Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2006/2036(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0069/2006

Predkladané texty :

A6-0069/2006

Rozpravy :

PV 04/04/2006 - 7
CRE 04/04/2006 - 7

Hlasovanie :

PV 05/04/2006 - 5.7
CRE 05/04/2006 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2006)0129

Prijaté texty
PDF 229kWORD 67k
Streda, 5. apríla 2006 - Štrasburg
Prechodný režim, ktorý bráni voľnému pohybu pracovných síl na trhu práce v Únii
P6_TA(2006)0129A6-0069/2006

Uznesenie Európskeho parlamentu o prechodnom režime, ktorý bráni voľnému pohybu pracovníkov na trhu práce Európskej únie (2006/2036(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 2 prvá zarážka Zmluvy o EÚ,

–   so zreteľom na článok 3 ods. 1 písm. c) a články 12 a 39 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na zmluvu o pristúpení, podpísanú 16. apríla 2003 medzi členskými štátmi EÚ-15 na jednej strane a Českou republikou, Estónskou republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou, Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou republikou a Slovenskou republikou na strane druhej (zmluva o pristúpení)(1),

–   so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. februára 2006 nazvané Správa o fungovaní prechodných opatrení ustanovených v Zmluve o pristúpení z roku 2003 (obdobie 1. máj 2004 - 30. apríl 2006) (KOM(2006)0048),

–   so zreteľom na uznesenie, ktoré prijal Výkonný výbor Európskej konfederácie odborových zväzov (EKOZ) na schôdzi 5. a 6. decembra 2005 nazvané O voľnom pohybe pracovníkov v rozšírenej Európskej únii,

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A6-0069/2006),

A.   keďže voľný pohyb pracovnej sily je podľa Zmluvy o ES jednou zo štyroch základných slobôd, ako aj vyjadrením solidarity medzi EÚ - 15 a novými členskými štátmi; keďže navyše voľný pohyb osôb je právom, ale nemal by slúžiť na podporu masového pohybu osôb a pracovníkov,

B.   keďže zmluva o pristúpení predpokladá možnosť zavedenia prechodných období pre voľný pohyb pracovnej sily v troch fázach (2 + 3 + 2 roky),

C.   keďže 12 členských štátov z EÚ - 15 sa v máji 2004 rozhodlo obmedziť slobodu pohybu pracovnej sily z ôsmich nových členských štátov, keďže tri z nových členských štátov reagovali podobným obmedzením voľného pohybu; keďže Nemecko a Rakúsko využili možnosť obmedzenia voľného poskytovania služieb v určitých odvetviach a spojilo to s prechodným obdobím pre voľný pohyb pracovnej sily,

D.   keďže klauzula status quo stanovuje, že ak niektorý členský štát EÚ - 15 svojimi vnútroštátnymi predpismi reguluje v priebehu prechodného obdobia prístup na svoj trh práce, občania nových členských štátov nesmú byť v tom členskom štáte vystavení väčším obmedzeniam, než sú tie, ktoré platili v deň podpisu zmluvy o pristúpení; keďže toto pravidlo platí vo vzťahu k prístupu, priznanému na základe vnútroštátnych predpisov alebo bilaterálnych dohôd,

E.   keďže uvedená klauzula takisto požaduje, aby členské štáty EÚ-15 dodržiavali preferenčné pravidlo(2), ktoré stanovuje, že v prípade, ak je pracovné miesto ponúknuté občanom krajín, ktorí nie sú z EÚ-15, občania nových členských štátov, majú prednosť pred občanmi z tretích krajín,

F.   keďže EÚ musí čeliť neodvratným globálnym výzvam, medzi ktoré patrí najmä silný rast hospodárskych aktérov, ako sú Čína a štáty juhovýchodnej Ázie, a starnutie obyvateľstva v Európe, čo môže v konečnom dôsledku viesť k zrúteniu financovania systému sociálneho zabezpečenia; keďže vzhľadom na uvedené skutočnosti je pre EÚ nevyhnutné zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a vytvárať viac pracovných miest a v súvislosti s tým zväčšiť mobilitu v rámci svojho rozšíreného územia,

G.   keďže lisabonská stratégia pre rast a zamestnanosť (2005–2008) oprávnene zdôrazňuje potrebu zavádzania politík, ktoré podporujú pracovnú a geografickú mobilitu a keďže usmernenie č. 20 zo súboru usmernení politík zamestnanosti (2005-2008)(3) vyzýva v zmysle zmlúv odstrániť prekážky mobility pracovníkov v EÚ, a tým zabezpečiť, aby sa pracovný trh stal adaptabilnejším,

H.   keďže rok 2006 bol vyhlásený za Európsky rok mobility pracovníkov,

I.   keďže smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom(4), stanovuje právny rámec, ktorý všetkým osobám zákonne a dlhodobo sa zdržujúcim v niektorom členskom štáte umožňuje získať status osoby s dlhodobým pobytom, ktorý za určitých okolností umožňuje, aby sa občan s dlhodobým pobytom mohol zamestnať v inom členskom štáte,

J.   keďže smernica 2003/109/ES v niektorých prípadoch udeľuje občanom tretích krajín, ktorí dlhodobo žijú na území EÚ výhodnejší status, pokiaľ ide o ich právo na pobyt a prístup na trh práce EÚ - 15 ako občanom ôsmich nových členských štátov; zdôrazňujúc že prejavenie solidarity voči pracovnej sile z tretích krajín nesmie viesť k diskriminácii pracovnej sily z nových členských štátov,

K.   keďže na základe preferenčného pravidla, ak je pracovné miesto ponúknuté štátnemu príslušníkovi štátu mimo EÚ - 15, musia členské štáty EÚ - 15 dať prednosť občanom nových členských štátov; a keďže je potrebné čo najskôr vypracovať rokovací poriadok na uplatňovanie preferenčného pravidla,

L.   keďže podľa oznámenia Komisie z 21. decembra 2005 o pláne politiky pre legálnu migráciu (KOM(2005)0669) je situácia na trhu práce členských štátov charakterizovaná štrukturálnym napätím, ktoré sa prejavuje vysokou nezamestnanosťou a zároveň vážnym nedostatkom pracovnej sily; keďže na uvoľnenie tohto napätia treba prijať opatrenia na zabezpečenie väčšej pružnosti a bezpečnosti, zvýšenie mobility a adaptability trhov,

M.   keďže pre štrukturálne napätie, ktorým trpia európske hospodárstva, možno dopyt po pracovnej sile v jednotlivých sektoroch často možné uspokojiť len s ťažkosťami, siahnutím na rezervy iba národných trhov práce,

N.   keďže migrácia z nových členských štátov má priaznivý vplyv na ekonomiky členských štátov, ktoré otvorili svoje trhy práce, lebo zlepšuje priemyselnú konkurencieschopnosť, znižuje mieru čiernej práce, prispieva k zvýšeniu úrovne hospodárskeho rastu, tvorbe nových pracovných miest a zabezpečuje vyššie daňové príjmy do rozpočtov hostiteľských krajín,

O.   keďže by sa nemali brať do úvahy iba kladné dôsledky otvorenia trhov práce v EÚ-15, ale mali by sa preskúmať aj pozitívne a negatívne vplyvy hospodárskej migrácie na nové členské štáty,

P.   keďže pokračujúce odmietanie príležitostí na legálnu prácu v EÚ - 15 pracovníkom z nových členských štátov, vedie k zvyšovaniu podielu nelegálnej práce, podpore tieňovej ekonomiky a zneužívaniu pracovníkov,

Q.   keďže migrácia je v EÚ veľmi citlivou politickou témou a je preto potrebné primerane informovať európskych občanov o základných princípoch a praktických dôsledkoch voľného pohybu pracovníkov v EÚ,

R.   keďže pre nedostatočnosť a nepostačujúcu štandardizáciu údajov o migrácii v Spoločenstve v súčasnosti nejestvujú primerané štatistické nástroje, ktoré by európskym inštitúciám a členským štátom umožnili sledovať základné tendencie a odlišné okolnosti na trhoch práce rozšírenej EÚ,

S.   keďže čiastkové štatistické údaje, zozbierané členskými štátmi ukazujú, že migrácia v EÚ-15 je omnoho vyššia než migrácia z nových členských štátov, či už vyjadrená v absolútnych číslach alebo percentami populácie v produktívnom veku; keďže migrácia z nových členských štátov nepredstavuje pre trhy práce EÚ-15 významný tlak,

T.   keďže štatistické údaje členských štátov ukazujú aj to, že objem migrácie z tretích krajín výrazne prekračuje objem vnútornej migrácie medzi členskými štátmi, a to jednak v EÚ-15, ako aj v rozšírenej EÚ,

U.   keďže na získanie podpory občanov pre otvorenie trhov práce v EÚ - 15 je potrebné zabezpečiť dodržiavanie a prísne uplatňovanie pracovného práva ES a národného pracovného práva,

V.   keďže rozhodnutie príslušných členských štátov ukončiť obmedzenia v rámci prechodného obdobia by bolo jasným signálom solidarity medzi občanmi západnej a východnej Európy, ktorí boli z neakceptovateľných dôvodov po dlhé desaťročia oddelení,

W.   keďže členské štáty EÚ - 15 by mali do 1. mája 2006 formálne oznámiť Komisii, či majú v úmysle zachovať reštriktívne opatrenia počas dodatočného trojročného obdobia,

X.   keďže sociálni partneri, predovšetkým EKOZ a Únia konfederácií priemyslu a zamestnávateľov Európy sa jednoznačne vyslovili za čo najskoršie ukončenie v súčasnosti platných obmedzení v rámci prechodného obdobia,

1.   vyzýva členské štáty, aby zrušili platné prechodné opatrenia vzhľadom na to, že na trhoch práce tých členských štátov, ktoré ho sprístupnili bez obmedzení, nie sú znaky napätia a obavy z masívnej migrácie sa ukázali ako neopodstatnené;

2.   navrhuje členským štátom, ktoré sa rozhodnú predĺžiť prechodné opatrenia, aby tak vykonali na základe podrobnej analýzy ohrozenia ich pracovného trhu zo strany každého jednotlivého nového členského štátu;

3.   konštatuje, že prechodné obdobia rozhodujúcou mierou prispievajú k zvyšovaniu nelegálnej práce a predstieraného samostatnej zárobkovej činnosti a vo zvýšenej miere vedú k regionálnemu tlaku na mzdy a nespravodlivým pracovným podmienkam, ako aj k diskriminácii a zneužívaniu migrujúcich pracovníkov;

4.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili uplatňovanie klauzuly status quo a preferenčného pravidla tak, že v prípade voľného pracovného miesta majú občania nových členských štátov prednosť pred štátnymi príslušníkmi tretích krajín;

5.   vyzýva Komisiu, aby v súlade s článkom 226 Zmluvy o ES bezodkladne zasiahla voči každému členskému štátu, ktorý si neplní povinnosti vyplývajúce z článkov 12, 39 a 42 Zmluvy o ES a z klauzuly o status quo zo zmluvy o pristúpení;

6.   vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že niektoré členské štáty uplatňujú zákonné alebo správne ustanovenia, ktoré možno považovať za obmedzujúce slobodu pohybu pracovníkov z nových členských štátov viac, než ustanovenia platné pri podpise zmluvy o pristúpení; prichádza k záveru, že rozsah obmedzení pre občanov nových členských štátov pri prístupe na trhy práce EÚ-15 presahuje rámec povolený podľa prechodných ustanovení;

7.   vyjadruje ľútosť nad skutočnosťou, že existujú členské štáty, v ktorých naďalej platia ustanovenia alebo administratívne opatrenia, ktoré môžu byť považované za diskriminujúce medzi pracovníkmi;

8.   vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dbali na prísne uplatňovanie pracovného práva, aby bolo možné zabezpečiť rovnosť v zaobchádzaní so všetkými pracovníkmi z EÚ, spravodlivú konkurenciu medzi podnikmi a aby bolo možné vyhnúť sa sociálnemu dumpingu; vyzýva Komisiu a členské štáty aby zabezpečili, že migrujúci pracovníci poznajú svoje základné práva a povinnosti, najmä pokiaľ ide o predpisy zakazujúce diskrimináciu v súlade s článkom 13 Zmluvy o ES;

9.   dôrazne vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvýšili svoje snahy o zabezpečenie riadneho vykonávania súčasných právnych predpisov Spoločenstva, pracovnoprávnych noriem a predovšetkým ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb(5), a to prípade potreby prostredníctvom posilnenej administratívnej spolupráce;

10.   vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila cezhraničnú spoluprácu spoločnú akciu inšpektorátov práce členských štátov a preverila možnosť vytvorenia európskej siete spolupráce medzi nimi (teda sociálny Europol);

11.   vyzýva Komisiu, členské štáty, sociálnych partnerov a ďalšie špecializované orgány verejného a súkromného sektora, aby vypracovali spravodlivý a transparentný postup, ktorý umožní občanom nových členských štátov získať zamestnanie za slušných pracovných, zdravotných a bezpečnostných podmienok;

12.   vyzýva Komisiu a Radu, aby najneskôr do januára 2009 vypracovali štandardizované štatistiky o migrácii v EÚ, vytvorili systém sústavného sledovania migrácie pracovnej sily v rámci EÚ a na financovanie týchto akcií vyčlenili potrebné prostriedky;

13.   vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby uskutočnili informačnú kampaň zameranú na verejnosť, aby bolo možné úplnejšie informovať občanov o základných princípoch a dôsledkoch slobody pohybu pracovnej sily v rámci EÚ a pomôcť bojovať proti diskriminácii na základe národnosti, rasy a akejkoľvek inej forme diskriminácie, ktorú zakazuje článok 13 Zmluvy o ES;

14.   vyzýva EÚ-15, aby skôr ako prijme rozhodnutie o ukončení alebo predĺžení prechodných opatrení, týkajúcich sa slobody pohybu pracovnej sily nových členských štátov, konzultovali so sociálnymi partnermi, v súlade s národnými zvyklosťami a praxou;

15.   vyzýva členské štáty, ktoré chcú predĺžiť prechodné opatrenia, aby už v ďalšej fáze vytvorili predpoklady na to, že sa prechodné obdobie nebude predlžovať po roku 2009;

16.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, a parlamentom členských štátov a parlamentom pristupujúcich a kandidátskych krajín.

(1) Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 17.
(2) Zoznam na ktorý odkazuje článok 24 aktu o pristúpení: pre Českú republiku pozri prílohu V ods. 14; pre Estónsko pozri prílohu VI, odsek 14; pre Lotyšsko pozri Prílohu VII, odsek 14; pre Litvu pozri prílohu IX, odsek 14; pre Maďarsko pozri prílohu X, odsek 14; pre Poľsko pozri prílohu XII, odsek 14; pre Slovinsko pozri Prílohu XIII, odsek 14; a pre Slovensko pozri Prílohu XIV, odsek 14.
(3) Rozhodnutie Rady 2005/600/ES z 12. júla 2005 o usmerneniach politík zamestnanosti členských štátov, (Ú. v. EÚ L 205, 6.8.2005, s. 21).
(4) Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44.
(5) Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia