbytné zlepšovat svou konkurenceschopnost a vytvářet více pracovních míst, což vyžaduje větší mobilitu v rámci rozšířené EU,

G.   vzhledem k tomu, že Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost (2005–2008) zdůrazňuje právě nutnost provádět politiky, které podporují profesní a geografickou mobilitu, a že směr č. 20 hlavních směrů politiky zaměstnanosti(3) požaduje v rámci smluv odstraňovat překážky mobility pracovníků v celé EU s cílem zlepšení schopnosti trhu práce reagovat na změny,

H.   vzhledem k tomu, že rok 2006 byl prohlášen Evropským rokem mobility pracovníků,

I.   vzhledem k tomu, že směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty(4), stanovuje právní rámec, který umožňuje osobám oprávněně a dlouhodobě pobývajícím v členském státě získat povolení k trvalému pobytu, které za určitých podmínek umožňuje i zaměstnání v jiném členském státě,

J.   vzhledem k tomu, že směrnice 2003/109/ES v některých případech zaručuje příslušníkům třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, v některých případech výhodnější status v oblasti práva na pobyt a v oblasti přístupu na trh práce EU-15 než občanům osmi nových členských států; se zdůrazněním, že výraz solidarity s pracovníky ze třetích zemí nesmí vést k diskriminaci pracovníků z nových členských států,

K.   vzhledem k tomu, že podle preferenčního pravidla stanoveného ve Smlouvě o přistoupení musí EU-15 upřednostňovat v případě všech pracovních míst nabízených státním příslušníkům třetích zemí státní příslušníky nových členských států, a vzhledem k tomu, že je nutné co nejdříve vypracovat pravidla postupu pro uplatňování tohoto preferenčního pravidla,

L.   vzhledem k tomu, že podle sdělení Komise ze dne 21. prosince 2005 o plánu politiky v oblasti legální migrace (KOM(2005)0669) se uvádí, že situace na trhu práce v členských státech se vyznačuje strukturálním napětím, které se projevuje současným výskytem vysoké nezaměstnanosti a závažného nedostatku pracovních sil a vzhledem k tomu, že pro odstranění tohoto napětí je nezbytné přijmout opatření směřující k zajištění zvýšené pružnosti, věší mobility a lepší přizpůsobivosti tohoto trhu,

M.   vzhledem k tomu, že v důsledku strukturálního napětí, které postihuje evropskou ekonomiku, je možné uspokojovat potřebu pracovních sil v jednotlivých odvětvích pouze obtížně ze zdrojů trhu práce příslušného státu,

N.   vzhledem k tomu, že migrace z nových členských států má příznivý dopad na hospodářství členských států, které otevřely svůj trh práce, neboť zlepšuje konkurenceschopnost podniků, omezuje nehlášenou práci, přispívá ke zvyšování úrovně hospodářského růstu, k vytváření nových pracovních míst a zajišťuje rozpočtu příslušného přijímajícího státu vyšší příjmy z daní,

O.   vzhledem k tomu, že by neměly být pouze zohledněny pozitivní vlivy otevření trhu práce v EU-15, ale měly by být také přezkoumány pozitivní a negativní důsledky ekonomické migrace pro nové členské státy,

P.   vzhledem ke skutečnosti, že pracovníci z nových členských zemí stejně jako dříve nemají možnost získat ve většině členských států EU-15 řádné zaměstnání, což ještě více napomohlo nelegální práci, podpoře stínové ekonomiky a vykořisťování pracovníků,

Q.   vzhledem k tomu, že migrace je v EU citlivým politickým tématem a že tedy existuje velmi silná potřeba informovat přiměřeným způsobem evropské občany o zásadách a praktických a skutečných důsledcích volného pohybu pracovníků v rámci EU,

R.   vzhledem ke skutečnosti, že údaje o migraci v rámci Společenství nejsou dostatečné a nebyly dostatečně harmonizované, nemají v současnosti evropské orgány a členské státy k dispozici přiměřené statistické nástroje, které by jim umožnily sledovat hlavní směry a souběhy na trhu práce v rozšířené EU,

S.   vzhledem k tomu, že částečné statistické údaje, které shromáždily členské státy, ukazují, že migrační tok v rámci EU-15 je jednoznačně vyšší než migrační tok pocházející z nových členských států, a to jak v absolutních číslech, tak v poměru k počtu obyvatel v aktivním věku; vzhledem k tomu, že migrace z nových členských států nepředstavuje výrazný tlak na trh práce EU-15,

T.   vzhledem k tomu, že statistické údaje členských států dokazují rovněž, že migrace ze třetích zemí přesahuje svým rozsahem výrazně migrační tok v rámci EU, a to jak v EU-15, tak v rozšířené EU,

U.   vzhledem k tomu, že pro získání důvěry občanů v otevření trhu práce ve státech EU-15 je podstatné zajistit dodržování a důsledné uplatňování evropského a vnitrostátního pracovního práva,

V.   vzhledem k tomu, že rozhodnutí dotčených členských států zrušit omezení stanovená v rámci přechodných opatření by představovalo jasný signál solidarity mezi občany západní a východní Evropy, kteří byli z nepřijatelných důvodů po mnoho desetiletí rozděleni,

W.   vzhledem k tomu, že každý členský stát EU-15 bude muset před 1. květnem 2006 informovat Komisi o svém úmyslu zachovávat omezení po dobu dalších tří let,

X.   vzhledem k tomu, že sociální partneři, především Evropské sdružení průmyslových a zaměstnavatelských svazů, se jednoznačně vyslovili pro co nejrychlejší zrušení omezení, která v současnosti platí v rámci přechodných opatření,

1.   vyzývá členské státy, aby zrušily současná přechodná opatření vzhledem k tomu, že na trhu práce v členských státech, které jej otevřely bez omezení, nedochází k napětí a vzhledem k tomu, že obavy z masivního migračního toku se ukázaly jako neopodstatněné;

2.   doporučuje členským státům, které se rozhodnou prodloužit přechodná opatření, aby tak učinily na základě důkladné analýzy týkající se ohrožení jejich trhu práce ze strany každého nového členského státu;

3.   konstatuje, že přechodné lhůty výrazně přispívají k nárůstu nelegální práce a předstírané samostatně výdělečné činnosti, rovněž tak způsobují zvýšený a regionálně zostřený tlak na mzdy a nestejné pracovní podmínky a přispívají k diskriminaci a vykořisťování migrujících pracovníků;

4.   vyzývá členské státy, aby zaručily uplatňování "klauzule o zachování současného stavu a preferenčního pravidla" stanovených ve Smlouvě o přistoupení, podle kterých mají při obsazování volného pracovního místa státní příslušníci nových členských států přednost před státními příslušníky třetích zemí;

5.   vyzývá Komisi, aby zahájila neprodleně řízení pro porušení povinnosti stanovené v článku 226 Smlouvy o ES proti každému členskému státu, který neplní povinnosti vyplývající z článků 12, 39 a 42 Smlouvy a z "klauzule o zachování současného stavu" Smlouvy o přistoupení;

6.   vyjadřuje politování nad tím, že některé členské státy uplatňují právní ustanovení nebo administrativní opatření, která by mohla být považována za uplatňování přísnějších omezení volného pohybu pracovníků z nových členských států, než byla opatření uplatňovaná v době, kdy byla Smlouva o přistoupení podepsána; vyvozuje z toho, že rozsah těchto omezení uplatňovaných vůči státním příslušníkům nových členských států snažícím se o vstup na trh práce EU-15 překračuje rámec povolených přechodných opatření;

7.   lituje skutečnosti, že v některých členských jsou stále platná ustanovení nebo správní opatření, které lze považovat za diskriminující vůči pracovníkům;

8.   žádá Komisi a členské státy, aby dohlížely na důsledné uplatňování pracovního práva s cílem zajistit rovné zacházení se všemi pracovníky v EU, zaručit rovnoprávnou hospodářskou soutěž mezi podniky a předcházet sociálnímu dumpingu; žádá Komisi a členské státy, aby zajistily, že migrující pracovníci budou informováni o svých základních právech a povinnostech, především s ohledem na předpisy o zákazu diskriminace v souladu s článkem 13 Smlouvy o ES;

9.   vyzývá důrazně Komisi a členské státy, aby zintenzívnily snahy o zajištění řádného provádění stávajících právních předpisů ES, pracovněprávních norem a především ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb(5), pokud je to vhodné s příslušným posílením administrativní spolupráce;

10.   vyzývá Komisi, aby posílila přeshraniční spolupráci mezi službami provádějícími kontrolu práce v členských státech Evropské unie a aby přezkoumala možnost vytvoření evropské sítě pro spolupráci mezi službami (tj. sociální Europol);

11.   vyzývá Komisi, členské státy, sociální partnery a další specializované orgány ve veřejném nebo soukromém sektoru, aby vytvořili spravedlivý a transparentní postup, který umožní státním příslušníkům nových členských států získat zaměstnání za slušných pracovních, zdravotních a bezpečnostních podmínek;

12.   žádá Komisi a Radu, aby nejpozději do ledna 2009 vypracovaly standardizované statistiky o migraci v rámci Společenství, zřídily systém pro systematické sledování migrace pracovníků v rámci EU a poskytly nezbytné prostředky pro financování těchto akcí;

13.   žádá Komisi, Radu a členské státy, aby zahájily informační kampaň určenou pro veřejnost s cílem lépe evropské občany informovat o zásadách a důsledcích volného pohybu pracovníků v rámci EU a předcházet a bojovat proti diskriminaci založené na státní příslušnosti, rase nebo také proti jakékoli jiné diskriminaci, která je zakázána podle článku 13 Smlouvy o ES;

14.   žádá EU-15, aby zahájila přiměřené konzultace se sociálními partnery, jak náleží v souladu s národními zvyky a postupy, dříve, než přijme rozhodnutí o ukončení nebo prodloužení přechodných opatření týkajících se volného pohybu pracovníků z nových členských států;

15.   vyzývá ty členské státy, které chtějí prodloužit přechodná opatření, aby již v další fázi vytvořily předpoklady k tomu, že přechodná opatření nebudou pokračovat po roce 2009;

16.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a také parlamentům členských států a přistupujících a kandidátských zemí.

(1) Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.
(2) Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení – pokud jde o Českou republiku, viz příloha V odstavec 14; pokud jde o Estonskou republiku, viz příloha VI odstavec 14; pokud jde o Lotyšskou republiku, viz příloha VII odstavec 14; pokud jde o Litevskou republiku, viz příloha IX odstavec 14; pokud jde o Maďarskou republiku, viz příloha X odstavec 14; pokud jde o Polskou republiku, viz příloha XII odstavec 14; pokud jde o Republiku Slovinsko, viz příloha XIII odstavec 14; pokud jde o Slovenskou republiku, viz příloha XIV odstavec 14.
(3) Rozhodnutí Rady 2005/600/ES ze dne 12. července 2005 o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států (Úř. věst. L 205, 6.8.2005, s. 21).
(4) Úř. věst. L 16, 23.1.2004, s. 44.
(5) Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 1.

Právní upozornění - Ochrana soukromí